افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان

یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است. قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و افتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید.

این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعدادهای کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد.

این تجربیات معلم مشتمل بر ۵۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

تعریف افت تحصیلی.. ۵

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی… ۷

پیامهای افت تحصیلی و مردودی… ۲۱

راه‌های کاهش افت‌تحصیلی.. ۲۳

ایجاد انگیزه در دانش آموزان.. ۲۵

کلیاتی در مورد انگیزش…. ۲۶

آموزش انگیزه. ۳۰

انواع انگیزش…. ۳۲

اصول و فنون ایجاد انگیزش درونی در دانش آموزان.. ۳۳

نقش انگیزش در یادگیری‌ ۳۷

راههای ایجاد انگیزه توسط معلم.. ۳۹

راهکارها ۴۵

پیشنهاد. ۴۸

بحث و نتیجه گیری… ۵۲

منابع..۵۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است. قسمت اعظم این وظیفه، در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و افتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید.

این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانایی ها و استعدادهای کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد.

عوامل مؤثر بر افت تحصیلی و مردودی

علل گوناگونی، زمینه ساز افت تحصیلی و احیاناً توقف در یک پایه تحصیلی می شوند. در کل
نمی توان علل ثابتی را عامل موفقیت یا شکست تلقی کرد. اغلب محققان و صاحب نظران عوامل شکست تحصیلی را در دو طبقه درون سازمانی و برون سازمانی قرار می دهند.

 اثرات افت تحصیلی بر کودکان

پایان سال تحصیلی برای کودکی که مردود شده است لحظه ای بحرانی است. زیرا شکست، تصوری را که کودک از خود دارد دگرگون می سازد و نیز عقیده دیگران را نسبت به او عوض می کند.

راه‌های کاهش افت‌تحصیلی

افت‌تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه‌های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پد‌ید‌ه، به برنامه‌ریزی‌های د‌رازمد‌ت و زیربنایی احتیاج است. برنامه‌هایی که بر اساس واقعیت‌های اجتماعی باشند‌و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه‌ریزی آموزشی را د‌اشته باشند‌.

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

موقعیت وشرایط محیط آموزشی از جمله عواملی است که با انگیزش دانش آموزان ارتباط نزدیک دارد. معلم مهمترین نقش را در آموزشگاه ایفا می کند و چگونگی عملکرد دانش آموز به رفتار معلم بستگی دارد.

نقش انگیزش در یادگیری‌

ایجاد هوشیاری وتوجه دردانش آموزان: وجوددقت وتوجه ازعوامل مهم درفراگیری مطالب درسی است ودقت وتوجه کم سبب یادگیری ضعیف دردانش آموزان می گردد. بنابراین معلمان ومربیان برای افزایش سطح توجه ودقت دانش آموزان، باتوسل به تدابیروروشهای مختلف، می توانند توجه دانش آموزان رابه مطالب درسی جلب نمایند.

راههای ایجاد انگیزه توسط معلم

در چهارچوب کلاس درس، انگیزش به خصوصیات رفتاری نظیر علاقه هشیاری، توجه، تمرکز و پشتکار اطلاق می‌شود. این جنبه‌های انگیزشی جنبه‌هایی هستند که معلم مستقیماً در کلاس با آنها سروکار دارد.

راهکارها

راهکارهای زیر توصیه می‌شود:

۱ – سعی کنیم اولویت تجربه‌های دانش‌آموزان برای آنها جالب باشد، احساس موفقیت اولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در مسابقات ورزشی نیز مشهود است.

۲ – برای موفقیت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگیریم. منتظر نباشیم تا افت تحصیلی اتفاق افتد و سپس موفقیت را تحسین کنیم.

پیشنهاد

معلمان و مربیانی که وظیفه تعلیم و تربیت را به عهد‌ه د‌ارند‌، برای آنکه بتوانند‌وظیفه خود‌را انجام د‌هند‌و رغبت به یاد‌گیری بیشتر را د‌ر شاگرد‌ان به وجود‌آورند‌، باید‌بد‌انند‌که چگونه می‌توانند‌د‌ر اجرای این منظور از عامل انگیزش بهره گیرند‌. البته، برای ایجاد‌انگیزش عوامل گوناگونی وجود‌د‌ارند‌که مهم‌ترین و کارسازترین آنها را د‌ر ایجاد‌انگیزش تحصیلی به اختصار بیان می‌کنیم.

بحث و نتیجه گیری

همانطور که در ابتدای بحث گفتیم تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از اهمیت شایانی برخوردار است چرا که نهایتاً بر پیشرفت و توسعه هر جامعه ای تأثیر می گذارد . متأسفانه عوامل زیادی بر جریان آموزش تأثیر می گذارد و موجبات افت تحصیلی را فراهم می کند . شناخت این عوامل می تواند به برنامه ریزی در زمینه کاهش این معضل کمک نماید . بخشی از این افت ناشی از مشکلات موجود در نظام آموزشی است.

منابع

۱- سیف، علی اکبر- روانشناسی پرورشی،  انتشارات آگاه، چاپ اول ۱۳۷۶

۲- ریتاویکس، نلسون-الن سی، ایزرائل، ترجمه محمدتقی منشی- انتشارات آستان قدس ۱۳۷۵

۳ –  مصطفی عسکریان، جامعه شناسی آموزش و پرورش، چ اول، تهران، ۱۳۶۸، چ حیدری

۴- علی قائمی، مسائل نوجوانان و جوانان ، به نقل از سید احمد احمدی، روانشناسی  نوجوانان و جوانان، چ اول

۵- سیف،علی اکبر- روانشناسی پرورشی ،  انتشارات آگاه، چاپ اول ۱۳۷۶

۶- ریتاویکس، نلسون- الن سی،ایزرائل، ترجمه محمدتقی منشی- انتشارات آستان قدس ۱۳۷۵

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

تجربیات معلمان

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × یک =