استعدادهای اهمیت اموزش وپرورش درخشان

در جامعه امروز ا«وزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به تکنیک قویتر و توسعه و پیشرفت بیشتر است رقابت دامنه داریکه باری استفاده از تکنیکهای جدید و تامین شرایط بهتر زیست و بین ملل مختلف جهان وجود دارد ، انگیزه تلاش و کوشش وسیعی است که برای بنیادگذاری نظام جامعتر و  سود بخشتر آموزشی اعمال می شود و خود از اهمیت این بخش از فعالیت های اجتماعی متاثر است دگرگونیهای روزمره و سریع زندگی انسان نیز نیاز به ترتبیت و کسب آمادگی برای قبول تحول در ابعاد گوناگون حیات انسانی را به خوبی توجیه می‌کنند.

این تحقیق دانشجویی  استعدادهای اهمیت اموزش وپرورش درخشان مشتمل بر ۷۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

آموزش  ۱

اهمیت آموزش و پرورش     ۱

محتوای آموزش و پرورش ۱

رده بندی مسائل آموزش و پرورش   ۲

اهداف در نظام آموزش و پرورش   ۳

اصول  کلی و اصول برنامه ریزی آموزشی در دوره متوسطه     ۴

تعریف آموزش و پرورش دوره متوسطه    ۵

اهمیت آموزش و پرورش دوره متوسطه   ۶

ویژگیهای آموزش متوسطه   ۷

ویژگیهای دانش آموزان دوره متوسطه   ۷

تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه   ۸

طرح جدید آموزش دوره  متوسطه   ۱۰

دلایل اولویت اجرای طرح جدید متوسطه   ۱۱

اهداف دوره متوسطه  ۱۲

ساختار دوره های متوسطه، پیش دانشگاهی و کاردانی پیوسته   ۱۴

اهداف و سیاستهای کلی از پیدایش گروه استعدادهای درخشان در نظام آموزشی   ۱۶

ساختار آموزشی و تشکیلاتی دوره متوسطه استعدادهای درخشان ۱۷

شیوه ها و روشهای مختلف آموزش و تدریس علوم   ۱۷

روش آموزشی تدریس به گروههای کوچک   ۱۹

انتخاب وضعیت فیزیکی در آموزش به شیوه گروههای کوچک ۲۰

روش آموزش فردی ۲۱

یادگیری به روش تحقیق یا اکتشاف آزاد ۲۱

آموزش و یادگیری به روش اکتشاف هدایت شده  ۲۲

آموزش به روش اکتشاف هدایت شده  ۲۲

مزایای روش اکتشاف هدایت شده  ۲۳

تغییر انگیزه بیرونی دانش آموزان به انگیزه درونی   ۲۳

نبود بهترین راه آموزش علوم برای همه کودکان    ۲۴

روش پیشنهادی آموزش علوم برای گروه استعدادهای درخشان   ۲۴

تحقیق و پژوهش   ۲۶

ضرورت پژوهش   ۲۷

فوائد پژوهش  ۲۸

در جنبه اجتماعی   ۲۸

اهداف و مقاصد پژوهش    ۲۹

ضرورت امر پژوهش در توسعه علم    ۲۹

ضرورت امر پژوهش و تربیت پژوهشگر در سیستم آموزش فوق   ۲۹

تاثیر عواملی فیزیکی معماری بر عملکرد قرارگاههای تربیتی  ۳۱

تاثیر عوامل فیزیکی – معماری در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی  ۳۱

تاثیر (ساخت) یا (معماری) در عملکرد قرارگاه‌های تربیتی  ۳۱

تاثیر عوامل (فیزیکی ) در عملکرد قرارگاه های تربیتی  ۳۱

خصوصیت فیزیکی مدرسه  ۳۲

خصوصیت فیزیکی ساختمانهای مدارس   ۳۲

اندازه کلاسها و مدارس   ۳۳

ساختار و سازماندهی محیط مدرسه  ۳۴

مدرسه کوچک، مدرسه بزرگ ، تاثیر اندازه مدرسه   ۳۴

تاثیر اندازه مدرسه بر دانش‌آموزان   ۳۶

رنگ آمیزی مدرسه   ۴۲

رنگ آمیزی فضای داخلی کارگاه و هنرستانها‌  ۴۳

تاثیر گروه سنی خاص و ویژگی های روحی و جسمی آنها و تاثیر آن بر معماری محیط آموزشی ۴۵

مفهوم نوجوانی و جوانی و روانشناسی گروه مخاطب (۱۴ تا ۱۸ سال)  ۴۵

مفهوم نیاز و بررسی آن در جوانان ۴۵

تقسیم بندی نیازها  ۴۶

نیازهای فیزیولوژیک    ۴۶

طبقه بندی نیازهای جوانان   ۴۷

تفاوت های رشدی و ساختاری در دخترها و پسرها در گروه سنی دبیرستان و کلاس درس مطلوب    ۴۸

تفاوت های رشدی و ساختاری ۴۸

تفاوت های کارکردی. ۴۸

استدلال انتزاعی و عینی .۴۹

یادگیری متفاوت در دخترها و پسرها .  ۵۱

ویژگی های افراد سرآمد و تیزهوش و اقدامات و توصیه های آموزشی  . ۵۲

علل سرآمدی . ۵۳

ویژگیهای روانی و عاطفی ‌. ۵۴

اقدامات آموزشی .  ۵۵

توصیه های آموزشی.  ۵۶

تاثیر عوامل سازمانی و تغییرات آن بر فضاهای آموزش .۵۹

ضوابط و معیارهای استاندارد طراحی فضاهای آموزشی .

فضاهای مورد نیاز مدارس . ۶۳

فضاهای تحصیلی . ۶۴

کلاس آموزش دروس نظری (از لحاظ عملکرد ).۶۴

کلاس آموزش دروس تجربی .۶۴

پاره ای از ویژگیهای خاص فضای تدریس ابتداییک . ۶۵

ویژگیهای کتابخانه. ۶۸

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله استعدادهای اموزش وپرورش درخشان را در زیر می توانید ببینید.

-۱-۱ اهمیت آموزش و پرورش:

تمدن امروزه وجوه متفاوتی دارد. دگرگونی تکنیک زندگی مرتبا بر وسعت و تنوع نیازها می‌افزاید و بهره‌مندی انسانها را از مهارتها و تواناییهای جدید ایجاب می‌کند. در اثر این تحول تدریجی چه بسا هدفهای تربیتی که روزی بعنوان مقاصد تجملی مطرح بوده اند و اکنون یک نیاز اجتناب ناپذیر عمومی جلوه می‌کنند. روشن است که کسب مهارت برای مقابله با نیازهای متنوع و پیچیده زندگی و کسب اهلیت برای استفاده از تکنیک نوع و کاربرد ابزار جدید. خود مستلزم توسل جستن به تربیت عمدی است

-۱-۴ اهداف در نظام آموزش و پرورش :

هدف آموزش و پرورش را در چهارچوب نیازها و ضرورتهای زندگی فردی و گروهی انسانها باید بنیاد کرد. بنابراین منظور از تربیت بیش ازآنکه قابل وضع کردن باشد در حوزه کشف کردن است. مقاصد تربیتی را در هر زمان و بر مبنای شرایط خاص هر مکان در آن سلسله مسائلی که مبتنی به زندگی روزمره انسانهاست باید جستجو کرد و این مستلزم شناسایی دقیق و بازشناسی مستمر نیازها و ضرورتهای زندگی است.

-۱-۶ تعریف آموزش و پرورش دوره متوسطه :

از کلمه متوسطه در نظام آموزش و پرورش مستفاد می شود که دوره‌ای است که نقش واسطه میانی، دوره ابتدایی و دوره عالی را ایفا می کند.

-۱-۱۰ تاریخچه ظهور و تکوین آموزش و پرورش دوره متوسطه

تاسیس دارالفنون را در سال ۱۲۲۸ باید سرآغاز مدرسه متوسطه به سبک جدید در ایران دانست. الگوی این مدرسه ازنظر ساخت، برنامه‌های درسی و مقررات آموزشی از کشورهای اروپایی بویژه فرانسه اقتباس شده است.

روش آموزش فردی

آموزش فردی به ما کمک می کند تفاوتهای فردی دانش آموزان را بشناسیم و یادگیری مستقل را به آنها بیاموزیم در این میان، روشهای مطالعه و مهارتهای مطالعه می‌توانند براثر بخشی یادگیری مستقل، بیفزایند.

خصوصیت فیزیکی مدرسه

خصوصیت فیزیکی خاص در مدرسه در توسعه موفقیت مهم می باشد. این خصوصیت مربوط به کاهش نادانی و سوء استفاده می‌شود و یک فضای پاکیزه و شادی آور را به وجود می‌آورد. جانسون متوسطه را مورد مطالعه قرار داد.

تفاوت های رشدی و ساختاری:

در اغلب موارد و در اغلب جنبه های رشد زمانی مغز دخترها سریع‌تر از مغز پسرها رشد می‌کند. دخترها یک سال زودتر از پسرها به مهارت های کلامی می‌رسند. به همین جهت است که در اغلب موقع دختر از پیش دبستانی سریع تر از پسرها خواندن را یاد می‌گیرند. و فهرست لغات و کلماتی که می‌داند در مقایسه با پسرها بیشتر است.

ضوابط و معیارهای استاندارد طراحی فضاهای آموزشی

مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت دانش آموزی و پیش بینی افزایش آن در سال های اینده این ضرورت را ایجاد می کند که امر احداث مدارس به عنوان یکی از عوامل اصلی آموزشی براساس موازین علمی و فنی مورد توجه قرار می گیرد.

ویژگیهای کتابخانه :

کتابها باید در قفسه های باز در سالن مطالعه و در دسترس دانش آموزان قرا رگیرد. قسمت مطالعه انفرادی از با مطالعه جمعی جدا باشد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده روش تحقیق

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 3 =