آنالیز ثبات و کنترل ارتعاش سیستم روتور

 کاهش ارتعاش روتور برای عملکرد و کار بی خطر و مؤثر ماشینهای چرخان حائز اهمیت زیاد است. این مقاله طرح کنترل ارتعاش خطای را برای کنترل ارتعاشی متقابل شفت چرخان ناشی از عدم تعادل پیشنهاد و ارائه می دهد و مطالعه تی فطری را ارائه می دهد.

مطلب آنالیز ثبات و کنترل ارتعاش سیستم روتور مشتمل ۳۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست

چکیده : ۲

کلید لغات.. ۳

۱ . ۲ ) نیروی الکترومغناطیسی : ۸

۲ . ۲ ) خطی شدن نیروی مغناطیسی راجع به نقطۀ عملیاتی : ۱۱

۳ . ۲ ) استراتژی کنترل اشتقاقی – تناسبی : ۱۳

۳ ) مدل دهی عنصر معین سیستم روتور – یاتاقان شامل شکل وسیکوس سردشدن درونی : ۱۳

۱ . ۳ ) مدل شفت – روتور با شکل ویسکوس سردشدن داخلی : ۱۴

۲ . ۳ ) مدل روتور – دیسک با عدم تعادل حجم متمرکز : ۱۵

۳ . ۳ ) مدلی برای یاتاقانها : ۱۵

۴ . ۳ ) اسمیله تساوی عنصر حرکت : ۱۶

۵ . ۳ ) وضعیت و شرط ثبات : ۱۷

۴ ) نتایج و بحثهای شبیه سازی شده : ۱۸

۱ . ۴ ) جزئیات سیستم : ۱۸

۲ . ۴ ) مقایسۀ بین واکنش های کنترل شده و کنترل نشده : ۱۹

۳ . ۴ ) تأثیر و نفوذ پارامترها – القاء کننده بر واکنشو جریان کنترل : ۲۰

۴ . ۴ ) تأثیر و نفوذ محل القاء تحریک کننده ها بر واکنش، ثبات و حداکثر جریان کنترل : ۲۲

۵ . ۴ ) تأثیر عملکرد کنترل بر نیروی وارده بر روی تکیه گاههای یاتاقان : ۲۴

۶ . ۴ ) نکته ای راجع به انتخاب محل برای القاء (تحریک) کننده ها : ۲۴

۵ ) نتیجه گیری : ۲۶

مدل دیسک – روتور ؛ تأثیر عدم تعادل حجم متمرکز : ۲۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته صنعت

خلاصه ای کوتاه از مقاله آنالیز ثبات و کنترل ارتعاش سیستم روتور را در زیر می توانید ببینید.

چکیده :

 کاهش ارتعاش روتور برای عملکرد و کار بی خطر و مؤثر ماشینهای چرخان حائز اهمیت زیاد است. این مقاله طرح کنترل ارتعاش خطای را برای کنترل ارتعاشی متقابل شفت چرخان ناشی از عدم تعادل پیشنهاد و ارائه می دهد و مطالعه تی فطری را ارائه می دهد.

کلید لغات :

کنترل ارتعاشی فعالانه، کنترل ارتعاشی روتورها، کنترل القاء تحریک کنندۀ الکترومغناطیسی.

مقدّمه :

 کاهش ارتعاشی روتور به عنوان عملکرد و کار ولی خطر رضایبخش و مؤثر و کارآمد و ایستگاهها مستلزم عملیات بدون ارتعاشی ایده آل روتورهای در بسیاری از ماشین هایی است که می بینیم.

مدل بند ریاضی القاء کننده های الکترومغناطیسی :

 القاء و تحریک کننده ها الکترومغناطیسی به نحوی طراحی می شوند که مجموعه ای از القاء کننده ها بتوانند نیروی کنترل رادیال را توسعه و افزایش دهند، که می توانند بر دو جهت متقابل مطلوب تحت شرایط معینی حل و فصل می شوند

نیروی الکترومغناطیسی :

 نیروی مغناطیسی موجود آمده روی رتور با یک جفت قطب الکترومگفت (آهنربا الکتریکی) به طور مفصل در رفرانس [۳۴] مدنظر قرار می گیرد

خطی شدن نیروی مغناطیسی راجع به نقطۀ عملیاتی :

 نیروی مطرح شده در تساوی (۳) تابعی غیرخطی از جریان کنترل و جابجائی روتور است.

استراتژی کنترل اشتقاقی – تناسبی :

 شکل ۴ دیاگرام (طرح) بلوکی عملکرد کنترل اشتقاقی – تناسبی برای هر آهنربا با بازخورد جابجایی روتور و اشتقاق آن با موارد به دست آمدۀ  با استفاده از حس گرهای جابجایی هم مکان را در پی دارد.

