بافت

بافت، معادل واژه به معنی تارو پود و نسج است، فرهنگ دهخدا درتعریف بافت، واژه های : بافته ، منسوج ، بافته شده ، تنیده ، آوردن و آراستن سخن تلخیص سخن، نظم کردن و تلفیق را ذکر نموده است و بخشی از تعاریف ذکر شده درتعریف بافت نیز به پزشکی و طبابت و آناتومی بدن ارتباط دارد که عملاً با مفهوم مورد عمل این مطالعه متفاوت است .

این تحقیق دانشجویی بافت مشتمل بر ۸۱صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه وکلیات… ۵

چارچوب نظری: ۵

نظریه پردازان.. ۷

اجزای بافت: ۱۰

درسطح کلان.. ۱۲

درسطح میانی: ۱۲

درسطح خرد: ۱۲

اشکال مختلف استقرار سکونت گاهها (سطح کلان) ۱۳

آرایش سکونتگاههای روستایی (سطح میانه) ۱۴

روستاهای کوچه ای (نظریه اشتراسندروف) ۱۴

روستاهای ریسمانی (خطی): ۱۵

روستاهای ستاره ای : ۱۵

روستا با میدان مرکزی: ۱۵

روستاهای بن بست کوچه: ۱۶

روستاهای تلی: ۱۶

روستاهای با نقشه هندسی: ۱۶

پهنه بندی کشور از نظر تقسیمات اقلیمی و بررسی عوامل اقلیمی مؤثر درکالبد روستاها ۱۷

الف) پهنه بندی کشور از نظر تقسیمات اقلیمی.. ۱۷

۱-۱/تعریف اقلیم: ۱۷

۲-۱/انواع تقسیمات اقلیمی و طبقه بندی استانداردهای جهانی.. ۱۸

۳-۱-تقسیمات اقلیمی ایران.. ۱۸

۴.طبقه بندی مرتضی کسمایی.. ۱۹

۴-۱: منطقه بندی مطالعات گذشته. ۲۴

۳-۴-۱- تقسیم طرح کالبدی ملی ایران.. ۲۵

۵-۱/عوامل و عناصر اقلیمی مؤثر بر کالبد روستا ۲۷

۱-۵-۱) عوامل اقلیمی مؤثر بر کالبد روستا ۲۸

عرض جغرافیایی: ۲۸

دوری و نزدیکی به دریا: ۲۹

ارتفاع: ۲۹

۴.نحوه قرار گیری درمعرض تابش : ۳۰

۲-۵-۱) عناصر اقلیمی مؤثر بر کالبد روستا ۳۱

تابش…. ۳۱

۷-۵-۱) باد. ۳۵

۸-۵-۱)بارش…. ۳۶

تقسیمات اقلیمی ایران: ۳۷

۳-بررسی کلی نظام استقرار روستاهای کشور و شناسایی گونه های مختلف روستایی.. ۳۹

۱-۳: عوامل عمده استقرار: ۳۹

عوامل فرهنگی و اجتماعی –اقتصادی: ۴۱

۲-۳ : شناسایی گونه های مختلف استقرار ۴۳

۴-۳: دلایل استقرار یا عدم استقرار سکونتگاههای روستایی: ۴۴

استان کرمانشاه: ۴۷

۱-۳-شناخت تأثیر دما و تابش بربافت روستاها ۴۸

۱-۳-۱- تأثیر دما و تابش برمجموعه بافت… ۴۸

۱-۳-۲-تأثیر دما  و تابش برشبکه معابر. ۴۹

۱-۳-۳- تأثیر دما و تابش برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و نوع مصالح) ۴۹

۲-شناخت عوامل محیطی مؤثر بربافت روستاها ۵۳

۲-۱- شناخت تأثیر رودخانه بر بافت روستاها ۵۴

۲-۱-۱- تأثیر رودخانه بر مجموعه بافت… ۵۴

۲-۱-شناخت تأثیر رودخانه بر بافت روستاها ۵۴

۲-۱-۱- تأثیر رودخانه برمجموعه بافت… ۵۴

۲-۱-۲-تأثیر رود خانه بر شبکه معابر. ۵۴

۲-۱-۳-تأثیر رودخانه برمحلات و مراکز محلات… ۵۵

۲-۱-۴-تأثیر رودخانه براستقرار و جهت توسعه بافت… ۵۵

۲-۱-۵-سایر تاثیرات رودخانه. ۵۶

۲-۲-شناخت تأثیر قنات و چشمه بربافت روستاها ۵۶

۲-۲-۱-تأثیر قنات و چشمه برمجموعه بافت… ۵۶

۲-۲-۲ تأثیر قنات و چشمه برشبکه معابر. ۵۷

۲-۲-۳-تأثیر قنات برمحلات و مراکز محلات… ۵۷

۲-۳- شناخت تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی بربافت روستاها ۵۷

۲-۳-۱-تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی بر مجموعه بافت… ۵۸

۲-۳-۲-تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی برشبکه معابر. ۵۸

۲-۳-۳-تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی برمحلات و مراکز محلات… ۵۹

