اصول و مبانی مدل تعالی سازمان

امروزه بنگاههای اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی وحتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف ، فرایندها وساختار سازمانی درصحنه رقابت ، سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند

مطلب  اصول و مبانی مدل تعالی سازمان  مشتمل ۸۱  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته مدیریت

فهرست

اصول و مبانی مدل تعالی سازمانی EFQM…. 1

۱- مقدمه. ۲

۲- تاریخچه مدلهای تعالی سازمانی… ۳

۳- تعریف تعالی سازمانی… ۶

۴- اصول و مفاهیم اساسی و بنیادین سرآمدی در مدل EFQM…. 9

۵- مزایای مدل تعالی سازمانی… ۱۰

۶- معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی… ۱۱

۶-۱- معیار یک : رهبری ( Leadership ). 12

۶-۲- معیار دو : خط مشی و استراتژی( Policy & Strategy ). 16

۶-۳- معیار سه : کارکنان( People ). 20

۶-۴- معیار چهار : شرکای تجاری و منافع  ( Partnership & Resources ). 24

۶-۵- معیار پنج : فرآیندها ( Processes ). 29

۶-۶- معیار شش : نتایج مشتریان ( Customer Results ). 34

۶-۷- معیار هفت : نتایج کارکنان ( People Results ). 37

۶-۸- معیار هشت : نتایج جامعه ( Society Results ). 41

۶-۸-۱- مقیاس ادراکی… ۴۱

۶-۸-۲- شاخص های عملکرد : ۴۳

۶-۹- معیار نه : نتایج کلیدی عملکرد ( Key Performance Results ). 44

۷- نحوه امتیاز دهی در مدل تعالی… ۴۸

۸- خودارزیابی در مدل EFQM…. 48

۸-۱- فرآیند عمومی خودارزیابی… ۴۸

۸-۲- رهیافتهای مختلف خودارزیابی EFQM…. 51

رهیافت پرسشنامه : ۵۱

مزایای رهیافت پرسشنامه: ۵۱

ریسک های رهیافت پرسشنامه: ۵۱

رهیافت نمودار ماتریسی : ۵۲

مزایای رهیافت نمودار ماتریسی: ۵۷

ریسک های رهیافت نمودار ماتریسی: ۵۷

رهیافت کارگاهی : ۵۷

مزایای رهیافت کارگاهی: ۵۸

ریسک های رهیافت کارگاهی: ۵۸

رهیافت پروفرما : ۵۹

مزایای رهیافت پروفرما : ۵۹

ریسکهای رهیافت پروفرما: ۵۹

رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه : ۶۰

مزایای رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه : ۶۲

ریسکهای رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه : ۶۲

۸-۳- منطق رادار RADAR در چرخه خودارزیابی… ۶۲

۹- سطوح تعالی در کسب جایزه. ۶۴

سطح اول : دریافت گواهینامه. ۶۵

سطح دوم : دریافت تقدیر نامه. ۶۵

سطح سوم : تندیس بلورین.. ۶۵

سطح چهارم : تندیس سیمین.. ۶۵

سطح پنج : تندیس زرین.. ۶۶

۱۰- مدل تعالی سازمانی در ایران.. ۶۶

الـگـوبـرداری لازمه تعالی سازمانی… ۶۷

الگوبرداری چیست؟. ۶۹

اهداف، مزایا و مفاهیم الگوبرداری… ۷۱

اصول الگوبرداری… ۷۲

انواع الگوبرداری… ۷۲

مدل عمومی EFQM و جایگاه الگوبرداری در آن.. ۷۴

ارتباط معیارهای EFQM با انواع روش‌های الگوبرداری… ۷۵

ساپکو و الگوبرداری… ۷۵

فرصت‌های بهبود ساپکو برای الگوبرداری بر اساس گزارشات بازخورد. ۷۶

شکل‌گیری پروژه «توسعه فرایندی برای الگوبرداری». ۷۶

پانوشت: ۷۶

منابع: ۷۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

خلاصه ای کوتاه از مقاله  اصول و مبانی مدل تعالی سازمان را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه مدلهای تعالی سازمانی

در سال ۱۹۵۰ موسسه UNION OF JAPANCSE SCIENTISTS AND ENGINEERS  آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی های مختلفی در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود و در سال ۱۹۵۱ این موسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ در زمینه کیفیت جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد .

تعریف تعالی سازمانی

مدل تعالی : ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم میکند.

مزایای مدل تعالی سازمانی

  • این مدل از فرآیندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر برخوردار است .
  • نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذینفعان واکنش سریع دارد.
  • به نتایج کسب شده توسط سازمان توجه ویژه ای دارد.

معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی

سازمانها جهت خودارزیابی و سنجش خود با دیگر سازمانها نیازمند ابزاری ویژه و مناسب و دارای ساختار مدیریتی میباشند که مدلهای تعالی دارای این ویژگی است .

 معیار چهار : شرکای تجاری و منافع  ( Partnership & Resources )

سازمانهای متعالی مشارکتها و همکاریهای تجاری بیرونی ، تامین کنندگان و منابع داخلی خود را به منظور پشتیبانی از خط مشی و استراتژی و اجرای اثر بخش فرآیندهایشان برنامه هایشان برنامه ریزی و مدییت می کنند

معیار شش : نتایج مشتریان ( Customer Results )

سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با مشتریان خود را اندازه گیری کرده و به آنها دست مییابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با مشتریان بیرونی خود چه نتایجی بدست می آورد.

 مقیاس ادراکی

این مقیاسها، بیانگر ادراک کارکنان از سازمان است به عنوان مثال از طریق نظرسنجی ها، گروه های نمونه ، مصاحبه و ارزیابی های ساختار یافته بدست می آیند.

معیار نه : نتایج کلیدی عملکرد ( Key Performance Results )

سازمانهای متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با عناصر اصلی خط مشی و استراتژی را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند. در اینجا مشخص میگردد که سازمان در ارتباط با عملکرد برنامه ریزی شده خود چه نتایجی بدست می آورد.

شاخص های کلیدی عملکرد

این شاخص ها، شاخص هایی عملیاتی هستند که به منظور پایش و درک فرآیندها و پیش بینی بهبود احتمالی دستاوردهای کلیدی عملکرد به کار گرفته می شوند.

رهیافت کارگاهی :

اعضای تیم خودارزیابی اطلاعات را جمع آوری و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه میکنند و از طریق بازنگری و پیشرفت برنامه های اجرایی و امتیاز دهی به یک نظر اجماع میرسند.

رهیافت پروفرما :

بعلت درگیری افراد بیشتری از افراد در بخش های مختلف سازمان در امر جمع آوری اطلاعات از دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر است .

رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه :

در این روش بر اساس فرآیندی که جهت دریافت جایزه اروپایی کیفیت توصیه شده است صورت میگیرد.امتیاز دهی در این روش از دقت بالایی برخوردار است.

ریسکهای رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه :

  • این ریسک وجود دارد که اعضای تیم مدیریت در این فرایند مشارکت ضعیف داشته باشند یا به جای شرکت در فرایند خودارزیابی ، نماینده ای برای این کار تعیین کنند .
  • امکان دست کاری نتایج و پوشش گذاشتن بر نتایج واقعی وجود دارد .

ندیس سیمین

این نوع سازمانها بصورت سریع فرآیندها را طی کرده و از اطلاعات جامع و معتبر و به موقع استفاده میکنند و با معیارهای کمی مورد سنجش قرار میگیرند.این سازمانها بایستی بیش از ۶۳۰ امتیاز کسب کند تا بعنوان برگزیده و برنده جایزه تندیس سیمین معرفی شوند.

الـگـوبـرداری لازمه تعالی سازمانی

افزایش روزافزون انتظارات مشتریان از یک‌سو و تشدید رقابت میان عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از سوی دیگر موجب شده تا سازمان‌ها به سرعت به دنبال ایجاد تغییرات در محصولات و فرایندهای خود باشند

الگوبرداری چیست؟


در منابع مختلف تعاریف متعددی از الگوبرداری ارائه شده است. ولی به‌طور کلی همگی آنها بر یادگیری و سازگار نمودن تجارب برتر با شرایط سازمان جهت دستیابی به عملکرد بهتر تأکید دارند.

اهداف، مزایا و مفاهیم الگوبرداری

اگر سؤال شود که هدف الگوبرداری چیست، پاسخ آن است که اصولاً هدف اولیه الگوبرداری از احساس نیاز به ایجاد اهداف معتبر و جاری‌سازی بهبودهای مستمر ناشی می‌شود

اصول الگوبرداری

انجام الگوبرداری و کسب موفقیت در آن مستلزم پذیرش و رعایت برخی اصول اجرایی است که در ذیل به آن پرداخته می‌شود

الگوبرداری وظیفه‌ای یا صنعت:

الگوبرداری از فرایندها در یک سازمان با عملکرد بهتر یا برتر در همان صنعت، الگوبرداری وظیفه‌ای یا صنعت نامیده می‌شوند.

جایگاه الگوبرداری درمدل تعالی EFQM


همان‌گونه که در تعریف آمده است، الگوبرداری فرایندی است که سازمان‌ها به منظور اقتباس تجربیات سازمان‌های پیشرو و برتر، تطابق آن با وضعیت سازمان و انجام اقداماتی جهت بهبود عملکرد از آن استفاده می‌کنند.

ارتباط معیارهای EFQM با انواع روش‌های الگوبرداری

شرکت بوش ترکیه، یکی از برندگان جایزه EFQM در سال ۲۰۰۳ است. جدول۲، دفعات استناد و اشاره آن شرکت به فعالیت الگوبرداری را در اظهارنامه‌اش نشان می‌دهد. بر اساس این جدول معیار پنجم (فرایندها)، با ۳۱ مورد، بیشترین دفعات استناد به الگوبرداری را دارد

فرصت‌های بهبود ساپکو برای الگوبرداری بر اساس گزارشات بازخورد

– شرکتی با پیشینه و توانمندی ساپکو برای طی مسیر تعالی تا چه اندازه نیازمند ایجاد نظامی هدفمند برای انجام الگوبرداری است.

شکل‌گیری پروژه «توسعه فرایندی برای الگوبرداری»


پس از فرایند خودارزیابی ۱۳۸۵ ساپکو، تعدادی پروژه بهبود در سطح شرکت شناسایی شدند که از این تعداد، ۱۳ پروژه پس از تصویب کمیته راهبری برای اجرا در دستور کار قرار گرفت.

منابع:

اصول و مبانی مدل تعالی سازمان
۱. Joseph M. Juran and A. Blanton Godfrey (1998

). “Juran’s quality handbook”, fifth edision, chapter 2.

  1. Asian Productivity organization (205), “Benchmarking Training Manual”.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 4 =