اذن وآثار حقوقی آن

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.

مطلب  اذن وآثار حقوقی آن مشتمل ۱۵۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته حقوق

فهرست مطالب

اهمیت موضوع. ۲

پیشینه تحقیق.. ۲

فصول مطالب… ۳

روش تحقیق.. ۴

بخش اول کلیات… ۴

طرح مطالب… ۵

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن.. ۵

۱ – تعریف اذن.. ۵

الف – اذن درلغت: ۶

۲ – ماهیّت حقوقى اذن.. ۸

۳ – مختصّات اذن.. ۱۰

الف – یک‏طرفه بودن اذن.. ۱۰

ب – قابل رجوع بودن اذن.. ۱۲

ج – حق یا حکم بودن اذن.. ۱۴

مبحث دوم: تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه. ۲۳

۱ – اذن و رضایت… ۲۳

۲ – اذن و اجازه ۲۴

۳ – اذن و حق انتفاع. ۲۶

۴ – اذن و حق ارتفاق.. ۲۹

۵ – اذن و عقود اذنیه. ۳۱

مبحث سوم: تقسیمات اذن.. ۳۸

۱ – اذن صریح و ضمنى (فحوا) و شاهد حال.. ۳۹

۲ – اذن عام و خاص…. ۴۱

۳ – اذن مطلق و مقیّد.. ۴۲

۴ – اذن موقّت و غیر موقّت… ۴۲

۵ – اذن ناشى از عقد و ایقاع. ۴۴

۶ – اذن قانونى واذن اشخاص…. ۴۵

الف – اذن قانونى: ۴۵

ب – اذن اشخاص: ۴۶

۷ – اذن در عمل حقوقى و اذن در غیر عمل حقوقى… ۴۶

بخش دوم عناصر و ارکان اذن.. ۴۹

طرح مطالب… ۵۰

مبحث اول: اذن دهنده ۵۰

۱ – اهلیّت اذن دهنده ۵۱

اعمال حقوقى صغیر ممیز (مطالعه تطبیقى) ۵۲

اذن صغیر در ورود به خانه و دادن هدیه. ۵۴

ج – عقل.. ۵۸

۲ – اختیار قانونى اذن دهنده ۶۰

مبحث دوم: مأذون.. ۶۵

۱ – لزوم وجود مأذون.. ۶۶

۲ – شرایط مأذون.. ۶۷

مبحث سوم: مورد اذن.. ۶۸

۱ – تعریف… ۶۸

۲ – شرایط مورد اذن.. ۶۹

مبحث چهارم: قصد انشا و رضایت… ۷۳

۱- انشاى اذن.. ۷۴

الف – سلامت قصد و رضا ۷۴

ب – اشتباه ۷۵

ج – اکراه ۷۷

د – تعلیق در اذن.. ۷۷

۲ – ابراز اذن.. ۷۸

الف – نقش اعلام اراده در ایقاع. ۷۹

ب – لزوم ابراز اذن از دیدگاه فقیهان.. ۸۰

ج – وسایل ابراز اذن.. ۸۱

بخش سوم بى اعتبارى و ارتفاع اذن.. ۹۰

طرح مطالب… ۹۰

مبحث اول: بى‏اعتبارى اذن.. ۹۱

مبحث دوم: ارتفاع اذن.. ۹۲

۱ – رجوع از اذن.. ۹۲

۲ – انتفاى موضوع اذن: ۹۶

۳ – انقضاى مدت اذن: ۹۷

۴ – فوت اذن دهنده یا مأذون: ۹۸

۵ – محجور شدن اذن دهنده یا مأذون: ۹۹

بحش چهارم احکام و آثار حقوقى اذن.. ۱۰۰

طرح مطالب… ۱۰۲

مبحث اول: احکام و آثار کلى اذن (قواعد عمومى) ۱۰۳

۱ – اذن در معاملات… ۱۰۳

۲ – تصرف بدون اذن یا تصرف نامشروع. ۱۰۶

۳ – ملازمه اذن در شى‏ء با اذن در لوازم آن.. ۱۱۶

ج – مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه. ۱۱۸

۴ – نقش اذن در رفع ضمان.. ۱۲۳

۵ – تجاوز از حدود اذن و تفریط… ۱۲۹

کتاب‏نامه. ۱۴۴

الف – فارسى و عربى… ۱۴۴

۱ – فقه و اصول.. ۱۴۴

۲- حقوق مدنى… ۱۵۱

۳ – فرهنگ ها، رویه قضایى و سایر کتاب‏ها ۱۵۳

ب – منابع انگلیسى… ۱۵۵

ج به زبان فرانسه. ۱۵۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

خلاصه ای کوتاه از مقاله  اذن وآثار حقوقی آن را در زیر می توانید ببینید.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود.

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.

اذن و رضایت

رضا یا رضایت در لغت به معناى موافقت و اختیار است. در اصطلاح، در معانى متعددى از جمله دو معناى زیر به کار مى‏رود:
یک: میل قلب به سوى یک عمل حقوقى که در گذشته انجام گرفته، یا اکنون انجام مى‏شود و یا در آینده واقع خواهد شد.

