بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی  خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۲۱۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول. ۱

کلیات پژوهش… ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مساله و علل انتخاب موضوع. ۴

۱-۳ اهداف پژوهش… ۶

۱-۴ اهمیت پژوهش… ۷

۱-۵ نوع طرح و پژوهش… ۸

۱-۶- متغیرهای پژوهش… ۸

۱-۷ فرضیه های پژوهش… ۹

۱-۸ قلمرو پژوهش… ۹

۱-۹ محدویت های پژوهش: ۱۰

۱-۱۰ روش پژوهش… ۱۰

۱-۱۱ روش جمع آوری اطلاعات… ۱۰

۱-۱۲ ابزار اندازه گیری اطلاعات… ۱۱

۱-۱۳ واژگان کلیدی و اصطلاحات… ۱۱

۱-۱۴ ساختار پژوهش… ۱۲

فصل دوم. ۱۴

مبانی نظری و پیشینه پژوهش… ۱۴

۲-۱ مقدمه: ۱۵

۲-۲- گفتار اول: ۱۷

تاریخچه: ۱۷

۲-۲-۳ متن پیشنهادی ۴۹- (ED49) 19

۲-۲-۵ بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات ۲۰

۲-۳ گفتار دوم: ۲۱

مبانی نظری: ۲۱

۲-۳-۱ تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات… ۲۱

۲-۳-۲ شناخت ۲۳

۲-۳-۳ قطع شناخت ۲۵

۲-۳-۴ تهاتر ۲۶

۲-۳-۵ نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم. ۲۷

۲-۳-۶  معاملات مرتبط.. ۲۸

گفتار سوم: ۳۰

۲-۴ چارچوب گزارشات مالی.. ۳۰

۲-۴-۱ ترازنامه. ۳۱

۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی دیگر. ۳۳

۲-۴-۳ یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاجبان سهام (MD&A)  و سایر افشاءها ۳۴

گفتار چهارم. ۳۷

۲-۵-۱ آنچه برای انرون اتفاق افتاد! ۳۷

۲-۵-۲ تاریخچه انرون: ۳۸

۲-۵-۳ گزارش پاورز و باتسن.. ۴۳

گفتار پنجم: ۴۸

۲-۱ شرکتها با اهداف خاص…. ۴۸

۲-۲-۱ مقدمه. ۴۸

۲-۲-۲ شرکتها با اهداف خاص چگونه شرکتهایی هستند؟. ۴۹

۲-۲-۳ ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه. ۵۰

گفتار ششم: ۵۴

۲-۲ قانون ساربینز اکسلی.. ۵۴

۲-۲-۱ مقدمه. ۵۴

۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه. ۵۵

استانداردهای افشاء: ۵۵

۲-۲-۳ اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است. ۵۶

۲-۲-۴ افشاءهای تعهدات قراردادی: ۵۷

گفتار هفتم: ۵۸

۲-۱ شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی.. ۵۸

۲-۲-۱ تعریف شرکت شبه فرعی: ۵۸

۲-۲-۲ معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق.. ۶۰

گفتار هشتم: ۶۳

۲-۲ سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها ۶۳

۲-۲-۱ سرمایه گذاریهایی که نه موجب افزایش نفوذ می شوند نه موجب افزایش کنترل می‌شوند. ۶۳

۲-۲-۲ سرمایه گذاریهایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل نمی شود ۶۵

۲-۲-۳ سرمایه گذاریهایی که باعث کنترل می شود: ۶۵

۲-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای سرمایه گذاری.. ۶۶

۲-۲-۵ تلفیق: ۶۷

گفتار نهم: ۶۹

۲-۳ اجاره های بلند مدت… ۶۹

۱-۲-۳ ارزیابی معامله: ۶۹

۲-۲-۳ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی.. ۷۰

۳-۲-۳ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره ها ۷۲

گفتار دهم: ۷۴

۲-۴ فروش و اجاره آن از خریدار. ۷۴

۱-۲-۴ ارزیابی معامله. ۷۴

۲-۲-۴ اجاره های سرمایه ای.. ۷۴

۳-۲-۴ اجاره های عملیاتی: ۷۶

۴-۲-۴ موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار. ۷۶

۵-۲-۴ استاندارد بین المللی حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار شماره  ۲۸ و ۹۸. ۷۷

