بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری

 هدف از این نوشته ها بررسی فعالیتهای اصلی بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری است. آنها برای کمک به کسانی نوشته شدند که مصاحبات یک موقعیت را در بازرسی کامپیوتری برنامه ریزی می کنند اما دانش محدودی از موضوع دارند. برای آنها یا یک بازرس، تجارت یا تکنولوژی اطلاعات (IT) به دنبال حرکت در بررسی کامپیوتری است و این نکات زمینه ای مفید به آنها می دهند. در این مقاله به بحث می پردازیم در زمینه بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری.

این تحقیق دانشجویی بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری مشتمل بر۴۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

۱ ) مقدمه : ۲

۱ . ۱ ) هدف : ۲

۲ . ۱ ) تعریف : ۳

۳ . ۱ ) منشأ بازرسی کامپیوتری : ۴

۴ . ۱ ) تغییر : ۴

۵ . ۱ ) ماهیت بازرسی کامپیوتری : ۵

۶ . ۱ ) بازرسان کامپیوتری : ۶

۷ . ۱ ) حوزه : ۸

۲ ) سیستم های تحت توسعه : ۹

۱ . ۲ ) زمینه : ۹

۲ . ۲ ) ساخت کاربرد جدید IT : 10

۱ . ۲ . ۲ ) مدیریت پروژه : ۱۱

۲ . ۲ . ۲ ) چرخه عمر ساخت سیستم: ۱۳

۳ . ۲ ) کنترل کاربردهای IT : 17

۱ . ۳ . ۲ ) کنترل کاربردهای خاص : ۱۷

۲ . ۳ . ۲ ) کنترل فراساختارهای عمومی IT : 20

۳ ) کاربردهای روزانه : ۲۲

۱ . ۳ ) زمینه : ۲۲

۲ . ۳ ) کنترل کاربرد : ۲۳

۳ . ۳ ) کنترل فراساختارهای عمومی IT : 24

۴ ) فرساختار IT : 25

۱ . ۴ ) زمینه : ۲۵

۲ . ۴ ) محیط IT : 25

۳ . ۴ ) حوزه های فراساختار : ۲۶

۱ . ۳ . ۴ ) ایمنی فیزیکی : ۲۷

۲ . ۳ . ۴ ) برنامه ریزی همگرایی : ۳۰

۳ . ۳ . ۴ ) کنترل دستیابی منطقی : ۳۲

۴ . ۳ . ۴ ) کنترل تغییر : ۳۴

۵ . ۳ . ۴ ) سیستم های کاربردی : ۳۶

۶ . ۳ . ۴ ) ارتباطات از راه دور : ۳۸

۷ . ۳ . ۴ ) گریپتوگرافی : ۳۹

۸ . ۳ . ۴ ) کاربردهای کامپیوتری : ۴۱

۹ . ۳ . ۴ ) مبنای داده ای : ۴۱

۱۰ . ۳ . ۴ ) رسانۀ ذخیره : ۴۳

۵ ) اتوماسیون بازرسی : ۴۴

۱ . ۵ ) زمینه : ۴۴

۲ . ۵ ) ابزار بازرسی : ۴۴

۱ . ۲ . ۵ ) نرم افزار تکمیل : ۴۵

۲ . ۲ . ۵ ) جمع آوری داده های ممنوع : ۴۶

۳ . ۲ . ۵ ) شبیه سازی موازی : ۴۶

۴ . ۲ . ۵ ) بقیه : ۴۶

۳ . ۵ ) ابزار اجرایی : ۴۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری را در زیر می توانید ببینید.

بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری

۱ ) مقدمه :

 ۱ . ۱ ) هدف :

 هدف از این نوشته ها بررسی فعالیتهای اصلی بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری است. آنها برای کمک به کسانی نوشته شدند که مصاحبات یک موقعیت را در بازرسی کامپیوتری برنامه ریزی می کنند اما دانش محدودی از موضوع دارند. برای آنها یا یک بازرس، تجارت یا تکنولوژی اطلاعات (IT) به دنبال حرکت در بررسی کامپیوتری است و این نکات زمینه ای مفید به آنها می دهند.

