بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

هم اکنون بیش از نیم قرن از زمانی که پیتردراکر برای توصیف گروه جدیدی از کارکنان که سرمایه زمین و یا نیروی کار دیگر ابزار اصلی تولیدشان تلقی نمی‌گردد بلکه توجه شان بر استفاده موثر از دانایی معطوف می‌شد و منجر به ابداع واژه کارکنان دانایی شد نمی‌گذرد و امروزه کارکنان دانایی یا بهتر بگویئم دانشگران حرفه ای درصد بزرگ و رو به رشدی از کارکنان بزرگترین و موفق ترین سازمان‌های دنیا را تشکیل می‌دهند.

مطلب بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان مشتمل۲۰۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 پایان نامه مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب:

فصل اول.. ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲- بیان مسئله. ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۰

۱-۵- فرضیه‌های پژوهش…. ۱۰

۱-۶- متغیرها و تعاریف آنها. ۱۱

۱-۶-۱ تعاریف نظری متغیرها. ۱۱

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها. ۱۲

۱-۷- تعاریف اصطلاحات… ۱۳

فصل دوم: پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱ شخصیت… ۱۶

۲-۲ تعاریف شخصیت… ۱۶

۲-۳ حوزه‌های شخصیت… ۱۸

۲-۳-۱ ساختار ۱۹

۲-۳-۲ فرآیند. ۱۹

۲-۳-۳ رشد و نمو. ۲۰

۲-۳-۴ آسیب شناسی روانی و تغییر رفتار ۲۲

۲-۴  مضامین عمده در نظریه شخصیت… ۲۲

۲-۴-۱ وحدت رفتار و مفهوم خویشتن.. ۲۴

۲-۴-۲ سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار ۲۵

۲-۴-۳  رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود. ۲۶

۲-۴-۴  اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار ۲۶

۲-۵ نظریه‌های شخصیت… ۲۷

۲-۵-۱ نظریه روان کاوی در شخصیت… ۲۷

۲-۵-۲ زیگموند فروید ۲۷

۲-۵-۳ نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت): ۲۹

۲-۵-۴ سطوح شخیت: هشیار۳، نیمه هشیار۲ و ناهشیار ۲۹

۲-۵-۵ ساختار شخصیت: نهاد، من و فرامن.. ۳۰

۲-۶ نظریه نوروان کاوی.. ۳۳

۲-۶-۱  کار گوستاو یونگ ۳۳

۲-۶-۲ نکات برجسته ی نظریات یونگ… ۳۶

۲-۷ روان شناسی فردی.. ۳۶

۲-۷-۱ آلفرد آدلر. ۳۶

۲-۷-۲ بررسی نظریات آدلر. ۳۷

۲-۸ نظریه اختلالات شخصیتی.. ۳۹

۲-۸-۱ کارن هورنای.. ۳۹

۲-۸-۲ بررسی نظریات هورنای.. ۴۰

۲-۹ نظریه روان پزشکی بین فردی.. ۴۱

۲-۹-۱  هری استاک سالیوان.. ۴۱

۲-۹-۲ بررسی نظریات سالیوان.. ۴۲

۲-۱۰     تظریه پدیدار شناختی (فرد- محور) ۴۳

۲-۱۰-۱ کارل راجرز۴۳

۲-۱۰-۲ بررسی نظریات و کارهای راجرز ۴۴

۲-۱۰-۳ تشکیل رویکرد پدیدار شناختی راجرز ۴۵

۲-۱۰-۴ ساختار شخصیت از دیدگاه راجرز ۴۶

۲-۱۱     نیازهای زیستی و روانی در پیدایی شخصیت… ۴۷

۲-۱۱-۱آبراهام مازلو۴۷

۲-۱۲     نظریه رویکرد صفات در شخصیت… ۴۸

