روش تحقیق

بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی که است تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی ۶۰% وزنی Bis-GMA و ۴۰% وزنی TEGDMA تهیه شد. ۵/۰% وزنی کامفورکینون و ۵/۰% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ phr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند.

این تحقیق دانشجویی بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی  مشتمل بر۷۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱-۱- دلایل انتخاب موضوع                                                                            ۲

۱-۲- بیان مسأله                                                                                         ۴

۱-۳- تعریف واژه های عملیاتی

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۲-۱- تاریخچه                                                                                           ۱۰

۲-۲- مروری بر مقالات                                                                               ۱۴

فصل سوم: اهداف و فرضیات

۳-۱- هدف کلی                                                                                          ۲۷

۳-۲- اهداف اختصاصی                                                                               ۲۷

۳-۳- فرضیات                                                                                           ۲۸

فصل چهارم: مواد و روشها

۴-۱- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها                                               ۳۰

۴-۲- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه                                                           ۳۲

۴-۳- طرح جمع آوری اطلاعات                                                                      ۳۲

۴-۴-طرح تجزیه و تحلیل آماری                                                                    ۳۶

۴-۵- مسائل اخلاقی و انسانی طرح                                                                 ۳۶

۴-۶- روش اجرای تحقیق                                                                             ۳۷

فصل پنجم: یافته ها

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

۶-۱- بحث                                                                                                ۴۹

۶-۲- نتیجه گیری                                                                                       ۵۶

۶-۳- مشکلات و پیشنهادات                                                                          ۵۷

منابع                                                                                                      ۵

ضمیمه                                                                                                    ۶۴

فهرست جداول

جدول ۴-۱- ساختمان شیمیایی فیلر شیشه                                                       ۳۵

جدول ۵-۱- مقادیر fracture toughness، استحکام خمشی و مدول خمشی نمونه های مختلف        ۳۹

 

فهرست اشکال

شکل ۴-۱- قالب استفاده شده برای آزمون Fracture toughness                              ۳۴

شکل ۴-۲- قالب استفاده شده برای آزمون استحکام خمشی                                 ۳۴

شکل ۴-۳- روش اندازه گیری خواص به روش ۳-point bending                           ۳۴

شکل ۴-۴- فیلر شیشه                                                                                 ۴۰

شکل ۴-۵- مخلوط رزینهای Bis-GMA/TEGDMA/UDMA                                  ۴۰

شکل ۴-۶- مراحل تهیه کامپوزیت                                                                  ۴۰

 

شکل ۵-۱- چغرمگی شکست نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA                 ۴۱

شکل ۵-۲- استحکام خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA                 ۴۱

شکل ۵-۳- مدول خمشی نمونه های شامل مقادیر مختلف IP-UDMA                     ۴۱

شکل ۵-۴- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی ۸۰۰۰                                  ۴۳

شکل ۵-۵- ارزیابی SEM سطح شکست با بزرگنمایی ۱۰۰                                    ۴۳

شکل ۵-۶- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ                               ۴۳

شکل ۵-۷- ارزیابی سطح شکست توسط استریومیکروسکوپ                               ۴۳

شکل ۵-۸- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون چغرمگی شکست                         ۴۴

شکل ۵-۹- منحنی نیرو به جابجایی برای آزمون استحکام خمشی                          ۴۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی که است تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.

روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی ۶۰% وزنی Bis-GMA و ۴۰% وزنی TEGDMA تهیه شد. ۵/۰% وزنی کامفورکینون و ۵/۰% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ phr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند. فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات ۴-۲ میکرون به پایه رزینی اضافه شدند.

دلایل انتخاب موضوع:

۱- با انجام این تحقیق به این سوال پاسخ داده می شود که آیا مونومر UDMA جدید می تواند خواص مکانیکی کامپوزیت ساخته شده از مونومرهای متداول (Bis-GMA / TEGDMA ) را بهبود بخشد.

۲- توانایی انجام این تحقیق، در پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران از نظر تخصصی و پرسنلی کاملاً وجود داشت.

۳- با توجه به این که دوام ترمیمهای کامپوزیتی با خواص مکانیکی
کامپوزیت­ها ارتباط مستقیم دارند، پیدایش یک ترکیب جدید کامپوزیت دندانی که بتواند این خواص را بالا ببرد، از جمله نیازها و اولویتها می باشد.

