بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

دورۀ نوجوانی دوره ای است که در مصادف با تغییر و انتقال در برگ، ۱۹۹۰ ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند که برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می کنند (فورنت و همکاران ،۱۹۹۸ ) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد

این تحقیق دانشجویی بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش مشتمل بر ۱۹۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول.. ۲

مسأله مورد بررسی.. ۲

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۱۲

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۶

۱-۵- فرضیه های پژوهش…. ۱۷

۱-۶- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۷

۱-۶-۱- سلامت روانشناختی.. ۱۷

۱-۶-۲- شیوه های حل مساله. ۱۸

۱-۶-۳- شیوه های حل  تعا رض بین فردی.. ۱۹

۱-۶-۳- مهارت جرأت ورزی.. ۲۰

فصل دوم. ۲۱

پیشینه تحقیق و پایه های.. ۲۱

نظری.. ۲۱

۲-۱- مفهوم سلامت… ۲۲

۲-۲- ابعاد سلامت… ۲۳

۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی.. ۲۹

۲-۳-۱-حل مساله. ۳۴

۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله. ۳۶

۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای.. ۴۱

۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له. ۴۳

۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد. ۴۴

۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی.. ۴۹

۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض…. ۵۰

۲-۳-۲-۲- انواع تعارض…. ۵۴

۲-۳-۲-۳- منابع تعارض…. ۵۶

۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض…. ۵۹

۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۶۲

۲-۳-۳- جرأت ورزی یا ابزار وجود. ۶۶

۲-۳-۳-۱- تعریف جرأت ورزی.. ۶۷

۲-۳-۳-۲- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی.. ۶۸

۲-۳-۳–۳ کارکردهای جرأت ورزی.. ۷۰

۲-۳-۳-۴- سبک های پاسخدهی افراد. ۷۱

۲-۳-۳-۵- انواع جرأت ورزی.. ۷۳

۲-۳-۳-۶- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود مسلط باشند که عبارتند از : ۷۵

فصل سوم. ۷۸

روش شناسی تحقیق.. ۷۸

۳-۱- روش تحقیق.. ۷۹

۳-۲- متغیرهای مستقل و وابسته. ۸۰

۳-۳- جامعه آماری.. ۸۰

۳-۴ – نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۱

۳-۵- ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. ۸۱

۳-۵-۱- مقیاس SCL-90-R.. 81

۳-۵-۲- مقیاس شیوه حل مسأله. ۸۶

۳-۵-۳- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II) 89

۳-۵-۴- مقیاس جرأتمندی جرابک… ۹۱

روش جمع آموری اطلاعات: ۹۴

فصل چهارم. ۹۵

یافته های  تحقیق.. ۹۵

۴-۱- فراوانی گروه ها ۹۶

۴-۲-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق.. ۹۷

فصل پنجم. ۱۱۸

بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۸

۵-۱- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق.. ۱۱۹

۵-۲- محدودیت های پژوهش…. ۱۲۵

۵-۳- پیشنهادات.. ۱۲۷

۲-۱- مفهوم سلامت… ۱۳۶

۲-۲- ابعاد سلامت… ۱۳۷

۲-۳-مهارتهای زندگی و مهارت های ارتباطی.. ۱۴۳

۲-۳-۱-حل مساله. ۱۴۸

۲-۳-۱-۱- مؤلفه های حل مسأله. ۱۵۰

۲-۳-۱-۲- راهبردهای مقابله ای.. ۱۵۶

۲-۳-۱-۳- سبکهای حل مساً له. ۱۵۸

۲-۳-۱-۴- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد. ۱۶۰

۲-۳-۲- حل تعارض بین فردی.. ۱۶۶

۲-۳-۲-۱- تعریف و ماهیت تعارض…. ۱۶۷

۲-۳-۲-۲- انواع تعارض…. ۱۷۲

۲-۳-۲-۴- سبک های حل تعارض…. ۱۷۸

۲-۳-۲-۵- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها ۱۸۲

منابع مورد استفاده ۱۸۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

دورۀ نوجوانی دوره ای است که در مصادف با تغییر و انتقال در برگ، ۱۹۹۰ ) . استقلال نسبی از والدین و وابستگی به گروه همسالان  و دوستان ، رشد و تحول مفهوم خود و هویت یابی اجتماعی و جنسی ، اتتخاب رشته تحصیلی ، برنامه ریزی برای دانشگاه و انتخاب شغل از جمله عواملی هستند که برای نوجوانان تنیدگی هایی را ایجاد می کنند (فورنت و همکاران ،۱۹۹۸ ) این عوامل تنیدگی زا توأم با خواست ها و تقاضا های آموزشی در محیط مدرسه و انتظارات والدین از نوجوانان ، سلامت و بهداشت روانی آنها را به مخاطره می اندازد

ضرورت و اهمیت پژوهش

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت انواع آسیب های روانی – اجتماعی در اغلب جوامع بطور نگران کننده ای رو به افزایش می باشد ، اختلالات روانی و عصبی ، وابستگی دارویی ، رفتارهای ضد اجتماعی و بزه کاری و …. به ویژه در نوجوانان روند صعود ی پیدا کرده است.تاکنون  یکی از مهمترین برنامه ها یی که جهت پیشگیری و کنترل آسیب های  روانی- اجتماعی نوجوانان و جوانان  طراحی و اجرا شده است ، برنامه پیشگیری موسوم به «آموزش مهارتهای زندگی » می باشد

نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد

آموزش مهارت های حل مسأله و شیو ه های صحیح مقابله با مشکل ،به افزایش کیفیت  زندگی ،عملکرد نقش روانی  اجتماعی ،رفتار مقابله ای و در نهایت به سلامت رو انشناختی کمک می کند. عقیده براین است که کسب شیوه های مقابله ای صحیح سبب تقویت  کانون کنترل درونی  شده و از طرف دیگر باعث استفاده از راهبردی مسأله مدار می شود . همچنین  بهبود روابط ارتباطی و اجتماعی ، کاهش تضادها و تعارض های بین شخصی و کاهش میزان طلاق ، از جمله مواردی است که در اثر استفاده از شیو های صحیح حل مسأله یا شیوه های صحیح مقابله با مشکل  کسب می شود (شوار تز ۱۹۹۹).

روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها

الف ) تعارض های شخصی و بین فردی

گر چه ریشه کن کردن کامل تعارض غیر ممکن است اما با استفاده از روش های پیشگیری و مهارتعارض ،می توان بسیاری از کشمکش های بیجا را از بین برد که این روش ها عبارتند از :

گوش کردن انعکاسی : گوش کردن انعکاسی ، در زمانی که فرد مشکل یا نیاز شدید ی دارد ،می تواند فوق العاده موثر باشد .. این کار به فرد دیگر کمک می کند تا هیجان های منفی رااز بین ببرد یا به حل مشکل خود بپردازد . مشکلی که اگر حل نشده باقی بماند ،می تواند موجب پیدایش یک تعارض اساسی شود (سندی و بوردمن

منابع مورد استفاده

بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش

الف)منابع فارسی

–  ادیب.یوسف؛ فردانش.هاشم (۱۳۸۲) مهارتهای زندگی مورد نیاز دانش آموزان مقطع راهنمایی ، مجله دانشور رفتار ،دانشگاه شاهد ، سال دهم ،دوره جدید ، شماره ۳،اسفند ۱۳۸۲.

–  احمدی زاده . محمدجواد(۱۳۷۳) بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسأله بر برخی از ویژگی های شخصیتی نوجوانان تحت پوشش مراکز شبانه روزی بهزیستی ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − هشت =