بررسی رابطه تیپ شخصیت با ارتباط پنهانی با جنس

تیپ شخصیت،این پایان نامه با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد . برای این منظور نمونه ای به حجم ۶۰ نفر متشکل از ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد ، دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی داشته انتخاب شد. تیپ شخصیت

تیپ شخصیت ،مطلب بررسی رابطه تیپ شخصیت با ارتباط پنهانی با جنس مشتمل ۱۲۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.تیپ شخصیت

فهرست مطالب

عنوان۱

چکیده۲

فصل اول۳

مقدمه۴

بیان مساله۶

ضرورت پژوهش۷

هدف پژوهش۹

سوال پژوهش۹

فرضیه پژوهش۹

تعیین متغیرها۹

متغیر وابسته۹

متغیر مستقل۹

متغیر کنترل۹

تعاریف مفهومی۱۰

تعاریف عملیاتی۱۱

فصل دوم: ادبیات پژوهش ، پیشنیه پژوهش۱۳

تعریف شخصیت۱۴

فیزیولوژی برونگرایی،درونگرایی۲۳

نظریه های سنخ شناسی شخصیت۲۷

سنخ شناسی شخصیتی در نظریه یونگ۲۸

برونگرایی و درونگرایی از نقطه نظر آیزنک۳۱

رویکرد یادگیری اجتماعی۳۲

رویکرد شناختی۳۲

خصوصیات افراد درونگرا و برونگرا۳۳

نوروفیزیولوژی برونگرایی،درونگرایی۳۴

دیدگاه یونگ، سطوح روان۳۵

هشیار۳۵

ناهشیار شخصی۳۶

ناهشیار جمعی۳۷

کهن الگوها۳۹

پرسونا۴۰

سایه۴۲

آنیما۴۳

آنیوس۴۴

مادر۴۵

پیرفرزانه۴۵

پویشهای شخصیت۴۶

علیت و غایت شناسی۴۶

پیش روی و پس روی۴۷

تیپ های روان شناختی۴۸

کارکردها۵۰

نظریه ویلیام شلدون۵۶

نظریه اوتوگراوس۶۰

ارتباط اجتماعی۶۰

انواع ارتباط اجتماعی۶۲

نگاهی مقدماتی به ارتباطات میان فردی۶۵

ویژگی ارتباطات میان فردی چیست۶۶

پیوستار ارتباط۶۷

ارتباط من و آن۶۹

ارتباط من و شما۶۹

ارتباط من و تو۷۱

گزارش ایسکانیوز۷۲

عوامل برقراری ارتباط پنهانی باجنس مقابل ۷۳

پیامدهای روانی – اجتماعی ارتباط پنهان باجنس مقابل۷۳

دیدگاه اسلام۷۵

دیدگاه شهید مطهری۷۸

ارتباط دختر و پسر و شرایط آن۷۹

تعریف دوستی دختر و پسر۸۰

انگیزه برقراری ارتباط با جنس مقابل۸۰

آثار رابطه با جنس مقابل۸۴

شرایط ارتباط باجنس مقابل۸۷

پیشینه پژوهش۹۱

 فصل سوم۹۵

جامعه ۹۶

نمونه۹۶

روش نمونه گیری۹۶

روش پژوهش۹۶

ابزار اندازه گیری۹۷

اعتبار و روایی آزمون۹۹

شیوه نمره گذاری۱۰۱

روش اجرا۱۰۲

فصل چهارم۱۰۳

مقدمه ۱۰۴

تجزیه و تحلیل توصیفی۱۰۵

تجزیه و تحلیل استنباطی۱۱۱

فصل پنجم۱۱۲

بحث ونتیجه گیری۱۱۳

محدودیت های پژوهش ۱۱۵

پیشنهادات پژوهش ۱۱۶

منابع۱۱۷

ضمائم۱۱۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note].

تیپ شخصیت، خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه تیپ شخصیت با ارتباط پنهانی با جنس را در زیر می توانید ببینید.

