روش تحقیق

تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده(با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی)

« شهر پدیده ای است « مکانی – زمانی » که در نقطه ای خاص ایجاد شده ، در فضای تکامل یافته و با گذشت زمان ، رشد یافته است . این امر سبب شده است که در هر مقطعی از تاریخ ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند ، از عرصه های عینی در گذرد و به محدوده های ذهنی پای گذارد ، از محدوده های زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها عبور کند و به عرصه های زمان تاریخی و خاطرات منبعث از آن وارد شود . بافت فرسوده

این تحقیق دانشجویی تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده(با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی) مشتمل بر ۱۰۷صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات تحقیق

۱ – ۱ طرح مسأله ………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱ – ۲ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………… ۴

۱ – ۳ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱ – ۴ سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۱۱

۱ – ۵ فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۱ – ۶ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱ – ۷ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………۱۳

۱ – ۸ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱ – ۹ تنگناها و محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۴

فصل دوم : تعاریف ، مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

۲ – ۱ تعریف شهر ………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲ – ۲ برنامه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲ – ۳ برنامه ریزی……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲ – ۳ – ۱ انواع برنامه ریزی……………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۳-۱- ۱ برنامه ریزی از نظر مدت اجرا ……………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۱-۲ برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی ………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱-۳ برنامه ریزی در  ابعاد فضایی…………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۳-۱-۴ برنامه ریزی از نظر هدف ……………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۴ بافت شهری ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۵ شبکه دسترسی ……………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۵-۱ سلسله مراتب شبکه ارتباطی که بیشتر جنبه غیر محلی دارد ………………………………………….. ۲۲

۲-۵-۲ سلسله مراتب شبکه دسترسی سواره که جنبه محلی دارد ………………………………………………. ۲۳

۲-۵-۳ تعاریف سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت …………………………………………. ۲۳

۲ – ۶ سیستم های ارتباط شبکه ارتباطی ………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۶-۱ سیستم شعاعی …………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۶-۲ سیستم شطرنجی …………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۶-۳ سیستم حلقوی ……………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۷ واژه فرسایش و فرسودگی ………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۸ بافت فرسوده شهری و ویژگی های عمومی آن ……………………………………………………………. ۲۸

۲-۸-۱ معیارهای اساسی شناسایی و تشخیص بافتهای فرسوده شهری ………………………………………… ۲۸

۲-۸-۲ بافت فرسوده شهری از منظر شهرسازی ……………………………………………………………….. ۲۸

۲-۸-۳ بافت فرسوده از دیدگاه طرح جامع فرمانفرمایان………………………………………………………… ۲۹

۲-۸-۴ بافتهای فرسوده شهری از نظر وزارت مسکن و شهرسازی ………………………………………….. ۳۰

۲-۹ انواع بافت های فرسوده ……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۹-۱ بافت های دارای میراث شهری ………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۹-۲ بافت های شهری ( فاقد میراث شهری ) ………………………………………………………………… ۳۱

۲-۹-۳ بافت های حاشیه ای ( سکونتگاه های غیر رسمی ) ……………………………………………………. ۳۱

۲-۱۰ انواع مداخله ………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۰-۱ بهسازی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۰-۲ نوسازی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۰-۳ بازسازی………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۰-۴ ساماندهی ………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۱۱ انواع مداخله در بافت های کهن شهری …………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱۱-۱ مداخله نوگرایانه ………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۱۱-۲ مداخله فرهنگ گرایانه …………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۱-۳ مداخله فرانوگرایانه …………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۱-۴ مداخله مردم گرایانه ………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۱۲ روند بهسازی و نوسازی شهرهای ایران قبل از انقلاب …………………………………………………. ۳۷

۲-۱۲-۱ اولین اقدامات بهسازی و نوسازی شهرهای ایران پیش از سال ۱۳۰۰ ( خورشیدی ) و تأثیر آن بر کالبد و فضاهای شهری …………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۲-۲ سیاست ها و برنامه های دوره پهلوی اول ( ۱۳۲۰-۱۳۰۰ )………………………………………… ۳۸

۲-۱۲-۳ سیاست ها و برنامه های بهسازی و نوسازی ( ۱۳۵۷ – ۱۳۲۰ ) ………………………………….. ۳۹

۲-۱۲-۳-۱ برنامه اول عمرانی ( ۱۳۳۴-۱۳۲۷) ……………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۲-۳-۲ برنامه دوم عمرانی ( ۱۳۴۱-۱۳۳۴) ………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۲-۳-۳ برنامه سوم عمرانی ( ۱۳۴۶-۱۳۴۱) ……………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۲-۳-۴ برنامه چهارم عمرانی ( ۱۳۵۱-۱۳۵۲) …………………………………………………………… ۴۰