۲-۱۲-۱گوردون آلپورت۴۸

۲-۱۲-۲ بررسی نظریات آلپورت… ۴۹

۲-۱۳ نظریه چندبعدی شخصیت… ۵۱

۲-۱۳-۱هانس ج آی سنک۵۱

۲-۱۳-۲بررسی نظریات آیسنک۵۲

۲-۱۳-۳ ابعاد اساسی شخصیت… ۵۳

۲-۱۴    نظرریه رویکرد تحلیلی عاملی صفات… ۵۴

۲-۱۴-۱ریموند کوته۵۴

۲-۱۴-۲ بررسی نظریات کتل در شخصیت… ۵۴

۲-۱۵    نظریات رابطه شغل و شخصیت… ۵۶

۲-۱۵-۲ شخصیت نوع A.. 59

۲-۱۵-۳ شخصیت نوع B.. 60

۲-۱۶ بررسی چند خصوصیت شخصیتی در شغل.. ۶۲

۲-۱۶-۱ اثر کانون کنترل.. ۶۲

۲-۱۶-۲ ماکیاول گرایی ۶۳

۲-۱۶-۳ مناعت طبع یا عزت نفس. ۶۵

۲-۱۶-۴ سازگاری با موقعیت… ۶۶

۲-۱۶-۵خطر پذیری۶۷

۲-۱۷ شخصیت از دیدگاه اسلام و قرآن.. ۶۸

۲-۱۷-۱شخصیت در قرآن.. ۶۹

۲-۱۸ تیپ شناسی.. ۷۱

۲-۱۹ نظریه‌های تیپ شناسی.. ۷۳

۲-۱۹-۱ زندگینامه. ۷۳

۲-۱۹-۲نظریات رورشاخ در سنجش شخصیت۷۴

۲-۱۹-۳ تیپ شناسی در تست رورشاخ.. ۷۵

۲-۲۰    ظریه ساخت بدن و خلق وخوی.. ۷۶

۲-۲۱ نظریه شلدن (ریخت شناسی) ۷۸

۲-۲۲ نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی: ۷۹

۲-۲۳ تیپ‌شناسی یونگی.. ۷۹

۲-۲۳-۱ اساس درک واقعی ذهنی از نظر یونگ… ۷۹

۲-۲۳-۲ کارکردهای غیر عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۳ کارکردهای عقلانی.. ۸۰

۲-۲۳-۴ روابط کارکردی.. ۸۱

۲-۲۳-۵ انواع کارکرد. ۸۲

۲-۲۳-۶ تیپ‌های روان‌شناختی یونگ… ۸۴

۲-۲۳-۷ توصیف تیپ‌های شانزده‌گانه. ۸۵

۲-۲۳-۸ اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی.. ۹۰

۲-۲۳-۹ نقد تیپ شناسایی یونگی.. ۹۱

۲-۲۴ اثر بخشی ۹۳

۲-۲۵ شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف… ۹۴

۲-۲۵-۱ کمرون و ویتون: ۹۴

۲-۲۵-۲ سی‌شور: ۹۵

۲-۲۵-۳ آرجریس: ۹۵

۲-۲۵-۴ پیترز وواترمن: ۹۵

۲-۲۵-۵ مالفورد: ۹۶

۲-۲۵-۶ بس و هرسی – بلانچارد. ۹۷

۲-۲۵-۷ هوی و میکسل و چستر بارنارد. ۹۷

۲-۲۵-۸ کالدول و اسپینکس…. ۹۷

۲-۲۵-۹ لوتانز و همکارانش…. ۹۷

۲-۲۵-۱۰ دیدگاه راجرز و همکاران: ۹۸

۲-۲۵-۱۱مطالعات بسکر و چیرنز: ۹۹

۲-۲۵- ۱۲ مدل پارسونز: ۹۹

۲-۲۶مقایسه ی دیدگاههای ارزشیابی اثر بخشی سازمانی.. ۱۰۰

۲-۲۷ نظریات جدید در اثربخشی.. ۱۰۱

۲-۲۷-۱ مطالعات رابرت واترمن وتام پترز ۱۰۱

۲-۲۸  مدلهای ارزیابی اثربخشی.. ۱۰۲

۱- مدل هدف منطقی: که سازمان را در رسیدن به اهدافش کاملا ارزیابی می کند. ۱۰۲

۲-۲۹ نظریه ریچارد ال دفت… ۱۰۴

۲-۲۹-۱ روش مبتنی بر تامین هدف… ۱۰۴

۲-۲۹-۲ روش مبتنی بر تامین منابع.. ۱۰۵

۲-۲۹-۳ روش مبتنی بر فرآیند درونی.. ۱۰۶

۲-۲۹-۴ روش مبتنی بر تامین رضایت گروه‌های ذی نفع.. ۱۰۸

۲-۳۰ کارهای دیگران.. ۱۱۰

۲-۳۰-۱ تحقیقات انجام گرفته در مورد تیپ شناسی یونگی.. ۱۱۰

این را هم بخوانید :  بررسی هوش ومهارت - پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت - پرشین مقاله