– بیان مسأله:

پیدایش مونومر Bis-GMA و کامپوزیتهای دندانی توسط Bowen و معرفی آنها به دندانپزشکی ترمیمی بسیار موفقیت آمیز بود، بطوریکه به زودی این مواد به عنوان مواد پر کننده زیبا مورد قبول واقع شدند. امروزه هدف نهایی تحقیقات کامپوزیتهای دندانی پیشرفته این است که موادی تولید کنند که بتوانند در تمامی موارد جایگزین آمالگام گردند]۱[.تاکنون مواد گوناگونی از جمله آلیاژهای گالیوم، کامپوزیتهای بهبود یافته، گلاس آینومرهای تقویت شده و انواع مختلف سرامیکها مورد مطالعه قرار گرفته اند.

تاریخچه:

با بررسی سیر پیدایش رزینهای کامپوزیتی به سیمانهای سیلیکات و سیستمهای آکریلی خواهیم رسید. با گذشت زمان و افزودن ذرات شیشه به عنوان فیلر و نیز با پیدایش مونومر Bis–GMA کامپوزیتهای دندانی به دنیای دندانپزشکی معرفی شدند. کامپوزیتها بدلیل خواص مکانیکی بالاتر، انقباض کمتر در هنگام پلیمریزاسیون، مقاومت بیشتر در برابر سایش و نهایتاً نتایج کلینیکی بهتر جایگاه ویژه ای در دندانپزشکی یافتند و با پیدایش سیستمهای باندینگ و پیشرفت در این زمینه به عنوان ماده ای بسیار با ارزش در دندانپزشکی ترمیمی در نظر گرفته شدند]۴و۶[.

اصول مکانیک شکست ( Fracture mechanics principles )

بیشتر مواد هنگامی که استرس وارده بر آنها از یک حد بحرانی بالاتر می رود تمایل به شکست نشان می دهند. این حقیقت توسط اولین محققانی که در این زمینه کار می کردند مورد توجه زیادی قرار گرفت و از نظر آنها این کاملاً منطقی به نظر می رسید که مقاومت در برابر شکست را یک خصوصیت ذاتی ماده در نظر گیرند.

در سال ۱۹۲۰ در مقاله ای که Griffith منتشر کرد نظریه معروف خود را تحت عنوان « بالانس انرژی در شکست » بیان نمود. عقیده Griffith بسیار ساده بود

روش اجرای تحقیق

 نوع مطالعه: این تحقیق یک مطالعه تجربی (Experimental) میباشد.

۴-۶-۱- تهیه مواد اولیه کامپوزیت آزمایشی

۱ـ فیلرهای شیشه بصورت آماده از کارخانه Specialty Glass Inc. USA  با اندازه ذرات بین ۴-۲ میکرون تهیه گردید. (جدول شماره ۴-۱) (شکل ۴-۴)

۲ـ مونومر UDMA جدید در پژوهشگاه پلیمرو پتروشیمی ایران سنتز شده است.

نتیجه گیری

هدف از این تحقیق بررسی اثر UDMA جدید سنتز شده بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی بود. در جهت نیل به این مقصود و انجام مقایسه‌ای درست، تلاش شد تا در تمامی مراحل شرایط برای تمامی گروههای مورد آزمایش یکسان باشد. همچنین برای ایجاد امکان یک مقایسه کلی با مطالعات دیگران شرایط انجام تستها نیز مطابق با ضوابط و استانداردها انتخاب شد. با توجه به شرایط تحقیق نتایج زیر بدست آمد.

۱_ افزایش میزان مونومر IP-UDMA در سیستم تا ۲۰% وزنی Fracture toughness را نسبت به گروه کنترل ۳۵% افزایش می دهد.

فهرست منابع

بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی

  • Wilson NHF, Dunne SM, Gainsford ID. Current materials and techniques for direct restorations in posterior teeth. Part2: Resin Composite Systems. Int Dent J 1997; 47(4): 185-193
  • Kenneth J. Anusavice. Philips’ Science of Dental Materials. 11th Saunders; 2003. Chap 15
  • Peutzfeldt A. Resin composites in dentistry: the monomer system. Eur J Oral Sci 1997; 105: 97-116

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − 4 =