بررسی راه‌های آموزش خلاق با رویکرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران

انقلاب اسلامی ایران در جهان به عنوان انقلابی فرهنگی و مبتنی بر اصول و اعتقادات مذهبی شناخته می شود . اگر مروری بر کارنامه نظام تربیتی در سطح وسیع بیندازیم ، به وضوح می توانیم کاستی های فراوانی را در سطوح مختلف فرهنگ دینی نسل دوم و سوم مشاهده نماییم . علی رغم  کوشش های فراوان در جهت احیای فرهنگ ناب اسلامی در زوایایی مختلف آن چنانکه شایسته این مفهوم و بایسته توجه و اهتمام بوده است ؛ مورد عنایت وسیع و زیر بنایی که دارای عمق باشد ، واقع نشده است .آموزش خلاق

چکیده

یکی از مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی که در شکل گیری اعتقادات و نگرش های پایدار فرد مؤثر است ، ‌دوران ابتدایی و دبستان محسوب می گردد . اهمّیّت آموزش و انتقال مفاهیم دینی خصوصاً نماز که به عنوان با ارزش ترین نماد هر مکتب و دین محسوب می گردد ، بر هیچ کس پوشیده نیست ، ‌لذا با توجه به حساسیت موضوع و کاستی هایی که در برخی از مدارس دیده می شد پژوهشی در راستای الگویابی و بررسی راهکارهای خلاقانه ی آموزش مفاهیم و باورهای دینی (نماز) ضروری بود .

این تحقیق دانشجویی  بررسی راه‌های آموزش خلاق با رویکرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران مشتمل بر۲۳۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

۱-۱ بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲ اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴ سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵ فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………… ۷

۱-۷ محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم : پیشینه ی تحقیق

۲-۱ مقدمه      …………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲ تاریخچه ی باورهای دینی …………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳ ادیان و نگاه آنها به نماز و نیایش…………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱ نماز در آیین زرتشت………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۳-۲  نماز در آیین یهود…………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۳-۳  نماز در آیین مسیحیت……………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۳-۴  نماز در آیین مقدّس اسلام…………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴ تربیت دینی در دوران کودکی و نوجوانی…………………………………………………………… ۲۸

۲-۵تربیت دینی در دوره ی ابتدایی………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۵-۱نقش توجه به نیاز های کودکان در تربیت دینی…………………………………………………. ۳۲

۲-۵-۲نقش آموزش خلاق در تربیت دینی کودک………………………………………………………. ۳۳

۲-۵-۳نقش انگیزش در تربیت دینی کودک………………………………………………………………. ۳۳

۲-۵-۴نقش محبت و ایمنی در تربیت دینی کودک……………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۵نقش فرا دهنده در تربیت دینی کودک…………………………………………………………….. ۳۴

۲-۵-۶نقش محیط آموزشی در تربیت دینی کودک……………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۷نقش تفکر در تربیت دینی کودک………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۵-۸نقش روان شناسی رشد در تربیت دینی کودک………………………………………………….. ۳۸

۲-۵-۸-أ. رشد و تکامل بدنی……………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۵-۸-ب. رشد و تکامل گویایی………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۵-۸-ج. رشد و تکامل عقلی……………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۵-۸-د. رشد و تکامل اخلاقی……………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۵-۸-ه. تفاوت های جنسی و ویژگی های مختلف آن ها………………………………………….. ۴۶

۲-۵-۸-و. ویژگی های دختران در سنین ابتدایی………………………………………………………… ۴۸

۲-۵-۹نقش بصیرت گرایی در تربیت دینی کودک……………………………………………………… ۵۱

۲-۶تربیت بصیرت گرا………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۷مفهوم بصیرت گرایی……………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۷-أ.توانایی فهم زندگی (فهم وتشخیص) …………………………………………………………….. ۵۵

۲-۷-ب.نقد زندگی (تمییز وداوری) ………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۷-ج.تصمیم برای زندگی (تصمیم گیری) …………………………………………………………….. ۵۶

۲-۸طبقات و حوزه های یادگیری در رویکرد بصیرت گرا……………………………………………. ۵۷

۲-۸-أ. حوزه ی درک مفاهیم………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۸-أ.۱- فهم…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۸-أ.۲- تعقل…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۸-أ.۳- دانش…………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۸-أ.۴-تفکر منطقی………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۲-۸-ب.حوزه ی کسب مهارت……………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۸-ج. حوزه ی به کار گیری مفاهیم ومهارت ها………………………………………………………. ۶۰

