برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند

مطلب برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری مشتمل  ۸۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده مطالب.. ۲

ارکان اصلی پیمانکاری. ۳

انواع قراردادهای پیمانکاری. ۶

مراحل اجرای طرح. ۶

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری. ۳۲

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار: ۳۲

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی. ۵۰

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری. ۶۵

شناسایی درآمد. ۶۵

روش کار تکمیل شده ۶۵

صورت سود و زیان. ۶۶

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری. ۷۸

خلاصه مبانی شناسایی درآمد پیمانکاری. ۸۲

شناسایی زیان دوره جاری پیمان. ۸۴

نمودار محتوای عملیات پیمانکاری. ۸۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته حسابداری

خلاصه ای کوتاه از مقاله برآورد هزینه های یک طرح حسابداری پیمانکاری را در زیر می توانید ببینید.

چکیده مطالب

تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند

مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد و مؤسسات بخش خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند.

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

پیمانکار قبل از بستن قرارداد، باید برای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (۵%) مبلغ اولیه پیمان، ضمانتنامه از بانک بگیرد و یا سپرده ی نقدی به حساب کارفرما واریز کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد و تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید کند.

تنظیم قرارداد پیمانکاری

پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری بین کارفرما و پیمانکار بسته می شود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفتر اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.

مخارج اجرای طرح

دوره ای که طی آن مخارج مربوط به قرارداد شناسایی می شود با امضای قرارداد آغاز می شود و با تکمیل آن پایان می یابد. مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد به حساب پیمان انتقال می یابد؛ در غیر اینصورت جزو هزینه‌های دوره وقوع محسوب خواهد شد.

مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

مخارجی که کارگاه به انجام آن مجاز است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت می شود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مخارج کارگاه همراه با اسناد مخارج به دفتر مرکزی فرستاده می شود. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستور عمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد.

ثبت عملیات مالی قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکار:

  • مخارج قبل از انعقاد قرارداد

پیمانکار قبل از بستن قرارداد مخارجی بابت شرکت در مناقصه انجام می دهد. چون مشخص نیست که پیمانکار در مناقصه به عنوان مجری طرح انتخاب خواهد شد یا خیر این گونه مخارج به ترتیب زیر در دفاتر وی ثبت می شود:

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهدات

در حال حاضر، مؤسسات پیمانکاری باید پیش از تنظیم قرارداد، برای تضمین انجام تعهدات خود معادل پنج درصد (۵%) مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانک دریافت کنند و یا سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز نمایند.

مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه

مخارجی را که انجام آن برای کارگاه مجاز است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار می گیرد پرداخت می شود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگری گزارش مخارج کارگاه همراه با اسناد هزینه به دفتر مرکزی فرستاده می شود.

مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی

مخارجی که معمولاً دفتر مرکزی به حساب پیمان در دست اجرا منظور می کند به شرح زیر است:

الف- هزینه مواد و مصالح مصرف شده در پیمان. کالاهایی که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد، از طریق دفتر مرکزی خریداری می شود.

روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری

شناسایی درآمد

در حسابداری مالی، درآمد فروش در زمان تحویل کالا همزمان با انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت به خریدار شناسایی می شود. طبق اصول پذیرفته شده حسابداری در پیمانهای بلند مدت ساخت، در صورت وجود قرارداد می توان درآمد را بر حسب پیشرفت کار شناسایی کرد. که این استثنایی بر اصل تحقق درآمد است.

انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری

انتخاب روش حسابداری برای هر پیمان بستگی به میزان اطمینان دارد که پیمانکار نسبت به سودآوری و نتیجه کل پیمان دارد. مدیریت برای انتخاب یکی از دو روش کار تکمیل شده یا درصد پیشرفت کار، آزادی عمل زیادی ندارد.

شناسایی زیان دوره جاری پیمان

این وضعیت هنگامی رخ می‌دهد که پیش بینی مخارج لازم برای تکمیل پیمان افزایش درخور ملاحظه ای پیدا کرده باشد، اما این افزایش مانع از سودآوری کل پیمان نشود. در این حالت، فقط در روش درصد پیشرفت کار، سود ناخالص پیمان که در دوره های قبل شناسایی شده است باید برگشت شده و به عنوان زیان دوره جاری ثبت شود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی (کار ورزی) مقالات رشته حسابداری

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =