بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران

چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد. این افراد درک صحیحی از واقعیت داشته و است و سیکوتیک نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی که علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممکن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.

این مطلب بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران مشتمل بر ۱۲۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید

فهرست مطالب

چکیده  ۸

فصل اول : کلیات تحقیق   ۹

مقدمه  ۱۰

بیان مسئله   ۱۱

اهداف تحقیق  ۱۲

متغیرها  ۱۳

فصل دوم :پیشینه وادبیات تحقیق ۱۴

نکات کلی در رابطه با هیستری ۱۵

شکل گیری هیستری در جریان تحول    ۱۶

رگه های شخصیت هیستری یکی در کودک   ۱۷

تظاهرات حاد در کودک   ۱۸

هیستری در نوجوانی ۲۱

توصیف ضوابط تشخیص اختلال تبدیل ۲۳

دیدگاه های نظری درباره هیستری  ۲۵

دیدگاه شناختی  ۲۸

دیدگاه رفتاری نگر  ۳۰

اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای ۳۲

اختلالات تبدیلی ۳۴

نشانه های حسی  ۳۷

بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران ۳۸

این حادثه چگونه رخ داد  ۳۹

نشانه های احشائی۴۱

تفاوت های اختلالات بدنی تبدیلی تمارض  ۴۳

شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی ۴۶

علل مولد  ۴۷

نکات کلی در رابطه با افسردگی  ۴۹

جدول شماره ۱۲ فهرست نشانه های جدولهای بالینی افسردگی ۵۲

افسردگی وغم واندوه  ۵۳

بی حالتی خلقی  ۵۷

فقر تعاملی کناره گیری ۵۸

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودک  ۶۲

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار   ۶۳

رفتار های معادل افسردگی ۶۵

افسردگیهای نوجوانی   ۶۶

افسردگی مبتنی براحساس رها شدگی  ۶۸

جدول ۲-۱۲ معادلهای افسرده وار در نوجوان از دیدگاه مولفان مختلف   ۶۹

فراوان افسردگی در خلال تحول     ۷۰

طبقه بندی اختلافهای خلقی  DSMIV   .

افسردگی مهاد  ۷۷

نظریه ها تحقیقها ودرمان افسردگی  ۸۰

نظریه های زیست شناختی  ۸۱

نقش وراثت در اختلالات د و قطبی  ۸۴

اثرات لیتیوم    ۸۶

درمان براساس نظریه های زیست شناختی۸۹

الکتروشوک درمانی   ۹۰

نظریه های روان پویایی   ۹۴

نظریه یادگیری  ۹۷

افسردگی از نقطه نظریادگیری درمان  ۱۰۱

نظریه شناختی  ۱۰۲

فصل سوم : تعیین روش تحقیق   ۱۰۴

جامعه مورد مطالعه  ۱۰۵

روش آماری مربوط به فرضیه     ۱۰۶

فصل چهارم : یافته ها تجزیه و تحلیل داده ها    ۱۰۷

جدول ۱-۴ غلات خام آزمودینها از آزمون mmp     ۱۰۸

جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله   ۱۰۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری     ۱۱۲

بحث و نتیجه گیری    ۱۱۳

پیشینه تحقیق    ۱۱۴

پیشنهادات  ۱۱۵

محدودیت ها  ۱۱۶

منابع و ماخذ   ۱۱۷

ضمائم     ۱۱۸

پاسخنامه   ۱۲۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده تهران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه :

چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد. این افراد درک صحیحی از واقعیت داشته و است و سیکوتیک نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی که علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممکن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند.

بیان  مسأله:

مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشکان بوده است که تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسیهای انجام شده در  رابطه با هیستری و اینکه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد که مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینکه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان است و اینکه آیا حالات غم زدگی و اندوهگینی می تواند در اختلالات بدنی و تبدیلی و توجه دیگران به خود تأثیر مثبت داشته باشد یا نه.

اهمیت و ضرورت تحقیق

تبدیلها که به منزله نشانه های مرضی متداول در آسیب شناسی بزرگسالان محسوب می شوند به ندرت در کودکان ظاهر می گردند و در صورت بروز بر دستگاه حرکتی و بخصوص راه رفتن و عوامل دیگر تأثیر می گذارد که تمام اینها می تواند در بزرگسالی تأثیر منفی داشته باشد.

تعاریف عملیاتی و نظری

تعاریف نظری افسردگی: عبارتند از یک حالت روانی است که افراد مبتلا به آن دارای خلق افسرده و نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی و اختلال در اشتها و آشفتگی خواب و کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی و نبود انرژی و احساس گناه و بی ارزشی را در فرد شامل می شود.

