بازرسی و تست غیرمخرب خطوط لوله

خطوط لوله مانند رگهای اصلی در نقاط مختلف کشور در گستره پهناوری ایجاد شده، سیالات را از مراکز تولید به مراکز فرآورش و پالایش و یا مصرف می‌رسانند. خطوط لوله در مسیر خود با عوارض طبیعی بسیاری مواجه می‌شوند که عبور از آنها مسائل ومشکلاتی در برداشته و قوانین و مقررات خاصی برآنها حاکم است.جوشکاری خطوط لوله از این نظر که بهره‌بردار آمادگی تعمیرات و رسیدگی زیاد آنها را ندارد و قرار است این خطوط سرویس بی دردسری را به بهره‌برداران بدهند، حائز اهمیت فراوانی است. به همین منظور سعی شده که پس از آشنائی با ساخت لوله، نکات مهم جوشکاری از استاندارد API  ۱۱۰۴ «که امروزه برای خطوط لوله بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد»، مقررات احداث خطوط لوله گاز شرکت ملی گاز ایران، مشخصات فنی پروژه های اجرا شده خطوط لوله، بهمراه نکات دیگری که از دستورالعمل‌های اروپائی و آسیایی تهیه شده در جزوه گنجانیده شود.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر۱۵۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

پیشگفتار. ۱

فصل اول: ساخت لولـه.. ۲

ساخت لولـه.. ۳

بازرسی و کنترل کیفیت… ۴

علامت شناسایی لولـه.. ۶

فصل دوم: حداث خطوط لولـه انتقال.. ۱۴

احداث خطوط لولـه انتقال.. ۱۵

خط لولـه.. ۱۸

حمل و نقل… ۲۲

انبار کردن.. ۲۳

زنگ زدائی سطح لولـه ها. ۲۴

پرایمرزنی اولیه (آستری). ۲۵

حفر کانال.. ۲۵

ریسه کردن.. ۲۶

خم کاری… ۲۷

جوشکاری… ۲۸

جوشکاران و ارزیابی آنها. ۲۹

الکترودهای جوشکاری… ۳۰

آماده نمودن سرلوله ها برای جوشکاری… ۳۱

پخ زدن سر لوله.. ۳۱

جفت کردن لوله ها برای جوشکاری… ۳۲

روش جوشکاری… ۳۳

پاس اول.. ۳۳

پاس دوم.. ۳۴

پاسهای پرکننده و کپ (گرده جوش ) Filling  Pass and  Cap… ۳۴

جوشکاری فلنج ها و اتصالات : ۳۶

تعمیر جوشها: ۳۶

دوبله کردن لوله (DOUBLE  JOINT). ۳۷

بازرسی جوشها. ۳۸

آزمایشات غیر مخرب : ۳۹

پرتونگاری (رادیو گرافی). ۴۰

مشخصات مربوط به فیلم مصرفی: ۴۰

انتخاب منبع اشعه.. ۴۱

روشهای قرار گرفتن چشمه و فیلم.. ۴۱

موارد استفاده و انتخاب صفحات تقویت کننده. ۴۲

طریقه شناسائی فیلم.. ۴۲

ظهور و ثبوت فیلم.. ۴۳

تفسیر فیلمهای رادیوگرافی شده. ۴۳

کیفیت تصاویر عکسبرداری شده. ۴۳

مالکیت فیلمها. ۴۴

ارسال نتایج عکسبرداری… ۴۴

میزان رادیو گرافی جوشها. ۴۴

استاندارد قبولی جوشها. ۴۶

انواع معایب… ۴۶

عایقکاری… ۵۱

عایقکاری سرد. ۵۱

نوارپیچی زیرین (Inner  Wrap). ۵۱

نوارپیچی نوارخارجی (Outer  Wrap). ۵۲

آزمایشات و تعمیر پوشش…. ۵۲

عایقکاری گرم.. ۵۳

شرایط عایقکاری گرم.. ۵۳

آزمایشات پوشش لوله.. ۵۳

آزمایش چسبندگی پوشش…. ۵۴

لوله گذاری و خاک ریزی… ۵۴

آزمایش خطوط لوله انتقال گاز. ۵۶

نصب دستگاه های اندازه گیری… ۵۶

تمیز کردن خط… ۵۶

عبور دادن توپک اندازه از داخل لوله (Gauging  Pig). ۵۶

پرکردن خط… ۵۷

آزمایش عدم وجود هوا ۵۷

فشار آزمایش مقاومت… ۵۸

