اقتصاد سیاسی رسانه ها

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است.

مطلب اقتصاد سیاسی رسانه ها مشتمل بر  ۳۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۰

ماهیت اقتصادسیاسی……………………………………………………………………………………………………… ۲

اقتصادسیاسی رسانه ها………………………………………………………………………………………………….. ۳

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها……………………………………………………………… ۵

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی……………………………………………………………….. ۷

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)……………………………………………………………. ۹

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی…………………………………………………………………….. ۱۱

خصوصی سازی ایدئولوژیک و تبلیغات………………………………………………………………………… ۱۲

نظریه های اندیشمندان در مورد اقتصاد سیاسی رسانه ها………………………………………………. ۱۴

ریموند ویلیامز………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

نیکلاس  گارنهام……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی……………………………………………………………………………………… ۱۶

سیس . جی . هاملینک…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

یحیی کمالی پور:…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

حمید مولانا…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

فرد فیجس…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

آرماند ما تلار……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

جیمز دی هالوران………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مجید تهرانیان :……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

منابع :…………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

 

 

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

اقتصاد سیاسی رسانه ها مشتمل به ۳۶ صفحه می باشد. برای خرید مقاله اقتصاد سیاسی رسانه ها  اقدام نمایید.

مقدمه

بی توجهی مطالعات تجربی به نقش نظامهای ارتباطی و ساختا رهای اقتصاد وسیاسی و نبوددیدگاه انتقادی در آنها سبب شد که نظریه های انتقادی این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند. مکتب اقتصادی سیاسی رسانه ها از جمله مکاتب انتقادی است که تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون (هربرت شیلرودالاس اسمایت) از دهه۱۹۷۰ میلادی به بعد گسترش یافت . این مکتب براین باور است که رسانه ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه ها شکل گرفته است. آنان همانند سایر محققانی که نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه داری جهانی نتیجه می گیرندکه نظرات حاکم برجامعه همان نظرات طبقه حاکم است.

ماهیت اقتصادسیاسی

برای درک ماهیت اقتصادسیاسی باید جنبه های اجتماعی اقتصادی وسیاسی جامعه وکنش وواکنش متقابل این نهادهابایکدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازاروروابط متقابل بین این دوواژه های کلیدی اقتصادسیاسی هستندبه ویژه مکتب اقتصاد- سیاسی چگونگی تأثیربازارهاونیروهای اقتصادی برتوزیع قدرت ورفاه بین دولت ها وفعالان سیاسی راردیابی می کند.

چارچوب مفهومی مکتب اقتصادسیاسی رسانه ها

چارچوب های مفهومی درحوزه اقتصادسیاسی متفاوت از حوزه های دیگر ومفاهیم جدیدی رادرقالب خود دارد. جنبه هایی این مفاهیم رامی توان درمکتب فرانکفورت یافت . آدورنو وهورکهایر عقیده داشتندکه سرمایه داری عصر جدید
می خواهد همه آنچه را که تولید سرمایه داری اولیه به حال خودرهاکرده بودیعنی عرصه های خانوادگی تفریحات واوقات فراغت وعرصه های فرهنگی زندگی راتصاحب وصنعتی کند منطق سرمایه داری آن راوامی دارد تا درجست وجووسپس اشباع بازارهای جدیدبرآید. صنایع فرهنگی تضادهایی رابرای سرمایه داری به وجود می آورداین امرناشی از رقابتی است که درچارچوب صنایع فرهنگی درجریان است.

پیوند تاریخی توسعه ارتباطات بااقتصادسیاسی

امروزه سرمایه داری برای حل تضادهای خوددرارتباط بابازاربه حکومت رومی کندبه نظرمارکسیست هاهنگامی که تعارضاتی درساختارهای جامعه صنعتی مدرن وجود دارد حکومت ها سعی می کنند تابابرپایی نوع جدیدی ازیک نهادکم وبیش آشتی دهنده به حل آنهابپردازند. ریموندویلیامزاشاره می کند که وجودرایودر
خانه ها باعث شده که بخشی‌ازنیروی محرکه آن درخدمت توسعه کالاهای مصرفی خانگی قرارگیرد و ورودآن همراه بودباوروداتومبیل موتورسیکلت دوربین اتوی برقی وتلفن خانگی برای کسانی که درآمدشان کفاف تأمین آن رامی کرداین شیوه زندگی ازدهه ۱۹۲۰ آغازمی شودورادیواولین نشانه آن است .

مروری بردیدگاه های هربرت شیلر (هربرت شیلر)

مکتب اقتصاد  سیاسی رسانه ها ازسال ۱۹۶۹ تحت تأثیر اندیشه های هربرت شیلر اندیشمند فقید امریکایی گسترش یافت وی درآن سال با انتشارکتاب «وسایل ارتباط جمعی وامپراتوری امریکا»ابعادسلطه جهانی امریکایی را با تأکید برنقش قدرت فرهنگی رسانه ها مطرح کرد. دالاس اسمایت در مورد این
کتاب می گوید که با چاپ این کتاب برای اولین بارساختار وسیاست ارتباطات جمعی در ایالات متحده به طور جامع با توجه به مهمترین کار کرد آن – کار کردهای اقتصادی وسیاسی به صورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت (معتمدنژاد۱۳۷۷)او درسال ۱۹۷۳ درکتاب گردانندگان افکار- چگونگی سوء استفاد ه متخصصان
نمایشگری های سیاسی تبلیغات بازرگانی ، ارتباطات جمعی وافکار سنجی ایالات متحده در جلب عقاید عمومی را آشکار کرد. شیلر در سال ۱۹۷۶ در کتاب «ارتباطات وسیله فرهنگی » ریشه های استیلای فرهنگی وارتباطی جهانی امریکا و
همچنین شرایط کنونی این سلطه جهانی وشیوه های گوناگون آن رامطالعه کرده است کتاب دیگراو «حاکمیت ملی وارتباطات بین المللی» نام دارد که در سال ۱۹۷۹ انتشاریافت دراین کتاب اوزیربنای اطلاعاتی شرکت های چند ملیتی بین المللی شدن سرمایه وصدور مصرف.

خصوصی سازی – تضعیف بخش عمومی

مرجع  خصوصی سازی همه گیر شده و در حال عقب راندن و حتی حذف قلمروهایی است که به لحاظ تاریخی عمومی و غیر تجاری بوده اند این موج بیشترین تأثیرات را بر امنیت فرهنگی آموزشی بهداشتی و اقتصادی اکثر مردم گذاشته است شیلر به نمونه هایی از افول قلمرو عمومی و پیشروی بخش خصوصی
اشاره می کند ولی مهم ترین مورد را   کنترل اطلاعات ضروری جامعه توسط
بخش خصوصی می داند . به نظر او بخش عمومی بر آیند جدایی ناپذیر و   پیوسته مبارزات اجتماعی و بحران های سیاسی  – اقتصادی است .

ادوارد هرمان و نائوم چامسکی

به نظر آنان رسانه های گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع
ویژه ای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیرهای عمده منافع طبقاتی وجود دارد تبلیغات مهم ترین جنبه خدمات کلی رسانه هاست
مهم ترین عاملی که بر محتویات رسانه ها تأثیر می گذارد مالکیت رسانه ها است و نیاز رسانه ها به منفعت شدیداً بر فعالیت خبری و محتوای کلی آنها تأثیر می گذارد .

سیس . جی . هاملینک

هاملینک واژه جامعه اطلاعاتی را یک اسطوره مربوط به انتهای قرن بیستم  می داند که از طریق آن مفاهیم ضمنی هنجارسازی در تفسیر تاریخی ارائه می شود .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + بیست =