اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه

اسلام و حکومت اسلامی پدیده ای الهی است که با به کار بستن دستورات آن و نیز تلاش برای تداوم و حفظ آنها سعادت فرزندان خود را در دنیا وآخرت به بالاترین درجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاول گری ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند و مکتبی است که برخلاف مکتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد.

این تحقیق دانشجویی اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه مشتمل بر ۴۱۴صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

پیشگفتار ۶

چکیده تحقیق. ۹

مقدمه. ۱۱

فصل اول. ۱۵

کلیات تحقیق: ۱۵

۱- بیان مسئله. ۱۶

۲ – اهداف تحقیق. ۱۹

۳- ضرورت تحقیق. ۲۰

۴- فرضیات تحقیق. ۲۰

۵- روش تحقیق. ۲۱

۶) تعریف اصطلاحات و واژه ها ۲۲

فواید و اهمیت تعیین هدف: ۲۳

تعریف تربیت.. ۲۴

اهداف تربیت.. ۲۵

اجتماعی بودن. ۲۶

اصولی در اهداف تربیت اجتماعی. ۲۷

نهج البلاغه: ۲۹

تربیت اجتماعی را از کجا باید آغاز نمود؟ ۳۰

فصل دوم. ۳۲

پیشینه تحقیق. ۳۲

پیشینه تحقیق. ۳۳

الف) پایان نامه ها ۳۵

ب) کتاب ها ۴۵

ج) مقالات.. ۵۹

 

فصل سوم. ۶۴

مبانی نظری تحقیق: ۶۴

نهج البلاغه و مستدرکات آن. ۶۸

بررسی مسئله اسناد نهج البلاغه به علی(ع) ۷۲

نهج البلاغه و جامعه امروز اسلامی. ۷۷

نگاهی کلی به مباحث و مطالب نهج البلاغه. ۸۵

عناصر معجزه ای نهج البلاغه. ۸۶

محتوای نهج ا لبلاغه ۸۶

امتیازات نهج ا لبلاغه. ۸۷

الف- جامعیت.. ۸۷

گردآورنده نهج البلاغه. ۹۰

شرح ها و ترجمه های نهج البلاغه. ۹۱

ماخذ و منابع نهج البلاغه. ۹۴

تصویر شخصیت علی(ع) در نهج البلاغه. ۱۰۰

ضرورت بحث تربیت.. ۱۰۱

مفهوم و تعریف تربیت.. ۱۰۶

فرق تزکیه و تربیت.. ۱۱۰

وظیفه مهم حاکم اسلامی در تعلیم و تربیت.. ۱۱۴

مربی اسلامی. ۱۱۶

وظایف امام علی(ع) ۱۱۶

انبیا و اولیا طبیبان الهی اند. ۱۱۷

ویژگی طبیبان الهی. ۱۱۸

موانع و مقتضیات تربیتی. ۱۲۷

موانع و مقتضیات فردی. ۱۲۸

موانع و مقتضیات اجتماعی. ۱۲۹

اسلام و هدف تربیت.. ۱۳۰

اخلاق و ارتباط آن با تربیت.. ۱۳۱

رابطه اخلاق و تربیت ۱۳۲

روش های تربیتی. ۱۳۴

تربیت و اخلاق. ۱۳۶

دین و تربیت ۱۴۰

رابطه دین و تربیت.. ۱۴۴

امام علی(ع) و تربیت.. ۱۵۰

ابعاد تربیت از دیدگاه امام علی(ع) ۱۵۲

تربیت اجتماعی. ۱۵۷

تربیت اجتماعی در خانه. ۱۵۷

تربیت اجتماعی خارج از خانه. ۱۵۹

میزان و معیار رابطه درست با دیگران ۱۶۰

تربیت جسمانی. ۱۶۰

نکاتی چند در ارتباط با سیره و دیدگاه های تربیتی امام علی(ع) ۱۶۱

حقیقت تربیت.. ۱۶۶

انسان و تربیت پذیری. ۱۷۴

تربیت اجتماعی. ۱۷۴

تعریف تربیت اجتماعی. ۱۷۶

اسلام و تربیت اجتماعی. ۱۷۷

هدف های تربیت اجتماعی. ۱۷۸

رابطه تربیت فردی و تربیت اجتماعی. ۱۸۳

سرآغاز تربیت اجتماعی. ۱۸۶

نظریات صاحب نظران در ارتباط با تربیت.. ۱۸۷

ثمره اجتماعی تربیت از دیدگاه امام علی(ع) ۲۰۱

فصل چهارم. ۲۰۵

اصول اجتماعی و نحوه عملکرد آن در جامعه در سایه تربیت : ۲۰۵

عوامل رویکرد به حیات اجتماعی. ۲۰۹

ارزش های اخلاقی در حیات اجتماع. ۲۱۰

نقش عامل عقلانی در ارزش یابی. ۲۱۲

اصل عدم استرحام و ذلت ناپذیری. ۲۱۳

توجیه انظلام. ۲۲۵

اصل کرامت و تکریم در روابط اجتماعی. ۲۳۲

نتایج کرامت یا حقارت شخصیت.. ۲۳۸

نفاق و دورویی. ۲۴۰

فضایل و رذایل اخلاقی. ۲۴۱

مشورت.. ۲۴۲

اصل شورا ۲۴۶

(اهمیت و ضرورت شورا) ۲۴۶

مهمترین صفات مشاور ۲۵۷

با چه کسی نباید مشورت کرد؟ ۲۶۰

وظیفه مشورت کننده و مشاور ۲۶۲

اصل امر به معروف و نهی از منکر ۲۶۳

آثار امر به معروف و نهی از منکر ۲۶۹

پیشنهاد و نظریه اجرایی در مورد امر به معروف و نهی از منکر ۲۷۲

اصل زهد : زیستی شایسته. ۲۷۳

اهمیت بحث: ۲۷۴

مفهوم زهد. ۲۷۵

زهد و توانایی های اقتصادی.. ۲۷۷

زهد و ایثار و همدردی. ۲۸۲

اصل قناعت.. ۲۹۳

اصل کفاف.. ۲۹۷

اصل عدالت اجتماعی. ۳۰۰

اهمیت و جایگاه عدالت اجتماعی. ۳۰۰

عدالت و ارزش های اجتماعی. ۳۰۹

صبر و شکیبایی. ۳۱۵

الگو های صبر و اسطوره های استقامت.. ۳۲۰

صبر در احادیث اسلامی. ۳۴۲

آثار و پیامد های صبر ۳۴۷

شاخه های صبر ۳۵۰

انگیزه های صبر و شکیبایی. ۳۵۳

جزع و بی تابی. ۳۵۷

درمان جزع و ناشکیبایی. ۳۶۲

فرق جزع و احساسات معقول. ۳۶۶

خدمت به مردم. ۳۶۹

مفهوم خدمتگزاری. ۳۷۰

اسلام و خدمتگزاری. ۳۷۲

محدوده خدمت.. ۳۷۵

جلوه های خدمتگزاری. ۳۷۶

انگیزه ها در خدمتگزاری. ۳۸۴

آفات خدمتگزاری. ۳۸۷

حکومت و خدمت.. ۳۹۰

روحانیان و خدمتگزاری. ۳۹۷

فصل پنجم. ۴۰۱

نتیجه گیری وپیشنهادات: ۴۰۱

پیشنهادات.. ۴۰۶

مشکلات تحقیق. ۴۰۹

منابع. ۴۱۱

خلاصه ای کوتاه از مقاله اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اسلام و حکومت اسلامی پدیده ای الهی است که با به کار بستن دستورات آن و نیز تلاش برای تداوم و حفظ آنها سعادت فرزندان خود را در دنیا وآخرت به بالاترین درجه تأمین می کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاول گری ها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان ها را به کمال مطلوب خود برساند و مکتبی است که برخلاف مکتب های غیر توحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد.

این را هم بخوانید :  جنگ وانواع آن - بررسی جنگ وانواع آن - پرشین مقاله

بیان مسئله

یکی از اساسی ترین بخش های تربیت، تربیت اجتماعی است که از جایگاه ویژه ای در فرایند تعلیم و تربیت برخوردار می باشد.تربیت اجتماعی نه تنها یکی از اهداف آموزش و پرورش است بلکه تحقق آن یکی از وظایف اصلی آموزش و پرورش می باشد و باید به کاربرد بسیار مهم آن در توسعه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز باید توجه نمود.  به ارتباط آن با روند توسعه در هر جامعه ای تأکید کرد. روابط نامناسب برخی از افراد دچار ناسازگاری های اجتماعی ، نداشتن روابط اجتماعی مطلوب با دیگران که باعث آسیب دیدگی از دیگران می شود.

اهداف تحقیق

  • معرفی نهج البلاغه به عنوان یک کتاب جامع در مسائل تربیتی
  • بررسی تطبیقی مسائل و اهداف اجتماعی تربیت با آنچه که در نهج البلاغه آمده است.
  • بررسی دیدگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه نسبت به مسائل تربیتی به طور اعم و نسبت به اهداف اجتماعی تربیت به طور اخص

ضرورت تحقیق

در مورد دیدگاه های تربیتی امام علی(ع) در کتب و تحقیقات مختلف، مطالبی به صورت پراکنده ذکر شده است،

اما تاکنون اثر مستقل و نسبتا جامعی که به جمع آوری نظرات و سیره امام علی(ع) در رابطه با اصول و روش  های تربیت اجتماعی باشد، تدوین نشده است. لذا بر اساس این ضرورت و نیاز آنها پژوهشی در این زمینه احساس می شود و لازم است چنین پژوهشی انجام شود تا به صورت منبعی مورد استفاده مربیان و دست اندرکاران و علاقمندان به تربیت و والدین قرار گیرد.

