پایان نامه

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد.

این تحقیق دانشجویی بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک  مشتمل بر۲۲۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱ مقدمه. ۲

۲-۱ ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌. ۵

۳-۱ اهداف تحقیق.. ۸

۴- ۱ فرضیات تحقیق.. ۸

۵-۱ کاربردهای انجام تحقیق.. ۹

۶-۱ پیشینه تحقیق.. ۹

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی  ۹

فصل اول

بخش اول. ۱۷

۱-۲  مقدمه‌. ۱۷

۲-۲ تاریخچه‌. ۱۸

۳-۲ خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز. ۱۸

۱-۳-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌.. ۱۸

۲-۳-۲  ارقام‌ زیره‌ سبز. ۲۰

۳-۳-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌… ۲۰

۱-۴-۲ مصارف خوراکی و ارزش غذایی.. ۲۵

۲-۴-۲ اهمیت‌ دارویی‌.. ۲۶

۵-۲  سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز. ۲۶

۶-۲  ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز. ۲۷

۱-۶-۲ کاشت‌… ۲۹

۳-۶-۲  داشت‌… ۳۰

۳-۶-۲ برداشت‌… ۳۱

۷-۲  آفات‌ و امراض‌…. ۳۲

۸-۲  خصوصیات‌ زرشگ‌… ۳۳

۹-۲  تاریخچه‌ زرشک‌… ۳۴

۱۰-۲  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌… ۳۵

۱-۱۰-۲  ویژگیهای‌ عمومی‌.. ۳۵

۲-۱۰-۲  گونه‌های‌ زرشگ‌… ۳۵

۳-۱۰-۲  زیستگاه‌ و پراکنش‌… ۳۸

۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌… ۳۹

۱-۱۱-۲  مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌: ۴۰

۲-۱۱-۲  اهمیت‌ دارویی‌.. ۴۰

۱۲-۲ سایر کابردهای‌ زرشک‌: ۴۱

۱۳-۲ ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌. ۴۲

۱-۱۳-۲  کاشت‌ و تکثیر. ۴۴

۲-۱۳-۲ داشت‌… ۴۵

۳-۱۳-۲ برداشت‌… ۴۶

۱۴-۲ آفات‌ و امراض‌ زرشک‌… ۴۸

بخش دوم. ۵۱

۱-۲  تعریف بازار. ۵۱

۲-۲  طبقه بندی بازارهای مختلف… ۵۱

۱-۲-۲  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: ۵۱

۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعیت مکانی: ۵۲

۳-۲   تعریف بازاریابی.. ۵۲

۴-۲  ابعاد مختلف بازاریابی.. ۵۵

۱-۴-۲  بازاری گرائی.. ۵۶

۲-۴-۲  بازار شناسی.. ۵۶

۳-۴-۲  بازاریابی.. ۵۶

۴-۴-۲  بازار رسانی.. ۵۷

۵-۴-۲  بازار گردی.. ۵۷

۶-۴-۲  بازار سنجی.. ۵۷

۷-۴-۲ بازار داری.. ۵۸

۸-۴-۲ بازار گرمی.. ۵۸

۹-۴-۲  بازار گردانی.. ۵۸

۵-۲  عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی.. ۵۹

۶-۲  تاریخچه بازاریابی.. ۵۹

۷-۲  مفاهیم اساسی بازاریابی.. ۶۲

۸-۲  عوامل موثر در بازاریابی.. ۶۳

۱-۸-۲  فروشندگان اولیه. ۶۳

۲-۸-۲ واسطه‌های بازاریابی.. ۶۴

۱-۲-۸-۲ دلالان. ۶۴

۲-۲-۸-۲  واحدهای توزیع فیزیکی.. ۶۴

۳-۲-۸-۲  آژانسهای خدمات بازاریابی.. ۶۵

۴-۲-۸-۲  واسطه‌های مالی.. ۶۵

۳-۸-۲  مشتریان. ۶۵

۴-۸-۲  رقبا ۶۶

۵-۸-۲ جوامع. ۶۷

۹-۲  مفهوم جدید بازاریابی.. ۶۷

۱۰-۲ تئوریهای رفتار خریدار. ۶۸

۱-۱۰-۲  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

۲-۱۰-۲  تئوری روان شناسی (psychogical) 69