گفتار یازدهم: ۷۹

۲-۵ فروش و توافقات بازخرید. ۷۹

۱-۲-۵  ارزیابی معامله. ۷۹

۲-۲-۵ ماهیت شیوه ها و  الزامات گزارشگری مالی.. ۸۰

۳-۲-۵- موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای فروش و توافقات باز خرید. ۸۱

۴-۲-۵ شیوه حسابداری: ۸۲

گفتار دوازدهم: ۸۳

۲-۶  کالاهای امانی ۸۳

۱-۲-۶ ارزیابی معامله. ۸۳

۲-۲-۶ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی.. ۸۳

۳-۲-۶ حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا به سازنده ۸۳

۴-۲-۶ چه قیمتی باید پرداخت شود تا سرانجام مالکیت به فروشنده انتقال یابد. ۸۴

۵-۲-۶ آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد یا خیر؟. ۸۴

۶-۲-۶ آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟. ۸۵

۷-۲-۶ موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای کالاهای امانی.. ۸۵

۲-۷ نقل و انتقالات دارائیهای مالی با مشارکتهای مداوم. ۸۶

۱-۲-۷ ارزیابی معاملات… ۸۶

۲-۲-۷  موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰. ۸۸

۳-۲-۷ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات داراییهای مالی.. ۹۲

گفتار چهاردهم: ۹۳

۲-۸  تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی.. ۹۳

۱-۲-۸ روشهای تجزیه و تحلیل : ۹۳

۲-۲- ۸ طبقه بندی نسبتها : ۹۵

۳-۲-۸ فرض تداوم فعالیت: ۹۸

۲-۹ گفتار پانزدهم: ۱۰۰

پیشینه پژوهش: ۱۰۰

تحقیقات خارجی: ۱۰۰

۱-۲-۱۰ نتیجه گیری: ۱۰۲

فصل سوم. ۱۰۵

روش‌شناسی پژوهش‌(متدولوژی) ۱۰۵

۱-۳ مقدمه. ۱۰۶

۲-۳ اهداف پژوهش : ۱۰۶

۳-۳ روش جمع آوری داده ها  : ۱۰۷

۴-۳ قلمرو پژوهش: ۱۰۸

۵-۳ جامعه آماری: ۱۰۸

۶-۳ نحوه گرد آوری اطلاعات : ۱۱۰

۷-۳ نمونه گیری : ۱۱۰

۸-۳ فرضیه های پژوهش : ۱۱۱

۹-۳ متغیرهای پژوهش : ۱۱۱

۱۰-۳ تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش : ۱۱۱

۱۱- ۳ اندازه گیری متغیر های پژوهش : ۱۱۲

۱۲-۳-  روش آماری آزمون فرضیه ها : ۱۱۳

فصل چهارم. ۱۱۷

تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش… ۱۱۷

۱-۴ مقدمه: ۱۱۸

۲-۴ نتایج تحلیل دادها : ۱۱۹

۳- ۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۱. ۱۲۵

۴-۴  نتایج تحلیل داده ها – سال ۸۲. ۱۲۷

۶-۴ نتا یج تحلیل داده ها – سال ۸۴. ۱۳۱

۷-۴ نتا یج تحلیل  داده ها – سال ۸۵. ۱۳۳

نتیجه گیری: ۱۳۶

فصل پنجم. ۱۳۷

نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۳۷

۱-۵ مقدمه: ۱۳۸

۲-۵ خلاصه ای از کل پژو هش : ۱۳۸

۳-۵ خلاصه یافته های پژو هش : ۱۴۰

۴-۵ نتیجه گیری : ۱۳۶

۱-۴-۵ نتایج تجزیه و تحلیل آماری : ۱۳۶

۵-۵ پیشنهادات در دو قسمت بشرح زیر ارائه می شود : ۱۳۷

۱-۵-۵پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش  : ۱۳۷

۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهشهای آتی : ۱۳۷

فصل ششم. ۱۳۹

پیوست‌ها ۱۳۹

و ضمائم. ۱۳۹

فهرست منابع. ۲۲۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل را در زیر می توانید ببینید.

