بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

ازدواج پیوندی است که بین زنان و مردان صورت می­گیرد و یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی است ولی شکل و نوع ازدواج در بین مردم متفاوت است و هر فردی هدفش از ازدواج، دلایل گوناگونی دارد البته عوامل گوناگونی دست در دست هم می­دهند که شخص بتواند تعیین­کننده ازدواجش باشد عوامل گوناگون سبب این عامل می­شود؛ عواملی چون اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی. کلودی اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی جنسی. ازدواج در ایران

ازدواج در ایران

چکیده

ازدواج نهادی است که از آن طریق مرد و زن و با هم پیمان زناشوئی می­بندند.یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی اساسی که در طول تاریخ گذشته از دوره قاجاریه در ایران رخ داده تحولات مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. این تغییرات شامل تحول در شکل و سن ازدواج، نوع خانواده و … و عوامل مؤثر بر آن است.تعداد زوجات به دلایلی از جمله مشکلات اقتصادی و تغییر نگرش­ها رو به کاهش است و شیوه همسرگزینی به دلیل تغییر در مفهوم ازدواج دچار تحولات بزرگی شده است

این تحقیق دانشجویی بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی مشتمل بر۱۴۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

ازدواج

فهرست مطالب

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

فصل اول:

 • بیان مسئله………………………………………………………………………………….. ۲
 • اهمیت و ضرورت مسئله………………………………………………………………. ۲
 • انگیزه تحقیق………………………………………………………………………………. ۲
 • اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………… ۲
 • پرسش های تحقیق………………………………………………………………………. ۳
 • قلمرو جغرافیایی تحقیق………………………………………………………………… ۳
 • زمان تحقیق………………………………………………………………………………… ۳
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………. ۴
 • روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………. ۴
 • پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. ۴
 • مشکلات تحقیق………………………………………………………………………….. ۵
 • ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم :

۱-۲- جغرافیایی طبیعی ایران…………………………………………………………………….. ۹

۲-۲- آب و هوای ایران…………………………………………………………………………… ۱۰

۳-۲- پوشش گیاهی و جانوری ایران…………………………………………………………… ۱۱

۴-۲- گروه قومی ………………………………………………………………………………….. ۱۶

۵-۲- خط…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۶-۲- دین…………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۷-۲- زبان……………………………………………………………………………………………. ۱۷

۸-۲-  جغرافیایی انسانی ایران…………………………………………………………………… ۱۸

۹-۲- جمعیت کشور ایران………………………………………………………………………… ۱۸

۱۰-۲- جغرافیایی اقتصادی ایر ان………………………………………………………………. ۲۲

فصل سوم:

۱-۳- وصلت زناشویی…………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۳- نظریه های در مورد ازدواج……………………………………………………………….. ۲۶

۳-۳- نظام خویشاوندی……………………………………………………………………………. ۲۸

۴-۳- انتخاب همسر ………………………………………………………………………………. ۳۱

۵-۳- شکل های مبادله…………………………………………………………………………….. ۳۲

۶-۳- شکل های خاص ازدواج………………………………………………………………….. ۳۴

۷-۳- روابط جنسی پیرازناشویی………………………………………………………………… ۳۵

۸-۳- ممنوعیت ازدواج با محارم………………………………………………………………… ۳۵

۹-۳- برون همسری………………………………………………………………………………… ۳۵

۱۰-۳- درون همسری……………………………………………………………………………… ۳۸

۱۱-۳- قومیت و الگوهای قومیت در ایران……………………………………………………. ۴۰

۱۲-۳- ازدواج در کشورهای جهان……………………………………………………………… ۴۱

۱۳-۳- ازدواج در ایران……………………………………………………………………………. ۴۲

۱۴-۳- ازدواج در ادیان و مذاهب………………………………………………………………. ۴۵

۱۵-۳- اهداف زناشویی……………………………………………………………………………. ۴۷

۱۶-۳- همسر گزینی……………………………………………………………………………….. ۴۸

۱۷-۳- پیوند با سنن………………………………………………………………………………… ۴۸

۱۸-۳- همسان همسری……………………………………………………………………………. ۴۹

۱۹-۳- خانواده ……………………………………………………………………………………… ۵۲

فصل چهارم

۱-۴- آغاز کار سلسله قاجاریه…………………………………………………………………… ۵۷

۲-۴- نسب و گروه های قومی قاجاریه……………………………………………………….. ۵۷

۳-۴- پادشاهان قاجاریه……………………………………………………………………………. ۵۸

۴-۴- ازدواج در دوره قاجاریه…………………………………………………………………… ۶۲

۵-۴- ازدواج پادشاهان در دوره قاجاریه ……………………………………………………… ۶۲

علل اجتماعی حرمسرا سازی…………………………………………………………………….. ۶۳

۶-۴- مشخصات حرمسرای پادشاهی………………………………………………………….. ۶۳

۷-۴- ازدواج در میان مردم……………………………………………………………………….. ۶۷

۸-۴- اقلیت های مذهبی………………………………………………………………………….. ۷۰

۹-۴- ازدواج در قشرهای مختلف………………………………………………………………. ۷۰

۱۰-۴- طلاق و وضع بیوه زنان………………………………………………………………….. ۷۶

۱۱-۴- شیوه مجازات زنان بدکاره در دوره قاجار……………………………………………. ۷۶

۱۲-۴- زن عصر قاجار در خانه و جامعه………………………………………………………. ۷۷

۱۳-۴- وضع اجتماعی زنان ……………………………………………………………………… ۷۹

۱۴-۴- مدارس دختران…………………………………………………………………………….. ۸۲

۱۵-۴- انقراض سلسله قاجاریه………………………………………………………………….. ۸۳

فصل پنجم:

۱-۵- آغاز عصر پهلوی……………………………………………………………………………. ۸۶

۲-۵- شاهان عصر پهلوی…………………………………………………………………………. ۸۶

۳-۵- ازدواج در عصر پهلوی……………………………………………………………………. ۸۸

ازدواج پادشاهان و شاهزادگان در عصر پهلوی………………………………………………. ۸۸

۴-۵- اقدامات مهم رضاشاه……………………………………………………………………….. ۹۸

۵-۵- قشربندی جامعه در دوره پهلوی…………………………………………………………. ۱۰۰

۶-۵- ازدواج در قشرهای مختلف مردم……………………………………………………….. ۱۰۰

۷-۵- انقراض عصر پهلوی……………………………………………………………………….. ۱۰۳

۸-۵- ممنوعیت در ازدواجها……………………………………………………………………… ۱۰۳

۹-۵- مراحل و شرایط ازدواج…………………………………………………………………… ۱۰۵

۱۰-۵- شرایط مهم در ازدواج……………………………………………………………………. ۱۰۶

۱۱-۵- مندرجات سند ازدواج …………………………………………………………………… ۱۰۸

۱۲-۵- مهر یا صداق……………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۱۳-۵- جهیزیه………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۱۴-۵- شرایط صحت نکاح………………………………………………………………………. ۱۱۰

۱۵-۴- شرایط عاقد………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۱۶-۵- فواید ازدواج……………………………………………………………………………….. ۱۱۰

فصل ششم:

۱-۶- آمار ازدواج در ایران……………………………………………………………………….. ۱۱۳

۲-۶- عوامل جسمی در سن ازدواج……………………………………………………………. ۱۱۵

۳-۶- عوامل روانی در سن ازدواج……………………………………………………………… ۱۱۵

۴-۶- عوامل اجتماعی –فرهنگی در سن ازدواج…………………………………………….. ۱۱۵

۵-۶- انتخاب همسر……………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۶-۶- عوامل اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۲۰

۷-۶- اشتغال…………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۸-۶- تفاوت آمار جمعیت در شهر وروستا…………………………………………………… ۱۲۲

۹-۶- ازدواج موقت………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۱۰-۶- تعریف ازدواج موقت…………………………………………………………………….. ۱۲۳

۱۱-۶- عوامل مهم ازدواج موقت در ایران…………………………………………………….. ۱۲۴

۱۲-۶- تعدد زوج…………………………………………………………………………………… ۱۲۴

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

منابع……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج  ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی را در زیر می توانید ببینید.

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج  ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

چکیده

ازدواج نهادی است که از آن طریق مرد و زن و با هم پیمان زناشوئی می­بندند.

یکی از مهمترین تغییرات اجتماعی اساسی که در طول تاریخ گذشته از دوره قاجاریه در ایران رخ داده تحولات مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده است. این تغییرات شامل تحول در شکل و سن ازدواج، نوع خانواده و … و عوامل مؤثر بر آن است.

مقدمه:

ازدواج پیوندی است که بین زنان و مردان صورت می­گیرد و یکی از مهمترین پدیده­های اجتماعی است ولی شکل و نوع ازدواج در بین مردم متفاوت است و هر فردی هدفش از ازدواج، دلایل گوناگونی دارد البته عوامل گوناگونی دست در دست هم می­دهند که شخص بتواند تعیین­کننده ازدواجش باشد عوامل گوناگون سبب این عامل می­شود؛ عواملی چون اقتصادی- فرهنگی- اجتماعی- سیاسی. کلودی اشتروس معتقد است که ازدواج برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماعی جنسی.

 بیان مسئله

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی از دیدگاه اجتماعی در این تحقیق به بررسی ازدواج شاهان قاجاری و دلایل نوع ازدواج و تعدد زوجات و همینطور تأثیر این ازدواج­ها بر زندگی مردم و همینطور ازدواج در قشرهای مختلف مردم در دوره قاجاریه و همینطور تغییر و تحول ازدواج در عصر پهلوی و اصلاحاتی که شاهان دوره پهلوی در این زمینه ازدواج انجام داده­اند. در دوره کنونی عواملی که سبب تغییرات در شکل و نوع و سن ازدواج می­شود بررسی می­گردد.

پیشینه تاریخی:

 1. مقاله آقای دکتر آزاد ارمکی و خانمها: مهناز زند- طاهره خزایی که در مورد تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانواده ایرانی، بود به بررسی مطالعه تطبیقی در مورد سن ازدواج، دفعات ازدواج، علت ازدواج­های مجدد، دایره و دامنه همسرگزینی در میان سه نسل متوالی پرداخته بودند.

آمار ازدواج در ایران:

تعداد افراد در سن ازدواج در سال ۱۳۷۵و۱۳۸۱ در ایران در حدود ۱۵۴۷۹۵۲۴ نفربوده که به ۱۹۸۴۸۱۳۹ د سال ۱۳۸۱ افزایش یافته است . در سال ۸۱ به ازای هر یک مرد درسن ازدواج ۲۳/۱ دختر در سن ازدواج در کشور وجود دارد. ازدواج در سال های ۸۴و۸۵ در تعدادی از شهرهای ایران : خراسان جنوبی در سال۸۴ ،۶ هزار و۱۱۱ مورد و در سال ۸۵ ، ۷ هزار و ۵۰۲ مورد افزایش یافته ولی در بفیه استان ها کاهش یافته است.  عوامل مؤثر بر سن ازدواج و تحولات آن

متون تاریخی و سفرنامه­ها که بعضاً شرح حال سلاطین وقت است نشان می­دهد

عوامل جسمی و روانی مؤثر در سن ازدواج:

 • نقص جسمی:

در بعضی موارد وجود نقص جسمی یا معلولیت­های مختلف مانع در راه ازدواج جوانان است که حتی گاهی منجر به تجرد قطعی۱ و یا در بعضی موارد موجب تأخیر در سن ازدواج می­گردد.

 • باروری:

سن مناسب برای داشتن فرزند نیز از جمله عوامل عمده در تعیین زمان ازدواج
می­باشد. مادران معمولاً از ۱۵ تا ۴۶ سالگی قدرت باروری دارند. غالبا مشاهده می شود که سنین خیلی پایین  یا خیلی بالا عوارض نامطلوبی چه از نظرجسمی وروحی برای مادر وچه از نظر اجتماعی برای والدین به بار می آورد

عوامل اجتماعی، فرهنگی مؤثر در سن ازدواج

 • آموزش و آگاهی:

این عامل بیشتر در خانواده­های محروم و کم­سواد دیده می­شود.زیرا دارای عدم آگاهی و آموزش لازم هستند چه در مورد خانواده ها و چه در مورد خودجوانان وقتی جوانان آموزش نمی بینند (درمورد…به موقع جوانان و عوارض سوتاخیر در ازدواج ) پیش از ازدواج مسائل برای آنها شکافته نمی شوند و واقعیات زندگی به جوانان آموزش داده نمی شوند

منابع:

بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج ازدوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی

(کتابها)

 • آزاد، حسن- پشت پرده­های حرمسرا- ارومیه- انتشارات انزلی- چاپ هفتم
 • ازغندی، علیرضا- تاریخ و تحولات سیاسی و اجتماعی ایران- تهران- انتشارات سمت- ۱۳۷۹- جلد اول
 • اعزازی، شهلا- جامعه­ شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر- تهران- انتشارات روشنگران و مطالعات زنان- ۱۳۷۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.