آزمایش مقاومت… ۵۸

یکنواخت شدن.. ۵۹

آزمایش نشتی… ۶۲

فشار آزمایش نشتی… ۶۴

شرایط تمدید آزمایش نشتی… ۶۴

آزمایش یک ساعته.. ۶۴

بررسی نتیجه‌ آزمایش…. ۶۵

تخلیه و خشک کردن.. ۶۵

فصل سوم: طلاعات دستورالعمل جوشکاری… ۷۶

اطلاعات دستورالعمل جوشکاری… ۷۷

تغییرات اساسی… ۸۱

گروه بندی فلز پرکننده. ۸۳

آزمایشات تایید صلاحیت دستورالعمل جوشکاری… ۸۵

معیارهای پذیرش آزمایش های مخرب… ۸۸

آزمون تایید صلاحیت جوشکار. ۹۰

فصل چهارم: معیار پذیرش در بازرسی چشمی… ۹۷

معیار پذیرش در بازرسی چشمی… ۹۸

فصل پنجم: ناسائی جوشکاران.. ۱۰۲

شناسائی جوشکاران.. ۱۰۳

شناسایی جوش…. ۱۰۴

دستورالعمل جوشکاری با الکترودهای سلولزی… ۱۰۶

پیش گرمایش…. ۱۰۶

درجه حرارت بین پاسی… ۱۰۷

ماشین های جوشکاری… ۱۰۷

تکنیک جوشکاری… ۱۰۸

پاس خطی یا پاس ریشه.. ۱۰۸

پاس گرم.. ۱۰۹

پاسهای پرکنی… ۱۱۰

پاس پوششی یا پاس آخر. ۱۱۱

دستورالعمل جوشکاری با الکترود روپوش قلیائی بصورت عمودی سرازیر. ۱۱۳

پیش گرمایش…. ۱۱۳

درجه حرارت بین پاسی… ۱۱۴

ماشین های جوشکاری… ۱۱۴

تکنیک جوشکاری… ۱۱۴

پاس خطی یا پاس ریشه.. ۱۱۴

پاسهای پرکنی… ۱۱۵

پاس رو. ۱۱۶

مصرف الکترود روپوش قلیائی… ۱۱۶

آزمون جوشکاری لولـه در حالت عمودی سرازیر با الکترودهای سلولزی… ۱۱۸

آماده سازی و خالجوش زنی… ۱۱۸

پارامترهای جوشکاری برای خالجوش زنی… ۱۱۹

جوشکاری در حالت ۶G…. ۱۳۱

پارامترهای جوشکاری… ۱۳۱

عملیات اجرائی… ۱۳۱

خط لوله ساحلی – دریایی… ۱۳۶

ردیف تراکم (Class  Location). ۱۴۴


خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بازرسی و تست غیر مخرب خطوط لوله را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار

خطوط لوله مانند رگهای اصلی در نقاط مختلف کشور در گستره پهناوری ایجاد شده، سیالات را از مراکز تولید به مراکز فرآورش و پالایش و یا مصرف می‌رسانند.

خطوط لوله در مسیر خود با عوارض طبیعی بسیاری مواجه می‌شوند که عبور از آنها مسائل ومشکلاتی در برداشته و قوانین و مقررات خاصی برآنها حاکم است.

جوشکاری خطوط لوله از این نظر که بهره‌بردار آمادگی تعمیرات و رسیدگی زیاد آنها را ندارد و قرار است این خطوط سرویس بی دردسری را به بهره‌برداران بدهند، حائز اهمیت فراوانی است. به همین منظور سعی شده که پس از آشنائی با ساخت لوله، نکات مهم جوشکاری از استاندارد API  ۱۱۰۴ «که امروزه برای خطوط لوله بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد»، مقررات احداث خطوط لوله گاز شرکت ملی گاز ایران، مشخصات فنی پروژه های اجرا شده خطوط لوله، بهمراه نکات دیگری که از دستورالعمل‌های اروپائی و آسیایی تهیه شده در جزوه گنجانیده شود.

ساخت لولـه

لولـه به صورت بی درز و درزدار تهیه می شود. لولـه درزدار هم دارای درز طولی مستقیم و هم دارای درز مارپیچ است.

لولـه های درزدار از ورق تهیه می شود. نمودار تولید لولـه درز مستقیم و درز مارپیچ در کارخانجات لولـه سازی داخل کشور بطور ساده نشان داده شده است.

