روش تحقیق

شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن تفاوت آنها با یکدیگر

هدف: شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن تفاوت آنها با یکدیگر. اختلال یادگیری

جامعه و نمونه پژوهش: جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوم و سوم دوره راهنمایی مدارش شهر مراغه و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری همین شهر است.اختلال یادگیری

این تحقیق دانشجویی شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن تفاوت آنها با یکدیگر مشتمل بر۱۸۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق

فهرست مطالب

فصل اول.. ۴

کلیات… ۵

عنوان.. ۶

چکیده ۷

مقدمه. ۸

ضرورت و اهمیت پژوهش….. ۱۲

اهداف تحقیق: ۱۵

فرضیه ها: ۱۶

متغیرهای پژوهش….. ۱۷

تعریف متغیرها و اصطلاحات… ۱۸

اختلالات یادگیری… ۱۸

تعریف عملیاتی: ۱۸

سازگاری… ۱۹

انگیزش…. ۱۹

خود ادراکی… ۲۰

فصل دوم. ۲۲

مرور پیشینه. ۲۳

مرور پیشینه. ۲۴

تاریخچه اختلالات یادگیری… ۲۵

تعاریف اختلالات یادگیری… ۲۸

ویژگیها: ۳۰

طبقه بندی ناتوانی های یادگیری… ۳۳

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی: ۳۴

علل اختلالات یادگیری… ۳۹

آسیب مغزی اکتسابی: ۳۹

علل قبل از تولد: ۳۹

علل بعد از تولد: ۴۰

وراثت: ۴۰

محرومیت محیطی و تغذیه ای: ۴۱

ارتباط علت شناسی با آموزش و پرورش: ۴۲

نظریه های مربوط به اختلالات یادگیری : ۴۳

برآورد درصد شیوع  اختلالات یادگیری… ۵۶

انتظار موفقیت یا شکست… ۶۰

«نظریات مختلف درباره علل موفقیت و شکست». ۶۳

«دلائل شکست». ۶۵

«دلائلی برای موفقیت». ۶۷

ادراکات اجتماعی… ۶۸

ناتوانیهای یادگیری و بزهکاری نوجوانی… ۷۰

نظریه های علی… ۷۱

نظریه های غیر علّی… ۷۳

تعریف سازگاری… ۷۳

فرایند سازگاری… ۷۴

دیدگاه های نظری درباره سازگاری و ناسازگاری: ۷۵

دیدگاه روانی-اجتماعی سازگاری… ۷۷

نظریه یادگیری… ۸۱

نظریه یادگیری اجتماعی: ۸۱

عوامل موثر در سازگاری… ۸۶

ارتباط با دوستان و همسالان و تاثیر آن در سازگاری… ۸۷

خصوصیات سازگاری… ۸۸

انواع سازگاری: ۸۹

سازگاری اجتماعی… ۹۱

درجه بندیهای همسالان.. ۹۲

درجه بندی معلمان.. ۹۳

درجه بندیهای والدین.. ۹۳

خودسنجی… ۹۴

سازگاری با مدرسه. ۹۴

ادراک خود. ۹۷

ادراک  خود و حرمت خود یا عزت نفس….. ۹۸

نظریه های خود. ۱۰۰

نظریه خود ناهمخوانی خود: ۱۰۰

نظریه هارتر: ۱۰۰

نظریه ویلیام جیمز : ۱۰۱

نظریه راجرز: ۱۰۲

نظریه آبراهام مازلو. ۱۰۳

انگیزش…. ۱۰۴

ارتباط انگیزش با یادگیری و عملکرد. ۱۰۴

نظریه های انگیزش…. ۱۰۵

نظریه خودمختاری… ۱۰۹

رشد خودمختاری… ۱۱۰

نظریه فروید.. ۱۱۴

نظریه های شرطی سازی… ۱۱۴

فصل سوم. ۱۳۷

روش اجرای تحقیق.. ۱۳۸

جامعه و نمونه پژوهش : ۱۳۹

ابزارهای پژوهش: ۱۳۹

مقیاس ادراک هارتر(HPCS) 139

نمره گذاری نسخه استاندارد. ۱۴۴

نمره گذاری نسخه مخصوص دانش آموزان LD… 145

کاربرد مقیاس…. ۱۴۶

پرسشنامه سازگاری (AISS) 148

فصل چهارم. ۱۵۵

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۵

توصیف آماری داده ها ۱۵۷

فصل پنجم.. ۱۷۱

بحث و نتیجه گیری… ۱۷۲

نتایج تحقیق.. ۱۷۳

فرضیات پژوهش….. ۱۷۳

بحث و نتیجه گیری… ۱۷۴

محدودیت های پژوهش….. ۱۷۹

پیشنهادات برای تحقیقات آینده ۱۸۰

فهرست منابع  ۱۸۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن تفاوت آنها با یکدیگر را در زیر می توانید ببینید.

