روش تحقیقمقالات رشته علوم اجتماعی

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه ی تاریک هدایت خواهد کرد؟ و اینها پرسشهایی است که کودک در جستجوی پاسخ آنان است.

این مطلب اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور مشتمل بر ۷۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه …۱

بیان مسئله …۳

اثرات و عوارض طلاق …۶

آثار اجتماعی طلاق …۷

عوامل مؤثر بر طلاق …۹

راه حل مسئله …۱۱

    اهمیت و ضرورت تحقیق …۱۳

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی …۱۵

اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ..۱۷

ضرورت تحقیق …۱۸

اهداف تحقیق …۱۹

هدف کلی …۲۰

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری …۲۱

طلاق از دیدگاه اسلام …۲۷

طلاق از دیدگاه قرآن …۲۹

طلاق از دیدگاه مسیحیت …۳۱

تاریخچه طلاق ..۳۳

طلاق و انواع آن …۳۳

    پیشینه تحقیق … ۳۵

مدل …۳۷

فرضیه های تحقیق …۳۸

مفاهیم و متغیر ها …۳۸

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق …۴۰

نحوه انجام کار …۴۰

جامعه آمار ی…۴۰

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …۴۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

نمودار و جداول مربوط به طلاق …۶۵-۴۱

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها …۶۶

پیشنهادات …۶۹

پرسشنامه ..۶۹

منابع و مأخذ…۷۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه ترکشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاک و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمه صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراکند، ولی اکنون این جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینک پدر یا مادر کدامیک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کدامیک بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ کدامیک فروغ محبّت را به لانه ی تاریک هدایت خواهد کرد؟ و اینها پرسشهایی است که کودک در جستجوی پاسخ آنان است.

بیان مسئله: طلاق

طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (صفائی، امامی، ۱۳۷۲، ص ۲۵۹).

در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (همانجا، صص ۲۵۹-۲۶۰)

اثرات و عوارض طلاق:

با اینکه طلاق به حکم ضرورت برای اجتناب از مخاطراتی پذیرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسیختگی و پاشیدگی کانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعی آنرا باید انتظار داشت، زیرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب می شود، میزان طلاق را در یک جامعه می توان به مثابه معیار عدم ثبات و تزلزل اجتماعی تلقی کرد، از نظر جرم شناسان نتایج وخیم طلاق را باید به این شرح بررسی نمود:

آثار اجتماعی طلاق

انسان به خاطر این زاده شده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تکلیف او را در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می کند.

در برابر حقّی که او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند که آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت کودکان و خانواده ی او است و این تکلیف باید بر هوس ها و مقدّم داشته شود.

عوامل موثر بر طلاق:

وقتی دختر و پسری در جوانی با داشتن عشق فراوان نسبت به یکدیگر با بستن عقد ازدواج، کانونی گرم به نام خانواده را تشکیل می دهند، هیچگاه تصوّر نمی کنند که روزی ممکن است مشکلات زندگی چنان بر آنها غلبه کند و شرایطی بر آنها تحمیل شود که باعث شود در خطر است طلاق داده و زندگی عاشقانه ی خود را به پایان برساند. چه اتّفاقی پیش می آید که تمام آرزوهای دو نفر از هم می گسلد و زندگی آنها قبل از موعد خود می پاشد. در این تحقیق به این موضوع می پردازیم.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهمیت از لحاظ علمی:

طلاق در بسیاری از موارد ضروری است و زوجین ناگزیر به قبول این امر هستند. ولی در اغلب موارد جداییها در نتیجه ی توقّعات بیجای احساسی، اقتصادی و عاطفی زوجین از دیگر، سوءِ ظن و بدبینی بی مورد، نداشتن صبر و گذشت در زندگی، حسادت بیش از حد زن و شوهر، پرخاشگری و تند خویی زن یا مرد و غرور و خودخواهی بی مورد صورت می گیرد. بدیهی است درگیریهای خانوادگی و مشاجره های پدر و مادر در حضور فرزندان تأثیرات روحی شدیدی بر کودکان و نوجوانان ناظر بر صحنه می گذارد و در رفتارهای پرخاشگرانه کودکان و نوجوانان اثر مزمن بر جای خواهد گذاشت.

اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی:

انسان به خاطر این زاده نشده است که سعادتمند باشد؛ آمده است تا دیگران را خوشبخت سازد. خودخواهی همسری را که برای آسودگی خود مایل به انحلال خانواده است، تکلیف او در تأمین سعادت همسر و فرزندان محدود می کند.

در برابر حقّی که او برای تأمین آسایش خود دارد، فرزندان او نیز حق دارند که آسوده به سر برند. مسئول زندگی و تأمین سعادت کودکان و خانواده او است و این تکلیف باید بر هوس ها مقدّم داشته شود.