اذن و حق ارتفاق

حق ارتفاق در اصطلاح، حق کسى است در ملک دیگرى براى کمال استفاده از ملک خود؛ مانند آن‏که باغى در مجاورت خانه دیگرى است و مالک باغ، براى سیراب نمودن درختان باغ خود، حق بردن آب از خانه همسایه داشته باشد. حق ارتفاق گاهى جنبه مثبت دارد؛

 اذن و عقود اذنیه

وکالت، عاریه و ودیعه عقودى هستند که ازجهات گوناگون به اذن شباهت دارند. اثر اصلى این عقود اذن است؛ چنان که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در این عقود نیز هریک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مى‏تواند عقد را برهم زند.

 اذن عام و خاص

اذن، به اعتبار مأذون به دو قسم اذن خاص و اذن عام تقسیم مى‏شود. ملاک تقسیم، معین بودن یا معین نبودن مأذون است. در صورتى که مأذون یک یاچند نفر معین باشد، اذن را اذن خاص مى‏نامند

اذن مطلق و مقیّد

اذنى که شخص صادر مى‏کند، گاهى از جهت محدوده موضوع به مورد خاصى محدود نگردیده و به شرطى مشروط نشده است. چنین اذنى ر امى‏توان اذن مطلق نامید. ولى گاهى اذن به مورد خاصى محدود و یا به شرطى، مشروط مى‏گردد که آن را اذن مقیّد مى‏نامیم

اذن موقّت و غیر موقّت

اذن را مى‏توان از نظر مدت، به اذن موقّت و اذن دائم تقسیم کرد. گاهى اذن‏دهنده نسبت به امرى براى همیشه به دیگرى اذن مى‏دهد؛ چنین اذنى را اذن دائم گویند. هم‏چنین در موردى که کسى بدون تعیین مدت به صورت مطلق به دیگرى اذن مى‏دهد، مى‏توان اذن او را دائم خواند.

اذن ناشى از عقد و ایقاع

اذن از جهت منشأ، به دو قسم قابل تقسیم است: گاهى اذن از عقد ناشى مى‏شود که آن را اذن عقدى مى‏گوییم و گاهى منشأ اذن، یک ایقاع است که آن را اذن ایقاعى مى‏خوانیم. البته این تقسیم به اذن اشخاص اختصاص دارد و شامل اذن قانونى نمى‏گردد.

طرح مطالب

اذن براى صحت خود، نیاز به عناصر و ارکان ویژه‏اى دارد. روشن است که اذن، بدون اذن‏دهنده تحقق نمى‏یابد، زیرا اذن‏دهنده کسى است که اذن از او صادر مى‏گردد. بدین ترتیب یکى از ارکان اذن، اذن دهنده مى‏باشد.

اهلیّت اذن دهنده

یکى از شرایط اذن دهنده داشتن اهلیّت است. اهلیّت بر دو نوع است: اهلیّت تمتّع و اهلیّت استیفا.
اهلیّت تمتع، که همان شایستگى شخص براى دارا بودن حق مى‏باشد. طبق ماده ۹۵۶ ق.م. با زنده متولد شدن، انسان آغاز و با مرگ او پایان مى‏پذیرد.

لزوم وجود مأذون


یکى از عناصر و ارکان اذن، مأذون است. این‏که مأذون به عنوان یکى از عناصر اذن در این‏جا مطرح مى‏گردد، بدان معنا نیست که مأذون نیز همانند اذن دهنده در انشاى اذن دخالت مى‏کند و یا قبول او در تحقق یا دوام اذن مؤثر مى‏افتد

شرایط مورد اذن

هرچند، قانون مدنى به بیان شرایطى که موضوع ایقاع باید دارا باشد، نپرداخته است، ولى از موادى که در بیان شرایط موضوع قرارداد ذکر گردیده، مى‏توان دریافت که موضوع ایقاع باید داراى شرایطى باشد.

مبحث دوم: ارتفاع اذن


در بحث ازبطلان اذن، مواردى مورد توجه قرار گرفت که اذن از ابتدا به طور صحیح واقع نشده است. در پاره‏اى از موارد، اذن به دلیل وجود شرایط لازم، صحیح واقع مى‏شود، ولى پس از تحقق به علتى از بین مى‏رود. این‏گونه موارد را تحت عنوان ارتفاع اذن در ذیل مى‏آوریم.

طرح مطالب

پیش از این ماهیت حقوقى اذن، اوصاف و ویژگى‏هاى آن مورد بررسى قرار گرفت و نیز به تقسیمات گوناگونى که در مورد اذن مطرح است، اشاره شد؛ شرایط تحقق اذن و موارد بطلان یا انحلال آن، با توجه به قانون مدنى و دیدگاه‏هاى فقیهان و حقوق‏دانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مصادیق قاعده در قوانین حقوقى و فقه

تشخیص مصادیق قاعده، به دقت و توجه کافى نیاز دارد و حقوق‏دان باید با بررسى دقیق مسأله در این باره اظهار نظر نماید. از این رو در پاره‏اى موارد در مصادیق قاعده اختلاف نظر پدید آمده است.

قانون مدنى در ماده ۱۰۴ مى‏گوید

اذن وآثار حقوقی آن
«حق الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود؛ مثل این که اگر کسى حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‏انبار غیر دارد، حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم براى برداشتن آب دارد».

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته حقوق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 1 =