۲-۳۰-۱-۱ تحقیقات خارج از کشور ۱۱۰

۲-۳۰-۱-۲ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۱۱۳

۲-۳۰-۲ اثر بخشی.. ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۱۱۸

۲-۳۰-۲-۲  تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۱۲۱

۲-۳۱ استنتاج و نتیجه گیری.. ۱۲۶

۲-۳۲   لگوی نظری پژوهش…. ۱۲۸

فصل سوم: توصیف داده ها۱۲۹

۳-۱ مقدمه. ۱۳۰

۳-۲ روش اجرای پژوهش…. ۱۳۰

۳-۲-۱ برآورد حجم نمونه. ۱۳۱

۳-۳ ابزار گرد آوری داده‌ها. ۱۳۲

۳-۳-۱  تاریخچه و توصیف (MBTI) 133

۳-۳-۲  نمره گذاری پاسخنامه. ۱۳۵

۳-۳-۳ توصیف تیپهای شانزده گانه. ۱۳۶

۳-۵ اعتبار پرسشنامه‌ها. ۱۴۰

۳-۵-۱ اعتبار پرسشنامه شخصیتی، تیپ نمای مایزر – بریگز. ۱۴۱

۳-۵-۲ اعتبار پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۲

۳-۵-۳ اعتبار درونی پرسشنامه. ۱۴۳

۳-۵-۴ اعتبار زمانی.. ۱۴۳

۳-۶ محاسبه روایی: ۱۴۴

۳-۶-۱ محاسبه روایی پرسشنامه شخصیتی مایرزبریگز. ۱۴۴

۳-۶-۲ محاسبه روایی پرسشنامه اثر بخشی: ۱۴۶

۳-۷ روش‌های آماری.. ۱۴۶

۳-۸ ویژگی‌های تحقیق: ۱۴۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۱۴۷

۴-۱  تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق.. ۱۴۸

۴-۲ توصیف یافته‌های تحقیق.. ۱۴۹

۴-۳  آزمون فرضیات تحقیق.. ۱۶۱

۴-۳-۱ فرضیه فرعی اول.. ۱۶۵

۴-۳-۲ فرضیه فرعی دوم.. ۱۶۶

۴-۳-۳ فرضیه فرعی سوم.. ۱۶۷

۴-۳-۴ فرضیه فرعی چهارم.. ۱۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۱۶۹

۵-۱ هدف و مسائله ی پژوهش…. ۱۷۰

۵-۲ نتایج فرضیه اصلی.. ۱۷۰

۵-۳  نتایج مربوط به فرضیه فرعی اول.. ۱۷۲

۵-۴ نتایج مربوط به فرضیه فرعی دوم.. ۱۷۳

۵-۵ نتایج مربوط به فرضیه فرعی سوم.. ۱۷۵

۵-۶ نتایج مربوط به فرضیه فرعی چهارم.. ۱۷۶

۵-۷ نتیجه گیری کلی.. ۱۷۷

۵-۸  محدودیتها: ۱۸۰

۵-۹ پیشنهادات… ۱۸۱

فهرست منابع: ۱۸۲

منابع انگلیسی.. ۱۸۷

پیوست و ضمائم : ۱۸۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

هم اکنون بیش از نیم قرن از زمانی که پیتردراکر برای توصیف گروه جدیدی از کارکنان که سرمایه زمین و یا نیروی کار دیگر ابزار اصلی تولیدشان تلقی نمی‌گردد بلکه توجه شان بر استفاده موثر از دانایی معطوف می‌شد و منجر به ابداع واژه کارکنان دانایی شد نمی‌گذرد و امروزه کارکنان دانایی یا بهتر بگویئم دانشگران حرفه ای درصد بزرگ و رو به رشدی از کارکنان بزرگترین و موفق ترین سازمان‌های دنیا را تشکیل می‌دهند.

