ایمونولوژی و ورزش

توجه به عامل مهم درونی موسوم به ساعت زیستی[۱] و تاثیر آن بر وضعیت فیزیولوژیک و در نتیجه بر عملکرد بدنی به ویژه در اوقات مختلف شبانه روز ضروری است. یافته های اخیر علم زیست شناسی زمانی[۲] ( شناخت تأثیرات زمان بر متغیرهای فیزیولوژیک ) نشان می دهد بدن انسان در طول شبانه روز متحمل تغییرات زیادی می شود و در هر ساعت توانایی خاصی دارد ( ۱۴ ).  ریلی[۳] و همکارانش ( ۲۰۰۰ ) نشان دادند که زمان عکس العمل ساده ، قدرت عضلانی ، توان بی هوازی و میزان انعطاف پذیری ، عصر هنگام ( در مقایسه با صبح هنگام ) برتری معنی داری  دارد ، که احتمالا ناشی از بیشتر بودن دمای بدن و ترشحات هورمونی در بعد از ظهر است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه تغییرات ایمونوگلوبولینها و نیز پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در ساعـــات مختلف روز و تحت یک فعالیت ورزشی تداومی ( هوازی ) انجام گرفت .

مطلب ایمونولوژی و ورزش مشتمل بر ۱۲۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

چکیده : ۲

مقدمه : ۳

بحث و نتیجه گیری… ۷

منابع : ۹

مقدمه. ۱۲

۱ – ۲. بیان مساله. ۲۱

۱-۳. ضرورت پژوهش….. ۲۴

۱-۴. هدفهای پژوهش….. ۲۷

۱-۶. محدودیت های پژوهش….. ۲۸

۱ – ۷. تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش….. ۲۹

۲-۱. مقدمه. ۳۰

۲ – ۲ . مبانی نظری… ۳۰

۲-۳. پیشینه پژوهش….. ۴۶

۳ – ۱ . مقدمه. ۷۸

۳ – ۲ . آزمودنیها ۷۸

۳-۳. وسایل مورد استفاده ۷۹

۳ – ۴. روش تحقیق.. ۷۹

۳ – ۵. متغیرهای پژوهش….. ۸۰

۳ – ۶ . آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن.. ۸۰

۳ – ۷. طریقه اجرای آزمایش….. ۸۱

۳ – ۸ . اندازه گیری شاخص توده بدن.. ۸۳

۳ – ۹. اندازه گیری متغیرهای وابسته. ۸۳

۳-۱۰. روش آماری… ۸۴

۴ – ۱. مقدمه. ۸۸

۴ – ۳ . آزمون فرضیه های پژوهش….. ۹۴

۵ – ۱. مقدمه. ۱۰۲

۵ – ۲ . بحث و بررسی… ۱۰۲

۵ – ۳ . متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی… ۱۰۹

۵ – ۴ . پیشنهادات… ۱۱۰

منابع.. ۱۱۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله ایمونولوژی و ورزش را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

توجه به عامل مهم درونی موسوم به ساعت زیستی[۱] و تاثیر آن بر وضعیت فیزیولوژیک و در نتیجه بر عملکرد بدنی به ویژه در اوقات مختلف شبانه روز ضروری است. یافته های اخیر علم زیست شناسی زمانی[۲] ( شناخت تأثیرات زمان بر متغیرهای فیزیولوژیک ) نشان می دهد بدن انسان در طول شبانه روز متحمل تغییرات زیادی می شود و در هر ساعت توانایی خاصی دارد ( ۱۴ ).  ریلی[۳] و همکارانش ( ۲۰۰۰ ) نشان دادند که زمان عکس العمل ساده ، قدرت عضلانی ، توان بی هوازی و میزان انعطاف پذیری ، عصر هنگام ( در مقایسه با صبح هنگام ) برتری معنی داری  دارد ، که احتمالا ناشی از بیشتر بودن دمای بدن و ترشحات هورمونی در بعد از ظهر است. تحقیق حاضر با هدف مطالعه تغییرات ایمونوگلوبولینها و نیز پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول در ساعـــات مختلف روز و تحت یک فعالیت ورزشی تداومی ( هوازی ) انجام گرفت .

روش شناسی

در این تحقیق که از نوع نیمه تجربی است ، تأثیر ۱۶ جلسه دوی تداومی فزاینده صبح هنگام و عصر هنگام ، بر میزان پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول ، Vo2 max ، و نیز مقادیر ایمونوگلوبولینهای سرمیIgA,IgM و IgG  مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان پسر دانشگاه کاشان تشکیل می دهند که از این بین ۲۸ نفر به صورت هدفمند انتخاب و در دو گروه تمرینی صبح ( ۱۴ = n ، سن = ۱/۱۶ ± ۵/۱۹ سال ، وزن = ۸/۹ ± ۲/۶۸ کیلوگرم و زمان تمرین = ۳۰ : ۷ دقیقه ) و عصر ( ۱۴ = n سن =۲۴/۱±۸/۱۹ سال ، وزن = ۴/۸  ± ۸/۶۳ کیلوگرم و زمان تمرین = ۳۰ : ۱۶ دقیقه ) به صورت تصادفی قرا گرفتند.

بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر زمان تمرین دوی هوازی تداومی صبح هنگام و عصر هنگام بر مقادیــــر  IgM,IgG,IgA، کورتیزول و تستوسترون سرمی بوده است . با مراجعه به جدول شماره ۳ مشاهده می شود پاسخهای بدست آمده از آزمودنیهای صبح و عصر برای ایمونوگلوبولینهای مذکور معنا دار نبوده است. این داده ها با نتایج دیمیتریو همسو است . وی نیز تأثیر زمان تمرین ( ساعت ۶ صبح در مقایسه با ساعت ۱۸ ) بر مقدار IgA شنا گران را مورد بررسی قرار داد و به تفاوت معنی داری از این لحاظ دست نیافت ( ۷ ). در حالی که تزای معتقد است که غلظت IgA از چرخه شبانه روزی پیروی می کند و میزان تـــرشح IgA نـــاشی از فعالیت ورزشی در ساعــات مختلف روز متفاوت است ( ۱۸ ). به نظر می رسد مدت تمرین در ارتباط با پاسخ ایمونوگلوبولینهای سرم یک عامل تعیین کننده باشد ، به طوری که در مطالعه تزای تغییر غلظت IgA پس از ۲ ساعت رکاب زدن بدست آمده است ، در حالی که میانگین زمان تمرین آزمودنیهای این تحقیق ۱۸ دقیقه بود.

پیشینه پژوهش تستوسترون و کورتیزول

افزایش غلظت هورمونها را می توان به شماری از سازوکارهای فیزیولوژیکی گوناگون نسبت داد. به نظر می رسد فعالیت ورزشی یا سایر فشارهای جسمانی یا روانی ، محرکهای نیرومندی هستند که الگوهای ترشحی هورمونها را تقویت می کنند. جابجایی حجم مایعات ، تغییر میزان دفع و پر شدن سیاهرگها از خون ، سازوکار دیگری هستند که احتمالا غلظتهای خونی هورمونها را افزایش می دهند.

روش آماری

اطلاعات بدست آمده بر اساس میانگین و انحراف استاندار دسته بندی و توصیف شدند. برای مقایسه اختلاف میانگین های هر دو گروه در مراحل مختلف اندازه گیری نسبت به روز اول از آزمون ( t –test ) وابسته استفاده شد. از تحلیل واریانس (ANOVA  ) یک طرفه و آزمون تعقیبی[۱] LSD برای مقایسه میانگین متغیرهای اندازه گیری شده در هر مرحله و مشخص نمودن تفاوت معنی دار بین چهار گروه استفاده شد.

منابع

  1. آقای علی نژاد ، ۱۳۷۹ ، بررسی ویتامین های C وE و ترکیب ویتامین های CوE بر متغیرهای سیستم ایمنی در پی یک فعالیت شدید و درمانده ساز. رساله برای دریافت درجه دکتری ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  2. تی مکینون ، لارل تی ، ایمونولوژی و ورزش ، ترجمه : طاهره موسوی ، مجتبی عبداللهی ۱۳۸۲، انتشارات دانشگاه امام حسین ( ع ).
  3. رسایی ، محمد جواد ، گائینی ، عباسعلی ، ناظم ، فرزاد ، ۱۳۷۳ ، سازگاری هورمون و ورزش ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
  4. رویت ، بروستوف ، میل ، ایمونولوژی رویت ، ترجمه : عطیه عبادی ، سارا مظاهری ، لاله ایزدی ، لیلا صدیقی پور ، ۱۳۸۲ ، انتشارات اشارت.
  5. سندگل ، حسین ، ۱۳۷۲ ، فیزیولوژی و ورزش ، جلد اول ، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران .
  6. گایتون ، آرتو ، ۱۳۷۲ ، فیزیولوژی پزشکی ، جلد سوم ، ترجمه : فرخ شادان ، انتشارات شرکت سهامی چهر .
  7. مک آردل ، ویلیام دی ، کچ ، فرانک ال ، کچ ، ویکتورال ، ۱۳۷۹، فیزیولوژی ورزشی( ۱ ) انرژی و تغذیه ، ترجمه : اصغر خالدان ، انتشارات سمت .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 17 =