۲-۸-د. حوزه ی تحلیل نقادانه وسازمان دهی افکار…………………………………………………….. ۶۱

۲-۸-ه. یادگیری ، ارتباط حوزه های چهارگانه با هم……………………………………………………. ۶۲

۲-۹بصیرت ، توانایی تشخیص و تمییز توانایی تصمیم گیری………………………………………… ۶۳

۲-۱۰راه برد های تعلیم وتربیت بصیرت گرا……………………………………………………………… ۶۴

۲-۱۰-۱ فرایند محوری……………………………………………………………………………………….. ۶۴

۲-۱۰-۲ دانش آموز محوری…………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۰-۳معلم ، مدیر یادگیری و الگوی رفتار……………………………………………………………… ۶۵

۲-۱۰-۴ رد رویکرد ذهن گرا……………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۱۰-۵اهمیت طراز تحول شناختی شاگردان در حوزه ی مفاهیم دینی…………………………….. ۶۶

۲-۱۰-۶  ارزشیابی کیفی و مستمر………………………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱۱ گام های آموزشی در تعلیم وتربیت دینی کودکان……………………………………………….. ۶۸

۲-۱۱-أ.گام اول…………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱۱-ب.گام دوم……………………………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۱۱-ج.گام سوم………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۲-۱۱-د.گام چهارم…………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۱۱-ه.گام پنجم………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۲-۱۱-و.گام ششم……………………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۱۱-ز.گام آخر……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۲-۱۲آموزش خلاق…………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۲-۱۲-۱تفکّر…………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۱۲-۲تفکّر خلاق……………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۱۲-۳اصول آموزش خلاق………………………………………………………………………………… ۸۲

۲-۱۲-۳-أ.اصل بازی………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۱۲-۳-ب.اصل شادی و لذت…………………………………………………………………………….. ۸۲

۲-۱۲-۳-ج.اصل سادگی……………………………………………………………………………………… ۸۲

۲-۱۲-۳-د.اصل آموختن در آزادی…………………………………………………………………………. ۸۲

۲-۱۲-۳-ه.اصل کنجکاوی……………………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۱۲-۳-و.اصل ایمنی………………………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۱۲-۳ز.اصل اندیشه سازی………………………………………………………………………………… ۸۳

۲-۱۲-۳-ح.اصل خلاقیّت……………………………………………………………………………………. ۸۴

۲-۱۲-۳-ت.اصل همیاری با آموزگار………………………………………………………………………. ۸۴

۲-۱۳مفهوم خلاقیت…………………………………………………………………………………………… ۸۵

۲-۱۳-۱دیدگاه های مختلف در خصوص خلاقیّت……………………………………………………… ۸۸

۲-۱۳-۲ اهمّیّت و ضرورت پرورش خلاقیّت……………………………………………………………. ۹۳

۲-۱۳-۳رشد و پرورش خلاقیّت در کودکان……………………………………………………………… ۹۴

۲-۱۳-۴الگوی پیشنهادی خلاقیّت آموزی در دبستان…………………………………………………… ۹۷

۲-۱۳-۴-أ.روش مستقیم………………………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۱۳-۴-ب.روش غیر مستقیم آموزش خلاقیت………………………………………………………… ۹۸

۲-۱۳-۴-ب.۱ آموزش خلاق………………………………………………………………………………… ۹۸

۲-۱۳-۴-ب.۲آمیختن عمق درس با هنر…………………………………………………………………… ۹۸

۲-۱۳-۴-ب.۳آموزش های اجتماعی……………………………………………………………………….. ۹۸

۲-۱۳-۴-ب.۴ ایجاد فضای خنده و بازی در جریان آموزش…………………………………………. ۹۹

۲-۱۳-۴-ب.۵ آمیختن آموزش با محرّک بدنی…………………………………………………………… ۹۹

۲-۱۳-۴-ب.۶ پذیرش تخیلات کودکان…………………………………………………………………… ۱۰۰

۲-۱۳-۴-ب.۷ آموزش فن آوری و روش های حل مسأله……………………………………………. ۱۰۰

۲-۱۳-۴ویژگی ها و صفات افراد خلاق………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۱۴فهم رفتار دانش آموزان در نظام اجتماعی آموزش و پرورش………………………………….. ۱۰۹

۲-۱۴-۱ رفتار اثربخش ، کار آمد و تاثیر گذار…………………………………………………………… ۱۱۳

۲-۱۴-۱-أ.اثربخشی……………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۲-۱۴-۱-ب.کارآمدی………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۲-۱۴-۱-ج. تأثیر گذار………………………………………………………………………………………… ۱۱۵