۲-۳-۴-تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی بر کاربریها ۵۹

۲-۳-۵-تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی بر استقرار و جهت توسعه بافت… ۶۰

۲-۳-۶-تأثیر راههای دسترسی و تاسیسات صنعتی برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و مصالح) ۶۰

۲-۴-شناخت تأثیر ویژگی های زمین (شکل پستی و بلندی، شیب و …) بربافت روستاها ۶۰

۲-۴-۱-تأثیر ویژگی های زمین برمجموعه بافت… ۶۰

۲-۴-۲-تأثیر ویژگی های زمین برشبکه معابر. ۶۱

۲-۴-۳- تأثیر ویژگی های زمین برمحلات و مراکز محلات… ۶۱

۲-۴-۴-تأثیر ویژگی های زمین براستقرار و جهت توسعه بافت… ۶۱

۲-۴-۵-تأثیر ویژگی های زمین بر قطعات تفکیکی (واحد مسکونی و مصالح) ۶۳

۳-شناخت عوامل اجتماعی موثر بربافت روستاها ۶۳

۳-۱-شناخت تأثیر قومیت بربافت روستاها ۶۳

۳-۱-۱-تأثیر قومیت بر محلات و مراکز. ۶۳

۳-۲-شناخت تأثیر سنت سکونت (نحوه سکونت پشتیبان) بربافت روستاها ۶۴

۳-۲-۱-تأثیر سنت سکونت برمجموعه بافت… ۶۴

۳-۲-۲-تأثیر سنت سکونت برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و نوع مصالح) ۶۴

۳-۳-شناخته تأثیر ساختار خانواده (هسته ای و گسترده) و مهاجرت بر بافت روستاها ۶۴

۳-۳-۱-تأثیر ساختار خانواده و مهاجرت بر محلات و مراکز محلات… ۶۴

۳-۲-۲-تأثیر ساختار خانواده و مهاجرت بر قطعات تفکیکی (واحد مسکونی ومصالح) ۶۴

۳-۴-شناخت تأثیر روابط خویشاوندی بربافت روستاها ۶۵

۳-۴-۱-تأثیر روابط خویشاوندی بر مجموعه بافت… ۶۵

۳-۴-۳-تأثیر قشربندی روابط خویشاوندی بر محلات و مراکز محلات… ۶۵

۳-۵-شناخت تأثیر قشر بندی اجتماعی (نظام سلسله مراتب قدرت) بربافت روستاها ۶۶

۳-۵-۱-تأثیر قشربندی اجتماعی بر مجموعه بافت… ۶۶

۳-۵-۲-تأثیر قشربندی اجتماعی بر قطعات تفکیکی(واحد مسکونی ومصالح) ۶۶

۳-۶-شناخت تأثیر امنیت (پدیده غارت و دفاع ) بربافت روستاها ۶۶

۳-۶-۱-تأثیر امنیت برمجموعه بافت… ۶۶

۳-۶-۲-تأثیر امنیت بر شبکه معابر. ۶۷

۳-۶-۳-تأثیر امنیت بر استقرار و جهت توسعه بافت… ۶۷

۳-۶-۴-تأثیر امنیت برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و نوع مصالح) ۶۸

۳-۷-شناخت تأثیر اعتقادات مذهبی، باورها ورسوم بربافت روستاها ۶۸

۳-۷-۱-تأثیر اعتقادات مذهبی، باورها ورسوم برمجموعه بافت… ۶۸

۳-۷-۲-تأثیر اعتقادات مذهبی-باورها ورسوم برشبکه معابر. ۶۸

۳-۷-۳-تأثیر اعتقادات مذهبی، باورها و رسوم برمحلات و مراکز محلات… ۶۹

۳-۷-۴-تاثر اعتقادات مذهبی، باورها و رسوم بر کابریها ۶۹

۳-۷-۵-تأثیر اعتقادات مذهبی ، باروها ورسوم برا ستقرار و جهت توسعه بافت… ۶۹

۳-۷-۶-تأثیر اعتقادات مذهبی، بارها و رسوم بر قعطات تفکیکی (واحد مسکونی و مصالح) ۷۰

۴-شناخت عوامل اقتصادی موثر بر بافت روستاها ۷۰

۴-۱-شناخت تأثیر میزان درآمد (توان اقتصادی) بر بافت روستاها ۷۱

۴-۱-۱-تأثیر میزان درآمد برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و نوع مصالح) ۷۱

۴-۲-شناخت تأثیر ابزار تولید (سنتی ، نیمه مکانیزه و مکانیزه) بربافت روستاها ۷۱

۴-۲-۱-تأثیر ابزار تولید بر مجموعه بافت… ۷۱

۴-۲-۲-تأثیر ابزار تولید برشبکه معابر. ۷۱

۴-۲-۳-تأثیر ابزار تولید بر کاربریها ۷۲

۴-۲-۴-تاثر ابزار تولید براستقرار و جهت توسعه بافت… ۷۲

۴-۲-۵-تأثیر ابزار تولید برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و مصالح) ۷۲