مقاله اختلال یادگیری

چکیده

اختلال یادگیری

هدف: شناسایی ویژگیهای سازگاری، انگیزش وخودادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی و مشخص کردن تفاوت آنها با یکدیگر

جامعه و نمونه پژوهش: جامعه مورد بررسی این پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوم و سوم دوره راهنمایی مدارش شهر مراغه و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری همین شهر است.اختلال یادگیری

مقدمه

اختلال یادگیری

از نیمه دوم قرن بیستم، پژوهش و مطالعه درباره کودکانی آغاز شده است که حالت و کردار آنان برای بسیاری از پدران، مادران، معلمان و مددکاران  حیران کننده است. زیرا ، اغلب آنان علی رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره گیری از آموزشهای ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند، یا برخی دیگر ممکن است یک روز مطالب را به خوبی فرا گیرند، و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند. اختلال یادگیری

بیان مساله:

اختلال یادگیری

امروزه بزرگترین گروه کودکان استثنایی را که در تمام مدارس استثنایی ثبت نام می شوند (حدود ۴۰ درصد از کل ) کودکان دچار ناتوانیهای ویژه یادگیری تشکیل می دهند (کرک و دیگران،۱۹۹۷). دانش آموزان دارای اختلال یادگیری با وجود برخورداری از هوش طبیعی و همچنین با وجود دارا بودن حواس بینایی و شنوایی سالم، قادر به فراگیری مطالب آموزشی و مفاهیم ویژه یادگیری با استفاده از روش های متداول آموزشی نیستند.اختلال یادگیری

ضرورت و اهمیت پژوهش

دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری چند نوع مشکل اجتماعی-هیجانی دارند که عبارت است از: خودپنداره ضعیف، تحمل نکردن ناکامی، اضطراب اجتماعی، طرد اجتماعی، اجتناب از تکلیف، مهارتهای خودمدیریتی ضعیف و کندی درکار(باباپور و قراملکی، ۱۳۸۰).اختلال یادگیری

متغیرهای پژوهش

متغیر مستقل: سازگاری ( عمومی، آموزشی، عاطفی، اجتماعی) – انگیزش ( تنظیم درونی و بیرونی و شناختی و انگیزش درونی)- خودادراکی ( شایستگی ادراک عمومی، شایستگی شناختی ، شایستگی اجتماعی)، که هر یک شامل مولفه هایی چند هستند. اختلال یادگیری

تعریف عملیاتی:

دانش آموز دارای اختلال یادگیری دانش آموزی است که در آزمون خواندن یا املا یا ریاضی یا در یک یا دو یا هرسه این دروس پایه یا در آزمون حافظه دیداری یا شنیداری ، آزمون دقت دیداری یا شنیداری که در مراکز اختلالات یادگیری به کاربرده می شود نمره لازم و نرمال را کسب نکرده باشد.اختلال یادگیری

مرور پیشینه

الف) مرور مبانی نظری

در بین دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی عده ای هستند علیرغم برخورداری از هوش عادی یا بالاتر از عادی و سلامت جسمانی و داشتن انگیزه و انجام تلاش کافی جهت تحصیل در جهت یادگیری یک یا چند ماده درسی مثل خواندن، دیکته و ریاضی دچار ضعف شدید بوده و موفقیت چندانی کسب نمی کنند و این گروه کسانی هستند که دچار اختلال ویژه یادگیری می باشند. اختلال یادگیری

تاریخچه اختلالات یادگیری

انسان تقریباً همه چیز را« یاد می گیرد» ؛ او « یاد می گیرد» حرکت کند، راه برود، گوش دهد، بیندیشد، سخن بگوید، بخواند و بنویسدآنگاه « یاد می گیرد» مفاهیم و مشاهدات خود را در ارتباط باهم طبقه بندی کند و نهایتاً به تمیز، تجزیه، استنتاج، شناخت و تصمیم گیری نایل شود. اختلال یادگیری

تعاریف اختلالات یادگیری

نارسایی های ویژه ی یادگیری، اصطلاحی کلی است که در بین مردم و به خصوص متخصصین تعلیم و تربیت، گسترشی سریع یافته است. لذا به رغم انبوه کوشش ها و تحقیقات هنوز، تعریف جامعی برای آن وجود ندارد.اختلال یادگیری

ناتوانیهای یادگیری تحصیلی:

ناتوانیهای یادگیری، مشکلاتی هستند که به طور اصولی به وسیله کودکان سن دبستانی تجربه می شوند.این اصطلاح شامل ۱. ناتوانیهای خواندن۲. ناتوانیهای نوشتن ۳. ناتوانیهای هجی کردن و بیان انشایی و ۴. ناتوانیهای ریاضی و محاسبه کردن می باشد.اختلال یادگیری

علل قبل از تولد:

شامل سوء تغذیه مادر در حین دوران حاملگی و بیماریهای مادراست که روی جنین اثر می گذارند. برای مثال سرخجه در طول سه ماه اول حاملگی، به طور قطع باعث اقسام مختلفی از ناهنجاری خواهد شد. ناهنجاری رشد و تحول سیستم عصبی می تواند به علل مختلفی به وجود بیاید از جمله اعتیاد به الکل و استفاده از مواد مخدر توسط مادر در طول دوران حاملگی.اختلال یادگیری

فهرست منابع

اختلال یادگیری

الف- منابع فارسی

  1. کرمی، فریده.(۱۳۸۴) ، مقاله شناخت دانش اموزان دچار مشکلات ویژه یادگیری ، همایش ناتوانیهای ویژه یادگیری، سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ، ص ۳۸
  2. رمضانی، مریم.(۱۳۸۴) ، مقاله مهارتهای ارتباطی و خدمات مشاوره ای به خانواده ، معلم و دانش آموزان در برخورد با ناتوانیهای ویژه یادگیری، همایش ناتوانیهای ویژه یادگیری ،.سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور .اختلال یادگیری

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق

.

 

برچسب ها