۲-۱۵آموزش وروابط نقش ها ………………………………………………………………………………. ۱۱۵

۲-۱۶ نظریه ها و تئوری های مرتبط با موضوع………………………………………………………….. ۱۱۷

۲-۱۶-أ. نظریه ی پیاژه ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۲-۱۶-ب.نظریه ی هارمز……………………………………………………………………………………… ۱۲۰

۲-۱۶-ج. نظریه ی گلدمن……………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۲-۱۶-د.نظریه ی فلور………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۲-۱۶-د.۱ اصل توجه انتخابی……………………………………………………………………………….. ۱۲۳

۲-۱۶-د.۲ اصل ادراک انتخابی………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۲-۱۶-د.۳ اصل یادآوری انتخابی…………………………………………………………………………… ۱۲۴

۲-۱۶-د.۴ اصل کنش انتخابی……………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۲-۱۶-ه.نظریه ی هاولند  …………………………………………………………………………………….. ۱۲۵

۲-۱۶-و.نظریه تأثیر نگرش بر رفتار………………………………………………………………………… ۱۲۷

۲-۱۷رابطه ی یادگیری با ایمان وعمل……………………………………………………………………… ۱۲۹

۲-۱۷.أ ایمان ، عمل یا بصیرت………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۲-۱۷.ب ارزشیابی یادگیری یا ارزشیابی ایمان وعمل…………………………………………………… ۱۳۲

۲-۱۸آموزه هایی در تعلیم وتربیت دینی خلاق با رویکرد بصیرت گرایی …………………………        ۱۳۲

۲-۱۸-أ.اصل اول:تعلیم وتربیت برای کمال……………………………………………………………….. ۱۳۲

۲-۱۸-ب.اصل دوم: تعلیم وتربیت برای زندگی فردی واجتماعی…………………………………… ۱۳۳

۲-۱۸-ج. اصل سوم: تعلیم وتربیت برای تحول جامعه…………………………………………………. ۱۳۳

۲-۱۸-د. اصل چهارم:انتخاب روش های تربیتی………………………………………………………… ۱۳۴

۲-۱۸-ه. اصل پنجم:اهمیت تفکر خلاق……………………………………………………………………. ۱۳۵

۲-۱۸-و. اصل ششم:جایگاه والای معلم…………………………………………………………………… ۱۳۵

۲-۱۸-ز. اصل هفتم:معلم هدایتگر…………………………………………………………………………… ۱۳۵

۲-۱۸-ح. اصل هشتم:اهمیت رابطه ی معلم و شاگرد…………………………………………………… ۱۳۶

۲-۱۸-ت.اصل نهم:برقراری تعادل میان ذهنیت و عینیت گرایی……………………………………… ۱۳۶

۲-۱۸-ی. اصل دهم:محوریت کودک در تربیت دینی ابتدایی…………………………………………. ۱۳۷

۲-۱۹نتایج و مطالعات و تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع………………………………………….. ۱۳۸

۲-۲۰نتایج مطالعات و تحقیقات خارجی مرتبط با موضوع……………………………………………. ۱۴۵

فصل سوم :روش تحقیق و مراحل اجرای تحقیق

۳-۱روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۳-۲ ابزار جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها………………………………………………………… ۱۴۹

۳-۳ شیوه اجرا و انجام پژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۴۹

فصل چهارم : یافته ها وتجزیه و تحلیل آن ها

۴-۱تعلیم وتربیت باورهای دینی (نماز) در مدارس ابتدایی…………………………………………… ۱۵۲

۴-۱-أ.ارتباط و نزدیکی با مبانی اعتقادی………………………………………………………………….. ۱۵۵

۴-۱-ب.ایجاد انگیزه و گرایش درونی…………………………………………………………………….. ۱۵۵

۴-۱-ج.تقویت تفکر و معرفت دینی (بصیرت) ………………………………………………………… ۱۵۵

۴-۲نقش مدارس در آموزش نماز به کودکان……………………………………………………………… ۱۵۶

۴-۲-أ.ایجاد شور واشتیاق…………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

۴-۲-ب.ارائه ی الگوهای دینی………………………………………………………………………………. ۱۵۶

۴-۲-ج.نقش ایجاد معرفت وشناخت………………………………………………………………………. ۱۵۷

۴-۲-د.نقش نهادینه کردن فرهنگ نماز……………………………………………………………………. ۱۵۷

۴-۲-ه.نقش ساخت نگرش مثبت در کودکان…………………………………………………………….. ۱۵۸

۴-۲-و.نقش جهت دهی اخلاقی  …………………………………………………………………………. ۱۵۹

۴-۳رابطه ی خلاقیت با رشد و تقویت باورهای دینی (نماز)………………………………………… ۱۶۰

۴-۴رابطه ی نماز و خلاقیت در مدارس ابتدایی…………………………………………………………. ۱۶۵

۴-۴-أ.توصیف اطلاعات مصاحبه ای………………………………………………………………………. ۱۶۹

۴-۴-ب.اطلاعات عمومی پاسخگویان و مصاحبه شوندگان……………………………………………. ۱۷۱

۴-۴-ج.تجزیه وتحلیل یافته ها  ……………………………………………………………………………. ۱۷۸

۴-۴-د.تحلیل اطلاعات استخراج شده……………………………………………………………………… ۱۸۱

فصل پنجم : نتیجه گیری

۵-۱خلاصه ی تحقیق  ……………………………………………………………………………………….. ۱۸۴

۵-۲نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۱۸۵

۵-۲-أ.نتایج یافته های کتابخانه ای………………………………………………………………………….. ۱۸۵

۵-۲-ب. نتایج یافته های مصاحبه ای………………………………………………………………………. ۱۹۰

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۲

منابع و مأخذ: …………………………………………………………………………………………………… ۱۹۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی راه‌های آموزش خلاق با رویکرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران را در زیر می توانید ببینید.

بررسی راه‌های آموزش خلاق با رویکرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران

انقلاب اسلامی ایران در جهان به عنوان انقلابی فرهنگی و مبتنی بر اصول و اعتقادات مذهبی شناخته می شود . اگر مروری بر کارنامه نظام تربیتی در سطح وسیع بیندازیم ، به وضوح می توانیم کاستی های فراوانی را در سطوح مختلف فرهنگ دینی نسل دوم و سوم مشاهده نماییم . علی رغم  کوشش های فراوان در جهت احیای فرهنگ ناب اسلامی در زوایایی مختلف آن چنانکه شایسته این مفهوم و بایسته توجه و اهتمام بوده است ؛ مورد عنایت وسیع و زیر بنایی که دارای عمق باشد ، واقع نشده است .

چکیده

یکی از مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی که در شکل گیری اعتقادات و نگرش های پایدار فرد مؤثر است ، ‌دوران ابتدایی و دبستان محسوب می گردد . اهمّیّت آموزش و انتقال مفاهیم دینی خصوصاً نماز که به عنوان با ارزش ترین نماد هر مکتب و دین محسوب می گردد ، بر هیچ کس پوشیده نیست ، ‌لذا با توجه به حساسیت موضوع و کاستی هایی که در برخی از مدارس دیده می شد پژوهشی در راستای الگویابی و بررسی راهکارهای خلاقانه ی آموزش مفاهیم و باورهای دینی (نماز) ضروری بود .

بیان مسئله

در سال های اخیر، با توجه به تلاش های بسیاری که در آموزش مفاهیم دینی در مدارس صورت گرفته و نیز فعّالیّت های بی وقفه ای که مربیان تربیتی برای آشنایی کودکان با مبانی دینی انجام داده اند ، تنها شاهد انبوه سازی مطالب ذهنی آنان به عنوان محفوظات هستیم و این آموزه های تعالی بخش که سبک زندگی و شیوه ی اعتقادات آینده ی فرد را  می سازد ، اگر با بینش و بصیرت صحیح صورت نگیرد به مرور کمرنگ شده و یا در مواجهه فرد با زرق و برق های فرهنگ های بیگانه دچار سردرگمی و در نهایت حذف اعتقادات آنها می گردد .

اهمّیّت و ضرورت موضوع :

آموزش مفاهیم و اعمال مذهبی به عنوان اصول اولیه زندگی اجتماعی در جامعه اسلامی محسوب      می گردد . جامعه ای که تمام ارکان آن از ابتدایی ترین نهادها تا پیچیده ترین بنیادهای آن ، وابسته به احکام اسلام و برگرفته از اعتقادات دینی شیعه می باشد ، باید در انتقال اصول به کودکان ، بهترین   شیوه های کاربردی را به کار بندد . انتقال و آموزش رفتارهای مختلف به کودکان امری بسیار پیچیده و حساس است و یکی از موضوع های  مهمی است که روان شناسان در آن اتفاق نظر ندارند . یادگیری امری پیچیده و در عین حال ساده می باشد .

