هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر۱۷-۱۵ دبیرستانهای شهرساوه

اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی )یکی از شایع ترین اختلالهای کودکی و نوجوانی است .این اختلال در ۱/۱ درصد تا ۷/۳ درصد از جمعیت کلی کودکان و نوجوانان دیده می شود(بنجامین کاستلوووارن ؛۱۹۹۰؛ورهوست ؛ونداند ؛فردنیا ندوکاسیوس ؛۱۹۹۷) وبین ۳تا۱۳درصد در جمعیت بزرگسالان ؛گزارش شده است (هورای ؛کوپر ؛کرسول ؛شوفیلد وسک ؛۲۰۰۷). اضطراب اجتماعی

چکیده

هدف پژوهش حاضر هنجار یابی و بررسی پایایی  ،روایی تست اضطراب اجتماعی نوجوانان(SASA )و رابطه آن با ابعاد ادارک خود بر روی دختران نوجوان با گروه سنی ۱۷-۱۵سال شهرستان ساوه بود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی است .تعداد ۳۰۰نفر به روش نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شدند تا به دو مقیاس اضطراب اجتماعی و ابعاد ادراک خود پاسخ دهند .پس از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شد :جهت اعتبار یابی ابزار پژوهش از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .

 

این تحقیق دانشجویی هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر۱۷-۱۵ دبیرستانهای شهرساوه مشتمل بر ۱۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

 

چکیده. ۳

بیان مسئله. ۸

ضرورت پژوهش… ۱۷

هدف پژوهش… ۲۰

هدف فرعی پژوهش… ۲۱

سئوال های پژوهش… ۲۱

تعریف نظری اصطلاحات و متغیرهای پژوهش… ۲۲

اضطراب اجتماعی.. ۲۴

ادراک خود. ۲۴

تعریف عملیاتی  متغیرها ۲۵

فصل دوم. ۲۷

مرور  ادبیات و پیشینه پژوهش… ۲۷

اختلال اضطراب اجتماعی.. ۲۹

تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی.. ۳۰

ویژگی های بالینی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۳۱

علائم و اختلال های همراه. ۳۴

همه گیری شناسی.. ۳۴

تفاوت های سنی و جنسی در اضطراب اجتماعی.. ۳۵

الگوهای نظری درباره سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. ۴۷

دیدگاه رفتاری.. ۴۷

دیدگاه شناختی.. ۴۸

الگوی بک ؛ امری و گرین برگ ( ۱۹۸۵ ) ؛ باورهای ناکارآمد. ۴۸

الگوی دپی و هیمبرگ( ۱۹۹۷) : تفاوت بین بازنمایی ذهنی از خود و استانداردهای مورد انتظار دیگران  ۵۰

الگوی کلارک و ونر (۱۹۹۵؛نقل از ونروکلاک ؛۱۹۹۷؛کلارک وماتئوس ؛۲۰۰۲):تمرکز برخود ورفتارهای ایمنی  ۵۲

درمان.. ۵۶

آموزش جرات ورزی.. ۶۳

پسایندهای تجربه اضطراب اجتماعی.. ۶۵

ارزیابی اضطراب اجتماعی.. ۷۵

مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) (پاکلک، ۱۹۹۷) ۷۶

ادراک خود. ۸۰

جمع بندی.. ۹۴

فصل سوم. ۹۶

روش پژوهش… ۹۶

روش پژوهش… ۹۷

جامعه آماری وگروه نمونه مورد مطالعه. ۹۷

ابزار اندازه گیری.. ۹۷

روایی ابزار پژوهش… ۹۹

روایی و اعتبار پرسشنامه  ابعاد ادراک خود . ۱۰۲

روش گردآوری داده ها ۱۰۳

روش تحلیل داده ها ۱۰۳

تحلیل مولفه های اصلی.. ۱۰۴

فصل چهارم. ۱۰۸

یافته های پژوهش… ۱۰۸

تحلیل داده ها ۱۱۳

نتایج استنباطی.. ۱۱۳

تبدیل نمره های خام به نمره های استاندارد. ۱۲۱

فصل پنچم. ۱۲۴

بحث  و نتیجه گیری.. ۱۲۴

محدودیت ها ی پژوهش… ۱۳۱

پیشنهادات.. ۱۳۳

-منابع فارسی.. ۱۳۴

منابع خارجی.. ۱۳۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر۱۷-۱۵ دبیرستانهای شهرساوه را در زیر می توانید ببینید.

هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر۱۷-۱۵ دبیرستانهای شهرساوه

مقدمه

اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی )یکی از شایع ترین اختلالهای کودکی و نوجوانی است .این اختلال در ۱/۱ درصد تا ۷/۳ درصد از جمعیت کلی کودکان و نوجوانان دیده می شود(بنجامین کاستلوووارن ؛۱۹۹۰؛ورهوست ؛ونداند ؛فردنیا ندوکاسیوس ؛۱۹۹۷) وبین ۳تا۱۳درصد در جمعیت بزرگسالان ؛گزارش شده است (هورای ؛کوپر ؛کرسول ؛شوفیلد وسک ؛۲۰۰۷).

بیان مسئله

باتوجه به این که اختلال اضطراب اجتماعی درجمعیت های بالینی ،۱۳تا۸ درصد ازاختلال های اضطرابی را تشکیل میدهد. ترس پایداروغیر منطقی همراه با میل قابل توجه برای اجتناب از موقعیتهایی که فرد در آنها ممکن است در حضور دیگران بصورت تحقیر آمیز وخجالت آور عمل کند

ضرورت پژوهش

اختلال اضطراب اجتماعی (هراس اجتماعی )یکی از شایع ترین اختلالهای کودکی و نوجوانی است ؛ این اختلال در کودکان ونوجوانان  به عملکرد تحصیلی ضعیف ومشکلات روان شناختی مانند افسردگی و سوءمصرف مواد (پاین ؛کوهن گرلی ؛بروک؛ وما ؛۱۹۹۸) منجر می شود.

هدف پژوهش

شاید بتوان گفت که لازمه مطالعه نظامدار و هدفمند موضوع اضطراب اجتماعی در نوجوانان پس از درک اهمیت مطالعه آن، دسترسی به ابزاری باشد که در سنجش این سازه موثر است ..هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی و ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس اضطرب اجتماعی نوجوانان (SASA) (پاکلک،۱۹۹۷) در گروهی از نوجوانان ایرانی است.

ارزیابی اضطراب اجتماعی

همان طور که پیشتر اشاره شد اضطراب اجتماعی در تخریب یا مختل کردن روابط اجتماعی نوجوانان نقش مهمی دارد. به نظر می رسد که اضطراب اجتماعی به کناره گیری و اجتناب از تعاملات منجر گشته و افت، کاهش یا نقصان در عملکرد را به همراه می آورد. بر این اساس هنگامی که نوجوانان مضطرب اجتماعی تلاش می کنند که از مهارت های اجتماعی خود استفاده کنند

محدودیت ها ی پژوهش

  • پژوهش حاضر ماهیتا”از نوع همبستگی است ،بنابراین نمی توان روابط به دست آمده را از نوع روابط علی و معلولی تلقی کرد .
  • نمونه این پژوهش از دختران نوجوان(۱۷-۱۵) تشکیل شده که می تواند تعمییم پذیری نتایج را به نوجوانان پسر این دامنه سنی با محدودیت مواجهه سازد .

پیشنهادات

  • از گروههای سنی مختلف که در نوجوانی اول قرار دارند نیز استفاده شود .
  • پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی تفاوت دو جنس از نظر متغییر های متفاوت در این پژوهش بررسی شود .

-منابع فارسی

هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) برروی دانش آموزان دختر۱۷-۱۵ دبیرستانهای شهرساوه

استوار، صغری،محمد، خیر،لطیفیان،مرتضی، (۱۳۸۷).اثر واسطه گی توجه متمرکز برخود و خودکارآمدی اجتماعی برارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیری های داوری .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال چهاردهم، شماره ۲۴-.۳۲.

استوار، صغری،محمد، خیر.(۱۳۸۶).ارتباط میان اضطراب اجتماعی و سوگیریهای شناختی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. سال سیزدهم ، شماره۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

.

 

نظرات بسته شده است.