بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ پا و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

درک تعامل پا با زمین به دلیل پیچیدگی ساختار آن کار ساده ای نیست. استفاده از وسایل اندازه گیری فشار کف پایی می تواند وسیله ای مناسب برای تعیین وضعیت ساختاری.. باشد. نتایج تحقیقات فعلی نشان می دهد که تغییر در ساختار پا به ویژه قوس طولی داخلی می تواند احتمال بروز آسیب را افزایش دهد.

این تحقیق دانشجویی  بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد مشتمل بر۱۰۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

فهرست مطالب:

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱۳

بخش اول

  1. آناتومی پا

۱-۱-استخوان شناسی پا …………………………………………………………………………….۱۵

۲-۱-عضلات پا ………………………………………………………………………………………۱۶

  1. بیومکانیک پا

۱-۲-قوس های کف پایی …………………………………………………………………………۲۰

۲-۲-قوس طولی داخلی …………………………………………………………………………….۲۱

۳-۲-تعادل در ساختار ……………………………………………………………………………۲۳

۴-۲-کینتیک ……………………………………………………………………………………..۲۸

  1. متد های طبقه بندی انواع پا

۱-۳-معاینه دیداری غیر کمی ……………………………………………………………………..۳۲

۲-۳-مقادیر انتروپومتریک ………………………………………………………………………….۳۳

۳-۳-شاخص های فوت پرینت …………………………………………………………………….۳۷

۴-۳-ارزیابی های رادیوگرافیک ………………………………………………………………….۴۱

بخش دوم

فصل اول

بیان مسأله …………………………………………………………………………………………۴۵

دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….۴۷

فصل دوم

مروری بر مطالعات پیشین ………………………………………………………………………۵۰

فصل سوم

اهداف ……………………………………………………………………………………………..۵۷

فرضیات ……………………………………………………………………………………………۵۷

فصل چهارم

متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………۵۹

تعریف متغیر ها ……………………………………………………………………………………۵۹

نوع مطالعه …………………………………………………………………………………………۵۹

فهرست مطالب: (ادامه)

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………….۶۰

جامعه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………….۶۰

تعداد نمونه ………………………………………………………………………………………..۶۰

روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………..۶۰

ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………….۶۰

روش کار ………………………………………………………………………………………….۶۱

فصل پنجم

یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………….۶۸

فصل ششم

بحث ……………………………………………………………………………………………….۷۹

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….۸۶

محدودیت های طرح و پیشنهادات برای مطالعات آتی ……………………………………۸۶

پیوست

پرسشنامه شماره یک ……………………………………………………………………………۸۹

پرسشنامه شماره دو ………………………………………………………………………………۹۰

فرم رضایتنامه ……………………………………………………………………………………..۹۱

جداول ضمیمه …………………………………………………………………………………….۹۲

تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………………….. ۹۶

منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………۹۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد را در زیر می توانید ببینید.

بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

استخوان شناسی پا :

استخوان بندی پا از سه قسمت تشکیل شده است: تارس  Tarsus(مچ پا)، متاتارس Metatarsus (کف پا) و انگشتان Phalanges. تارس شامل هفت استخوان از نوع کوتاه بنام های تالوس، کالکانئوس، ناویکولار، سه استخوان کانئیفورم داخلی، میانی، خارجی و کوبوئید می باشد.

عضلات پا:

تمامی عضلاتی که در جلوی محور عرضی قرار گرفته اند دورسی فلکسورهای مچ پا محسوب می شوند، اما این عضلات را می توان بسته به موقعیت آنها نسبت به محور طولی پا به دو گروه فرعی دیگر تقسیم نمود:

عضلات سوپیناتور :

تیبیالیس پوستریور یکی از مهمترین عضلات سوپیناتور می باشد که به توبرکل استخوان ناویکولا متصل می گردد. این عضله از روی مفاصل تارسال عرضی و ساب تالار و مچ می گذرد و همزمان روی هر سه مفصل عمل می کند. این عضله با کشش ناویکولا رو به داخل ادکتور قدرتمندی است، از این رو آنتاگونیست بلافاصله پرونئوس برویس محسوب می شود.

بیو مکانیک پا :

کف پا شامل قوسهای طولی و عرضی است. قوس طولی دارای دو بخش داخلی و خارجی است که در خلف پا (کالکانئوس) بهم می رسند، ولی در جلوی از هم فاصله می گیرند. بخش خارجی قوس طولی از کالکانئوس، کوبوئید و متاتارس پنجم تشکیل شده است.

محدودیت ها ی طرح و پیشنهادات برای مطالعات آتی:

یکی از محدودیت های این مطالعه را می توان نوع مطالعه دانست که از جهت محدودیت زمانی و هزینه در بررسی میزان صدمات به صورت گذشته نگر انجام شد. با توجه به اینکه در مطالعه آینده نگر امکان کنترل بسیاری از شرایط و متغیر ها از جمله متغیرهای مربوط به نوع آموزش که می توانند

منابع

بررسی ارتباط ارتفاع قوس طولی داخلی پا با آسیب های ورزشی مچ و زانو در دونده ها ی حرفه ای مرد

[۱] Kapandji Ia. The physiology of the joints. 5th ed. Edinburgh. Churchill LivingStone 1987.

[۱]Nordin M, Frankle  VH. Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 3th ed. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins 2001.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.