بحران

«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است.

این تحقیق دانشجویی بحران مشتمل بر۹۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

۱-۱: بحران. ۳

۱-۱-۱: انواع بحران. ۵

۱-۱-۲: آثار وخصوصیات بحران. ۶

۱-۱-۳:بحران زلزله. ۹

۱-۱-۳-۱: ماهیت بحران زلزله. ۱۱

۱-۲: مدیریت بحران. ۱۲

  1. I) پیش از بحران : ۲۳
  2. IV) پس از بحران. ۳۲

۱-۲-۲: چرخه مدیریت بحران. ۳۵

۱-۲-۳: ماهیت بحران زلزله. ۳۵

۱-۲-۲: چرخه مدیریت بحران. ۳۷

۱-۲-۴: منابع دولتی مدیریت بحران. ۴۴

جدول ارگان های عملیاتی مختلف.. ۴۷

۲-۱: اهمیت شهر تهران. ۴۹

۳-۳: بررسی وضعیت لرزه خیزی تهران. ۵۱

۲-۴: آسیب پذیری شهر تهران. ۵۵

۲-۴-۱: عوامل موثر درپیدایش آسیب پذیری.. ۵۸

۲-۴-۲: ساختار های آسیب پذیر  تهران: ۶۱

۲-۵: تجربه های تلخ زلزله های پیشین.. ۷۹

۴-۱: اقدامات مدیریت بحران زلزله درتهران. ۸۷

منابع. ۹۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بحران را در زیر می توانید ببینید.

۱-۱: بحران

«مفهوم بحران درعصر حاضر گاهی باعث ایجاد سوالاتی دراذهان عمومی میگردد. چرا بحران تا این اندازه فکر بشررا مشغول کرده است. بحران درطول تاریخ مکتوب بشری همواره با انسان بوده و چه بسا که بیش از آن نیز موجود بوده باشد. نسل های بشر همواره مجبور به تحمل بحران ها و خسارت ها و صدمات ناشسی از آن بوده و پس از چندی نیزا مشقات آن رهایی یافته و بهبودی حاصل نموده اند و زندگی بشری هم چنان ادامه یافته است»با توجه به پیچیدگی ها و ابهامات این موضوع، تعاریف متعددی به دست آمده به دلیل این تنوع، رسیدن به یک تعریف همه جانبه و واحد دشوار است. که بعضی از این تعاریف به صورت زیر بیان شده اند:

۱-۱-۱: انواع بحران

کارشناسان مدیریت بحران انواع بحران ها را به صورت های زیر دسته بندی و تعریف کرده اند: یکی از این دسته بندیها به صورت نموداری است که محور افقی آن، بحران های داخلی و خارجی را ازهم متمایز می سازد و محور عمودی، بحران ها را ازحیث ماهیت فنی بودن یا اقتصادی بودن دربرابر اجتماعی یا سازمانی بودن تفکیک میکند. به این ترتیب ۴ وضعیت کلی در این نمودار دیده میشود که برای هر وضعیت کلی نمونه هایی ذکر شده اند:همانطور که درنمودار فوق دیده می شود

۱-۱-۲: آثار وخصوصیات بحران

تجزیه و تحلیل اثرات ناشی از بحران های مختلف با توجه به شرایط محلی، دارای اهمیت بسیار زیادی برای مدیران مسئول بحران ها می باشد، زیرابا انجام چنین بررسی هایی می توان بسیاری از نیازهای لازم وضروری مطرح درمواقع بروز بحران را ازقبل مورد شناسایی قرارداده و تشریح نموده و این امر، به خصوص دررابطه با پیش بینی اقدامات اساسی مورد نیاز دربخش های «امدادرسانی» و «بهبودی» دارای اهمیت به سزایی می باشد.

۱-۱-۳:بحران زلزله

«فشارهای درونی زمین گاه با ایجاد نیروهای داخلی، با آزادسازی انرژی ناشی از فشار دو صفحه از پوسته همراه است که سبب بروز زلزله می شود.»

«زمین لرزه یک پدیده طبیعی است که به علت لرزش های شدید ناشی از حرکات صفحات تکنوتیکی رخ داده و در زمین ایجاد گسستگی و گسل می نماید»

۱-۲: مدیریت بحران

بشراز ابتدا به دلیل عدم آگاهی و دانش کافی وقوع پدیده های طبیعی و به دنبال آن به وجود آمدن بحران های ناشی از آن ها را جز سرنوشت وتقدیر خود می پنداشت و درنهایت مغلوب این بحران ها (بلایا) می شد. با گذشت زمان و پابرجا بودن بحران های طبیعی و افزایش خسارت های ناشی از آنها، با پیشرفت علم و دانش بحران های که به چاره جویی درجهت کم رنگ کردن و کاهش اثرات مخرب ناشی از این مشکل برآید.

۱-۲-۲: چرخه مدیریت بحران

۱-۲-۳: ماهیت بحران زلزله

با توجه به ویژگی هایی که برای ماهیت بحران گفته شد، برنامه ریزی مدیریت بحران نیز ویژگی های خاصی به شرح زیر می باشد:

الف- با توجه به غیر مستمر بودن وقوع زلزله و همچنین غیر ممکن بودن پیش بینی زمان و شدت وقوع آن تشکیلات مدیریت بحران ناشی از زلزله ازنظر نرم افزاری می تواند اختصاصی متمرکز باشد ولی از نظر سخت افزاری می باید

۴-۱: اقدامات مدیریت بحران زلزله درتهران

با توجه به وسعت کشور ایران وهمچنین تنوع سوانح طبیعی>شدت وتعدد آن هادرکشور ایران> لزوم وجود یک طرح جامع و ساختاری نو و مدرن درخصوص مدیریت بحران ازنیازهای اساسی کشور به شمار می آید متاسفانه کشور ایران درحال حاضر دارای سیستم غیر مدون است و که کلیه اقدامات سیستم کنونی تنهابه مرحله ی حین یابعد از بحران تمرکز یافته است. سیستم مناسب و کارا باید به گونه ای عمومی برنامه ریزی شودکه برای کلیه ی بلایای طبیعی موجود درکشور مورداستفاده قرار گیرد.

منابع

  • فریبرزناطقی الهی : «مدیریت بحران زمین لرزه ابرشهرها با رویکرد به برنامه ی مدیریت بحران زمین لرزه شهر تهران» تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی لزله> 1379
  • عزیزالله رودینی:« فرآیند مدیریت برای توسعه ی ایمنی و آمادگی درمقابل سوانح»> مجموعه مقالات اولین همایش علمی – تحقیقی > مدیریت امداد ونجات > تهران > موسسه ی آموزش عالی علمی – کاربردی هلال ایران< اسفند ۸۱.
  • سید بهشید حسینی: «ایمنی و مسائل زیست محیطی> مدیریت سراغ وخودامدادی محله ای»>همایش علمی-کاربردی توسعه ی محله ای> چشم انداز توسعه ی پایدار شهرتهران> مرکز تحقیقات حوزه ی اموراجتماعی شهرداری تهران وموسسه ی عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی> اسفند۸۳
  • فریبرز ناطقی الهی و گوهرتاج فرانه رزاقی : «مدیریت بحران برای کاهش عوارض زمین لرزه در واحد های صنعتی»> مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> جلد چهارم> تدوین مهران تیر و محسن غفوری آشتیانی> تهران> پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله> اردیبشهت ۷۸>

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.