بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستا شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبکهای دلبستگی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل ۲۷۳/۱ از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول ۶۷۶/۲ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد.

مطلب بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب مشتمل بر ۶۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده: ۳

فصل اول.. ۵

کلیات تحقیق.. ۵

مقدمه: ۵

بیان مسأله: ۷

سئوال مسأله: ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق: ۷

اهداف تحقیق: ۸

فرضیه تحقیق: ۹

تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم.. ۱۰

فصل دوم. ۱۱

پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۱۱

۱- تعریف اضطراب… ۱۱

۲- علل بروز و ریشه های اضطراب… ۱۳

۳- آثار و علایم اضطراب… ۱۵

۴- انواع اضطراب… ۲۱

۵- نقش اضطراب… ۲۲

۷- رابطه اضطراب با جنس…. ۲۴

۸- دیدگاههای نظری درباره اضطراب… ۲۶

تأثیرپذیری روان برشیوه  دلبستگی.. ۳۱

نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی.. ۳۳

شیوه های دلبستگی.. ۳۵

رضایت مندی از ارتباط.. ۳۸

“اضطراب دلبستگی” چیست؟. ۴۰

تعریف دلبستگی.. ۴۱

نظریه فروید در مورد دلبستگی.. ۴۲

کردار شناختی دلبستگی.. ۴۳

مراحل دلبستگی.. ۴۴

مرحله پیش دلبستگی (تولد تا ۶ هفتگی ) ۴۴

مرحله دلبستگی در حال انجام (۶ هفتگی تا ۸-۶ ماهگی) ۴۴

مرحله دلسبتگی واضح (۸-۶ ماهگی تا ۱۸ ماهگی -۲ سالگی) ۴۵

آشنایی با اضطراب… ۴۶

اضطراب طبیعی.. ۴۶

تفکیک ترس از اظطراب… ۴۶

تظاهرات محیطی اضطراب : ۴۷

آیا اظطراب انطباقی است ؟. ۴۸

علائم اضطراب… ۴۹

فصل سوم. ۵۱

تعیین روش تحقیق.. ۵۱

جامعه مورد مطالعه: ۵۱

ابزار اندازه گیری در تحقیق.. ۵۲

روش تحقیق.. ۵۳

روش آماری مربوط به فرضیه. ۵۳

فصل چهارم. ۵۴

یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها ۵۴

مقدمه: ۵۴

فرمول.. ۶۰

فصل پنجم.. ۶۲

بحث و نتیجه گیری.. ۶۲

بحث و نتیجه گیری.. ۶۲

پیشنهادات… ۶۴

محدودیت ها: ۶۵

منابع و مآخذ: ۶۶

منابع: ۶۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستا شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون اضطراب کتل و سبکهای دلبستگی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردیده و چون t حامل ۲۷۳/۱ از اعتبار جهت پایایی ضریب هم بستگی از t جدول ۶۷۶/۲ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر است پس می توان گفت که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار نگرفته و بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد.

مقدمه

تعامل اجتماعی با والدین در طول مراحل رشد نفس یا خود اهمیت بسزایی دارد.آنچه اهمیت زیادی دارد رابطه والد – فرزند است که می تواند نگرانیها را کاهش یا افزایش دهد اگر مادر یا مراقب اصلی، محبت و امنیت کافی تأمین کند، نفس به تدریج و به طور منظم رشد خواهد کرد و کودک به رشد روان شناختی مثبت کافی دست خواهد یافت انگیزهای کودکی آزاد خواهند بود تا به تلاشهای خودمختاری بزرگسالی تبدیل شوند و الگوی آمادگیهای شخصی شکل خواهد گرفت و نتیجه آن بزرگسال پخته و سالم خواهد بود.

بیان مسأله:

ما انسانها در کودکی از بابت تأمین نیازهای اولیه و داشتن امنیت روانی و مادی کافی وابستگی زیادی به نزدیکان خود داریم.اگر با وجود این نزدیکان ما مانند پدر و مادرمان (بجای محیط امن و راحت) باعث ایجاد محیط پر از فشار و تنش و نگرانی و ترسهای خفقان آور شوند ( بدلیل عدم شکل گیری واکنشهای دفاعی در کودکان) این امر باعث شکل گیری خشم و عصبانیت زیاد در ما می شود، همچنین تعرضات جنسی که از سوی نزدیکان به کودک می شود نقش بسیار مهمی در شکل گیری چنین تعارضی در وی می شود.گر چه فردی که دارای سبک دلبستگی اجتنابی است در صورت از بین رفتن رابطه، احساس «بد بودن» نمی کند اما کسانی که این سبک دلبستگی را دارند، بهای سنگینی پرداخت می کنند، چرا که از روابط شان هرگز لذت نمی برند، سبکهای دوست داشتن و دلبستگی که افراد در روابط خود به کار می گیرند بستگی به زمینه های فرهنگی و الویت های فردی و تفاوت های جنسیتی آنها دارند.( محمدی، ۱۳۸۳).

