بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان اموربانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها در سال ۱۳۸۳

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آورد، که در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با نشانه های زیر شناخته می شود:

  • شاخصهای هیجانی که علایمی مثل بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، از دست دادن همدلی نسبت به دیگران

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان اموربانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها در سال ۱۳۸۳ مشتمل بر ۱۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصـل اول.. ۲

(طرح تحقیق) ۲

مقدمه: ۳

بیان مساله: ۵

اهمیت مساله: ۷

هدف کلی: ۸

اهداف جزئی: ۸

فرضیات: ۹

تعاریف نظری و عملی: ۹

فصـل دوم. ۱۳

(پیشینه پژوهش) ۱۳

فرسودگی شغلی: ۱۴

تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی: ۱۴

تعاریف مختلف فرسودگی شغلی: ۱۸

نشانه های مرض فرسودگی شغلی: ۲۲

علل و عوامل فرسودگی شغلی.. ۲۵

رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی: ۳۱

مدلهای فرسودگی شغلی: ۳۵

کاهش فرسودگی شغلی: ۳۸

راهبردها و تغییرات فردی: ۳۸

راهبردها و تغییرات سازمانی: ۳۹

خانواده ۴۲

خانواده از دیدگاههای جامعه شناسی: ۴۳

خانواده از دیدگاه ههای روانشناسی: ۴۵

انواع و اشکال خانواده: ۴۶

کارکردهای خانواده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی.. ۴۹

حفاظت و نگهداری فیزیکی.. ۵۲

ارزیابی خانواده و کارکردهای آن از دیدگاه روانشناسی: ۵۴

مدل مک مستر از کارکرد خانواده: ۵۵

حل مساله: ۵۶

ارتباط: ۵۸

نقشها: ۵۸

پاسخ دهی عاطفی: ۵۹

آمیختگی عاطفی: ۶۰

کنترل رفتار : ۶۱

پیشینه تحقیق در رابطه با فرسودگی شغلی : ۶۳

پیشینه پژوهش در رابطه با کارکردهای خانواده: ۶۹

مطالعات انجام شده در خارج از کشور: ۷۱

فصـل سوم. ۷۴

(روش تحقیق) ۷۴

روش تحقیق: ۷۵

جامعه آماری: ۷۵

نمونه آماری: ۷۶

روش و شیوه عملی نمونه‌گیری: ۷۹

ابزارهای اندازه گیری و چگونگی جمع آوری داده ها: ۷۹

ابزار سنجش فرسودگی شغلی: ۸۰

ابزار سنجش خانواده: ۸۲

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها: ۸۵

فصـل چهارم. ۸۷

(نتایـج) ۸۷

حل مسأله. ۹۱

فصـل پنجم.. ۹۳

(نتیجه‌گیری و بحث) ۹۳

نتیجه گیری و بحث: ۹۴

نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش: ۹۶

محدودیتهای تحقیق: ۱۰۰

پیشنهادهایی برای پژوهشگرهای دیگر: ۱۰۱

منابع و ماخذ فارسی: ۱۰۲

پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک… ۱۱۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه فرسودگی شغلی متصدیان اموربانکی بانک ملی آذربایجان شرقی با کارکردهای خانوادگی آنها در سال ۱۳۸۳را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

تنش در محیط کاری امری شایع است و بسیاری از افراد با آن مواجه می شوند، لذا گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی را بیماری شایع قرن توصیف کرده اند که در دراز مدت می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی شود پس فرسودگی شغلی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر تنش کاری است که به دنبال خود فرسودگی جسمی، تغییر در رفتار و عملکرد شغلی را به ارمغان می آورد، که در واقع می توان گفت فرسودگی شغلی با نشانه های زیر شناخته می شود:

  • شاخصهای هیجانی که علایمی مثل بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، از دست دادن همدلی نسبت به دیگران

بیان مساله:

با توجه به روند ارتباط تعاملی بین کار و زندگی خانوادگی، جای تعجب نیست اگر کار کانون اصلی زندگی بیشتر افراد باشد، نیاز به نزدیکی، صمیمیت و دیگر نیازهای اجمماعی آنان، احتمال زیاد در محیط کار بیش از هر مکان دیگر بر آورده می شود. کار محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد، به خصوص به دلیل ساعات طولانی کار و تغییرات در هنجارهای اجتماعی انواع تعارضهای کاری و خانوادگی وجود دارد. آنها شامل تنیدگیهای شغلی، بار کاری زیاد (فشارهای روانی ناشی از تلاش برای انجام نقشهای گوناگونی که با انرژی و زمان فرد همسازی ندارد، تعارض و فشار روانی همراه با ناهمسازی و یا تعارض درباره انتظارات نقش) و نیز مشکلات مربوط به مراقبت از کودک، نگهداری از بزرگسالان و مسایل مربوط به تعادل بین شغل، خانواده ها و نیازهای شخصی می باشد.

اهمیت مساله:

با توجه به شیوع و گسترش روزافزون فرسودگی شغلی در بین کارکنان مشاغل مختلف بطوریکه سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) 1987 اعلام کرده است که  جمعیت کارمندی از شغل خود ناراضی هستند و ۹۰ درصد آنها معتقدند که شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و ۷۵ درصد کسانی هستند که به دنبال کمک های روانپزشکی هستند به دلیل عدم رضایت شغلی و عدم توانایی. و همچنین درگیریهای شغلی کاملا با تعارضهای کاری و خانوادگی مرتبط هستند و در جهت درک هر چه بیشتر این ارتباط و تاثیراتی که بر هم دارند سعی خواهیم کرد

ابزار سنجش خانواده:

ابزار سنجش خانواده یک ابزار خود سنجی ۶۰ سوالی است (برای افزایش روایی، ۷ ماده به ۳ مقیاس از نسخه ۵۷ ماده ای اولیه آن اضافه شده است) که برای اندازه گیری ابعاد مدل مک مستر از کار کرد خانواده یعنی حل مساله، ارتباط، نقشها، پاسخدهی عاطفی، آمیختگی عاطفی و کنترل رفتار ساخته شده است و یک ارزیابی از کار کرد کلی نیز به دست می دهد. به طور خلاصه حل مساله نشان دهنده توانایی خانواده برای حل مشکلات و نیز مراحلی که برای این کار طی می کند، می باشد. ارتباط به تبادل موثر، گسترده، روشن و مستقیم اطلاعات در خانواده اشاره می کند.

روشهای آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها:

برای نیل به اهداف پژوهش و تائید یا رد فرضیه های پژوهش از روشهای آماری استنباطی و توصیفی استفاده شده است.

در بخش آمار توصیفی با توجه به اهداف پژوهش جداول و نمودارهای مربوط به خصوصیات واحد های مورد پژوهش تنظیم می گردد و در بخش آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سنجیدن همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش و همچنین جهت این همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می گردد.

نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برگرفته از یافته های پژوهش:

پس با مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه این پژوهش به این نتیجه می رسیم که با توجه به اینکه فرسودگی شغلی خود دارای سه مقیاس است هر کدام از این سه مقیاس یا بعد به تنهایی تأثیراتی را روی کارکرد خانواه خواهند گذاشت به طور خلاصه می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

فردی که از لحاظ بعد تحلیل عاطفی دچار فرسودگی است در مقیاس حل مسأله از کارکردهای خانواده به دلیل گرفتار بودن به مشکلات هیجانی اعم از احساس سرخوردگی، وا ماندگی، ناامیدی نخواهد توانست در انجام هفت مرحله از حل مسأله یعنی شناسایی مسأله، ارجاع مسأله، پیدا کردن راه حل، تصمیم گیری و انتخاب یک راه حل عملی، اجرای تصمیم نظارت بر اجرا و در آخر میزان موفقیت راه حل به کار گرفته شده به نحوی از انحاء موفق شود یا اگر قادر به انجام آن باشد همراه با اشکالات عدیده ای خواهد بود.

پیشنهادهایی برای پژوهشگرهای دیگر:

به کسانی که علاقمند هستند در این زمینه پژوهش کنند پیشنهاد می شود که در زمینه های زیر به بررسی و پژوهش بپردازد

  • بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت شغلی

۲-  بررسی رابطه فرسودگی شغلی با رضایت زناشوئی

  • بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان
  • علل و عوامل به وجود آورنده فرسودگی شغلی در بانکها
  • بررسی رابطه فرسودگی شغلی و کارکردهای خانواده در چندین بانک کشور و مقایسه نتایج آنها
  • بررسی رضایت مندی زناشوئی در بین کارکنان بانکها

منابع و ماخذ فارسی:

۱- آقا بخشی، حبیب،(۱۳۷۸)، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان بهزیستی کشور و دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی

۲- ابراهیم نوری، هما(۱۳۷۷)، بررسی تاثیرات میزان درآمد ماهیانه، تجربه شغلی و ویژگیهای شخصیتی بر سندرم فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

۳- ابزاری، مهدی، و سرایداریان، حمید (۱۳۷۶) سازمان ، مدیریت و فشارهای روانی، چاپ اول. اصفهان انتشارات ارکان

۴- اعزازی ، شهلا(۱۳۷۶)، جامعه شناسی خانواده، چاپ اول. تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − هشت =