 ۲ . ۱ ) تعریف :

یکی از مهمترین عوامل و در نظر گرفتن اینکه بازرسی کامپیوتری چه موقع بیان شود، این است که عبارت بازرسی کامپیوتری یعنی چیزهای بسیار متفاوت برای افراد مختلف. آنچه به عنوان بازرسی کامپیوتری در یک سازمان مورد توجه توسط بازرسین تجاری در سازمان مشابه دیگری درک می شود. برای مثال، بازرسی کامپیوتری را می توان به نرم افزار سیستم های بازرسی در یک سازمان محدود کرد.

۳ . ۱) منشأ بازرسی کامپیوتری :

غیاب تعریف مشترکی از بازرسی کامپیوتری باعث جدید بودن نسبی آن است. تاریخچۀ بازرسی سنتی یا بررسی آن به صدها سال می رسد. در مقابل، بازرسی کامپوتری یک کار نسبتاً جدید است. و به دهۀ ۱۹۷۰ برمی گردد که سازمانهای اصلی در UK ظرفیت بازرسی کامپیوتری را برای اولین بار بنا کردند. استفاده از IT در تجارت نیز کاری نسبتاً جدید است.

۵ . ۱ ) ماهیت بازرسی کامپیوتری :

اگرچه یک سیستم IT به نتایج نهایی یکسان بعنوان سیستم راهنما می رسد، راهی که در آن انجام می شود و سطح عینی و کنترل لازم آن تفاوت قابل ملاحظه ای دارد. ریسک های مهمی در ارتباط با پردازش سیستم های IT وجود دارد. بنابراین استانداردهای بالای ایمنی و کنترل در به حداقل رساندن اثر بالقوه روی سازمانها مهم است. کلاهبرداری کامپیوتری یک اثر مشخص در یک سازمان است.

۶ . ۱ ) بازرسان کامپیوتری :

تا دهۀ ۱۹۷۰ بیشتر سازمانها در UK ظرفیت بازرسی کامپیوتری ایجاد کردند. این برای نیاز به بازرسی تجاری با داده های مستقل از سیستم IT بود. و تا بررسی وسیعتر کاربردهای IT و فراساختارهای آن پیشرفت کرد تا بیمه ای برای سرمایه های سازمانها و محاظفت از آنها به روش مناسب و با مکانیزمهای کنترل ایجاد کرد. سطح بالای دانش فنی نیاز به تولد بازرس کامپیوتری داشت.

۲ ) سیستم های تحت توسعه :

۱ . ۲ ) زمینه :

«چیزی سخت تر از طراحی و باتر دیدتر از موفقیت و خطرناکتر از مدیریت در خلق یک سیستم جدید وجود ندارد.» ماکیاولیتوسعۀ یک سیستم جدید کامپیوتری حوزه ای از خطرات بالقوه را در یک سازمان نشان می دهد. سیستم های جدید کامپیوتری برای رفع نیازهای مختلف تجاری ساخته شده اند که در آن نیازهای جدید قانونی رفع شده و سوددهی بدست آمده یا بیشتر می شد

 ابزار بازرسی :

بررسی کامپیوتری و نقش بازرسان کامپیوتری

اتوماسیون بازرسی در این متن شامل استفاده از تکنیک های بازرسی کامپیوتری (CAATS) بعنوان بخشی کاملی از بررسی است که کارایی و تأثیر کلی آن را افزایش می دهد. CAATS دسته بندی می شود و داده ها و کنترل بررسی می شوند. CAATS که داده ها را بررسی می کند شامل استخراج، امتحان و تکثیر داده ها با برنامه است. چنین تکنیک هایی می توانند

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.