 مقدمه

با توجه به شتاب فرآیند علم و تکنولوژی در جهان صنعتی امروز، هر رشته ای از علوم به گرایشهای تخصصی بیشتری تقسیم شده است. این تقسیم بندی به خودی  خود و بنا به نیاز و ضرورت و پیچیدگیهای روز افزون صنعت بوجود می آید. دنیای اقتصاد و روابط بین متغیرهای اقتصادی و مالی هم از این تحولات مستنثنی نبوده است ومسائل این رشته نیز روز به روز پیچیده تر و مشکل تر از قبل می شود، بخصوص پول و بازارهای سرمایه که نقش مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد دارند. تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند. توانایی شرکت در تامین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکتها به حساب می آیند

بیان مساله و علل انتخاب موضوع

موضوع روشهای تامین مالی برای شرکتها همواره از جمله موضوعات بحث بر انگیز بوده‌ است. مساله مورد بحث در این پژوهش شناخت یکی از روشهای تامین مالی تحت عنوان”تامین مالی خارج از ترازنامه” (OBSF)  و بررسی چگونگی تشخیص آن توسط حسابرسان مستقل می باشد.

توضیح اصطلاح تامین مالی خارج از ترازنامه قدری مشکل است، این مشکل ابتدا در هنگام نگارش درباره این موضوع بوجود می آید. بطور طبیعی فرض و قاعده براین است

 اهداف پژوهش

در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ رسوایی های بسیار زیادی در زمینه حسابداری شرکتها، حاکی از ضعف در سیستم حاکمیت شرکتی، شیوه های حسابرسی و گزارش‌های مالی بود که مجلس سنای آمریکا از طریق تصویب لایحه ساربینز اکسلی  در سال ۲۰۰۲ به این ضعف پاسخ داد که مهمترین جزء قانون اسناد بهادار از دهه ۱۹۳۰ در بورس اوراق بهادار نیویورک محسوب می شود. بخش (C) 401 قانون مذکور مقرر می دارد که کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) مطالعه ای را در پاسخ به ۲ سوال زیر آغاز نماید.

اهمیت پژوهش

امروزه تامین مالی خارج از ترازنامه (OBSF) یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که در متون و کتب و نشریات تجاری و حسابداری دنیا به آن پرداخته می شود. این جذابیت بخاطر شناخت چگونگی فراهم آوردن سرمایه مورد نیاز جهت ادامه فعالیت شرکتهای می باشد. تامین مالی خارج از ترازنامه همان طور که از نام آن پیداست به معاملاتی اشاره دارد که اثری از آنها در صورتهای مالی نبوده و این گونه معاملات برای سرمایه گذاران کاملا شفاف و نمایان نیست.

تاریخچه:

مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز(ICAEW)

یک شماره از مقاله در اوایل سال ۱۹۸۰ منتشر شد که در آن به تامین مالی خارج از ترازنامه موجود در شرکتهای فهرست شده، در بورس لندن اشاره می‌کرد که این امر باعث نقد حرفه حسابداری و تعدادی از شرکتها شد. در پاسخ، انجمن، مقاله فنی (۶۰۳ TR) را در دسامبر ۱۹۸۵ به عنوان یک مقاله برای بحث منتشر کرد.

متن پیشنهادی ۴۲- (ED42)

نخستین موضوع در مورد معاملات خارج از ترازنامه در مارس ۱۹۸۸ تحت عنوان حسابداری برای معاملات با اهداف خاص توسط کمیته استانداردهای حسابداری (ASC) منتشر شد. متن پیشنهادی از مطالبی که پیش از این توسط کمیته استانداردهای حسابداری ارائه شده بود تفاوتهای زیادی داشت. در متن پیشنهادی جدید، به جنبه مفهومی موضوع توجه بیشتری شده بود تا این که نسبت به جزئیات موضوع. توجه متن پیشنهادی به بررسی امکان استفاده از اصول و قواعد در پیشنهاد برای تدوین تعدادی استاندارد برای معاملات مشترک و ترتیبات خارج از ترازنامه معطوف شده بود، اما جزئیات قوانین هنوز در ارتباط با این گونه معاملات تدوین نشده بود.

مبانی نظری:

تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات

اهمیتی که ریسکهای ذاتی در جریان منافع آتی دارد این است که کمک می‌کند به رفع این مشکل که چه اقلامی مناسب تعریف دارائی و بدهی هستند و خاطر نشان می کند که تخصیص مخاطراتی که در درون یک معامله است، چگونه می تواند نشان دهد که حقوق و تعهدات گمراه کننده است، و آیا اینکه واحد تجاری تحصیل یک دارایی و یا ایجاد بدهی را در نتیجه معاملات بدست آورده است یا خیر.

چارچوب گزارشات مالی

کمیسیون بورس اوراق بهادار  (SEC)  مسئولیتهایی تحت قوانین اوراق بهادار بر عهده دارد تا طبق آن استانداردهای قابل قبولی برای فراهم آوردن صورتهای مالی تعیین کند. بدین منظور کمیسیون این ماموریت را به هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB)  واگذار کرد. هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، در بسیاری از حوزه ها را انتشار داده است

ترازنامه

تمرکز اصلی این پژوهش بر ترازنامه می‌باشد. ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک زمان مشخص نشان می دهد که عناصر پایه ای آن شامل موارد زیر است:

  • دارائیها – حقوق یا سایر راههای دسترسی به منافع آتی اقتصادی کنترل شده توسط یک واحد تجاری که در نتیجه رویدادها و معاملات گذشته بوجود آمده اند.
  • بدهیها– تعهدات یک واحد تجاری که منتقل کننده منافع اقتصادی هستند و در نتیجه رویدادها و معاملات گذشته بوجود آمده اند.

صورتهای مالی اساسی دیگر

سه صورت مالی اساسی دیگر هر کدام شیوه تغییرات در اقلام مختلف ترازنامه را از یک دوره به دوره دیگر توصیف می کند. صورتحساب سود و زیان منعکس کننده درآمدها و هزینه های دوره می باشد که در نهایت منجر به سود یا زیان می شود. در نتیجه هدف این صورتحساب این است که به میزان و روشهایی دست یابد که در آن حیطه، دارائی خالص یک شرکت از تمامی منابع به غیر از معاملات با مالکان طی یک دوره، افزایش یا کاهش می یابد.

آنچه برای انرون اتفاق افتاد!

در آغاز سال ۲۰۰۱ شرکت انرون از یک ارزش ۶۰ بیلیون دلاری در بازار برخوردار بود که آن شرکت را به عنوان هفتمین شرکت بزرگ دنیا طبقه بندی می کرد و به عنوان مبتکرترین شرکت در ایالات متحده آمریکا جایزه مجله فورچون را از آن خود کرد.

با وجود این در پایان سال ۲۰۰۱ شرکت انرون طی چند ماه دچار فروپاشی شد و در فهرست حمایت از شرکتهای ورشکسته قرار گرفت.

شرکتها با اهداف خاص چگونه شرکتهایی هستند؟

شرکتها با اهداف خاص (SPEs) ، نهادهای تجاری هستند که به منظور هدایت یک فعالیت کاملاً از قبل تعریف شده و معین شده مانند ساخت یک خط لوله گاز، جمع آوری گروه خاصی از حسابهای دریافتنی و غیره شکل گرفته اند. به دلیل اینکه آنها صرفا برای هدایت یک فعالیت از پیش تعیین شده طراحی شده اند، اغلب این امکان وجود دارد که گروهی از سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری به خود جلب کنند

ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه

در ایالات متحده طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ استفاده از شرکتها با اهداف خاص در صنعت خدمات مالی گسترش یافت. در حقیقت در حال حاضر بیشترین کاربرد رایج شرکتها با اهداف خاص را در اسناد بهادار بر مبنای دارائی یا بازار و فرآورده های مالی مشابه مانند تعهدات تضمین شده بدهی و اسناد بهادار پشتیبانی شده توسط دارائی که ماهیتاً انواعی از ابزارهای مالی هستند

قانون ساربینز اکسلی

قانون ساربینز اکسلی ۲۰۰۲ بوسیله قانونگذاران و با هدف پاسخگویی به مسائل آشکار شده در رسواییهای حسابداری شرکت انرون (Enron) و موسسه حسابرسی آرتور اندرسن (Arthur Andersen) وضع شد . این قانون در ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲ تصویب شد و چشم انداز شرکتها را در آمریکا در رابطه با گزارشگری مالی و حسابرسی شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در بورس را دگرگون کرد.

ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از ترازنامه

در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳ کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) قوانین نهایی مربوط به افشاءهای ترتیبات خارج از ترازنامه ای و تعهدات قراردادی را با توجه حکم قانونی مندرج در بخش ۴۰۱ منتشر کرد. کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) متذکر شد که ۸۰% شرکتهای سهامی عام با ترتیبات خارج از ترازنامه ای درگیر هستند. به عنوان نمونه این ترتیبات شامل فراهم کردن تامین مالی با هزینه کمتر از آنچه در بازار رایج و در دسترس است

شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی

در سالهای اخیر یکی از متداولترین اشکال تامین مالی خارج از ترازنامه باعث بکارگیری اصطلاح شبه شرکتهای فرعی گردیده است. همانگونه که از نام آن پیداست، آنها شرکتهایی هستند که در اصل به شرکتهای فرعی شبیه می باشند، اما در تعریف حیطه قانونی یک شرکت فرعی قرار نمی گیرند.

شرکت اصلی (مادر) باید دارائیها، بدهیها و معاملات شرکت های فرعی را در حسابهای گروه منعکس کند. شرکت اصلی معاملات با شرکتهای فرعی و شبه فرعی را بنابر سیاست و منافع خود انجام می دهد از این رو شرکتهای فرعی و شبه فرعی خواسته و یا ناخواسته در جهت منافع شرکت اصلی  گام بر می‌دارند، هر چند که در بعضی موارد تشخیص طرف کنترل کننده به سادگی امکان پذیر نیست.

معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق

حتی اگر یک شرکت، یک شبه شرکت فرعی باشد متن پیشنهادی گزارشگری مالی (FRED4) در شرایط خاص معافیت آنها را از تلفیق مجاز می داند . مهم ترین مساله از نقطه نظر تامین مالی خارج از ترازنامه در جایی است که نوع فعالیتهای یک یا تعداد بیشتری از شبه شرکتهای فرعی متفاوت از دیگر شرکتهای فرعی است که در تلفیق آورده  می شوند که البته منتقدین عقیده دارند که معافیت آنها با الزام افشای اطلاعات درست و بی طرفانه ناسازگار است.

سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها

شرکتها مرتبا در ارزش ویژه سایر شرکتها سرمایه گذاری می کند. یک شرکت ممکن است بطور کوتاه مدت، یا بلند مدت به منظور افزایش درآمد یا افزایش ارزش سرمایه یا اهداف استراتژیکی سرمایه گذاری کنند. این اهداف از قبیل توسعه و گسترش فرآورده های خود که در حال ارائه به مناطق جدیدتری است، ادغام فراورده ها یا تکنولوژی شرکت دیگر با فرآورده ها و تکنولوژی خود و یا متنوع کردن تجارت خود. سرمایه گذاریها ممکن است

سرمایه گذاریهایی که باعث کنترل می شود:

چنانچه یک شرکت قادر باشد عملیات شرکت دیگر را هدایت و کنترل کند هیئت اصول حسابداری (APB) شماره ۵۱ «صورتهای مالی تلفیقی» شرکت سرمایه گذار می بایست شرکت سرمایه پذیر را در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس دهد. هنگامی که شرکت سرمایه پذیر در تلفیق آورده می شود، شرکت سرمایه گذار اطلاعات زیادی در مورد شرکت سرمایه پذیر به غیر از آوردن

موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای سرمایه گذاری

این حقیقت که شیوه های حسابداری متفاوت و متنوعی برای سرمایه گذاریها وجود دارد به ویژه این سوال را مطرح می کند که کدام یک از این روشها لازم است. البته شیوه های چند گانه در صورتی مناسب هستند که هر کدام به منظور منعکس کردن شرایط متفاوت مورد استفاده قرار گیرند. بزرگترین تفاوت حسابداری تلفیق با روشهای دیگر این است که از قید شدن کل داراییها و بدهیهای شرکتهای سرمایه پذیر در صورتهای مالی تلفیقی سرمایه گذار اطمینان حاصل می شود.

ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی

اجاره یک تعهد قراردادی است که اجازه می دهد دارائیهایی که به تملک یک طرف درآمده است توسط طرف دیگری در دوره های مشخصی از زمان در ازای پرداخت یا مجموعه ای از پرداختها مورد استفاده قرار گیرد. یک شرکت ممکن است بنا به دلایل بسیاری به سمت اجاره ها ترغیب شود تا اینکه اقدام به خرید آن دارائیها کند.

موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره ها

یک اجاره نوع خاصی از تعهدات قراردادی است . مهم ترین مساله حسابداری در رابطه با اغلب تعهدات قراردادی این است که حقوق و وظایف اصلی در قرارداد باید مانند داراییها و بدهیها هنگامی که هیچ یک از طرفین قرارداد آنرا اجاره نکرده اند، ثبت شوند. هر چند در رابطه با اجاره ها سوال این است که واقعاً چگونه این مساله را مورد ارزیابی قرار دهیم که آیا اجرا صورت پذیرفته است

ارزیابی معامله

فروش و اجاره آن از خریدار در مورد دارائی یک شرکت نوعی از تامین مالی است که طی سالها به خوبی شناخته شده است. در این نوع معاملات شرکت فروشنده با هدف اینکه از سرمایه خود به نحو بهینه تری استفاده کند و آن را در تجارتهای دیگری بکار ببرد اقدام به فروش دارائیهای خود به یک شرکت دیگر می کند و دوباره آنرا طبق یک قرارداد اجاره مورد استفاده قرار می دهد. در واقع دارائی فروخته شده کماکان در اختیار شرکت فروشنده برای استفاده قرار می گیرد.

ماهیت شیوه ها و  الزامات گزارشگری مالی

در اغلب انواع معاملات مستقیم این مساله معمولاً توسط قیمت هایی که معاملات فروش و بازخرید بر مبنای آن صورت می گیرد نشان داده می شود. چنانچه هر دوی آنها به ارزش رایج بازار در زمان معامله باشد آنگاه مخاطرات و مزایای مالکیت طی این زمان به خریدار انتقال داده می شود هر چند اگر قیمت فروش ثانویه توسط عامل سود، به قیمت اولیه مرتبط باشد آنگاه مخاطرات و مزایا در تمامی مدت برعهده مالک اصلی باقی خواهد ماند و خریدار تنها به عنوان یک وام دهنده در معامله تلقی می گردد.

شیوه حسابداری:

در جایی که ماهیت کلی، شبیه به یک معامله تامین مالی است فروش و سودی ثبت نخواهد شد و بجای آن وجوه حاصل از فروشهای صوری به عنوان یک وام ثبت خواهند شد، و بطور مناسبی تحت سرفصل کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندی می‌شود و هرگونه تغییرات در واقع تغییر در سود وام به حساب می آید که در دفاتر نیز باید اعمال شود.

حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا به سازنده

اگر هر دو طرف از حق مطلق برای بازگرداندن کالا برخوردار باشند آنگاه مشکل است که بگوییم مالکیت به فروشنده انتقال یافته است هر چند اگر این حق هرگز در عمل بکار گرفته نشود.

در این جا ضروری است این مساله مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا این شرایط بیشتر با قرار گرفتن کالا تحت مالکیت سازنده  سازگار است یا قرار گرفتن آن تحت مالکیت مشتری. بطور ویژه طرفی که تاکید بر بازگرداندن کالا را دارد باید به طرفی دیگر غرامتی بدهد تا مزایای برخوردار بودن از حق بازگرداندن طرف دیگر را خنثی کند.