بازرسی و کنترل کیفیت

بازرسی و کنترل کیفیت کارخانه، برروی مواد خام رسیده به کارخانه و در طول فرایند ساخت لولـه تستها و آزمایشات گوناگونی بر مبنای استاندارد انجام می دهد که عبارتند از:

  • چند ایستگاه بازرسی چشمی
  • چند ایستگاه آلتراسونیک
  • ایستگاه هایدروتست

 احداث خطوط لولـه انتقال

۱- مشخصات فنی و نقشه ها

۲- تعیین مسیر (حریم و باند عملیات ساختمانی)

۳- جاده دسترسی (راههای دسترسی، تسطیح، جاده دسترسی)

۴- تحویل گیری ، حمل و نقل، بارگیری، تخلیه و انبار کردن کالا و مواد

خط لولـه

مسیر خط لولـه (PIPE  LINE  ROUTE)

مسیر خط لولـه براساس نقشه ها پیاده شده،‏‏‏‏ با راهنمایی طراح یا نماینده او با نقشه برداری و علامت گذاری تثبیت می گردد.

حریم عملیات ساختمانی (RIGHT   OF  WAY)

حریم عملیات ساختمانی مسیری است در طول خط لولـه که کارفرما با عرض هایی متناسب با قطر لولـه، تحصیل اراضی نموده و در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

حمل و نقل

پیمانکار میبایست در هنگام بارگیری، حمل، تخلیه از ابزار وسایل مورد لزوم بنحوی استفاده نماید که به کیفیت فنی و چشمی اجناس و مصالح عهده کارفرما هیچگونه صدمه ای وارد نگردد.

اجناس و مصالح در هنگام حمل و نقل نبایستی انداخته شده و یا به موانعی برخورد نماید که موجب خسارت به آنها یا به عایق و بسته بندی آنها گردد، بلکه باید توسط وسایل وابزار مناسب از یک ارتفاع به ارتفاع دیگر منتقل شوند.

انبار کردن

پیمانکارموظف است انبارهای مورداحتیاج ومتناسب با اجناس مختلف پروژه را احداث نماید.

محل زمین انبار لولـه ها بایستی حتی الامکان در مجاورت راه های عمومی بوده و در مسیر مسیل یا آبهای فصلی قرار نگرفته و باتلاقی نباشد.

محل انتخاب شده بایستی تسطیح و کوبیده شود و شیبی در جهت شیب طبیعی زمین داشته باشد و در صورت پودری بودن زمین بایستی سطح آن شن ریزی و کوبیده شود.

زنگ زدائی سطح لولـه ها

لولـه ها با یکی از روشهای شن زنی یا ماسه پاشی(Sand Blasting) و یا ساچمه زنی (Shot-Grit  Blasting) از آثار ، زنگ، پوسته اکسید (Mill  Scale) مواد روغنی ، کثافات و غیره کاملاً پاک شود.

لولـه هائی که برای زنگ زدائی بکارگاه زنگ زدائی حمل میگردند بایستی توسط پیمانکار بازرسی چشمی شده و فقط لولـه های سالم زنگ زدائی گردند.

پرایمرزنی اولیه (آستری)

  • پرایمر زنی بلافاصله بعد از زنگ زدائی سطح لولـه و پس از گردگیری ناشی از شن زنی یا ماسه پاشی باید انجام شود.
  • قبل از بازدید درب بشکه های پرایمر باید آنها را چندین بار غلطاند تا محتویات داخل آن کاملاً مخلوط شود.

جوشکاری

کلیه جوشکاری لولـه ها و اتصالات، شیرها، اتصالات نهائی براساس استاندارد API 1104 انجام خواهد شد.

بازرسان مجاز خواهند بود در تمام اوقات از کارگاه بازدید نموده و به تمام اطلاعات مربوط به جوشکاری، رادیوگرافی، روش جوشکاری مشروحه در این مشخصات دسترسی داشته باشند. جوشکاری با دست و با استفاده از روش (Electric  Arc  Welding) و الکترودهای پوشش دار (Shielded  Electrodes) انجام خواهد گرفت.

جوشکاران و ارزیابی آنها

کلیه جوشکارانی که درنظر است در پروژه بکار گرفته شوند بایستی در آزمایش جوشکاری براساس استاندارد (API 1104) مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید و صدور کارت و مجوز جوشکاری در اجرای پروژه بکار گرفته شوند.

جفت کردن لوله ها برای جوشکاری

برای جفت کردن لوله های تا قطر ۱۶ اینچ میتوان از گیره یا بستهای داخلی یا خارجی استفاده نمود و برای قطرهای ۱۶ اینچ و بیشتر بایستی از گیره با بستهای  داخلی استفاده شود.

در مواردی که استفاده از گیره داخلی امکان پذیر نباشد با تایید مهندس یا نماینده او از گیره خارجی میتوان استفاده کرد.