ضرورت تحقیق:

یکی از آفات زندگی اجتماعی و نظام خانواده مشکل طلاق است. طلاق بریدن پیوند مقدّسی است که همراه با هزاران امید و آرزو شکل گرفته است. طلاق نشان عدم دقّت در انتخاب و یا سقوط اخلاقی یکی از طرفین اصلی زندگی خانوادگی و گاه مرگ ارزشهاست در کانون همسری است.

اهداف تحقیق:

به خاطر داشتن این نکته مهم است که زن و شوهر به عنوان یک بزرگسال موقعیت را تجربه می کنند و می فهمند در حالی که فرزندان آن را به طور متفاوتی می بینند و تجربه می کنند.

بچّه ها صرفنظر از سنّشان، توانایی محدودی برای فهمیدن آنچه در جریان طلاق روی می دهد، آنچه را که احساس می کنند و سئوالاتی که در این زمینه برایشان پیش می آید، دارند، ولی این مسئله آنان را از تلاش در ترسیم «تصویری بزرگ از این واقعه» باز نمی دارد. کودکان کوچکتر هم از نگاه خودشان مسائل را می بینند

طلاق از دیدگاه اسلام:

در حقوق اسلام، مرد می تواند هرگاه بخواهد زن خود را طلاق دهد. زن نیز حق دارد در موارد خاص مانند غیبت طولانی و بی خبر شوهر و استنکاف و عجز او از دادن نفقه، از دادگاه بخواهد. به اضافه زن یا شوهر می تواند به دلیل عیب یا تدلیس همسر خود نکاح را فسخ کند. یعنی موارد انحلال نکاح درسد مانند وضعی است که قانون مدنی پیش از وضع قانون حمایت خانواده داشت.

طلاق از دیدگاه قرآن:

اگر زن و مرد بتوانند بدون دخالت دادن دیگران مشکل خود را حل کنند و علّت یا علل جدایی را از میانه بردارند چه بهتر اگر نتوانند، یک نفر انسان باوقار و با حوصله و تیزبین و متدین از جانب خانواده ی مرد و یک نفر از جانب خاندان زن جلسه ای تشکیل دهند، باشد که کار به طلاق نرسد. (انصاریان، ۱۳۷۵، ص ۵۳۸).

«وَ إِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فَابعَثوا حَکَماً مِن اَهلِهَ  وَ حَکَماً مِن اَهلِها اِن یریدآ اِصلاحاً یوَفِّقِ اللهُ بَینَهُمآ إنَّ اللهَ کانَ علیماً خَبیراً»

طلاق و انواع آن:

تعریف طلاق: طلاق در لغت به معنای رها کردن و آزاد کردن و در اصطلاح به معنای (از اله قید النکاح بصیغه مخصوصه) یعنی گسترش پیوند ازدواج لفظی مخصوص. بنابراین می توان گفت طلاق نوعی گسست و جدایی اخلال در بنیان های اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی همراه لوازم آن می شود. (گراهی، ۱۳۷۶، ص ۸۴)

پیشینه ی تحقیق:

۱- موضوع: علل طلاق و پیامدهای آن و آسیب شناسی اجتماعی تهیه و تنظیم: سیدعلی محمدی

روش تحقیق: میدانی

نتایج: در بین موارد مراجعه کننده برای طلاق ۶۳% افراد به علّت ناسازگاری اختلافی و رفتاری، ۲۷% به علّت دخالت بی جای بستگان، ۲۰% به علّت تنفّر از همسر، ۱۸% به علّت اعتیاد همسرانشان طلاق گرفته اند. در این تحقیق به پیامدهای طلاق، علل طلاق، علّت افزایش طلاق نرخ طلاق در عصر حاضر و قوانین مدنی درباره ی طلاق اشاره شده است.

روش تحقیق:

تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات در رده ی تحقیقات کتابخانه ای و مشاهده ای قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات لازم ناگزیر از مراجعه به کتابخانه های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی، دادگاه خانواده، مراجعه به افراد تحت مطالعه به صورت میدانی و بهره گیری از پرسشنامه است.

نحوه ی انجام کار:

– تحقیقات از افراد و خویشان طلاق گرفته ها

– مصاحبه و بهره گیری از پرسشنامه جهت کسب اطلاعات ضروری

– استفاده از کتابخانه و بهره گیری از مطالب مورد نیاز از کتابهای مختلف حقوق مدنی.

جامعه ی آماری:

هر یک از زوج های طلاق گرفته اعم از مرد یا زن در شش ماهه ی اول سال ۱۳۸۶

نتیجه گیری:

در پی تحقیق انجام شده در زمینه ی «عوامل موثر بر طلاق»، اطلاعات به دست آمده از تعداد ۶۰ نفر مطلقه ای که پرسشنامه ای را در مورد آنها تنظیم کرده ایم به شرح زیر تنظیم و طبقه بندی شده است.