۲-۱۲-۳-۵ برنامه پنجم عمرانی ( ۱۳۵۶-۱۳۵۲) ……………………………………………………………… ۴۱

۲-۱۳ برنامه های عمرانی بعد از انقلاب در ارتباط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده……………….. ۴۱

۲-۱۳-۱ برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( ۱۳۷۲ – ۱۳۶۸ ) …………………….. ۴۱

۲-۱۳-۲ برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( ۱۳۷۷-۱۳۷۳ ) ……………………….. ۴۲

۲-۱۳-۳ برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی کشور ( ۱۳۸۳-۱۳۷۹) ……………………….. ۴۲

۲-۱۳-۴ برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی کشور(۱۳۸۸-۱۳۸۴)( برنامه ملاک عمل فعلی)………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه و شهر نقده

۳-۱ بررسی موقعیت طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی استان آذربایجان غربی ………………………………….. ۴۵

۳-۱-۱ وضعیت طبیعی استان ……………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۱موقع ریاضی و نسبی استان……………………………………………………………………………….  ۴۵

۳-۱-۱-۲ اقلیم استان ………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۱-۳ وضعیت ژئومورفولوژیکی و زمین شناسی استان……………………………………………………. ۴۶

۳-۱-۲ وضعیت اقتصادی استان ………………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۱-۳ وضعیت اجتماعی و جمعیتی و بوم شناختی …………………………………………………………….. ۴۷

۳-۲ بررسی موقعیت طبیعی – اجتماعی و اقتصادی شهرستان نقده …………………………………………… ۵۰

۳-۲-۱ موقعیت ریاضی و نسبی نقده ……………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۲-۲ زمین شناسی منطقه نقده ………………………………………………………………………………….. ۵۲

۳-۲-۳ مشخصات کلی اقلیم……………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۲-۳ -۱ بارش ……………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۲-۳-۲ دما…………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۲-۳-۳ نم نسبی………………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۳-۳ سوابق تاریخی………………………………………………………………………………………………….۵۶

۳-۳-۱ نقده در گذر تاریخ…………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۳-۲ وجه تسمیه……………………………………………………………………………………………………۵۷

۳-۳-۳ نقده در مسیر پویایی و تکامل شهری………………………………………………………………………۵۸

۳-۳-۴ نشانه های شهری……………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۴ تحولات جمعیتی و توسعه شهری……………………………………………………………………………..۵۹

۳-۴-۱ تحولات جمعیتی……………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۴-۲ ویژگی های اشتغال نقده…………………………………………………………………………………….۶۱

فصل چهارم : بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده (تأکید بر خیابانها و راههای دسترسی)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۱ محدوده بافت کل شهر نقده …………………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲ بررسی حمل و نقل و پایانه شهر نقده……………………………………………………………………….. ۶۶

۴-۳ تعیین محدوده بافت فرسوده شهر نقده ………………………………………………………………………..۶۶

۴-۴ عوامل سازمان دهنده سیمای شهر…………………………………………………………………………….۶۹

۴-۵ کیفیت کالبدی شهر نقده………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۵-۱ بررسی مصالح ساختمانی در سطح کلیه ابنیه حوزه بافت های فرسوده شهر نقده……………………. ۷۰

۴-۵-۲ بررسی مصالح کل ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده………………………………………. ۷۳

۴-۵-۳ بررسی مصالح ساختمانی ابنیه زیر حوزه B بافتهای فرسوده شهر نقده……………………………….. ۷۴

۴-۵-۴ بررسی مصالح ساختمانی کل ابنیه زیر حوزه نفوذ C بافتهای فرسوده شهر نقده……………………… ۷۶

۴-۵-۲ بررسی دانه بندی قطعات در سطح کل ابنیه بافتهای فرسوده شهر نقده………………………………….۷۷

۴-۵-۲-۱ بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده……………………….. ۷۹

۴-۵-۲-۲ بررسی وضع دانه بندی کل ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده…………………………۸۰

۴-۵-۲-۳ بررسی وضع دانه بندی کلیه ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده………………………. ۸۲

۴-۵-۳ بررسی قدمت ابنیه کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………………………………….. ۸۳

۴-۵-۳-۱ بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه A بافتهای فرسوده شهر نقده…………………………………………. ۸۴

۴-۵-۳-۲ بررسی قدمت  ابنیه زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده……………………………………….۸۵