موضوع خارج از تراز نامه در حسابداری برای کالاهای امانی

با ارزیابی این عوامل می توان نتیجه گیری کرد که در صورت تعلق داشتن منافع اصلی و مخاطرات کالا به مشتری دارائی می بایست در ترازنامه مشتری منعکس شود با تاکید بر این نکته که میزان اهمیت مرتبط با شرایط مختلف به شرایط هر قرارداد بستگی دارد. عملاً هدف این است که مزایا و مخاطرات مالکیت میان دو طرف به گونه منصفانه تری تقسیم گردد. اغلب معاملات دیگر شامل معاملاتی میان یک موسسه تجاری و یک سرمایه گذار است

موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰

استانداردهای حسابداری مالی (SFAS) شماره ۱۴۰ حسابداری برای نقل و انتقالات و خدمات دارائیهای مالی و حذف تعهدات، دستورالعملی را فراهم کرده است تا بوسیله آن بتوان تشخیص داد که چه وقت می بایست با وجود مشارکت مداوم، واگذاری داراییهای مالی، به عنوان فروش تلقی گردد. SFAS شماره ۱۴۰ بر مفهوم کنترل داراییهای مالی واگذار شده تمرکز می کند چنانچه تصور شود که باید از کنترل صرف نظر شود، آنگاه معامله به عنوان فروش تلقی می شود.

موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات داراییهای مالی

در خلال دستورالعمل مرتبط با واگذاریهای داراییهای مالی هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) به این نکته اشاره می کند که واگذاری داراییهای مالی که در آن فروشنده از مشارکت مداوم برخوردار است. (چه با داراییهای واگذار شده یا با خریدار) از نظر تعداد، تنوع و پیچیدگی بطور قابل توجه‌ای رشد کرده است. با توجه به این مساله هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) بطرف شیوه ای حرکت کرد که جوابگوی توسعه و گسترش این گونه معاملات در بازارهای مالی باشد.

نتیجه گیری :

در این پژوهش ابتدا ماهیت یکی از انواع ترتیبات خارج ترازنامه تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه به همراه روشهای معدود ولی کاربردی این نوع تامین مالی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. .هدف کلی پژو هش این بود که بعد از شناسائی ماهیت و روشهای تامین مالی خارج از ترازنامه اثرات آن را بر صورتهای مالی و در مجموع وضعیت کلی شرکت بررسی و مطالعه گردد .در همین راستا شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه بین سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵ شناسائی و اطلاعات مربوط استخراج و با استفاده از متغیر های پژوهش (نسبتهای مالی در نظر گرفته شده )با استفاده از روشهای آماری اقدام به آزمون فرضیه ها شده است .

برای آزمون سه فرضیه مطرح شده در این پژوهش از پنج متغیر وابسته شامل نسبت جاری ،نسبت سریع(آنی )،نسبت نقدینگی ،نسبت کل بدهی و نسبت فزونی بدهیها بر دارائیها قبل و بعد از احتساب تامین مالی خارج از تراز نامه و با استفاده از صورت وضعیت مالی شرکتها (ترازنامه ) نتایجی بشرح ذیل گرفته شده است .

فهرست منابع

  • استانداردهای حسابداری ایران- نشریه ۱۶۰- سازمان حسابرسی.سال ۱۳۸۶
  • اکبری – فضل ا… – تجزیه و تحلیل صورتهای مالی – نشریه ۱۲۹- سازمان حسابرسی.سال۱۳۸۳
  • استانداردهای حسابرسی – نشریه ۱۲۴- سازمان حسابرسی.سال ۱۳۷۹
  • ثقفی- علی- فرضیه بازار موثر (کارا) اوراق بهادار و تاثیر آن در حسابداری.تابستان ۱۳۷۲
  • جواهری-اسماعیل- قانون ساربینز اکسلی – زمستان ۱۳۸۵- مجله حسابرس- شماره ۳۵
  • حساس یگانه –یحیی- ۱۳۸۴- فلسفه حسابرسی- انتشارات علمی و فرهنگی
  • حساس یگانه- یحیی- نادری نوعینی-محمد مهدی – درسهایی از فروپاشی انرون در زمینه حاکمیت شرکتها- مجله حسابدار- شماره ۱۹۲-۱۹۳- اسفند و فروردین ۸۶ و ۸۷
  • دستگیر-محسن- سلیمانیان- غلامرضا- تامین برون ترازنامه ای، رویکرد مقایسه ای اردیبهشت ۱۳۸۶- مجله حسابدار- شماره ۱۸۲.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اقتصاد

.

 

 

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 13 =