فواید و اهمیت تعیین هدف:

وجود هدف برای نظام ،خود دلیل موجودیت و ارزش وجودی آن نظام است.جلوی هوس ها و بی بندوباری ها را می گیرد.مسئولان تربیت را متعهد می سازد که در سو و جهتی که مقصد و منظور است گام بردارند و از سردرگمی نجات پیدا کنند.وجود اهداف در یک نظام نوع تلاش ها و کیفیت ها را معین می کند. به مربی نشان می دهد که چه باید بکند و آیا آنچه که انجام می دهد کافی است؟ جلوی کوشش های بی ثمر و سرسری را می گیرد و از تلاش های بیهوده و ضایعات در وقت و سرمایه گذاری جلوگیری می نماید.

اهداف تربیت

در اینکه انسان را چگونه تربیت کنیم باید ببینیم که هدف از آفرینش و زندگی چیست؟

کسانی که با دید و بینش مادی به هستی می نگرند، قهرا زندگی رامنحصرا در دنیا و تکامل انسان را تنها یک تکامل مادی و موفقیت را تنها در رفاه و بهره گیری بیشتر از طبیعت می دانند. در نظر این گروه تربیت وسیله ای است که مردم در بهره گیری مزاحم هم نشوند.برخورد بد نداشته باشند، درکنار هم مزاحم رفاه یکدیگر نباشند

اصولی در اهداف تربیت اجتماعی

انسان موجودی است که برای ادامه حیات خود به دیگران نیازمند است و باید در جمع زندگی کند . به همین نظر بخشی از اهداف تربیت متوجه این جنبه باید باشد. جمع برای ما دارای اهمیت است ، از آن بابت که زبان ، فکر، عواطف، تمدن و فرهنگ انسانی همه ناشی از حیات جمعی و تحت تاثیر آن است.انسان ها در نظام تربیتی اسلام هر یک چون قطره ای هستند که می بایست با دیگر قطرات پیوستگی داشته و از همبستگی و اتحاد آنها جوی و سپس رودی تشکیل گردد و به سوی اقیانوس ابدیت جاری و روان شود

فرق تزکیه و تربیت

در قرآن کریم از تربیت دینی و پرورش روح و روان انسان تعبیر به تزکیه شده است
“کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلوا علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمته و یعلمکم مالم تکونوا تعلمون ” (بقره – ۱۵۱)
چنان که از میان خود شما پیامبری برانگیختیم که آیات ما را برای شما تلاوت کند و نفوس شما را از پلیدی و آلودگی جهل و شرک پاک و منزه کند و به شما تعلیم شریعت و حکمت دهد و هرچه را نمی دانید به شما یاد دهد .

 امام علی(ع) و تربیت

مقوله تربیت از ابتدایی ترین و اساسی ترین نیازهای زندگی بشر است و نه تنها تربیت لازمه جدایی ناپذیر زندگی که متن آن بوده و بلکه زندگی، از گهواره تا گو    رش جلوه ای از آن است.

انسان تنها در پرتو تربیت صحیح است که به عنوان موجودی هدفمند و و اندیشه ورز، به اهداف خود دست یازیده است و و قله رفیع سعادت مغلوب خویش را فتح می نماید؛ از این رهگذر برای انسان مسلمان، تربیت اسلام ضرورتی مضاعف دارد.

انگیزه های صبر و شکیبایی

اموری که باعث صبر انسان در مشکلات طاعت و ترک معصیت و در برابر مصائب  می شود ، فراوان است که هرکدام تاثیرخاصی در پدید اوردن این فضیلت بزرگ داردکه مهمترین انهاعبارت اند از :

این را هم بخوانید :  جذب جهانگردی - بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبر - پرشین مقاله

تقویت پایه های ایمان و یقین ، مخصوصا توجه به این نکته که خداوند ” ارحم و الراحمین “است و نسبت به بندگانش از هر کسی مهربان تر است و او برای رعایت و تامین مصالح عباد ، حوادثی می افریند که اسرار و منافعش پوشیده است ، روح شکیبایی را در انسان پرورش میدهد . توجه به پاداش عظیم مطیعان و تارکان معاصی و صدق وعده های الهی نی زذر این زمینه ، عزم انسان را در صبر و شکیبایی ، راسخ تر می کند .

فرق جزع و احساسات معقول

قلب انسان کانون عواطف و احساسات است. هرگاه عزیزی را از دست دهد، ناراحت گشته و اشک هایش جاری می شود. اما نباید هرگز این گونه اظهار تأثر را با جزع و بی تابی اشتباه کرد. زیرا قلب انسان در برابر حوادث ناگوار عکس العمل نشان داده و چشم انسان نیز که دریچه قلب است، ممکن است از تأثیرات قلب متأثر شود.

بنابراین گریه و سوگواری برای از دست دادن عزیزان یک امر طبیعی و انسانی است.

یاری دیگران

از جلوه های خدمتگزاری یاری به دیگران است. یاری در مسائل و مشکلات زندگی، به ویژه در بعد مالی و اقتصادی که از آن در فرهنگ  اسلامی تعبیر به “مواسات” شده است.

در معنای واژه مواسات گفته اند: مواسات (_با همزه) با برادران دینی عبارتست از یاری رساندن به آنان با مال و جان و مانند آن ، در چیزهایی که به آن نیازمندند و مواسات(با واو)هم در لغت به همین معنی به کار رفته است.

آفات خدمتگزاری

خدمتگزاری مانند هر عمل دیگری ممکن است در حین انجام و یا پس از آن گرفتار آفات گردد. بدین شرح:

  1. منت و آزار

چه بسا خدمتی در مرحله انگیزه و صحنه عمل صحیح و خدایی انجام پذیرد. از لحاظ شکل و قالب به شایستگی به فرجام برسد. ولی پس از اتمام ، گرفتار آفت و به ضد ارزش  تبدیل شود. مانند:بذری که در زمین آماده پاشیدن  می شود و به محصول دهی می رسدف اما پیش از بهره برداری دچار آفت می گردد.

روحانیان و خدمتگزاری

در طول تاریخ خدمتگزاران فراوانی بوده اند که دست به خدمات ارزنده و چشمگیری زده اند. و وجودشان مایه خیر و برکت برای مردم بوده است.

اموال و ثروت هایی که به عنوان موقوفه در فرهنگ اسلامی دیده می شود گوشه ای از این خدمت های ماندگار است. بناهای خیریه مساجد تکایا پل ها و بسیاری از تاسیسات عام المنفعه دیگر، دلیل ان است که همواره انسان های خدوم و خدمتگزار در جامعه بوده اند که وجودشان منشا آثار و خدمات مفید و مردمی گردیده است.

بحث و نتیجه گیری

یکی از دستاورد های اصلی ناشی از تحقق ارمان های اسلام اجرای صحیح تربیت اجتماعی این مکتب است . این مهم محققان رشته تعلیم و تربیت را بر ان می دارد که بعد اجتماعی تربیت اسلامی را مورد مطالعه قرار دهند .و موجبات اشنایی و تربیت افراد جامعه به خصوص نسل جوان را با جامعیت اسلام که جنبه اجتماعی ان یکی از محور های اساسی این نظام تربیتی است فراهم سازند . در نظام تربیت اسلام ، تربیت اجتماعی در کنار دیگر جنبه های تربیت اهمیت خاصی دارد . انسان از دیدگاه قران سنت دارای دو بعد تفکیک ناپذیر حیات فردی و حیات اجتماعی است .

 پیشنهادات

تربیت اسلامی بی تردید یکی از اساسی ترین بخش های معرف اسلامی است. تحقیقاتی که درباره آن صورت گرفته و آثار مربوطه در این زمینه کم و بیش قوت هایی دارند و راه هایی را هموار کرده اند.

اما هنوز تربیت اسلامی مبحثی جدی و قابل تامل نیست و این را می طلبد که محققان و پژوهشگران و مسئولین به کاری در خور همت گمارند.چنین مقصودی البته چیزی نیست که بتوان با چندین مقاله و چند کتاب به آن نائل شد. آنچه محتاج آنیم، کوششی پیوسته و بلند دامنه است.

 مشکلات تحقیق

از آنجا که تحقیق از نوع میداانی که در آن تجمع و گردآوری مطالب مستلزم غور و تفحص در منابع و ماخذ و مراکز مختلف و متعدد می باشد، لذا این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مشکلات خاص خود را که در ذیل به آنها اشاره می شود، داراست:

۱- اصولا نوع کار میدانی نیازمند بررسی منابع متعدد می باشد، و اگر به این خاصیت ، عنوان و بستر تحقیق را که در اطراف دیدگاه های نهج البلاغه نسبت به تربیت می با شد نیز اضافه کنیم، نیاز به بررسی منابع مضاعف خواهد شد.

منابع

اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه

  • قرآن کریم
  • احمدی ، سید احمد، اصول و روش های تربیت در اسلام، انتشارات جهاد دانشگاهی، اصفهان ۱۳۶۸
  • باقری، خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، انتشارات دفتر کمک آموزشی، ۱۳۶۸
  • المنجد، چاپ احمدی
  • معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، انتشارات امیر کبیر

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − شش =