۴-۵-۳-۳ بررسی قدمت ابنیه زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده………………………………………..۸۶

۴-۵-۴ بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………۸۶

۴-۵-۴-۱ بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده…………………… ۸۸

۴-۵-۴-۲ بررسی کیفیت ابینه به لحاظ پایداری زیر حوزه B بافت های فرسوده شهر نقده…………………… ۸۹

۴-۵-۴-۳ بررسی کیفیت ابنیه به لحاظ پایداری زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده…………………….۹۰

۴-۵-۵ بررسی تعداد طبقات ابنیه در سطح کل بافت های فرسوده شهر نقده…………………………………….۹۰

۴-۵-۵-۱ بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه A بافت های فرسوده شهر نقده……………………………۹۱

۴-۵-۵-۲ بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیرحوزه B بافت های فرسوده شهر نقده……………………………..۹۲

۴-۵-۵-۳ بررسی تعداد طبقات ابنیه در زیر حوزه C بافت های فرسوده شهر نقده…………………………… ۹۳

۴-۶ بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهر نقده………………………………………….۹۳

۴-۶ -۱ محدوده A  ………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۶-۲ محدوده B ………………………………………………………………………………………………… 94

۴-۶-۳ محدوده C…………………………………………………………………………………………………. 95

۴-۷ بررسی خیابان ها و راه های دسترسی……………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۷-۱ خیابانها و گذرگاه ها ……………………………………………………………………………………..۱۰۰

۴-۷-۱-۱ محورهای فعالیتی…………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۷-۱-۲ محورهای حرکتی و ترافیکی………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۷-۱-۳ گره های فعالیتی………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۷-۱-۴ گره های حرکتی………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۴-۷-۱-۵ بررسی کوچه های محدوده های فرسوده…………………………………………………………۱۰۲
۴-۷-۱-۶ پوشش گیاهی در محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۸ شکل شهر نقده………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۹ شبکه عبور و مرور موجود و پیشنهادی…………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۱۰ سلسله  مراتب شبکه دسترسی نقده………………………………………………………………………….۱۰۶

۴-۱۰-۱ خیابانهای پیرامونی شهر در طول زمان دارای خیابانهای عریض شده اند……………………………۱۰۶

۴-۱۰-۲ خیابانهای مرتبط با مرکز نقده که معمولاً عرضی حدود ۲۰ متر دارند……………………………… ۱۰۶

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری ، آزمون فرضیه ها ، راهکارها و پیشنهادها

۵-۱ جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….۱۱۵

۵-۲ آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۵-۳ پیشنهادها و راهکارها……………………………………………………………………………………….۱۲۰

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………۱۲۳

چکیده انگلیسی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده(با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی) را در زیر می توانید ببینید.

تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده(با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی)

مقدمه

« شهر پدیده ای است « مکانی – زمانی » که در نقطه ای خاص ایجاد شده ، در فضای تکامل یافته و با گذشت زمان ، رشد یافته است .

این امر سبب شده است که در هر مقطعی از تاریخ ، شهر بتواند دگرگونیهای کمی خود را به تغییرات کیفی مورد نیاز عصر خویش تبدیل کند ، از عرصه های عینی در گذرد و به محدوده های ذهنی پای گذارد ، از محدوده های زمانی خاص و خطرات ناشی از آنها عبور کند و به عرصه های زمان تاریخی و خاطرات منبعث از آن وارد شود .

طرح مساله

تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقلاب صنعتی تغییرات جوامع شهری بسیار بطئی و نامحسوس بوده و به تبع آن کالبد شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود. همگام با تغییرات اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی و فناوری های جدید بافت های شهری با تغییر شکل و شالوده مواجه گردیدند. چرا که شهر نیز همچون سایر پدیده های مصنوع انسان ساخت در طول زمان دچار تغییر تحول رشد و توسعه میگردد .

اهمیت و ضرورت تحقیق

با وجود آگاهی از اثرات نامطلوب ناشی از توسعه های کالبدی شهر بر محیط طبیعی این واقعیت را نیز باید قبول کرد که توسعه های شهری امری اجتناب ناپذیر است. پیش بینی جمعیتی برای سال ١۴٠٠ ایران با تخمین جمعیت ٩٠ میلیون نفر و محاسبه نرخ رشد شهرنشینی فعلی نیاز به حداقل ٢برابر مساحت کنونی برای شهرها را قطعی می سازد و اگر چه رشد درون شهری می تواند بخشی از این نیاز را مرتفع نماید لذا توسعه غالب در حومه شهرها اتفاق می افتد .