با توجّه به یافته های جدول شماره ۱ در خصوص سطح تحصیلات و سن در امر طلاق تأثیر بسزایی دارد که چنانچه تحصیلات و سن فرد مورد نظر کم باشد، حتماً ازدواج بعد از مدّتی منجر به طلاق خواهد شد ولیکن چنانچه فرد به سن قانونی اعلام شده از طرف مراجع قانونی رسیده باشد و از لحاظ سواد و تحصیلات در سطح متوسط یا بالاتر باشد امکان طلاق به طرز چشمگیری کم می شود. در جامعه ی آماری، افراد جوان ۲۹-۲۰ سال حدود ۳۳% جمعیت را تشکیل می دهند. در دیگر تحقیقات صورت گرفته این نتیجه را تأیید می کند. سن همسر با میزان تحصیلات همسر در میزان طلاق تأثیر بسزایی داشته که با توجه به جدول ۱ سن طلاق گرفته زیر ۴۰ سال و از نظر تحصیلات در سطح پایینی قرار دارند. در تبیین جدول سوم در مورد محل تولد و تعداد فرزند رابطه ای نزدیک وجود دارد که در روستا زندگی می کند. با توجه به فرهنگ روستا و نیاز نیروی کار در روستا طبیعتاً تعداد فرزندان آمار بیشتری به خود اختصاص می دهد ولی در شهر به دلیل شهرنشینی و پاره ای مشکلات اقتصادی و سکونتی این آمار به چشمگیری پایین می آید و کمی فرزند در شهر این امکان را متأسفانه به شهری ها می دهد که خیلی ساده تر و زودتر به طلاق تن بدهند و با توجه به آمار جدول شماره ی ۵ توزیع فراوانی و آمار طلاق در روستا کمتر (۱۵%) و در شهر بیشتر (۴۸%) می باشد.

پیشنهادات:

۱- ایجاد مراکز و کانون هایی برای آموزش و هدایت زوج های جوان قبل از ازدواج.

۲- لزوم برنامه ریزی صحیح و اصولی مسئولین در زمینه ی امر اشتغال جوانان.

۳- جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور و برخورد قاطع با سوداگران مرگ.

۴- توجّه خانواده ها به این مسأله که قبل از ازدواج شناخت و آشنایی کافی از همدیگر داشته باشند و تحقیقات لازم را در مورد همدیگر انجام دهند.

۵- ایجاد مراکز آموزشی و فنی حرفه ای برای آموزش جوانان متناسب با نیازهای جامعه.

۶- ایجاد برنامه های آموزشی مفید از سوی صدا و سیما و متذکّر شدن عواقب وخیم طلاق.

۷- برنامه ریزی مسئولین برای کاهش تورّم در سطح جامعه و بهبود درآمدها.

۸- ارشاد و هدایت زوجین توسّط والدین بدون دخالت در زندگی مشترکشان.

۹- لزوم توجّه به امر افزایش تحصیلات و ایجاد مراکزی برای افزایش سطح سواد افرادی که تحصیلات پایین دارند.

۱۰- صبر و گذشت و تفاهم و احترام زوجین نسبت به هم و توجّه نکردن به مسائل جزئی در زندگی.

منابع و مآخذ:

۱- آریا شمس مستوفی، شهریار، ۱۳۷۶، «کودکان فراموش شده»، تهران، انتشارات همشهری.

۲- انصاریان، حسین، ۱۳۷۵، «نظام خانواده در اسلام»، انتشارات ام ابیها، قم.

۳- پرسان، پل، ترجمه ی: گنجی زاده، فروزان، ۱۳۷۹، «قدرت خانواده»، تهران، نشر دایره.

۴- حقّانی زنجانی، حسین، ۱۳۷۴، «طلاق یا فاجعه ی انحلال خانواده»، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۵- محمّد حسنی، منیره، ۱۳۷۹، «علل و عوامل مؤثر بر طلاق».

۶- صفایی، سید حسین، امامی، اسدالله، ۱۳۷۲، «حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن، فسخ و طلاق)»، جلد اول، ناشر: انتشارات دانشگاه تهران.

۷- قاسم آبادی، زهرا، ۱۳۷۴، «عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثّر بر طلاق».

۸- قدیری، فاطمه، ۱۳۷۲، «نیاز فرزندان طلاق و جدایی»، تهران، نشر واژه.

۹- کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۸، «حقوق مدنی خانواده»، تهران، جلد اوّل، انتشارات بهمن برنا.

۱۰- گواهی، زهرا، ۱۳۷۳، «بررسی حقوق زنان در مسأله ی طلاق»، سازمان تبلیغات اسلامی.

۱۱- مهدیخوان، زهرا، ۱۳۷۲، «والدین خودخواه، فرزندان رها شده»، تهران، نشر پیکان.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

 

 

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + دو =