۱-۲-۱۰-۲ مراحل تصمیم گیری خریدار. ۶۹

۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشکال. ۶۹

۲-۱-۲-۱۰-۲  جستجو برای اطلاعات… ۷۰

۳-۱-۲-۱۰-۲  ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) ۷۱

۱۱-۲  مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی.. ۷۲

۱۲-۲  اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی.. ۷۳

۱۳-۲  عملیات بازاریای.. ۷۵

۱-۱۳-۲  فعالیت‌های مبادله ای.. ۷۵

۲-۱۳-۲  فعالیت‌های فیزیکی.. ۷۶

۱۴-۲  سازمان بازاریابی.. ۷۸

۱۵-۲  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی.. ۸۰

۱-۱۵-۲   جمع آوری اطلاعات… ۸۰

۲-۱۵-۲  حمل و نقل.. ۸۱

۳-۱۵-۲  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات… ۸۲

۴-۱۵-۲  بسته بندی و تبدیل محصولات… ۸۳

۵-۱۵-۲ انبارداری.. ۸۵

۶-۱۵-۲  تبلیغات… ۸۵

۷-۱۵-۲   اعتبار. ۸۵

۸-۱۵-۲  قیمت گذاری.. ۸۶

۱۶-۲  شبکه‌های بازاریابی.. ۸۷

۱-۱۶-۲ خرده فروشان. ۸۷

۲-۱۶-۲  عمده فروشان. ۸۷

۳-۱۶-۲  سلف خران. ۸۸

۴-۱۶-۲  میدان داران. ۸۸

۵-۱۶-۲ سایر موارد. ۸۸

۱۷-۲  اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی.. ۸۹

۱-۱۷-۲  آنچه به عهده دولت می‌باشد. ۸۹

۲-۱۷-۲  آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد. ۹۰

۱۸-۲  نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی.. ۹۱

۱۹-۲  مسیر بازاریابی.. ۹۱

۲۰-۲  هزینه‌های بازاریابی.. ۹۲

۲۱-۲  حاشیه بازاریابی.. ۹۳

۲۴-۳- کارایی بازاریابی.. ۹۴

۲۳-۲  مدل‌های حاشیه بازاریابی.. ۹۶

۱-۲۳-۲  الگوی مارک- آپ (Mark up Model) 96

۲-۲۳-۲  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97

۳-۲۳-۲  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97

۴-۲۳-۲ الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98

۲۴-۲  شفافیت بازار. ۹۹

۲۵-۲  برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی  ۹۹

فصل سوم

۱-۳  مقدمه. ۱۰۳

۲-۳  روش تحقیق.. ۱۰۳

۳-۳ روش جمع آوری اطلاعات… ۱۰۳

۴-۳ منابع اطلاعات ثانویه. ۱۰۴

۵-۳ منابع اطلاعات اولیه. ۱۰۵

۶-۳ جامعه آماری.. ۱۰۵

۷-۳ نمونه آماری.. ۱۰۵

فصل چهارم

۱-۴- مقدمه. ۱۰۸

۲-۴- اهمیت اقتصادی زیره ۱۰۸

۱-۲-۴- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره ۱۱۰

۲-۲-۴- روند تولید و صادرات زیره ۱۱۰

۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق.. ۱۱۴

۴-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره ۱۱۵

۱-۴-۴  ویژگی‌های سنی.. ۱۱۵

۲-۴-۴  سطح تحصیلات… ۱۱۶

۳-۴-۴ وضعیت مالکیت اراضی.. ۱۱۷

۵-۴ ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره ۱۱۸

۱-۵-۴ ویژگی‌های سنی.. ۱۱۸

۲-۵-۴  سطح تحصیلات… ۱۱۹

۱-۶-۴  ویژگیهای سنی.. ۱۲۰

۲-۶-۴ سطح تحصیلات… ۱۲۰

۷-۴  انواع بازارهای زیره ۱۲۱

۱-۷-۴  بازار سر مزرعه. ۱۲۲

۲-۷-۴ بازار عمده فروشی.. ۱۲۴

۳-۷-۴  بازار خرده فروشی.. ۱۲۶

۸-۴ سازمان بازاریابی زیره ۱۲۷

۱-۸-۴  عمده فروشان. ۱۲۸

۲-۸-۴  خریدران محلی.. ۱۲۹