اهداف تحقیق

هدف از برنامه ریزی شهری تامین آسایش … رفاه و زیبایی در شهر است در راستای رسیدن به این هدف در کشور ما تلاشهای زیادی صورت گرفته است که گاهی هدفمند و امیدوار کننده بوده و گاهی نتیجه عکس داشته است.برنامه ریزی و شهرسازی در مناطقی که فاقد کاربری هستند کار راحتی است. اما مناطقی که از قبل و بدون برنامه ساخته شده اند در این مورد مشکل زا هستندکه در رأس آن بافتها قدیمی و فرسوده شهرها قرار دارد که از طرفی به صورت ارگانیک در دوره ای خاص رشد و توسعه یافته اند و از طرفی قابلیت انعطاف پذیری کمی برای پذیرفتن شکل جدید برنامه های شهری دارند.

بافت شهری

بافت شهری اصطلاحی است که به صورتی مستقیم از ادبیات نوشتاری و گفتاری جهانی مرمت شهری نخست به محافل علمی – آکادمیک ایران آمده و سپس به دستگاههای مدیریتی و اجرایی کشور رفته و کم و بیش همزمان با این رویداد فضای حرفه ای – فنی را به خود مشغول و معطوف کرده است.(

واژه فرسایش و فرسودگی

فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی عدم تعادل عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود. فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی افول حیات شهری واقعه ای و شکل گرفتن حیات شهری روزمره ای کمک می کند. این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد. فرسودگی به دو دسته تقسیم می شود:

بافت فرسوده شهری و ویژگی های عمومی آن

اصطلاح بافتهای فرسوده شهری این روزها کاربرد بسیاری یافته و مورد توجه خاص نیز قرار گرفته است عموما تصوری که از بافت فرسوده شهری به وجود می آید، بافت قدیمی شهر است که به دلایلی نو سازی نشده است و رفته رفته ساختمانهای آن کهنه و پوسیده اند این تصور از بافت فرسوده- که بیشتر موضوع کهنگی را در ذهن تداعی می کند- مانع تعریف جامعی از انواع بافتهای شهری شده است واین که دارای مسائل ومشکلاتی هستند و به طور طبیعی میل به نوسازی در آنها کم شده و در نتیجه ، روبه فرسودگی یا میرندگی نهاده اند ( جهانشاهی ، جستارهای شهر سازی شماره ۴، ۱۷)

بافت فرسوده شهری از منظرشهرسازی

واژه بافت فرسوده در نیمه اول دهه هشتاد با شوک تکان دهنده و ویرانگر زلزله بم وبا پشتوانه های بر گرفته از دهه هفتاد (توجه به درون شهر)و حمایتهای نظری مشخصصات رشته های شهرسازی ابزاردیدگاهی و ایدئولوژیک تبدیل شد و مدیریت شهری که پیش از این تجربه های عملگرای در خارج از محدوده و اقدام در خارج از ضوابط مقررات طرح جامع و تفصیلی را تجربه کرده بود

بافت فرسوده از دیدگاه طرح جامع فرمانفرمایان:

در طرح جامع فرمانفرمایان که در سال ۴۹-۱۳۴۵ تهیه شده از مطلبی به عنوان بافت فرسوده صحبتی به میان نیامده است. تنها در توصیف چند محله به بناهای فرسوده ای اشاره و پیشنهاد مرمت آنها داده شده است.

بافتهای فرسوده شهری از نظر وزارت مسکن و شهرسازی

به استناد مصوبه جلسه مورخ ١۶/٣/٨۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بافتهای فرسوده شهری به شرح ذیل مورد تصویب اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت این مصوبه همراه با دفترچه راهنمای شناسایی و مداخله در بافتهای فرسوده که جزء لاینفک آن می باشد برای آسان شدن شناخت بافت های فرسوده شهری و ضابطه مند شدن شرایط مداخله در آن دسته از شهرهای کشور که با این پدیده رویارو می باشند نگاشته شده است.

فهرست منابع و مأخذ

تحلیل بررسی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهر نقده(با تأکید بر خیابان ها و راههای دسترسی)

۱ – آسایش ، حسین ، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای ، ۱۳۷۹  ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور

۲ – ابلقی ، علیرضا ،بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، چالش ها و رهیافت ها ، اندیشه ایرانمهر ، شماره ۹ و ۱۰ ، سال دوم ، ۱۳۸۶ ، تهران

۳ – اعتماد ، گیتی ، شهرنشینی در ایران ، ۱۳۸۵ ، چاپ پنجم ، تهران ، انتشارات آگاه

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

برچسب ها