اساس راهبرد منابع انسانی

دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند، چیست؟ چرا شرکتهایی که در تدوین راهبردهای خود در سطوح بنگاه، واحد کسب و کار و وظیفه سرمشق و پیشتاز بوده اند، در تدوین راهبردهای مدیریت بر کارکنان خود اینگونه کند عمل می کنند؟‌

این مقاله دانشجویی مشتمل بر ۲۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه. ۱

بستر مدیریت منابع انسانی.. ۲

محیط خارجی.. ۲

محیط داخلی.. ۴

مدیریت منابع انسانی.. ۵

موضوعات مهم و زیربنایی.. ۷

تلفیق راهبردی.. ۷

یک رویکرد منسجم.. ۸

مدیریت تحول.. ۹

انعطاف پذیری.. ۱۰

ارزشها ۱۱

الزام و تعهد. ۱۲

راهبرد کسب و کار و ماهیت آن.. ۱۵

عناصر اصلی راهبرد منابع انسانی.. ۱۶

تدوین راهبرد منابع انسانی.. ۱۷

سازماندهی و مدیریت تدوین راهبرد منابع انسانی.. ۱۸

منبع.. ۱۹


خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

بستر مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی، در طول دهه گذشته به عنوان یک رویکرد اداره کارکنان در سراسر سازمان، شهرت یافته است. اعتلا و توسعه آتی آن را می توان با تحولات محیطی پیش آمده در درون و بیرون سازمانها مرتبط دانست.

محیط داخلی
فشارهای رقابتی موجود، ضرورت تمرکز مدیران بر نوآوری، ارتقای کیفیت، خدمات مشتری و کاهش  هزینه تشدید کرده است. این پدیده بر شیوه اختاردهی و اداره سازمانها تأثیر نهاده است.

تلفیق راهبردی
تلفیق راهبردی، فرایند مرتبط ساختن سیاستها و فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با راهبردهای روشن و صریح کسب و کار است. فرایند تلفیق در صدد تطبیق منابع انسانی موجود با مقتضیات پیوسته در حال تغییر سازمان، بر می آید. این فرایند همچنین برای حصول اطمینان از اجرای راهبردهای کسب و کار، صلاحیتهای مورد لزوم در همه سطوح سازمان را تعیین خواهد کرد. و آنگاه ابتکارات تویعه منابع انسانی لازم برای فراهم ساختن آن صلاحیتها را به کارخواهد گرفت. بالاخره، فرایند مورد بحث اهرمهای لازم برای اداره کردن تحول راهبردی را فراهم خواهد ساخت.

 

مدیریت تحول
راهبردهای منابع انسانی باید سازمان را در فرایند پیشروی در مسیری کمک کنند که به وسیله راهبردهای کسب و کار تعیین شده است. راهبردهای مورد بحث این رسالت را در وهله اول با فراهم ساختن اهرمهای گونانگون تغییر و تحول از طریق معرفی پدیده‌های تأمین منبع تلفیقی، توسعه منابع انسانی، نظامیهای مدیریت عملکرد و پاداش و در وهله بعد، با بررسی این مسأله تحقق می بخشد که آیا مدیریت تحول به گونه ای مناسب انجام شده است یا خیر.

انعطاف پذیری
در هر یک از حیطه های مدیریت منابع انسانی لزوماً باید ساختارها، فضا، نظامها و سازمانهای انعطاف پذیر ایجاد کرد تا سازمان را با آمادگی کامل به واکنش مناسب در قبال تحول قادر سازد. سازمانها باید به شعار«استواری در راستای اهداف ،‌اما نرمش و انعطاف در ارتباط با بزار» پای یند و معتقد باشند.

راهبرد کسب و کار و ماهیت آن
کارشناسان راهبرد کسب و کار معتقدند که این راهبرد جهت سیر شرکت را، برای نیل به مزیت رقابتی پایدار در محیط خو.د، تعیین می کند. به عبارت دیگر راهبرد، ابزار تمایلی است که سازمان به تخصیص درازمدت منابع مهم خود دارد.

سازماندهی و مدیریت تدوین راهبرد منابع انسانی
تلفیق اثربخش راهبرد منابع انسانی در صورتی امکان پذیر است که مدیر امور کارکنان سازمان، از نزدیک و همگام با سطح عالی مدیریت در تنظیم راهبرد کسب و کار مشارکت داشته باشد.

منبع
کتاب راهبردهای مدیریت انسانی، مترجم: دکتر خدایار ابیلی و حسن موفقی انتشارات فرا، ناشر مدیریت فردا، سال: بهار ۸۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته مدیریت

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه − یک =