تعاریف عملیاتی افسردگی: عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از مقیاس افسردگی در آزمون بدست آورده است.تعاریف نظری هیستری: عبارتند از اختلالات شخصیتی که به عنوان تبدیلی و جهت حل مشکلات روانی و روحی و مبارزه با آن، آن را جایگزین با مشکلات جسمانی کرده و ابراز دردهای در ناحیه سر و معده و … می کند.

نکات کلی در رابطه با هیستری

مسأله هیستری بزرگسالان همواره مورد توجه روانپزشکان بوده است. تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسی های لاندر (۱۸۷۳)، نخستین پژوهشها، دوره کودکی انجام شده اند. البته پیش از این نیز لوپوآ(۱۶۱۷) ، ویلیس (۱۶۷۰)، وبریکه (۱۸۵۹) وجود هیستری کودکانه را خاطر نشان کرده بودند ()به نقل از استیونس، ۱۹۶۹). در سال ۱۸۸۸ ، شارکو، یک نوجوان چهاده ساله را که از بحرانهای هیستریکی رنج می برد به شاگردانش نشان داد.

تعریف مفهوم هیستری و اختلال تبدیل

اصطلاح هیستری بسیار مهم است چرا که پدیده های مرضی بسیار متقاوتی مانند هیستری اضطرابی، روان گسستگی هیستریکی، شخصیت هیستریکی و هیستری تبدیل را تحت عنوان این اصطلاح قرار می دهند، درحالی که هیستری اضطرابی در چهارچوب روان آزردگی هراس قرار می گیرد؛ وجود روان گسستگی هیستریکی قابل بحث است؛ شخصیت هیستریکی دارای معنای مشخصی نیست و تنها هیستری تبدیل می تواند در چهار چوب نسبتاً معینی محدود شود.

شکل گیری هیستری در جریان تحول

هیستری در کودکی

الف) فراوانی هیستری در کودکی

نشانه های هیستریکی در دوره تحول کمتر مشاهده می شوند. اختلال تبدیل معمولاً  بین سالهای آخر کودکی و سالهای نخستین بزرگسالی بروز می کند و بندرت قبل از ۱۰ سالگی و بعد از ۳۵ سالگی دیده می شود. (DSM IV، ۱۹۹۴). در یک بررسی برپایه تاریخچه بیماری (لیونبرگ، ۱۹۵۷) نشان داده شده که سن نخستین تظاهرات هیستریکی در ۴/۱ درصد بیماران بین پنج تا ده سالگی و در ۸/۲ درصد بیماران بین ده تا پانزده سالگی بوده است. به نظر نمی رسد.

نظریه های روان پویایی

مطالعات روانشناختی درباره افسردگی بازیگموند فروید و کارل ابراهام شروع شد. هردو در مقالات جداگانه خود درباره افسردگی، این اختلال را به عنوان یک واکنش پیچیده نسبت به از دست دادن چیزی توصیف کرده اند  (ابراهام،۱۹۶۸-۱۹۱۱ فروید، ۱۹۵۷-۱۹۱۷). فروید در مقاله اصلی خود درباره افسردگی، ماتمزدگی و مالیخولیا، را به عنوان واکنشهای طبیعی نسبت به از دست دادن کسی یا چیزی که مورد عشق (محبت) فرد بوده است، توصیف می کند.

نظریه یادگیری

پیش فرض نطریه های یادگیری آن است که افسردگی و فقدان تقویت به هم مربوط اند. نبود تقویت ممکن است چند علت داشته باشد. پاسخها ممکن است بدین سبب تضعیف شوند که هیچ تقویتی دریافت نداشته یا حالتی ناخوشایند یا تنبیه کننده به دنبال داشته اند. بسیاری از نظریه پردازان، معتقد به دیدگاه یادگیری، به شدت تحت تأثیر کارهای بی- اف- اسکینر در زمینه شرطی شدن عاملی بوده اند.

افسردگی از نقطه نظر یادگیری درمان

لوین سوهن وهمکارانش، نخست کوشش می کنند که تأثیر متقابل و مشخص بین فرد و محیط و رویدادهای مرتبط با افسردگی را به دقت تعیین نمایند. یک گام دراین راه عبارت است از: مشاهده شخص در خانواده، به عنوان قسمتی از ارزیابی اولیه (لوین سوهن و اکوناد، ۱۹۸۱). این کار چند مقصود را عملی می کند. یکی آنکه مراجع را نسبت به این اندیشه آگاه می سازد که افسردگی به تأثیر متقابل شخص با دیگران و محیط ربط دارد، دیگر آنکه به درمانگر یک راه سودمند و بالنسبه خالی از تعصب از نحوه کسب اطلاع درباره رفتار مراجع و کسان دیگری که دور وبرش هستند، نشان می دهد.

نظریه شناختی

احتمالاً با نفوذترین نظریه های روان شناختی که امروزه درباره افسردگی وجود دارد، نظرگاه شناختی است. اساس این نظریه ها این اندیشه است که یک تجربه معین ممکن است روی دو فرد تأثیر بسیار متفاوتی بگذارد. قسمتی از این تفاوت، امکان دارد به دلیل روش متفاوت تفکر آنها درباره آن حادثه و حدود شناخت آنها نسبت بدان باشد.

نظریه شناختی بک درباره افسردگی

آرون بک معتقد است که افراد افسرده بدین دلیل افسرده اند که در نحوه فکر کردنشان خطا می کنند یا به راه مبالغه می روند. شخص افسرده نظری منفی درباره خود، دنیا و آینده اش دارد. طبق نظر بک این شناختهای منفی و نه سایر چیزهای پیرامون شخص، علت افسردگی است. ممکن است برای یک حمله افسردگی حوادث برونی عامل تشدید کننده ای باشند، ولی حتی درآن صورت نیز آنچه شخص درباره آن حادثه فکر می کند و نه آن حادثه به خودی خود، می تواند عامل ایجادکننده افسردگی باشد (بک، ۱۹۶۷، بک ودیگران، ۱۹۷۸).

روش نمونه گیری

روش نمونه گیری استفاده شده دراین تحقیق، استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای است که روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعه هایی که محقق قصد مقایسه زیرگروههای مختلفی را داشته باشد مناسب است. به طور خلاصه در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است که نمونه انتخاب شده براساس ویژگیها وعواملی که اساس آن طبقه بندی بوده اند، نماینده واقعی جامعه مورد نظر است.

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر عبارتند از پرسشنامه m.m.p.t   یا پرسشنامه چند شخصیتی مینه سوتا است که درسال ۱۸۷۱ توسط مک لین وهتاوی ساخته شده است که اختلال شخصیت را مورد سنجش قرار داده است که این پرسشنامه دارای دو هنجارگزینی ایرانی وخارجی است و دارای دو فرم بلند وکوتاه که فرم بلند آن دارای ۷۱ سؤال است که فرم کوتاه آن در هنجارگزینی ایرانی مورد استفاده قرار می گیرد

بحث ونتیجه گیری:

افراد افسرده نه تنها نسبت به زندکی بلکه نسبت به خودشان نیز بی علاقه اندو اغلب کمبودها و نارساییها در زمینه هوشی، جذابیتهای بدنی،؛ سلامتی و مهارتهای اجتماعی به خود نسبت می دهند. آنان شکایت بسیار درباره از دست دادن عشق و محبت، اشیای مادی، پول و حیثیت دارند که ممکن است ناشی از احساس بی کفایتی و ناشایستگی باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی وهیستری رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه زنان شاغل وغیر شاغل حدود سنی ۳۵ ساله شهر و منطقه ۱۱ تهران  است که ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون m.m.p.t بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون t متغیر مستقل در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه وجود دارد.

پیشینه تحقیق:

تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور:

موسوی در سال ۱۳۷۰ در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه هیستری و استرس دربین زنان حدود سنی ۲۵ ساله شهرستان نور که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین هیستری واسترس رابطه معنی داری وجود دارد واسترس بالا باعث هیستری و اختلالات تبدیلی می شود.

پیشنهادات:

 • استفاده از منابع و مطالب معتبر در رابطه با تحقیق حاضر
 • استفاده از پرسشنامه های مجزا در رابطه با افسردگی وهیستری
 • تعمیم دادن موضوع در محدوده سنی متفاوت دربین زنان
 • تعمیم دادن به هردو جنسیت

محدودیتها:

 • عدم استفاده از مطالب معتبر و جدید در رابطه با تحقیق
 • عدم دسترسی به آزمونهای مجزا دررابطه با موضوع هیستری
 • محدود بودن آزمودنیها در یک حدود سنی
 • محدود بودن آزمون و تحقیق به یک جنسیت و فقط زنان
 • عدم همکاری آزمودنیها در اجرای آزمون
 • محدودیت زمانی در اجرای تحقیق به نحو احسن

منابع و مآخذ

 • آزاد- حسین- ۱۳۸۱- آسیب روانی(۱)- انتشارات بعثت- تهران.
 • آزاد- حسین- ۱۳۸۲- آسیب روانی(۲)- انتشارات بعثت- تهران.
 • بیانی- احمد- ۱۳۸۰- روش تحقیق در علوم انسانی- انتشارات هنر-تهران
 • بهادری- علی- ۱۳۷۹- روانشناسی شخصیت- انتشارات نی- تهران.
 • پورانکاری- نصرالله- ۱۳۸۰-خلاصه روانپزشکی-انتشارات فرهنگ-تهران
 • سیاسی- علی اکبر-۱۳۷۲-روانشناسی فردی-انتشارات نور-تهران.
 • دادستان-پریرخ-۱۳۸۱-روانشناسی مرضی(۱)-انتشارات سمت-تهران.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.