بیان مسئله

کنون که عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمانها تا حدود زیادی به کار آیی و اثر بخشی عملکرد مدیران بستگی دارد (میر کمالی ۱۳۷۵) وجوب دقت سازمانها در انتخاب مدیران توانمند که قادر باشند با اتخاذ تدابیر و شیوه‌های بایسته به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش زمینه را برای تجلی و بروز استعدادها و خلاقیت همه ی معلمان و متعلمان همواره سازد بیشتر آشکار می‌شود

اهمیت و ضرورت پژوهش

سازمان آموزش و پرورش هر کشور به عنوان یکی از مهمترین، موثر ترین و گسترده ترین سازمانهای مختلف اجتماعی است که مسئولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی را به نسل نوخاسته جامعه به عهده دارد. این سازمان دستگاهی است که از دیر باز نقشی سازنده و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده است و الگوی کلی نهادها و سازمانهای رسمی‌جامعه است.

تعاریف عملیاتی متغیرها

۱- در این پژوهش تیپهای شخصیتی مدیران به وسیله پرسشنامه مایرز- بریگز فرم G سنجیده می‌شود. و منظور از تیپهای شخصیتی موارد ذیل است.

ESTJ: نمره ایست که آزمودنی در پاسخ به سوالات در ردیف‌های E، S، T، و J به دست می‌آورد و چنانچه آزمودنی نمرات بیشتری را در ردیف‌های فوق نسبت به سایر ردیفهای پرسشنامه کسب نماید در این تیپ قرار می‌گیرد.

شخصیت

شخصیت از واژه لاتین پرسونا گرفته شده است که به نقاب هنر پیشه‌ها در نمایش اشاره دارد. روان شناسی شخصیت به آنچه معمولا به ماهیت انسان مربوط می‌شود می‌پردازد، نظریه پردازان شخصیت به کلیت انسان می‌پردازند و تلاش می‌کنند تا روابط پیچیده میان جنبه‌های مختلف کنش انسان و روابط پیچیده ی بین انسانها را بررسی ‌کنند

حوزه‌های شخصیت

حوزه‌هایی که نظریه‌های شخصیت باید به آن بپردازد به شرح زیر است.

  • ساختار یا واحدها یا سنگ بنای شخصیت
  • فرآیند‌ها یا جنبه‌های پویای شخصیت از جمله انگیزه‌ها
  • نمو رشد یا این که انسان چگونه به صورت انسان ویژه ای که هر کدام از ما هستیم

رشد و نمو

یکی دیگر از مباحث مهم در روانشناسی شخصیت تاکید بر تفاوت‌های فردی ور شد ویژگی‌های منحصر به فردی است که موجب بالندگی ما شده است. معمولا عوامل تعیین کننده شخصیت به دو گروه تعیین کننده ی ارثی و محیطی تقسیم می‌شود.

این را هم بخوانید :  بررسی هوش ومهارت - پایان نامه بررسی نقش هوش ومهارت - پرشین مقاله

سطوح مختلف آگاهی و مفهوم ناهشیار

پنجمین مضمون مورد توجه بسیاری از نظریه پردازان شخصیت، چگونگی تبیین نقش سطوح مختلف هشیاری در کنش انسان است اغلب روانشناسان امکان وجود سطوح مختلف هشیاری قبول می‌کنند، اثرات مواد مخدر همراه با علاقه ی افراد به مرام‌ها و شیوه‌های مراقبه در شرق موجب شده است که توجه روان شناسان شخصیت به حالات گوناگون هشیاری افزایش پیدا کند.

رابطه بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود

شخصیت شامل شناخت (فرآیند‌های فکری، عواطف (هیجان‌ها و احساسات) و رفتار مشهود است. پژوهش درهمه این موارد، مورد توافق تمام روان شناسان نیست و در مواردی هم که چنین است اختلافات زیادی در مورد رابطه این سه با یکدیگر وجود دارد.

روان شناسان شخصیت در توجه یا اهمیت نسبی که به هر یک از این موضوعات میدهند از یکدیگر متفاوتند، این تفاوت گذاری از اهمیت خاصی برخوردار است

اثرات گذشته، حال و آینده بر رفتار

اینکه آیا افراد زندانی گذشته ی خویشتن هستند تحت تاثیر نگاه به آینده قرار دارد، بدون تردید نظریه پردازان توافق دارندکه رفتار تنها تحت تاثیر عواملی است که در حال حاضر فعالند، در این صورت تنها زمان حال است که در درک رفتار اهمیت دارد ولی زمان حال می‌تواند تحت تاثیر تجارب دور یا نزدیک گذشته نیز قرار گیرد. همین طور آنچه که فرد در زمان حال به آن فکر می‌کند.

