مقالات رشته اجتماعی

بررسی آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب مورد نظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب.تغییر رفتار اغلب با رفتاردرمانی معادل به کار می رود زیرا هردوروش بر اصول مشترکی مبتنی هستند.

مطلب بررسی آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار مشتمل ۳۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار: ۲

برنامه تغییر رفتار: ۳

تعیین هدف: ۳

تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه: ۴

انتخاب روش تغییر رفتار: ۵

انتخاب وابستگیهای رفتار: ۶

روشهای افزایش رفتار: ۷

تقویت مثبت: ۷

انتخاب تقویت کننده های مناسب: ۹

تقویت کننده های نخستین: ۹

تقویت کننده های شرطی: ۱۰

فوریت تقویت: ۱۰

مقدار تقویت: ۱۱

تازگی موقعیت و تقویت کننده: ۱۱

تقویت منفی : ۱۲

روشهای ایجاد رفتارهای تازه: ۱۳

یادگیری از راه مشاهده یا سرمشق گیری: ۱۵

تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار: ۱۷

زنجیره کردن رفتار: ۱۹

کنترل محرکی: ۱۹

نظامهای کنترل رفتار: ۲۰

کنترل محرکهای پیشایندی: ۲۰

کنترل محرکهای پیامدی: ۲۱

کنترل نمادی : ۲۱

زنجیره کردن وارونه : ۲۲

روشهای نگهداری رفتار: ۲۳

روشهای کاهش دادن رفتارهای نامطلوب: ۲۴

روشهای مثبت کاهش رفتار: ۲۴

تقویت رفتارهای دارای فراوانی کم: ۲۵

تقویت رفتارهای دیگر: ۲۵

تقویت رفتارهای ناهمساز: ۲۶

سیری: ۲۶

روشهای منفی کاهش رفتار: ۲۷

خاموشی: ۲۷

محروم کردن از تقویت : ۲۹

جریمه کردن : ۳۰

روش جبران کردن : ۳۰

تنبیه : ۳۱

مشکلات ناشی از تنبیه : ۳۲

منابع. ۳۴

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار را در زیر می توانید ببینید.

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب مورد نظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب.تغییر رفتار اغلب با رفتاردرمانی معادل به کار می رود زیرا هردوروش بر اصول مشترکی مبتنی هستند.

تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه:

بعد از تعیین هدف برنامه معلم باید سطح فعلی وقوع رفتاری را که می خواهد تغییر دهد (رفتار آماج)به دقت اندازه بگیرد و آن را به صورت نموداری رسم کند.اگر هدف برنامه تغییر رفتار معلم این باشد که رفتار ساکت نشستن و گوش دادن دانش اموز را در کلاس افزایش دهد باید بداند که دانش اموز فعلا چند درصد از اوقات کلاس را صرف این کار می کند

انتخاب روش تغییر رفتار:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار تغییر رفتار جنبه های گوناگون دارد.زمانی هدف از اجرای ان افزایش دادن یا نیرومند ساختن یک رفتار ضعیف است گاه منظور ان گسترش یا تعمیم رفتار به موقعیتهای تازه است زمانی قصد ان محدود کردن رفتار به زمینه ای مشخص است بعضی اوقات هدف ان نگهداری و ادامه رفتاری است که نشانه هایی از ضعف در ان دیده می شود و بالاخره گاه منظور از ان کاهش دادن رفتارهای نا خواسته است

تقویت کننده های نخستین:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار تقویت کننده های مثبت نخستین ذاتا اثر تقویتی دارند و از ویژگی های انها این است که نیازهای فیزیولوژیکی جاندار را ارضا می کند مانند اب غذا هوا و خواب.استفاده ا زاین نوع تقویت کننده در شرایط اموزشگاهی بسیار محدود است

روشهای ایجاد رفتارهای تازه:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار در این قسمت هدف برنامه تغییر رفتار اموزش رفتارهایی است که از قبل در خزانه رفتار دانش اموز موجود نیستند.هر چند که تهیه مقدمات برای اجرای این روشها به مقدمات اجرای  روشهای افزایش رفتارهای موجود شبیه است با این حال اجرای روشهای ایجاد رفتارهای تازه مستلزم دقت و مهارت بیشتری است.

تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار شرطی سازی کنشگر رفتار را شکل می دهد همان گونه که یک مجسمه ساز گل را شکل می دهد.هر چند در مرحله ای از کار مجسمه ساز چنین به نظر می رسد که او یک شئ کاملا نو را پدید اورده است همیشه می توان جریان کار او را به طور وارونه مرحله به مرحله تا به اغاز کار دنبال کرد و به گل اولیه رسید و این مرحله پی در پی را تا انجا که لازم باشد می توان کوچک کرد

روشهای کاهش دادن رفتارهای نامطلوب:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار هدف تغییر رفتار هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب است و هم کاهش دادن رفتارهای نا مطلوب.معلم علاوه بر این که باید به دانش اموزان دانش و مهارتهای تازه را بیاموزد و اعمال و کردار درست انها را تشویق و ترغیب کند باید بکوشد تا انها را از انجام کارهای ناپسند و خلاف مسایل گروهی و اجتماعی بازدارد

روشهای منفی کاهش رفتار:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار هدف از کاربرد روشهای مورد بحث در این قسمت کاهش مستقیم رفتارهای نامطلوب است.هر چند که تنها یکی ا این روشها با نام تنبیه معرفی شده است روشهای دیگر این قسمت نیز کمابیش دارای همان عوارض جانبی نامطلوب تنبیه هستند.به همین دلیل همه این روشها به روشهای تنبیهی شهرت دارند.

محروم کردن از تقویت :

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار در روش محروم کردن به خاطر رفتار نا مطلوبی که از ازمودنی سر می زند او برای مدتی از دریافت تقویت محروم می شود . بدین منظور یا فرد را برای مدتی از محیطی که در ان تقویت دریافت می کند بیرون می برند یا منبع تقویتی را از دسترسش دور می سازند .

منابع

دکتر سیف،علی اکبر (۱۳۷۱) روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش) موسسه انتشارات آگاه

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی