مقالات رشته روانشناسی

شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار فرایند تربیت یک کودک باهوش و سالم برای والدین هم لذت بخش است و هم مشکلات و ناراحتیهای فراوانی همراه دارد. این در حالی است که در مورد خانواده های کودکان عقب مانده ذهنی این فرایند بسی پیچیده تر، مشکل تر و فشارزاتر است.

مطلب شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار مشتمل۹۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

مقدمه و بیان مساله: ۲

اهمیت تحقیق : ۹

اهداف تحقیق: ۱۱

سؤالات تحقیق: ۱۱

فرضیه های تحقیق: ۱۲

تعاریف واژه ها: ۱۳

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین.. ۱۷

استرس: ۱۸

مقابله: ۲۰

تعاریف عقب ماندگی : ۲۱

تعریف عقب ماندگی ذهنی از نظر جامعه شناسی: ۲۲

طبقه بندی سیستم AAMD: 23

مشکلات والدین کودکان عقب مانده ذهنی : ۲۶

استرس والدین کودکان عقب مانده : ۲۸

جنسیت کودک: ۳۵

رفتارهای خاص کودک: ۳۶

سازگاری و شیوه های مقابله والدین کودکان عقب مانده ذهنی : ۳۷

فصل سوم: روش تحقیق.. ۵۰

روش تحقیق : ۵۱

جامعه آماری: ۵۱

نمونه و روش نمونه گیری : ۵۱

ابزارهای اندازه گیری : ۵۳

پرسشنامه منابع و استرس: ۵۴

چک لیست مهارتهای مقابله ای: ۵۷

روش نمره گذاری: ۶۰

روش جمع آوری اطلاعات: ۶۱

روش آماری: ۶۱

فصل چهارم: نتایج تحقیق.. ۶۳

نتایج تحقیق: ۶۴

آزمایش فرضیه ها: ۶۷

سوالات: ۷۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… ۷۵

بحث و نتیجه گیری: ۷۶

محدودیتهای تحقیق : ۸۳

پیشنهادها: ۸۴

پیشنهادهای کاربردی : ۸۵

فهرستمنابع: ۸۷

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی

خلاصه ای کوتاه از مقاله شیوه های مقابله با استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار را در زیر می توانید ببینید.

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار

مقدمه و بیان مساله:

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار فرایند تربیت یک کودک باهوش و سالم برای والدین هم لذت بخش است و هم مشکلات و ناراحتیهای فراوانی همراه دارد. این در حالی است که در مورد خانواده های کودکان عقب مانده ذهنی این فرایند بسی پیچیده تر، مشکل تر و فشارزاتر است.

اهداف تحقیق:

با توجه به اهمیت موضوع، اهدافی که در این پژوهش دنبال شد، عبارت بودند از:

  • مقایسه استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف با مادران کودکان بهنجار.
  • مقایسه شیوه های مقابله مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف با مادران کودکان بهنجار.

استرس:

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار استرس، اصطلاحی است که در طب و زیست شناسی بصورت گوناگون بکارگرفته شده است. و به معنی تنش روانشناختی ناشی از این رویدادها و موقعیتها، به مفهوم دقیق تر هر چیزی که در تمامیت زیست شناختی ارگانیسم اختلال بوجود آورد و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتاً از آن پرهیز کند، استرس شمرده می شود.

مقابله:

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار همانطور که گفته شد تقسیم بندیهای چندی نیز از مفهوم مقابله توسط نظریه پردازان ارائه شده است. از آن جمله: تعریفها و تقسیم بندیهای لازاروس، هامبورک و آدامز؛ فریدمن و همکارانش؛ پرلین و اسکولر می باشد.

مشکلات والدین کودکان عقب مانده ذهنی :

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار یافته های تحقیق جاستیس، اکانرووارن نشان داده اند که والدین این کودکان در زمینه های بهداشتی، رفتاری، نگهداری و ناتوانیهای فیزیکی کودکان عقب مانده خود با مشکلاتی مواجه هستند. بریستول و شوپلر نیز به مواردی از قبیل اداره کودک، مهارتهای خودیاری، و وابستگی بعنوان مشکلات والدین اشاره کرده اند.

استرس والدین کودکان عقب مانده :

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که مشکلات ناشی از داشتن یک کودک عقب مانده ذهنی و نگهداری و مراقبت از او می تواند استرسهای فزاینده ای را برای والدین بدنبال داشته باشد.

جنسیت کودک:

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار همانند مطالعه انجام شده روی کودکان بهنجار (هترینگتون ۱۹۸۱) در مطالعات انجام شده روی کودکان عقب مانده شدید (فاربر ۱۹۵) کودکان دارای اختلالات رفتاری (پاترسون ۱۹۸۰) و کودکان اوتیستیک (بریستول ۱۹۷۹؛ بریستول و شوپلر ۱۹۸۴) دختران نسبت به پسران، کمتر از استرس زا بوده اند.

سازگاری و شیوه های مقابله والدین کودکان عقب مانده ذهنی :

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار تحقیقات بسیاری در مورد سازگاری و شیوه های مقابله والدین کودکان عقب مانده با استرس انجام شده است که برخی از آنها به سازگاری و منابع روانشناختی و اجتماعی سازگاری این خانواده ها پرداخته اند و برخی دیگر، مشخصاً شیوه های مقابله والدین کودکان عقب مانده را با استرس ناشی از داشتن یک کودک عقب مانده مورد بررسی قرارداده اند.

نمونه و روش نمونه گیری :

گروه نمونه این پژوهش ۱۰۰ نفری بودند که ۵۰ نفر از آنها را مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر (خفیف) ۷ تا ۱۱ ساله (۲۵ مادر دختر و ۲۵ مادر پسر) و ۵۰ نفر دیگر را مادران کودکان بهنجار ۷ تا ۱۱ ساله (۲۵ مادر دختر و ۲۵ مادر پسر) تشکیل می دادند.

چک لیست مهارتهای مقابله ای:

این چک لیست توسط کارور، شیر و ینتروپ در سال ۱۹۸۹ براساس مدل لازاروس از استرس و مدل خودنظم بخشی رفتاری تهیه شده است. این چک لیست یک وسیله چند بعدی است و راههائی را که مردم به استرس پاسخ می دهند، بررسی می کند.

بحث و نتیجه گیری:

استرس مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان بهنجار هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان استرس و شیوه های مقابله مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف با مادران کودکان بهنجار بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان داد که بین میانگین نمرات کل استرس مادران کودکان عقب مانده و مادران کودکان غیرعقب مانده (بهنجار) تفاوت معنی داری وجود دارد یعنی مادران کودکان عقب مانده نسبت به گروه مقایسه از سطوح استرس بالاتری برخوردارند.

فهرستمنابع:

  • ابراهیمی، امرالله،(۱۳۷۱)، مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس از ضایعه مغزی.
  • اسداللهی، قربانعلی و عباسعلی زاده، علی(۱۳۷۲)، راهنما برای خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی. اصفهان، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  • البرزی، شهلا و بشاش، لعیا (۱۳۷۲). بررسی نگرشی والدین کودکان عقب مانده ذهنی نسبت به امر پیشگیری، آموزش و تسهیلات و امکانات موجود در جامعه، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه تهران.
  • البرزی ، شهلا و بشاش، لعیا (۱۳۷۵) . تاثیر کودک عقب مانده ذهنی بر خانواده. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه تهران.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی