بررسی‌ عوامل‌ موثرمدیریت‌ اثر بخش‌ کلاس‌ازدیدگاه‌ مدیران‌ مدارس‌دوره‌ ابتدایی ناحیه ۵ اصفهان درسال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸

تربیت‌ و قبل‌ از آن‌ انتخاب‌ مناسب‌ معلمان‌ و دبیرانی‌ که‌ می‌دانند چگونه‌ کلاس‌درس‌ را اداره‌ کنند و نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ رهبری‌ درکلاس‌ آشنایی‌ دارند کاری‌ بس‌ دشوارکه‌ در عین‌ حال‌ امکان‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ نیز وجود دارد .

این اقدام پژوهی مشتمل بر ۵۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه‌: ۳

عنوان پژوهش : ۳

بیان‌ مسئله‌ پژوهش‌: ۳

ضرورت‌ و اهمیت‌ پژوهش‌ : ۴

اهداف‌ پژوهش‌…. ۵

سئوالات‌ پژوهش‌ : ۶

تعریف‌ واژه‌ها ۶

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه : ۹

تعریف مدیریت و مدیریت کلاس : ۹

اهمیت اداره کلاس : ۱۱

شیوه‏هاى گوناگون مدیریت کلاس… ۱۴

دیدگاه مکتب کلاسیک در مدیریت رفتار کلاس… ۱۵

مدیریت ترکیبى و بهره‏گیرى از سبک رفتارى وظیفه مدارى و رابطه مدارى در مدیریت رفتار کلاس    ۱۸

نظریه انگیزش و بهداشت در مدیریت کلاس… ۲۰

اثر بخشى مدیریت کلاس (مدیریت موثر کلاس درس ) ۲۲

نقش معلم در کلاس درس… ۲۴

شیوه‏هاى ارتباط معلم با فراگیران.. ۲۵

روش تدریس…. ۲۶

مرورى بر پیشینه پژوهشهاى داخلى و خارجى.. ۲۷

پژوهشهاى انجام شده و مرتبط با موضوع پژوهش : ۲۷

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه : ۳۰

روش پژوهش…. ۳۰

پژوهش پیمایشى.. ۳۰

جامعه آمارى.. ۳۱

نمونه آمارى و روش نمونه‏گیرى.. ۳۲

حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه. ۳۲

ابزارگردآورى اطلاعات.. ۳۳

شیوه نمره‏گذارى پرسشنامه. ۳۳

روشهاى تجزیه و تحلیل آمارى.. ۳۳

استفاده از آمار توصیفى.. ۳۴

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه. ۳۶

توصیف یافته های پژوهشی.. ۳۷

نتایج پژوهش : ۴۴

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

خلاصه. ۴۷

محدودیتهای پژوهش…. ۴۸

پیشنهادات.. ۴۸

منابع. ۴۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از بررسی‌ عوامل‌ موثرمدیریت‌ اثر بخش‌ کلاس‌ازدیدگاه‌ مدیران‌ مدارس‌دوره‌ ابتدایی ناحیه ۵ اصفهان درسال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه‌

تربیت‌ و قبل‌ از آن‌ انتخاب‌ مناسب‌ معلمان‌ و دبیرانی‌ که‌ می‌دانند چگونه‌ کلاس‌درس‌ را اداره‌ کنند و نسبت‌ به‌ شیوه‌های‌ رهبری‌ درکلاس‌ آشنایی‌ دارند کاری‌ بس‌ دشوارکه‌ در عین‌ حال‌ امکان‌ دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ نیز وجود دارد .

اهمیت اداره کلاس

ایجاد انضباط و نظم از مهمترین عوامل مدیریت کلاس درس است. هر معلم باید براى رفتار پسندیده و مطلوب دانش‏آموزان مقررات و ضوابط ساده و قابل فهمى مشخص کند. این مقررات هنجارها و ضوابط باید در طول سال تحصیلى و نیز طى سالهاى تحصیلى به دانش‏آموزان آموزش  داده شود.

 شیوه‏هاى گوناگون مدیریت کلاس

شاید بتوان معلمان را ا ز نظر نوع مدیریت به دو دسته تقسیم کرد:

۱- گروهى که انتظار دارند دانش‏آموزان کاملاً ساکت وآرام و مطیع باشند. این گونه معلمان براى سکوت کامل و حرکت نکردن دانش‏آموزان بیش از اندازه اهمیت قایل اند و سعى میکنند به هر طریقى دانش‏آموزان را ساکت و بى حرکت نگه دارند .

دیدگاه مکتب کلاسیک در مدیریت رفتار کلاس

درمدیریت کلاسیک سازمان و از جمله کلاس درس به عنوان سیستمهاى نسبتاً بسته در نظر گرفته میشوند دیدگاه صاحبنظران این مکاتب این است که مدرسه و کلاس درس همانند یک ماشین است و تصور مى‏رود که عملیات کارآمد داخلى تعیین کننده اثربخشى است.

اثر بخشى مدیریت کلاس (مدیریت موثر کلاس درس)

رمز موفقیت در اداره کلاس به برنامه ریزى قبلى ارتباط دارد براى معلم تنها تهیه طرح درس کفایت نمى‏کند معلم براى کسب موفقیت در کار خود باید به پیشگیرى از رویدادهایى که موجب بدرفتارى میشود نیز بیندیشد.

نتایج پژوهش

سئوال کلی: آیا بین عوامل مؤثر مدیریت کلاسی و افزایش اثر بخشی رابطه وجود دارد؟

مدیران مدارس ابتدایی ناحیه ۵اصفهان درسال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸، میزان رابطه بین عوامل مؤثر مدیریت کلاسی و افزایش اثر بخشی را در مجموع ۳۱/۴ و زیاد دانسته اند یعنی بین عوامل مؤثر مدیریت کلاسی و اثر بخشی مدیریت کلاس درس رابطه وجود دارد .

خلاصه

در پژوهش حاضر «بررسی عوامل مؤثر مدیریت اثر بخشی کلاس از دیدگاه مدیران مدارس دولتی متوسطه ناحیه سه اصفهان» که ارتباط عوامل مؤثر مدیریت اثر بخش در افزایش اثر بخشی مدیریت کلاس از دیدگاه مدیران متوسطه ناحیه سه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت

منابع

بیست جان (۱۳۷۱) روشهاى تحقیق در علوم تربیتى و رفتارى، ترجمه حسن پاشاشریفى و نرگس طالقانى تهران: انتشارات رشد

دلاورعلى (۱۳۶۸) روشهاى تحقیق در روان‏شناسى و علوم تربیتى، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور

رحال زاده رضا (۱۳۷۵) روش شناسى تدریس مطالعه‏اى در باره طراحى آموزشى -، انتشارات ترمه

رئوفى، محمد حسین (۱۳۷۴) مدیریت رفتارى کلاس (مهارتهاى آموزشى و پرورشى) چاپ اول، خراسان، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى

سرایى، حسن (۱۳۷۲) مقدمه‏اى بر نمونه‏گیرى در تحقیق، تهران: انتشارات دانشکده علوم تربیتى

سلیمى، قربانعلى (۱۳۷۰) مقدمه‏اى بر روش تحقیق در علوم تربیتى، اصفهان، فیروز نشر سپاهان

صفوى امان ا…(۱۳۷۱) کلیات روشها و فنون تدریس، تهران انتشارات معاصر

صفوى امان ا…(۱۳۷۲) مدیریت در آموزش و پرورش (مدیریت کلاس درس) سال دوم شماره ۴

شعبانى، حسن (۱۳۷۲) مهارتهاى آموزش و پرورش، تهران، انتشارات سمت

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.