۳-۸-۴   نمایندگان عمده فروش… ۱۲۹

۴-۸-۴  میدان داران. ۱۳۰

۵-۸-۴ دلالان. ۱۳۰

۶-۸-۴   خرده فروشان. ۱۳۱

۹-۴  عملیات بازاریابی زیره ۱۳۱

۱-۹-۴  حمل و نقل.. ۱۳۱

۲-۹-۴  درجه بندی.. ۱۳۲

۳-۹-۴  استاندارد. ۱۳۳

۱-۳-۹-۴ مواد خارجی موجود در زیره ۱۳۳

۲-۳-۹-۴  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: ۱۳۴

۴-۹-۴   بسته بندی.. ۱۳۴

۵-۹-۴  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: ۱۳۵

۵-۹-۴ انبارداری.. ۱۳۵

۱۰-۴  اعتبار. ۱۳۵

۱۱-۴  مسیر بازاریابی زیره ۱۳۷

۱-۱۱-۴  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره ۱۳۸

۱۲-۴  قیمت گذاری.. ۱۳۸

۱۳-۴ حاشیه بازاریابی.. ۱۳۹

۱۴-۴  هزینه بازاریابی.. ۱۴۱

۱۵- ۴  سود بازاریابی.. ۱۴۴

۱۶-۴  ضریب هزینه بازاریابی.. ۱۴۵

۱۷-۴  ضایعات… ۱۴۶

۱۸-۴  عدم کارایی بازاریابی.. ۱۴۷

۱۹-۴  شفافیت بازار. ۱۴۸

۲۰-۴  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک… ۱۴۹

۱-۲۰-۴  ویژگی‌های سنی.. ۱۴۹

۲-۲۰-۴  سطح تحصیلات… ۱۵۰

۳-۲۰-۴  وضعیت مالکیت اراضی.. ۱۵۱

۲۱-۴  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک… ۱۵۲

۱-۲۱-۴ ویژگیهای سنی.. ۱۵۲

۲-۲۱-۴  سطح تحصیلات… ۱۵۳

۲۲-۴ ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک… ۱۵۳

۱-۲۲-۴  ویژگی‌های سنی.. ۱۵۳

۲-۲۲-۴  سطح تحصیلات… ۱۵۴

۲۳-۴  انواع بازارهای زرشک… ۱۵۵

۱-۲۳-۴  بازار سر مزرعه. ۱۵۶

۲-۲۳-۴  بازار خرده فروشی.. ۱۵۸

۲۴-۴   سازمان بازاریابی.. ۱۶۰

۱-۲۴-۴  عمده فروشان. ۱۶۰

۲-۲۴-۴ خریداران محلی.. ۱۶۱

۳-۲۴-۴  نمایندگان عمده فروش… ۱۶۲

۴-۲۴-۴  میدان داران. ۱۶۲

۵-۲۴-۴  دلالان. ۱۶۳

۶-۲۴-۴ خرده فروشان. ۱۶۳

۲۵-۴ عملیات بازاریابی زرشک… ۱۶۴

۱-۲۵-۴  حمل و نقل.. ۱۶۴

۲-۲۵-۴ درجه بندی.. ۱۶۴

۳-۲۵-۴ استاندارد. ۱۶۶

۴-۲۵-۴  بسته بندی.. ۱۶۸

۵-۲۵-۴  انبارداری.. ۱۶۸

۲۶-۴  اعتبار. ۱۶۹

۲۷-۴  مسیر بازاریابی زرشک… ۱۷۰

۲۸-۴ قیمت گذاری.. ۱۷۱

۲۹-۴ حاشیه بازاریابی.. ۱۷۲

۳۰-۴  هزینه‌های بازاریابی.. ۱۷۳

۳۱-۴  سود بازاریابی.. ۱۷۷

۳۲-۴  ضریب هزینه بازاریابی.. ۱۷۹

۳۳-۴  ضایعات… ۱۷۹

۳۴-۴  عدم کارایی بازاریابی.. ۱۸۲

۳۵-۴  شفافیت بازار. ۱۸۳

۳۶-۴  مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک… ۱۸۴

فصل پنجم

۱-۵- مقدمه. ۱۸۸

۲-۵  نتایج و بحث… ۱۸۸

۳-۵  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک… ۱۹۸

منابع. ۲۰۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ که‌ در کشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانکه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ کشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ که‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ کننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ کشورها ایفا کرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ هیچ‌کشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تکیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد.

ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌

بخش‌ کشاورزی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از بخش‌های‌ قدیمی‌و اصلی‌ در اقتصاد کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ایران‌ می‌باشد گرچه‌ در فرآیند توسعه‌ کشور از اهمیت‌ اقتصادی‌ این‌ بخش‌ کاسته‌ شده‌ است‌ اما هنوز سهم‌عمده‌ای‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، اشتغال‌ و تجارت‌ خارجی‌ بدون‌ نفت‌ را تشکیل‌ داده‌ و نیز بدلایل‌ تأمین‌نیازهای‌ غذایی‌ کشور و ضروری‌ جامعه‌ و داشتن‌ مساعدت‌هایی‌ در رشد اقتصادی‌ کشور از جایگاه‌ خاصی‌برخوردار است‌. نظر به‌ اینکه‌ حدود یک‌ سوم‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ ایران‌ از بخش‌ کشاورزی‌ است‌

اهداف تحقیق

۱- بررسی وشناخت عملیات بازار رسانی زیره و زرشک.

۲- تعیین مسیر، حاشیه، سود، کارایی وضریب هزینه بازازیابی زیره و زرشک.

۳- برآورد هزینه خدمات بازاریابی و بررسی عوامل موثر بر حاشیه بازاریابی زیره و زرشک.

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی

بررسی وسیع منابع از طریق بانک‌های اطلاعات علمی‌وچکیده نامه‌های موجود، موضوعات تحقیقی مختلفی را در مورد زرشک به این شرح مشخص نمود: ۴۳ مقاله در مورد مواد موثر دارویی دارای الکالوئیدها، ۳۲ مقاله در رابطه با مسائل گیاهشناسی که ۷ مورد آن در رابطه با زنگ سیاه گندم بود (برخی گونه‌های زرشک میزبان واسطه این بیماری می‌باشند).

پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک

با تغییر مسیر بازاریابی زیره و زرشک  با تشکیل اتحادیه‌های محلی خرید زیره و زرشک در شهرستان‌های تولید کننده و تاسیس شرکت‌های سهامی‌بسته بندی، توزیع و صادرات زیره و زرشک ایران به عنوان هسته مرکزی از نفوذ واسطه‌ها، دلالان و غیره در جریان مسیر بازارایابی جلوگیری شده و این عوامل از مدار بازار رسانی حذف گردند. بنابراین کلیه عملیات بازاررسانی از مرحله تولید تا مصرف در دست اتحادیه‌های محلی خرید زیره و زرشک و شرکت سهامی‌بسته بندی، توزیع و صادرات قرار گیرد.

مسیر بازاریابی زرشک

نحوه قرار گرفتن و ارتباط واسطه‌ها و عوامل بازاریابی که به وسیله آنها محصول از دست تولید کنندگان به دست مصرف کنندگان می‌رسد تحت عنوان مسیر بازاریابی مشخص می‌گردد، ترسیم این مسیرها مربوط به نقل و انتقال محصول بوده و مسیری که قسمت عمده محصول را به بازار هدایته می‌کند در مرکز نموادار ترسیم شده است و سایر مسیرها به صورت فرعی در طرفین مسیر اصلی قرار دارد. در این مطالعه با توجه به مصاحبه‌های به عمل آمده از تولید کنندگان، واسطه‌ها، عمده فروشان و خرده فروشان مسیر بازاررسانی  معمولی و پفکی در استان خراسان ترسیم شده است نمودار (۲-۵)، مسیر بازار رسانی زیره را در استان خراسان نشان می‌دهد.

مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک

به طور کلی در نظام بازار رسانی فعلی، زیره کاران و زرشک کاران در صورت داشتن انگیزه کافی، محصول مرغوب را تولید می‌کنند، ولی به علت حرکت محصول از مجاری توزیع نامناسب، منافع تولید کننده به حداقل رسیده و از سوی دیگر مصرف کننده داخلی نیز با حداکثر قیمت محصول را خریداری می‌کند، این در حالی است که خریداران خارجی محصول را با کمتر از نصف قیمت بازار جهانی دریافت می‌کنند.

منابع

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

  1. ابراهیمی، م (۱۳۷۵)، استراتژی توسعه صنعت قالیبافی، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز.
  2. اسماعیلی، ع (۱۳۷۷)، کاربرد تکنیک بازارهای مرتبط در قیمت گذاری ماهی ساردین، مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، تهران، ص ۳۸-۲۵
  3. اعلمی، م (۱۳۷۶)، بررسی تعیین مهمترین عوامل موثر بر رکود صادرات فرش دستباف ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه مدیریت، پایان نامه کارشناسی ارشد، ص ۱۲۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

پایان نامه

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + هفده =