۴-۳-شناخت تأثیر نوع معیشت یا فعالیت بربافت روستاها ۷۲

۴-۳-۱-تأثیر نوع معیشت یا فعالیت بر مجموعه بافت… ۷۲

۴-۳-۲-تأثیر نوع معیشت یا فعالیت بر شبکه معابر. ۷۴

۴-۳-۳-تأثیر نوع معیشت یا فعالیت بر فضاهای باز ۷۴

۴-۳-۴-تأثیر نوع معیشت یا فعالیت بر استقرار و جهت توسعه بافت… ۷۴

۴-۳-۵-تأثیر نوع معیشت بر فعالیت برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و نوع مصالح) ۷۵

فهرست منابع : ۷۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بافت را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه وکلیات

چارچوب نظری:

بافت، معادل واژه به معنی تارو پود و نسج است، فرهنگ دهخدا درتعریف بافت، واژه های : بافته ، منسوج ، بافته شده ، تنیده ، آوردن و آراستن سخن تلخیص سخن، نظم کردن و تلفیق را ذکر نموده است و بخشی از تعاریف ذکر شده درتعریف بافت نیز به پزشکی و طبابت و آناتومی بدن ارتباط دارد که عملاً با مفهوم مورد عمل این مطالعه متفاوت است .

نظریه پردازان

ایده ها ونظرات متفاوتی چه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم درخصوص بافت و عرصه های مختلف آن تاکنون از جانب اندیشمندان عرضه شده است، و هریک بنابه تخصص و وسع تفکر و مطالعه ، جنبه هایی از آن را ارائه نموده اند.

کوین لینچ درکتاب سیمای شهر، به مفهوم مشابه بافت را درتحت عنوان سیمای محیط بیان نموده و درآن مفهوم زمان رابه مثابه یک اصل قطعی ذکر نموده است:

اجزای بافت:

از آنجایی که شناسایی هربافت، مستلزم تعیین فضاهای محدود کننده آن است. با توجه به فضاهای قابل تعریف درشناسایی بافت، بطور کلی اجزای آن را درارتباط با فضا به ۳ مقوله مختلف می توان تفکیک کرد.

۱.سطح خرد(نماشناسی)        ۲.سطح میانه(سیماشناسی)    ۳.سطح کلان (پیکرشناسی)

اشکال مختلف استقرار سکونت گاهها (سطح کلان)

چگونگی پراکندگی مساکن، نحوه ارتباط آنها با یکدیگر و سایر عناصر خدماتی یک مجموعه اجزای اصلی بافت را تشکیل می  دهد. که درسطوح مختلف قابل مطالعه و بررسی می باشد . درمقیاس کلان، آرایش گوناگون سکونتگاه ها را براساس ضریب تفرق دومانژون در ۳ سطح می توان ارائه نمود.

انواع تقسیمات اقلیمی و طبقه بندی استانداردهای جهانی

عرض جغرافیایی، دوری و نزدیکی به دریا، ارتفاع از سطح دریا، وضعیت توپوگرافی و واقع شدن درمسیر بادهای خشک و گرم و سرد و ترکیب این عوامل دربه وجود آمدن تیپهای اقلمی موثرند. تاکنون طبقه بندی اقلیمی متعددی ارایه شده است که هر کدام دارای درجه اهمیت واعتبار خاصی است ولی درتمام این طبقه بندیها، موارد زیر دیده می  شود:

تأثیر نوع معیشت یا فعالیت بر مجموعه بافت

  • بافت کالبدی روستاهای ایلیاتی (با نوع معیشت دامپروری) به دلیل موسمی تمامی ویا قسمتهایی از بافت فاقد انسجام و یا انتظام می باشد.
  • روستاهای دهقانی، علاوه بر تراکم واحد های مسکونی، تعداد فضاها و وجود حصار مجموعاً بافت را فشرده تر می سازد.

تأثیر نوع معیشت بر فعالیت برقطعات تفکیکی (واحد مسکونی و نوع مصالح)

  • فضاهای مورد نیاز درواحد مسکونی روستاهای ایلیاتی و کشاورزی متفاوت است. بسته به نوع محصولات کشاورزی فضاهای خاصی از واحد مسکونی به نگهداری و یا تبدیل و تغییر آنها اختصاص می یابد، درمقابل اندازه و اجزاء فضاهای وابسته به دامداری (زاغه ، بهاربند، آغل و طویله و …) تابع نوع حیوانی است که درآنها نگهداری میشود.

فهرست منابع :

  1. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شیوه های سکونت گزینی و گونه های مساکن روستایی، دکتر عباس سعیدی ، تهران ۱۳۷۵.
  2. بیناد مسکن انقلاب اسلامی، سطح بندی روستاهای کشور، مهدی طالب و همکاران، تهران، ۱۳۷۵
  3. لیکن، ادموند، طراحی شهرها، ترجمه فرزانه طاهری، مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی ۱۳۷۶.
  4. توسلی ، محمود، ساخت شهر ومعماری دراقلی گرم وخشک ایران، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۰
  5. تولون، ب، جغرافیای سکونت، سکونتگاههای روستایی، ترجمه محمد ظاهری، دانشگاه تربیت معلم تبریز، ۱۳۷۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − سیزده =