مدل دهی عنصر معین سیستم روتور – یاتاقان شامل شکل وسیکوس سردشدن درونی :

 تعداد خوبی از رفرانسهایی [۳۱ – ۲۸ – ۲۵] در این رابطه در مورد این موضوع وجود دارد، با این وجود معرفی و مقدمۀ مختصر برای تکمیل مطلب ارائه می شود.

مدل شفت – روتور با شکل ویسکوس سردشدن داخلی :

 تساوی حرکت نبر به چرخش عنصر شفت در سرعت  با فرض شکل ویسکوس سردشدن درونی به شرح زیر نوشته می شود.

مدلی برای یاتاقانها :

 معمولاً عمومی ترین مدل خطی برای ارائه و نشان دادن یاتاقان ( که به نظر می رسد هر دو نیروی حفظ کننده و سردکننده را فراهم کند) با درنظر گرفتن چهار ضریب سفتی ئ چهار ضریب تخفیف دهنده، یعنی czz , (z) ,cyz , cyg , kzz , kzy , ckyy  به دست می آید

اسمیله تساوی عنصر حرکت :

 بعد از ترکیب و اسمیله مناسب همه تساویهای عنصر بعضی برای تک تک عناصر شفت، ریسک و همین طور یاتاقانها، شکل نهایی تساوی سیستم حرکت اینطور است.

وضعیت و شرط ثبات :

 این eigenvalues در مجموعه ای عمومی هستند، که در آن علامت و نشانه قسمت واقعی ثبات را مشخص می کند

جزئیات سیستم :

 روتور لالان [۲۵] ، که در شکل یک نشان داده شده است، به عنوان نمونه ای برای شبیه سازی نمودار برای نشان دادن تأثیر و کارآیی محرکها و القاء کننده های الکترومغناطیسی انتخاب شده است.

مقایسۀ بین واکنش های کنترل شده و کنترل نشده :

 اشکال ۷ – ۵ مقایسه های بین میزان واکنش عدم تعادل کنترل شده و کنترل نشده (UBR) دیسک ۲ ، دیسک ۱ و دیسک ۳ را به ترتیب نشان می دهند

تأثیر و نفوذ پارامترها – القاء کننده بر واکنشو جریان کنترل :

 تعداد دورهای کوئیل (N) و منطقۀ قطب face  به عنوان پارامترها – القاء کننده تعریف می شوند. اشکال ۱۲ و ۱۳ تأثیرات تعداد دور کوئیل (N) و منطقۀ قطب – Face  بر UBR را نشان می دهند موقعی که القاء کننده ها در گرۀ ۸ قرار داده می شوند.

تأثیر و نفوذ محل القاء تحریک کننده ها بر واکنش، ثبات و حداکثر جریان کنترل :

 برای مطالعه تأثیر محل القاء کننده ها بر میزان و بزرگی واکنش، اصطلاح شناسی  (GPUBR) Global Peak Unbalance Response  تعریف می شود.

 تأثیر عملکرد کنترل بر نیروی وارده بر روی تکیه گاههای یاتاقان :

 اشکال ۱۹ و ۲۰ حداکثر نیروی وارده بر یاتاقانهای چپ و راست را با سرعتهای مختلف برای موارد روتور کنترل نشده و کنترل شده (با محلهای متفاوت القاء کننده ها) را نشان می دهند.

نکته ای راجع به انتخاب محل برای القاء (تحریک) کننده ها :

 مسئله اصلی و خیلی مهم مرتبط با انتخاب محل برای القاء کننده ها در پایان مدنظر است. بسته به رنج سرعت عملیات، محل فضایی القاء کننده ها باید مثل یک محل راحت بهینه هم باشد

نتیجه گیری :

 از مطالعۀ فوق ممکن است نتیجه گرفت که :

القاء کننده های الکترومغناطیسی نیروی کنترل غیرتماسی فعال سازی را فراهم می کنند که به طور قابل ملاحظه ای ارتعاشی روتور ناشی از عدم تعادل را تشکیل می دهد و سرعت حد ثبات سیستم روتور – شفت را افزایش می دهد

مدل عنصر معینی شفت – روتور شامل رطوبت داخلی :

جزئیات مدل بندی عنصر معینی سیستم های شفت – روتور در رفرانسهای زیادی گزارش شده است (۲۵ ، ۲۷ ، ۳۱ و ۳۳ )، با این وجود، این قسمت جهت تکمیل ارائه مطلب و این اثر و کار نوشته شده است.

 مدل دیسک – روتور ؛ تأثیر عدم تعادل حجم متمرکز :

 ملاحظه می شود دیسک دارای انعطاف پذیری و رطوبت ناچیزی است.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته الکترونیک مقالات رشته صنعت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 15 =