روش جوشکاری

در صورتی که در زمان جوشکاری دمای محیط کمتر از ۵ درجه سانتیگراد باشد، بایستی ۵ سانتیمتر ازهر دو لوله و یا اتصالاتی که باید جوش داده شوند با وسیله مناسبی حرارت داده شده بطوری که دمای آن قسمت از لوله بقرار ذیل باشد.

الف – لوله با ضخامت جداره تا ۲۷۵/۰ اینچ ۵۰ درجه سانتیگراد.

جوشکاری فلنج ها و اتصالات :

در موقع جوشکاری فلنجهای جوشی (WELDING  NECK  FLANGES) به لوله ها کیفیت جوشها مشابه کیفیت جوشهای روی خط لوله اصلی خواهند بود.

اگر قطر داخلی لوله با قطر داخلی گلوگاه فلنج اختلاف داشته باشد و این اختلاف بیش از  اینچ باشد باید قطر کوچکتر تا اندازه قطر بزرگتر با شیب ۳ به ۱ سنگ زده شود تا لبه پخ با پخ لوله‌ای که به آن جوش میشود مساوی گردد.

استاندارد قبولی جوشها

استاندارد قبولی جوشها براساس استاندارد API 1104 خواهد بود. ولی برای تشریح بیشتر به موارد زیر اشاره می شود.

  • میزان و نوع عیب از طریق آزمایشات غیرمخرب و بازرسی چشمی معین می شود.
  • عیوبی که مشاهده میشود باید در فرمهائی که مورد تایید مهندس یا نماینده اوست گزارش شوند.

عایقکاری

بطور کلی عایقکاری لوله ها به دو روش گرم یا سرد انجام میگیرد. نوارهای عایقکاری باید در بسته بندی اولیه و دور از تابش خورشید، رطوبت و گرد و خاک در محل خشک و سرپوشیده بدون آنکه با زمین تماس مستقیم داشته باشند نگهداری شوند. در صورت چیدن نوارها برروی هم ارتفاع حلقه ها در یک ستون نباید بیش از ۲ متر باشد.

پاسهای پرکنی

اگر الکترود قدری حرکت دایره ای یا پله ای داشته باشد، خصوصاً در ساعت
۱۲ تا ۲ ، ۱۲ تا ۱۰ ، ۴ تا ۶ و ۸ تا ۶ ، در آن صورت جوش بقدر کافی تخت و بدون بریدگی کناره وآخال سرباره خواهد شد. بعد از جوشکاری هرپاس برای پاک کردن سرباره ازبرس برقی کاسه ای استفاده می شود.

انتخاب قطر الکترود به قطر و ضخامت دیواره لولـه بستگی دارد.

پیش گرمایش

در جوشکاری با الکترود روپوش قلیائی با محتوای هیدروژن کم خطر ترک خوردن ناشی از هیدروژن کمتر است (نسبت به الکترودهای روپوش سلولزی).

معهذا پیش گرمایش با درجه حرارت ۱۰۰ درجه سانتیگراد ، خصوصاً برای جوشکاری لولـه جدار ضخیم فولادهای مستعد به سخت شدن ، توصیه می شود.

تکنیک جوشکاری

پاس خطی یا پاس ریشه

اگر جوشکاری پاس ریشه با الکترود روپوش سلولزی مجاز نباشد، درآنصورت می‌توان با الکترود E8018-G پاس یک تمام لولـه‌های خط لولـه را جوشکاری نمود.

برای کاهش پیچیدگی و حفظ فاصله دو لبه بصورت یکنواخت، لازم است دو یا چند جوشکار بطور همزمان جوشکاری نمایند.

خط لوله ساحلی – دریایی

برای آشناسائی با خط لوله ساحلی – دریایی، توضیحات مختصری راجع به یک خط لوله ۲۴ اینچ انتقال مایعات گازی (CONDENSATE) از خشکی به گوی شناور مستقر در خلیج فارس به فاصله ۱۲۱۶ متری از ساحل داده می‌شود.

ردیف تراکم (Class  Location)

طبق مفاد مقررات خطوط لولـه انتقال گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران واحد ردیف تراکم از منطقه ای به عرض ۵۰۰ متر که محور خط لولـه در وسط آن قرار گرفته باشد (یا ۲۵۰ متر از طرفین خط لولـه) و بطول یک کیلومتر در امتداد خطوط لولـه تشکیل میشود.

مناطق از نظر تراکم واحدهای مسکونی بشرح زیر به چهار ردیف تقسیم می‌شوند:

هر واحد ردیف تراکم در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها که تعداد واحدهای ساختمانی بمنظور سکونت افراد در آن ۸ و یاکمتر باشد ردیف ۱ نامیده میشود.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مکانیک

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =