روش تحقیقمقالات رشته مهندسی

اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

مبحث ساختمان سازی دارای مبانی تئوری متعدد و همچنین مسایل عملی گوناگون و عمیقی می باشد و این اصول، باعث می شود که ساختمان (سرمایه ملی کشور) در وضع مطلوبی قرار گیرد.

مطلب اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان مشتمل  ۱۲۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

شناخت زمین – گودبرداری – نگهبان سازی ساختمان همجوار ۴

۱-۱ ) انواع زمین برای گودبرداری.. ۴

۱-۱-۱) زمین های مرغوب.. ۴

۱-۱-۱-۱ ) زمین های سنگی.. ۴

۱-۱-۲) زمین های دج: ۵

۱-۱-۱-۳) زمین های سفت مخلوط: ۶

۱-۱-۱-۴) زمین های مخلوط متوسط: ۷

۱-۲) زمین های نامرغوب.. ۷

۱-۱-۲-۱) زمین های شنی.. ۷

۱-۲-۲) زمین های ماسه ای: ۷

۱-۲-۳) زمین های رسی: ۸

۱-۱-۲-۴) زمین های خاک دستی: ۸

۱-۱-۲-۵) زمین های با خاک نباتی: ۹

۱-۱-۲-۶) زمین های باتلاقی: ۹

۱-۲) علائم اختصاری.. ۹

۱-۳) تسطیح زمین زیربنا ۱۲

۱-۴) ترانشه برداری.. ۱۲

۱-۵ ) تنگ بستن پشت خاکریز (دیوار نگهبان) ۱۳

۱-۶) شیب پایدار (زاویه گودبرداری) ۱۵

۱-۵- توزیع تقریبی تنش در خاک، بر اثر بارهای وارد بر سطح خاک۱۸

۱-۶ توزیع تنش ناشی از سازهای ثقلیو پشته های خاکریز. ۱۹

۱-۶-۱ ) زاویه گودبرداری در زمین های سنگی و صخره ای: ۲۰

۱-۶-۲) زاویه گودبرداری در زمین های دج: ۲۰

۱-۶-۳) زاویه گودبرداری در زمین های سفت مخوط: ۲۰

۱-۶-۴) زاویه گودبرداری در زمین های مخلوط متوسط: ۲۰

۱-۶-۵) زاویه گودبرداری در زمین های رسی: ۲۰

۶-۶) زاویه گودبرداری در زمین های نامرغوب شنی و ماسه ای: ۲۱

۱-۷) گودبرداری مرحله ای: ۲۱

۱-۸) ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری۲۳

۱-۸-۱) سپرکوبی توسط تراورس چوب: ۲۳

۱-۸-۲) سپرکوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته: ۲۴

۱-۸-۳) سپرکوبی در زمین های تا حدی مرطوب و آبدار: ۲۵

۱-۹) مهارسازی شیب گودبرداری برای پی سازی۲۷

۱-۹-۱) قالبسازی آجری در پی.. ۲۸

۱-۱۰) گود برداری قائم در زمین های سست۲۹

۱-۱ ) گودبرداری و سازه های نگهبان.. ۳۱

۱-۲) انواع روشهای پایدارسازی  گود. ۳۲

۱-۲-۱) روش مهارسازی.. ۳۲

۱-۲-۱-۱) مزایای روش مهارسازی۳۴

۱-۲-۱-۲) معایب روش مهارسازی۳۴

۱-۲-۲) روش دوخت به پشت۳۵

۱-۲-۲-۱) مزایای روش دوخت به پشت۳۵

۱-۲-۲-۲) معایب روش دوخت به پشت۳۶

۱-۲-۳) روش دیواره دیافراگمی۳۶

۱-۲-۳-۱) مزایای روش دیواره دیافراگمی۳۷

۱-۲-۳-۲) معایب روش دیواره دیافراگمی.. ۳۷

۱-۲-۴) روش مهار متقابل.. ۳۷

۱-۲-۴-۱) مزایای روش مهار متقابل۳۸

۱-۲-۴-۲) معایب روش مهار متقابل۳۹

۱-۲-۵) روش اجرای شمع. ۳۹

۱-۲-۵-۱) مزایای روش اجرای شمع. ۳۹

۱-۲-۵-۲) معایب روش اجرای شمع. ۴۰

۱-۲-۶) روش سپرکوبی.. ۴۰

۱-۲-۶-۱) مزایای روش سپرکوبی۴۰

۱-۲-۶-۲) معایب روش سپرکوبی۴۰

۱-۲-۷) اجرای سازه نگهبان توسط خرپای فلزی در گودبرداری۴۱

۱-۲-۷-۱) مزایای روش خرپایی۴۵

۱-۲-۷-۲) معایب روش خرپایی۴۵

گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار ۵۱

تنگ بستن مایل پشت ساختمان همجوار توسط تیر و تخته. ۵۳

تنگ بندی گسترده چوبی پشت دیوار ساختمان همجوار ۵۴

تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار ۵۵

تنگ انداری دو ساختمان همجوار توسط تیر مرکب چوبی : ۵۷

تنگ اندازی دو ساختمان همجوار با «دهانه عریض» توسط تیر مرکب چوبی۵۸

تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیر آهن۶۱

تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار با تیرآهن و تیرمرکب۶۴

نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تنگ خاکی در گودبرداری۶۷

تنگ بندی آجری در کناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار ۶۹

نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیرمرکب پروفیل و تنگ آجری در گودبرداری۷۲

تنگ بندی آجری در پای گود برداری۷۲

اجرای پی سازی در عمق چاه : ۷۷

شاقول سازی ستون‌های فلزی : ۷۸

اجرای گودبرداری عمیق : ۷۹

فصل دوم. ۸۵

ضوابط و دستورالعمل‌های گودبرداری، حفر چاه‌ها، و اجرای سازه‌های نگهبان.. ۸۵

کلیات.. ۸۵

گودبرداری و خاکبرداری (حفر طبقات زیرزمین و پی کنی ساختمانها) ۸۶

حفاری چاه‌ها و مجاری آب و فاضلاب.. ۸۸

رعایت نکات ایمنی در حفر چاه ۹۳

مقدمات حفر چاه ۹۳

رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه ۹۴

فصل ششم – گودبرداری و حفاری.. ۹۷

بخش اول – عملیات مقدماتی گودبرداری و حفاری.. ۹۷

بخش دوم – اصول کلی گودبرداری و حفاری۹۸

بخش سوم – راه‌های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری۱۰۱

بخش چهارم – حفر چاه‌های آب و فاضلاب با وسایل دستی۱۰۲

فصل چهارم – مقدمات ایمنی عملیات حفاری۱۰۴

فصل پنجم – عملیات حفر میل چاه ۱۰۵

فصل سوم. ۱۰۹

فرم های بازبینی (چک لیست های ) گودبرداری و سازه های نگهبان۱۰۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مهندسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان را در زیر می توانید ببینید.

انواع زمین برای گودبرداری

عموماً زمین ها به دو دسته مرغوب و نامرغوب تقسیم می شوند که برای ساختن ساختمان، در انتخاب نوع آن باید دقت شود، تا مسایل بعدی که سبب اتلاف وقت و هزینه و در مواردی خسارات فراوان می شود به وجود نیاید.

زمین های دج:

این زمین از نوع زمین های بسیار مرغوب برای ساختمان سازی است. مواد متشکله این زمین، از ریزدانه های ماسه می باشد که به مقدار کافی با خاک رس چرب پوشش داده شده،

زمین های سفت مخلوط:

این زمین ها از دانه بندی درشت دانه شن، ریزدانه ماسه، سیلت و همچنین خاک رس چرب تشکیل شده اند. معمولاً خاک رس و سیلت «لای» توأماً اطراف ریزدانه و اطراف درشت دانه شن (که در اندازه های متفاوت می باشد) را پوشش کامل داده و در اثر گذشت زمان، متراکم شده و زمینی سفت و حدوداً سختی را به وجود می آورد.

زمین های مخلوط متوسط:

این زمین ها از مخلوط شن و ماسه و مقداری خاک رس تشکیل شده است. مقدار خاک رس این گونه زمین ها کمتر از نوع زمین های سفت مخلوط است و به همین دلیل نمی تواند پوشش کافی در اطراف ریزدانه و درشت دانه ها باشد

زمین های ماسه ای:

این زمین ها انباشته از ماسه و بدون خاک رس می باشند، به همین دلیل ساختمان سازی روی قسمت های مسطح این زمین ها به ارتفاع کاملاً محدود و به شرط پی سازی عمیق و گسترده قابل اجرا می باشد.

زمین های رسی:

کلیه موارد متشکله این گونه زمین ها، از خاک رس است. اگر این زمین ها کاملاً خشک و مسطح باشد، ساختمان سازی را روی آن می توان تا ارتفاع مشخصی انجام داد و اگر تراکم رس در این زمین ها بالا باشد

تسطیح زمین زیربنا

برای ساختمان سازی در اراضی شهری و بافت های قدیمی، به تسطیح زمین نیازی نیست، زیرا مراحل اصلاح و تسطیح زمین در ساختمان سازی های قبلی انجام شده و در ساختمان سازی های جدید، پی کنی و پی سازی طبق نقشه های اجرایی به راحتی صورت می گیرد.

ترانشه برداری

معمولاً قسمت بلندتر سطح زمین، توسط وسایل و ماشین آلات مکانیکی برداشته شده و در قسمت گود ریخته می شود تا سطح یکنواختی برای پی سازی و در مجموع، ساختمان سازی به وجود آید.

توزیع تقریبی تنش در خاک، بر اثر بارهای وارد بر سطح خاک

در مواردی که پروفیل خاک از چندین لایه تشکیل شده باشد، می توانیم مثلاً برای تعیین ظرفیت باربری خاک، تأثیر با وارد بر سطح پروفیلب را بر روی یک یا چند تا از لایه ها در نظر بگیریم.

زاویه گودبرداری در زمین های نامرغوب شنی و ماسه ای:

به علت نبودن خاک رس و عدم چسبندگی بین دانه ها، گودبرداری در این زمین ها با رانش و فروریزی مصالح در درون گودکنی همراه خواهد بود.

ایجاد مانع در زمین سست برای گودبرداری

به علت اینکه در گودبرداری زمین های سست، حمل خاک از شیب گودبرداری با صرف وقت و هزینه گزاف همراه است، باید بعد از پی سازی و دیوار روی پی، پشت آن کاملاً پر شود. عمل خاکریزی مجدد نیز، هزینه فراوانی در بردارد،

سپرکوبی توسط تراورس چوب:

معمولاً از تخته تراورس مقاوم و قطور به قطر ۱۰ سانتی متر و به عرض حدود ۴۰ سانتی متر و با ارتفاع مشخص برای سپرکوبی در مواردی استفاده می شود.

سپرکوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته:

وقتی اختلاف دو سطح زمین، عمیق و مرتفع باشد، معمولاً به جای پروفیل، تیرآهن معمولی بیشتر از تیرآهن بال پهن استفاده شده و با دستگاه شمع کوب عمل شمع کوبی به ارتفاع لازم و به فاصله ۲ تا ۵/۲ متر انجام می شود.

قالبسازی آجری در پی 

۱- پس از مهارسازی شیب گودبرداری، خاک های ریخته شده از بدنه شیب گودبرداری، از کفِ گود جمع آوری شده، سپس کف گود مرطوب می گردد.

گودبرداری و سازه های نگهبان

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشند. این کار ممکن است به منظور احداث زیرزمین، کانال، منبع آب و … صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن، و نیز سربارهای احتمالی روی خاک کنار گود می باشد.

روش مهارسازی

در این روش، برای مهار حرکت و رانش خاک، با استفاده از تمهیداتی خاص، از خود خاکهای دیواره کمک گرفته می شود. 

مزایای روش مهارسازی

۱) مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن در درون چاهکها بهبود می یابد؛ لذا بر اثر این امر، علاوه بر کمک گرفتن از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک، میزان رانش خاک نیز بر اثر بهبود مشخصات مکانیکی خاک کاهش می یابد.

معایب روش مهارسازی

۱) استفاده از بدنه خاک مجاور دیواره گود ضروری است؛ لذا در مواردی که خاک مجاور گود در زیر یک ساختمان یا در حریم همسایه یا در حریم تأسیسات و معابر شهری باشد، از این روش نمی توان استفاده کرد یا استفاده از آن با محدودیت همراه است.

روش دوخت به پشت

این روش، مشابهت زیادی با روش مهارسازی دارد. در این روش نیز حفاری را به صورت مرحله به مرحله و از بالا به پایین، گود اجرا می کنیم.

مزایای روش دوخت به پشت

۱) مشخصات مکانیکی خاک بر اثر تزریق بتن به درون چاهکها و نیز پیش تنیده شدن خاک بهبود می یابد؛ در نتیجه هم از خاک اطراف جداره برای مهار رانش خاک استفاده می شود و هم میزان رانش خاک بر اثر بهبود مشخصات خاک کاسته می شود.

معایب روش دیواره دیافراگمی

۱) در احجام کم، هزینه اجرای کار بسیار زیاد است، ولی در احجام زیاد هزینه کلی اجرای کار می تواند از روشهای ساده تر کمتر نیز باشد.

اجرای سازه نگهبان توسط خرپای فلزی در گودبرداری

در صورتی که عرض محل گودبرداری عریض باشد، به طوری که  تنگ بندی افقی امکان پذیر نبوده و ارتفاع گودبرداری عمیق و بیشتر از دو طبقه پایین تر از سطح زمین باشد

 جمع آوری تیر و تخته و تنگ :

پس از پایان دیوار سازی، پایین ترین تیر افقی از وسط، با دو برش به اندازه ۱۰ سانتی متر به ۳ قسمت تبدیل می‌شود. برش ۱۰ سانتی متری خارج شده، با حرکت دادن دو قسمت دیگر، تیر آزاد شده و از ناحیه سوراخ در آجرکاری خارج شده و سوراخ آجر کاری با ملات و آجر پر می‌شود.

گودبرداری و نگهبان سازی ساختمان همجوار

گودبرداری در جوار ساختمان تازه ساز با سازه فلزی و یا بتونی که طبق اصول ساخته شود، مشکلات چندانی ندارد، اما به هر حال گودبرداری در جوار چنین ساختمان‌هایی باید با حوصله و توجه انجام شود.

تنگ [۱] بستن پشت دیوار همجوار :

در تخریب ساختمان موجود برای ساختمان سازی جدید، اگر بتوان دیوارهای میانی را تخریب کرده و دیوارهای عرضی جلو، وسط و انتهایی را نگه داشت، قسمتی از مشکل گودبرداری حل می‌شود.

[۱] – تنگ : تنگ بستن = هر چیز که با فشار نگهداری شود، اصطلاحاً در تنگ واقع شده و تنگ و تنگ بستن از این فشار در حال نگهداری حاصل می‌شود. این پدیده در نگهبان سازی بسیار مورد استفاده و توجه می‌باشد.

توجه بسیار مهم :

در تنگ بستن هرگز نباید از تیرآهن استفاده کرد. در این روش، معمولاً تخته‌ای را عمودی به دیوار قرار داده و تیرآهن را بدان تکیه می‌دهند که در این حالت، اتصالی بین تخته و تیرآهن نیست و کمترین برخوردی با تیرآهن عکس العمل با داشتن جان کم قطر آن نسبت به تیر قطور چوبی گرد، سبب تحرک گیری می‌شود.

تنگ بستن مایل پشت ساختمان همجوار توسط تیر و تخته

برای تنگ بندی، از تیرهای گرد و قطور چوبی به قطر ۲۵ تا ۳۰ سانتی متر که کاملاً مستقیم و مقاوم باشند، استفاده می‌شود. ناحیه سر این تیرها تحت زاویه ۴۵ درجه پخ می‌گردد.

تنگ اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار

زمانی که تنگ بندی پشت دیوار با زاویه ۴۵ درجه، توان نگهداری ساختمان بلند همجوار را نداشته و امکان رانش و فروریزی آن باشد، باید به تنگ اندازی  افقی بین دو ساختمان همجوار مبادرت شود

تنگ انداری دو ساختمان همجوار توسط تیر مرکب چوبی :

تیر مرکب پس از ساخته شدن، بین دو تخته قرار خواهد گرفت و باید به طول دهانه بین دو ضخامت تخته به اضافه ۱ سانتی متر بلند تر، توجه داشت.

تنگ بستن پشت دیوار ساختمان همجوار در گودبرداری با تیر آهن

هنگام تخریب ساختمان قدیمی، مقدار زیادی تیرآهن به دست می‌آید. بنابراین به جای تنگ بندی توسط تیرچوبی و تخته (که بسیار اصولی‌تر از پروفیل است)، بیشتر از تنگ بندی با تیرآهن استفاده می‌شود.

تنگ بندی آجری در کناره گودبرداری برای نگهبان سازی ساختمان همجوار

در گودبرداری‌های عمیق، علاوه بر تنگ بندی چوبی یا فلزی که بر سطوح پشت ساختمان همجوار، به طور اصولی و با شکل‌های مختلف انجام می‌شود.

نگهبان سازی ساختمان همجوار توسط تیرمرکب پروفیل و تنگ آجری در گودبرداری

در گودبرداری عمیق ساختمان همجوار، به خصوص اگر ساختمان‌های همجوار مرتفع باشند، در ارتفاعات لازم و در بین اکس ستون‌ها عمل تنگ بندی و نگهبان سازی همزمان با تخریب ساختمان مورد نظر که به پایین می‌رویم، توسط تیر مرکب پروفیل به صورت مرحله به مرحله و در امتداد و راستای یکدیگر اجرا می‌شود.

تنگ بندی آجری در پای گود برداری

در صورتی که زمین سست باشد و امکان رانش از ناحیه زیر پی ساختمان همجوار وجود داشته باشد، گودبرداری برای ساختن تنگ آجری در فاصله بین دو اکس ستون‌ها، به شکل تک تک اجرا می‌شود (یعنی گودبرداری ناحیه پایین از سطح زمین به طور سر تا سر انجام نخواهد شد).

نگه داری ساختمان‌های مرتفع همجوار در گودبرداری‌های بسیار عمیق :

زمانی که مقاومت زمین کم است و باید از چند طبقه زیرین برای ساختمان جدید الاحداث استفاده شود و هیچ یک از روش‌های گودبرداری پیشین، توان نگه داری ساختمان همجوار را نداشته باشند

اجرای گودبرداری عمیق :

برای استقرار ستون‌ها در ارتفاعی به شکل انتظار حدود « ارتفاع طبقه» و بلندتر از سطح زمین با نبشی گذاری در آن و پیرو نقشه‌های محاسباتی، پل کشی در محورهای عمودی و افقی اجرا می‌گردد

کلیات

منظور از عملیات خاکی عبارت است از : خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح زمین، گودبرداری، پی کنی ساختمانها، حفر شیارها، کانالها و مجاری آب و فاضلاب و حفر چاههای آب و فاضلاب با وسائل دستی یا ماشین آلات.

گودبرداری و خاکبرداری (حفر طبقات زیرزمین و پی کنی ساختمانها)

در صورتیکه در عملیات گودبرداری و خاکبرداری احتمال خطری برای پایداری دیوارها و ساختمانهای مجاور وجود داشته باشد، باید از طریق نصب شمع، سپر و مهارتهای مناسب و ایمن گودبرداری و در صورت لزوم با اجرای سازه‌های نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایداری آنها تأمین گردد.

مقدمات گودبرداری

قبل از شروع گود برداری باید درخت یا تخته سنگ و موانع مشابه را که ممکن است موجب وقوع حادثه شوند، از محل کار خارج کرد.

گودبرداری

در زمینهای با رطوبت طبیعی می‌توان گودبرداری تا عمق ۱ متر برای ماسه، ۲۵/۱ متر برای ماسه رس‌دار، ۵/۱ متر برای خاک رس و ۲ متر برای خاک بسیار متراکم را بدون پایه‌های ایمنی، سپر و حایل انجام داد. در سایر موارد توصیه می‌شود

حفاظت عمومی هنگام انجام عملیات گودبرداری

مصالح حاصل از گودبرداری نباید در پیاده روها و معابر انباشته شوند. معابر عمومی مجاور محل گودبرداری، باید دارای نرده و حفاظ مطمئنی باشند.

مقدمات حفر چاه

پیمانکار موظف است افرادی را برای حفر چاه به کار گیرد که از تجارب حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. قبل از شروع عملیات چاه کنی باید وسایل کمکهای اولیه مناسب فراهم گردد. کارگران مسئول حفر چاه، باید به وسایل حفاظتی از قبیل کفش ایمنی، طناب، کمربند ایمنی، دستکش و لباس کار و در صورت لزوم عینک حفاظتی مجهز باشند.

رعایت نکات ایمنی در عملیات حفر چاه

در عملیات چاه کنی تا عمق ۵ متر، وجود حداقل دو نفر و با افزایش عمق چاه، حداقل وجود ۳ نفر برای ادامه عملیات الزامیست، با شروع حفر انباری چاه یک نفر کمک کلنگ دار به افراد گروه اضافه می‌شود.

اصول کلی گودبرداری و حفاری

ماده ۲۳۹ : اگر در مجاورت محل گودبرداری و حفاری کارگرانی مشغول به کار دیگری باشند، باید اقدامات احتیاطی برای ایمنی آنان به عمل آید.

راه‌های ورود و خروج به محل گودبرداری و حفاری

ماده ۲۵۶ : برای رفت و آمد کارگران به محل گودبرداری باید راه‌های ورودی و خروجی مناسب و ایمن در نظر گرفته شود.

حفر چاه‌های آب و فاضلاب با وسایل دستی

ماده ۲۶۱ : کلیه پیمانکاران چاه کن باید دارای وسایل و ابزار کار سالم و بدون نقص و همچنین وسایل حفاظت انفرادی، به ویژه کلاه ایمنی، پمپ هوادهی، چکمه لاستیکی، کمربند ایمنی و طناب نجات باشند و این وسایل را در اختیار کارگران خود قرار داده و در مورد کاربرد صحیح آن نظارت نمایند.

عملیات حفر میل چاه

ماده ۱۹ : جهت جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه دور دهانه باید آستانه‌ای به ارتفاع حداقل ۱۵ سانتیمتر با مصالح مقاوم تعبیه گردد. در هر حال این آستانه باید طوری باشد که برخورد اتفاقی پا با وسایل کار سبب تخریب آن نگردد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته مهندسی

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 2 =