اهداف تحقیق:

هدف تحقیق در تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین نوجوانان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است و اینکه آیا بین سبکهای دلبستگی و اضطراب رابطه وجود دارد آیا پیوند عاطفی عمیقی که افراد دیگر در زندگی برقرار می کنند می تواند در کاهش یا افزایش اضطراب تأثیر داشته باشد، آیا احساس شعف و نشاط می توان دلبستگی را بیشتر کند یا نه؟

تعاریف نظری و عملیاتی واژها و مفاهیم

سبکهای دلبستگی : عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می کنیم طوری که باعث می شود وقتی با آنها تعامل می کنیم ، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم.احساس آرامش کنیم و در آخر عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون سبکهای دلبستگی بدست آورده اند.

پیشینه و ادبیات تحقیق

در دوران بلوغ ، نوجوان بیش از هر دوره دیگر از زندگی اش دستخوش هجوم احساسات است و دگرگونیها ، التهابها، اضطرابها و جلوه های غیرمعمول و ظاهراً غیرعادی در او ظاهر می شود.اما هیچ جلوه ای از جلوه های نوجوانی بی معنی، بی هدف و بیهوده نیست و اگر بزرگسالان را دچار خشم و ناراحتی می کند.دلیلش عدم آشنایی آنان با فلسفه وجود این گونه رفتارهای نوجوان است؛ در حالی که بسیاری از این رفتارها نیازمند عکس العمل پسندیده و مناسب از سوی والدین و مربیان می باشد.

علل بروز و ریشه های اضطراب

در مورد علل ایجاد اضطراب نمی توان با قاطعیت سخن گفت، شواهدی وجود دارد که استعداد به اضطراب در دوران رشد قبل از تولد پیدا می شود.اوتورانک ضربه تولد را علت اولیه اضطراب تلقی می کرد.نظریه روانکاوی بر مسئله جدا شدن از مادر به عنوان منبع اضطراب تاکید می کند.ضربه هیجانی حاصل از جداییها نیز منبع اصلی اضطراب تلقی شده است.پاسخ اضطراب را برخی از محققان به عنوان پاسخی یاد گرفته تلقی می کنند.(راو به نقل از وهاب زاده ۱۳۸۰).

آثار و علایم اضطراب

اضطراب هم جسم و هم ذهن انسان را تحت تأثیر قرار می دهد.در واقع ، اعم از اینکه اضطراب به کودک با بزرگسال ، مرد یا زن، انسان شاغل یا بیکار، و مانند آن مربوط باشد، آثار و علایم آن تقریباً در نزد همه یکسان است با این تفاوت که هر کس با توجه به ویژگی های شخصیت خود در ابراز این علایم با دیگری تفاوت دارد.بعضی از افراد فقط عکس العملهای رفتاری نشان می دهند.مثل مواظبت بیش از حد، تحریک پذیری، بیقراری، وابستگی مفرط، اشتغال خاطر یا محدود شدن فعالیت و تمرکز حواس و بعضیها بیشتر واکنشهای احشایی در یک یا چند دستگاه بدنی دارد.(راو به نقل از وهاب زاده، ۱۳۸۰)

علایم روانی

علایم ادراکی اضطراب شامل نگرانی، ترس ، حواس پرتی، بیخوابی، بی حوصلگی، و تحریک پذیری می باشد( احمدی ۱۳۸۰) و تظاهرات روانی اضطراب عبارتند از: احساس تشویش و درک این ناراحتی توسط قشر مخ، بنابراین شامل شناخت پاسخهای فیزیولوژیک و نیز با خبر شدن از تشویق است.(راو به نقل از وهاب زاده ۱۳۸۰).

نقش سبک های دلبستگی در روابط عاطفی

تحقیقات ومطالعات روانشناختی نشان داده اند که سبک های دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص روابط زوجین ایفا می کنند.همچنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین،بررسی زوجی(نحوه جفت شدن )سبک  های دلبستگی در همسران مهمتر از بررسی سبک های دلبستگی آنهابه صورت انفرادی است. نود زوج (۱۸۰ نفر)متقاضی طلاق که پرونده طلاق آنها در یکی از دادگاههای خانواده شهر تهران در جریان بود در این مطالعه شرکت کردند.

رضایت مندی از ارتباط

شیوه ی دیگر در شناخت روابط نزدیک بررسی آن است که افراد در رابطه ای خاص چه میزان رضایت مندی دارند. رضایت مندی از روابط را می توان سنجید و ارزیابی کرد . این سنجش از طریق ابزارهای روان شناختی مثل مقیاس ارزیابی رابطه صورت می گیرد. از پاسخ دهندگان خواسته می شود پرسش ها را بر اساس مقیاسی از ” ۱ ” یعنی به هیچ وجه تا ” ۵ ” یعنی خیلی زیاد رتبه بندی کنند .

تعریف دلبستگی

دلبستگی عبارت است از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم، طوری که باعث می‌شود وقتی با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم ، احساس آرامش کنیم. نوباوگان در پایان سال اول زندگی ، به افراد آشنایی که نیازهای جسمانی آنها را برآورده کرده‌اند، دلبسته می‌شوند.