اهداف تحقیق :

هدف اصلی این پژوهش شناخت راه ها واصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی ( نماز )   می باشد . در راستای این هدف اصلی ، اهداف فرعی دیگری نیز مدّ نظر است که عبارتند از :

۱ – شناخت جایگاه نظر در آموزش مفاهیم دینی ( نماز )

۲ – نقش خلاقیت و آموزش خلاق در تعمیق باورهای دینی ( نماز )

تاریخچه ی باورهای دینی

نیاز به پرستش و نیایش یکی از نیازهای اساسی و عمیقی است که در عمق روان بشر وجود دارد . در بررسی های تاریخی این موضوع به اثبات رسیده که پرستش جزئی از وجود و کشش فطری انسان است . گاهی که این میل و روح پرستش توسط انبیا ( علیهم السلام ) در مسیر صحیح قرار گرفته ، به خدا پرستی ختم شده و گاهی نیز بر اثر جهل و نادانی ، انحرافات و لجاجت ، موجودات و اشیاء گوناگون مثل سنگ و چوب ، ماه و خورشید ، آتش ، گاو و پول مورد پرستش قرار گرفته اند .

تفکر خلاق :

تفکر خلاق عبارتست از : فرایند درک مشکلات ، مسائل ، کمبود اطلاعات وعوامل جا افتاده ، حدس زدن وفرضیه ساختن در مورد این کمبودها ، ارزیابی و آزمودن فرضیه ها ، حدس ، اصلاح وارزیابی مجدد آن ها و بالاخره ارائه نتایج  (تورنس، ۱۹۸۸).در این پژوهش منظوراز تفکر خلاق : قدرت واستعداد بالفعل رسیده کودک ، در تمییز و تشخیص فعل یا اعمالی که انجام می دهد ، است . به عبارتی نوعی توانایی در فرد به وجود آید.

تربیت دینی در دوران کودکی و نوجوانی

استمرار زندگی افراد در جامعه مستلزم وجود نهادهایی است که آنها را به صورت های گوناگونی  تقسیم بندی کرده اند . اصولاً کنش های اجتماعی تحت تاثیر این نهادها قرار  می گیرند . یکی از      مهم ترین و در عین حال بنیادی ترین نهادها که از ابتدایی ترین و قدیمی ترین جوامع گرفته تا جوامع امروزی به اشـکال مختلفی وجود داشته ، نهاد دینی است . به وسیـله ی این نهـاد افراد جامعه به تفکـّر درباره ی جهان هستی و فلسفه ی زندگی پرداخته ، صاحب ایدئولوژی و جهان بینی می گردند

خلاصه ی تحقیق

آموزش و انتقال صحیح مفاهیم دینی و تعمیق باورهای دینی در کودکان و نوجوانان یکی از موضوعات و مباحث بسیار مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش ایران محسوب می گردد. هرچند در این راه زحمات و تلاش های بسیاری صورت گرفته است ، اما بنا به دلایل متعددی ، ‌از جمله تغییر و تحولات سریع جامعه ، ‌افزایش ارتباطات جمعی و تهاجمات گسترده ی فرهنگی که هدف بسیار اساسی آنها کودکان و نوجوانان می باشد

ارائه ی پیشنهادها :

با توجه به نتایج تحقیق،فرضیه ی اصلی مبنی بر تأثیر آموزش خلاق در تعمیق وتقویت باورهای دینی به خصوص نماز در دختران تأیید می گردد . در این راستا :

  1. بر اساس تحقیقات پژوهشی طرح ، فرضیه ی ۱ مبنی بر این که در حال حاضر مربیان بیشتر به صورت کلیشه ای عمل می کنند ؛ تأیید و پیشنهاد می گردد ، اساتید و معلمان محترم حتماً به موضوع نگرش و بینش دانش آموزان مبتنی بر تفاوت های جنسی توجه خاص داشته باشند و سعی کنند که ابتدا فعالیت های خود را متمرکز بر جهت دهی صحیح دین داری و باورمندی بر اساس اصول آموزش خلاق قرار دهند .

 منابع ومأخذ

بررسی راه‌های آموزش خلاق با رویکرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز) در دانش آموزان دبستانی دختر شهر تهران

۱- آل یاسین ، س.ع .،‌ ۱۳۸۱،  نقش مذهب در حفظ سلامت روان ،‌ نماز در سیمای خانواده ، تهران ،‌ انجمن اولیاء و مربیان.

۲- آمار، ف .، ۱۳۸۳ ، بررسی تطبیقی مراحل تربیت دینی و فرهنگ نماز در کتب دینی و قرآن دوره های تحصیلی(ابتدایی،راهنمایی و متوسطه) ، نیایش ، شماره ۱۷ و ۱۸ ، ستاد اقامه نماز ،‌ صفحه ی ۲۵ تا ۳۸.

۳- ابی الفتح ، م .، ترجمه ی احمدشهرستانی ، ۱۴۰۶ق ، ملل ونحل شهرستانی ، بیروت ، دارصعب .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

نظرات بسته شده است.