نظریه روان پویشی فروید(روانکاوی در شخصیت):

از نظر فروید غرایز عناصر اصلی شخصیت هستند، نیروهای برانگیزنده ای که رفتار را سوق می‌دهند و جهت آن را تعیین می‌کنند، غرایز شکلی از انرژی هستند، انرژی فیزیولوژیکی تغییر شکل یافته ای که نیازهای بدن را به امیال ذهنی پیوند می‌دهد، محرکهای این غرایز درونی هستندو این ذهن است که انرژی بدنی را به میل تبدیل می‌کند

نظریه تیپ گال و جمجمه شناسی روانی:

گال معتقد بود که تفاوتهای کالبد شناسی میان مغز افراد ممکن است تفاوت‌های فردی در رفتار را توجیه می‌کند، جمجمه شناسی بر این فرض استوار است که توانائیها و تمایلاتی که در فرد ظاهر می‌شوند تابع عملکرد مناطق خاصی از مغز است، گال بر این عقیده بود که نوع شکل مغز ممکن است چیزهایی درباره اینکه در درون فرد چه می‌گذرد آشکار سازد.

کارکردهای غیر عقلانی

حس عبارت است از درک بلاواسطه‌ای ما از جهان عینی، فرایندی که بدون هیچ‌گونه‌ ارزیابی صورت می‌گیرد. حس اشیا را آنگونه که هستند درمی‌یابد- واقع‌بینانه و عینی. قادر به در نظر گرفتن زمینه، اشارات ضمنی، مفاهیم یا تعابیر و تفاسیر نیست، بلکه سعی دارد اطلاعاتی راکه حواس دریافت می‌کنند، عیناً و با تفصیل نمایش ‌دهد. درک شهودی: یعنی پی بردن به امکانات ذاتی و مفاهیم درونی.

اهمیت شناخت تیپ‌های روانشناختی

شناخت تیپ‌های روانشناختی به چند دلیل حائز اهمیت است. مهم‌تر از همه به ماکمک می‌کند که گرایشهای خود‌اگاه خویش را درک کرده و تشخیص دهیم. به عقیده یونگ یکی از وظایف عمده نیمه‌ اول زندگی آن است که نحوه ابراز کارکرد و طرز برخورد غالبمان را فراگیریم و از بروز مشکلات در سازش ‌پذیری جلوگیری کنیم.

نقد تیپ شناسایی یونگی

در صدر ریخت‌ شناسی‌ها باید به تمایزی که توسط یونگ در ۱۹۶۰ بین درون‌گری و برون‌گری پیشنهاد کرد و انعکاس وسیعی داشته است و به نظر می‌رسد که با تجربه‌ی روزمره‌ی بسیاری از اشخاص وفق می‌دهد اشاره کرد. یونگ خود شخصاً هرگز به اثبات تجربی آن نپرداخته است. جاذبه‌ی اخیر این نوع شناسایی‌ها این است که بازخورد اساسی فرد را در برابر موضوع بیان می‌کنند.

تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

به علت محدود بودن تحقیقات مربوط با موضوع در داخل کشور محقق به تحقیقاتی که بعضا به صورت مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته باشد نپرداخته است و آن دسته از تحقیقاتی که مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مربوط می‌شده را ذکر کرده است.

فهرست منابع:

  • ابدالی, علی و معصومه، (۱۳۸۴) مجله مدیریت، شماره ۹۶ و ۹۵,
  • الوانی، مهدی (۱۳۷۸)، مدیریت عمومی، چاپ سیزدهم، نشر نی، تهران
  • ارقامی، آمار چند متغیره.
  • اتکینسون، ریتا وهمکاران (۱۳۶۶)، زمینه روانشناسی، ج۱، ترجمه محمد تقی براهنی، انتشارات رشد، تهران
  • افلاک سیر، عبدالعزیز و دیگران (۱۳۷۳) هنجاریابی تیپ نمای مایرز- بریگز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرودوسی مشهد
  • باتاچاری، مفاهیم و روشهای آماری، ترجمه مرتضی شهر آشوب و فتاح مکائیلی، جلد دوم
  • بیرانوند، علی (۱۳۷۹) رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و میزان کار آیی مدیران مدارس راهنمایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرودوسی مشهد

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه مقالات رشته مدیریت

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − یک =