نظریه فروید در مورد دلبستگی

فروید اولین کسی بود که اظهار داشت پیوند عاطفی نوباوه با مادر ، مبنای تمامی روابط بعدی است و پژوهش درباره پیامدهای دلبستگی ، با دیدگاه فروید هماهنگ است. اما در مورد دلبستگی ، مجادله نظری شدیدی هم صورت گرفته است. نظریه روان کاوی ، تغذیه را شرایط اولیه‌ای در نظر می‌گیرد که والدین : نوزادان به کمک آن این پیوندهای عاطفی را برقراری می‌کنند رفتار گرایی هم بر اهمیت تغذیه تاکید می‌کند.

کردار شناختی دلبستگی

این روزها ، نظریه کردار شناختی دلبستگی ، مقبول‌ترین نظریه درباره پیوندهای عاطفی نوباوه با مراقبت کننده است. به عقیده کردار شناختی خیلی از رفتارهای انسان ، در تاریخ ما به این علت تکامل یافته‌اند که به بقای ما کمک می‌کنند. جان یولبی (۱۹۶۹) که اولین بار این دیدگاه را در مورد پیوند نوباوه – مراقبت کننده مطرح کرد، از تحقیقات کنراد لورنز در مورد نقش پذیری بچه غازها الهام گرفت او معتقد بود که بچه انسان ، مانند بچه حیوانات ، از یک رشته رفتارهای فطری برخوردار است که به نگهداشتن والد نزدیک او ، کمک می‌کند و احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزایش می‌دهد. تماس با والد ، ضمنا تضمین می‌کند که بچه تغذیه خواهد شد، اما برلبی محتاطانه اشاره کرد که تغذیه مبنای دلبستگی نیست. در عوض ، پیوند دلبستگی ، خودش مبنای زیستی قدرتمندی دارد و می‌توان آن را در بستر تکاملی بهتر شناخت ، بستری که بقای گونه در آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

 تظاهرات محیطی اضطراب :

اسهال ، احساس سرگیجه و سبکی در سر ، تعریق مفرط ،تشدید رفلکس ها ،  بالا رفتن فشار خون، طپش قلب ، اتساع مردمک، بی قراری ( وقدم زدن )، سنکوپ ، تاکیکاردی ، مور مور شدن انتها ها،  لرزش آشفتگی معده ” احساس پروانه در شکم”  تکرار ادرار ، کندی دفع احساس قریب الوقوع بودن دفع ادرار.

بحث و نتیجه گیری

تحقیقات و مطالعات روان شناختی نشان داده اند که سبک های دلبستگی نقش مهمی در کنترل روابط نزدیک عاطفی و بخصوص در روابط زوجین ایفا می کنند، همچنین پیشنهاد شده است که برای فهم بهتر کیفیت رابطه زوجین و بررسی روابط روستانه حتی بین همسالان و دوستان صمیمی باید سبک های دلبستگی بررسی شود و پایه های نظری آن و سبک های دلبستگی در چرخه زندگی و کنش آنها با توجه به نظریه روان تحلیل گری فروید و دیدگاههای وینی کات مورد بررسی قرار گرفته است که در تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اضطراب سبکهای دلبستگی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر ابهر که فرضیه های عنوان شده در تحقیق این است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر است که ۸۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده که انتخاب نمونه ها به طور تصادفی بوده است و نوع روش نمونه گیری بصورت طبقه ای بوده است که جهت آزمون فرضیه آزمودنی ها بر دو پرسش نامه اضطراب و سبکهای دلبستگی جواب داده اند و نمرات خام آنها در دو گروه تقسیم شده است.که جهت آزمون فرضیه ها از روش ضریب هم بستگی پیرسون در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین اضطراب و سبکهای دلبستگی رابطه وجود ندارد چون ضریب هم بستگی بدست آمده و t جهت اعتبار فرضیه تحقیق کوچکتر از t جدول است .

پیشنهادات

۱- استفاده از مطالب تازه و جدید در رابطه با تحقیق حاضر.

۲- در دسترس بودن پرسش نامه های مربوط به سبکهای دلبستگی و اضطراب.

۳- استفاده از مطالب و تحقیقات انجام شده که اخیراً بر روی اضطراب و سبکهای دلبستگی.

۴- گسترش آزمودنیها در مقاطع مختلف تحصیلی.

۵- تعمیم دادن موضوع به جزء شهرستان ابهر در مناطق دیگر انجام بگیرد.

منابع و مآخذ:

آزاد – حسین ۱۳۸۲ –  آسیب شناسی روانی –  انتشارات رشد، تهران.

احدی – منوچهر ۱۳۸۰ – روان شناسی شخصیت، انتشارات فرهنگ، تهران.

احمدی – اصغر ۱۳۷۹ – اضطراب و دلبستگی آن – انتشارات نور، تهران.

راجرز – کارل  ۱۳۸۲ – خویشتن یابی – ترجمه محسن سرمد – انتشارات نی، تهران.

راو – روان شناسی شخصیت – ترجمه علی وهاب زاده – انتشارات نی ، تهران.

تیلیش – اردوارد ۱۳۸۰ – اضطراب چندگانه – ترجمه احمد فرهادپور – انتشارات راه، تهران.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.