افت تحصیلی در دانش آموزان

آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همهٔ این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگرنظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید. با در نظر گرفتن و تجزیه و تحلیل درون‌ دادهایی از قبیل متغیرهای فیزیکی، می‌توان با آگاهی بیشتری اقدام به برنامه‌ریزی نمود.

[highlight txtcolor=”#eded00″]چکیده[/highlight]
وقتی صحبت از افت‌ تحصیلی می‌شود‌، منظور تکرار پایه تحصیلی د‌ر یک د‌وره و ترک تحصیل پیش از پایان د‌وره است. به عبارت د‌یگر افت‌ تحصیلی شامل جنبه‌های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مد‌رسه، ترک تحصیل قبل از موعد‌ مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی د‌انش‌آموز و سال‌های مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات می‌شود‌.

این تجربیات معلمان مشتمل بر  ۵۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.
[highlight txtcolor=”#eded00″]فهرست مطالب[/highlight]
عنوان صفحه
چکیده ۳
مقدمه ۳
پیشینه ۴
تعریف افت تحصیلی ۶
تاریخچه افت‌ تحصیلی ۸
جنبه های بررسی افت تحصیلی ۸
مبانی روانشناختی افت‌ تحصیلی ۱۱
خسارت‌های ناشی از افت‌ تحصیلی ۱۲
عوامل موثر بر افت تحصیلی ۱۳
افت تحصیلی در عصر دانایی ۳۲
راه های کاهش افت تحصیلی ۳۸
راهکارها ۴۰
بحث و نتیجه گیری ۴۶
پیشنهادات ۴۸

منابع و مآخذ۵۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  افت تحصیلی در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]مقدمه[/highlight]
آموزش و پرورش، زیر بنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل مؤثربر پیشرفت وترقی جوامع پیشرفته نشان می‌دهد که همهٔ این کشورها، آموزش و پرورش توانمند و کارآمدی داشته اند. همچنین در هر نظام آموزشی، عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش‌آموزان حاصل گردد. هرقسمت از این نظام باید به گونه‌ای آماده شود که دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر میسر شود، زیرا اگرجزئی از نظام ازکار باز ایستد، کارآیی اجزای دیگرنظام کاهش یافته و صدمه خواهد دید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشینه [/highlight]
آقای محمد خیر در تحقیقی با موضوع رابطه ی شکست تحصیلی با شرایط خانوادگی، عواملی چون: درآمد پایین-کیفیت نامطلوب مسکن-عدم حضور پدر در خانواده-زیاد بودن تعداد افراد خانواده –مهاجرت از روستا به شهر-کمبود رفاه اجتماعی و پایگاه اجتماعی خانواده را در شکست تحصیلی مؤثر می داند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تعریف افت تحصیلی [/highlight]
افت از نظر لغوی به معنی کمبود، کمی، کم و کاست و نقصان است. منظور از افت تحصیلی «کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است.» همچنین افت در لغت به معنای ضایعات، ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است. اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیلی در نظر گرفته شده است. به عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش.

[highlight txtcolor=”#eded00″]تاریخچه افت‌ تحصیلی[/highlight]
افت‌ تحصیلی از د‌یر باز مورد‌ نظر سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان آموزشی، مسئولان آموزشی و خانواد‌ه‌ها بود‌ه و همگی از خسارات ناشی از افت تحصیلی د‌انش‌آموزان د‌ر جنبه‌های ماد‌ی و انسانی آن آگاهی د‌اشته‌اند‌.

[highlight txtcolor=”#eded00″]جنبه های بررسی افت تحصیلی [/highlight]
بسیاری از صاحبنظران، افت تحصیلی را، از دو جنبه مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند:
افت کمی و افت کیفی.
افت کمی شامل نسبت دانش آموزان مردود شده و ترک تحصیل کنندگان یک دوره آموزش به کل ثبت نام شدگان آن دوره است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]اضطراب و افت تحصیلی[/highlight]
اضطراب به عنوان یک پدیده ی متداول و مهم آموزشی، رابطه ی تنگاتنگی با عملکرد تحصیلی دارد. (هیل ۱۹۸۴) این پدیده یکی از متغیرهای شناختی هیجانی بسیار مهم است که از سال های بسیار دور وجود داشته و ارزیابی عملکرد کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار داده است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]افت تحصیلی در عصر دانایی [/highlight]
بدون شک، این برداشت که افت تحصیلی به معنای ناتوانی دانش آموز در یادگیری مواد و محتوای درسی است، نادرست و غیر منطقی است. ناتوانی ممکن است از توانایی های افت تحصیلی به معنای تنزل از یک سطح بالاتر به مرتبه ی پایین تر در تحصیل و آموزش و یا کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطحی رضایت بخش به سطحی نامطلوب است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راه های کاهش افت تحصیلی[/highlight]
افت تحصیلی موضوعی غیر قابل حل نیست، اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه های آنی میسر نیست. برای مقابله با این پدیده، به برنامه ریزی های درازمدت و زیربنایی احتیاج است. برنامه هایی که بر اساس واقعیت های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی آموزشی را داشته باشند.

[highlight txtcolor=”#eded00″]راهکارها[/highlight]
۱. اعتقاد به (دانایی) و ضروورت دانش اندوزی
توانا بود هر که دانا بود زدانش دل پیر برنا بود (فردوسی)
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را (ناصر خسرو)
۲. داشتن هدف برنامه ریزی کردن در راهنتای رسیدن به هدف و تلاش برای رسیدن به اهداف: داشتن هدف به دانش آموز انگیزه می دهد و به حرکت ها و تلاش های او جهت مشخصی می دهد.

[highlight txtcolor=”#eded00″]بحث و نتیجه گیری[/highlight]
همانطور که در ابتدای بحث گفتیم تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از اهمیت شایانی برخوردار است چرا که نهایتاً بر پیشرفت و توسعه هر جامعه ای تأثیر می گذارد. متأسفانه عوامل زیادی بر جریان آموزش تأثیر می گذارد و موجبات افت تحصیلی را فراهم می کند. شناخت این عوامل می تواند به برنامه ریزی در زمینه کاهش این معضل کمک نماید . بخشی از این افت ناشی از مشکلات موجود در نظام آموزشی است.

[highlight txtcolor=”#eded00″]پیشنهادات[/highlight]
پیشنهادهایی برای برانگیختن و حفظ توجه و علاقه به یادگیری و کاهش افت تحصیلی در
دانش آموزان توسط دبیران گرامی:
* برای نمرات مستمر و میان ترم اهمیت قائل شده و آن را جدی بگیرید.
* شیوه های نوین ارزشیابی را مورد توجه قرار دهید.
* برای دانش آموزان کنفرانس های کلاسی پیش بینی کنید و آنان را به تحرک وادارید.
* رقابت های سازنده و مفید بین دانش آموزان ایجاد نمایید.

[highlight txtcolor=”#eded00″]منابع و مآخذ[/highlight]
۱- بررسی علل و عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان/معلمی جای آزمون وخطا نیست، روزنامه شرق ، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۴
۲- تاملی بر علل افت تحصیلی، معصومه رازقی، نشر: شلفین (۱۳۸۳)، چاپ اول
۳- شناسایی و رفع عوامل افت تحصیلی دانش‌آموزان، فاطمه علیجانی، روزنامه اعتماد، ۱۲ اسفند ۸۵
۴- علل افت تحصیلی و راهکارهای آن،ثریا ذاکریان، روزنامه قدس، سه شنبه ۱۹تیر ماه۱۳۸۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.


برای سفارش پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید : سفارش پروپوزال
برای خرید پروپوزال به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال
برای سفارش پایان نامه به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش پایان نامه
برای دانلود پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه کنید: پروپوزال آماده
برای دانلود تجربیات معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات معلمان
برای دانلود تجربیات معلمان ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیان معلمان ابتدایی
برای دانلود تجربیات آموزشی معلمان به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات آموزشی معلمان
برای دانلود تجربیات یک معلم به این صفحه مراجعه نمایید: تجربیات یک معلم
برای خرید پروپوزال آماده به این صفحه مراجعه نمایید: خرید پروپوزال آماده
برای خرید تحقیق به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق
برای انجام تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: انجام تحقیق دانشجویی
برای خرید تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: خرید تحقیق دانشجویی
برای سفارش تحقیق دانشجویی به این صفحه مراجعه نمایید: سفارش تحقیق دانشجویی
برای دانلود گزارش اقدام پژوهی به این صفحه مراجعه نمایید: گزارش اقدام پژوهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.