بررسی رابطه تیپ شخصیت با ارتباط پنهانی با جنس

چکیده

تیپ شخصیت،این پایان نامه با هدف بررسی رابطه تیپ شخصیت و ارتباط پنهانی با جنس مقابل ، تدوین شد . برای این منظور نمونه ای به حجم ۶۰ نفر متشکل از ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی نداشتند و ۳۰ دانشجوی دختر بین سنین ۲۵ – ۱۸ ، مجرد ، دانشجوی شهر تهران که با جنس مقابل رابطه پنهانی داشته انتخاب شد. تیپ شخصیت

مقدمه

تیپ شخصیت،درک لزوم مطالعه روانشناسی شخصیت، چندان دشوار نیست. شناخت شخصیت، ویژگیها، چگونگی شکل گیری، عوامل موثر در ایجاد شخصیت و مسائل از این قبیل، ارضای حسن کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد تیپ شخصیت،زیرا این شناخت نوعی خودشناسی است و شخص هنگام مطالعه غالباً آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و احتمالاً با این شناخت نوعی طبقه بندی انجام می دهد. یعنی خود را در یکی از تیپهای شخصیتی قرار می دهد.

رابطه

تیپ شخصیت،رابطه ، نسبت . بطور کلی رابطه بین دو یا چند شی ، رویداد یا شخص . ماهیت رابطه ممکن است فرق بکند و معمولاً یکی از موارد زیر مورد نظر است . الف) رابطه بین ۲ متغیر ، بگونه ای که متغیر در یکی از آنها با تغییر در دیگری همراه است . ب) پیوستگی بین ۲ متغیر ، بطوریکه درستی یا نادرستی یکی تلویحاً درستی یا نادرستی دیگری را برساند . ج) رابطه بین رویدادها بطوریکه یکی به عنوان پیش آیند دیگری عمل می کند . د) خویشاوندی

تعریف شخصیت

تیپ شخصیت،هر انسان و رویدادی در نوع خود منحصر به فرد است. با وجود این، بین بسیاری از انسانها و رویدادهای زندگی آنها، آنقدر شباهت وجود دارد که بتوان نکات مشترکی را در نظر گرفت و درست همین الگوهای رفتاری است که روان شناسان شخصیت در پی درک آنند.

فیزیولوژی برونگرایی،درونگرایی

تیپ شخصیت،روانشناسان شخصیت عموماً موافق اند که ویژگی درونگرایی و برونگرایی موروثی هستند ،‌یعنی تفاوتهای موجود در آن های افراد عموماً سبب گرایش های درونگرایی و برونگرایی است . (ایوس ، آیزنگ و ماقین ۱۹۸۸؛ پرسین و همکاران ۱۹۸۸ ، شیلدز ۱۹۷۶ ، ویکن و همکاران ۱۹۹۴) برای مثال ۲ قلوهایی که جدا از هم بزرگ شده اند ،‌از لحاظ آمادگی برای درونگرایی و برونگرایی ، نمره مشابهی می گیرند . بدان معنی که برونگرایی بیشتر براساس عوامل ژنتیک قرار دارد تا عوامل محیطی .

نظریه های سنخ شناسی شخصیت

تیپ شخصیت،قدیمی ترین این نظریه ها مربوط به سقراط ، حکیم یونانی است که نظریه چهارگانه صفراوی ، سوداوی ، بلغمی و دموی را مطرح کرد . فرض او در این جا ،‌ همانند بیشتر نظریه های سنخ شناسی بعدی این است که هر فرد حاصل ترکیب خاصی از این چهار مزاج است و در هر فرد ، بطور معمول ، یکی از این مزاجها غلبه دارد

شرایط ارتباط با جنس مقابل

تیپ شخصیت،بر اساس بینش دینی و اسلامی هر گونه دوستی با جنس مقابل ممنوع و حرام است و عذاب اخروی درپی دارد. اما ارتباط عادی برای ویژه از قبیل مباحثات علمی، داد و ستد، رفت و آمدهای خانوادگی، استاد و شاگردی و مانند آن که لازمه زندگی اجمالی هستند و منافع مادی و معنوی به آنها وجود دارد، اشکال ندارد ولی این ارتباطات هم شرایط و قوانینی دارند

منابع    

تجربه ی ارتباطات در روابط انسانی – لایل سوسمان، سام دیپ- حبیب الله دعائی

واقعیت و خیال- آیسنک، ج هانس – محمد تقی براهنی

نظریه های شخصیت- علی اکبر سیاسی

خودشناسی با روش آیزنک – دانیلز، مایکل- اسمائیل فصیح

روانشناسی اجتماعی – یوسف کریمی

روانشناسی شخصیت- یوسف کریمی

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.