آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد

هر جامعه‌ای تحت تأثیر پاره‌ای از عوامل داخلی و خارجی ، دچار « تغییر فرهنگی » می شود . تغییر فرهنگی در واقع بخشی از مقوله مهم «‌تغییر اجتماعی » است که در طول تاریخ نظر متفکران و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. در گذشته ، یزد به عنوان « دارالعباده » شناخته شده بود .

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۱۶۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

فصل اول : ۳

طـرح تحقیق.. ۳

۱-۱- بیان مسئله : ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۵

۱-۳- اهداف تحقیق : ۷

۱-۴- مدل تحلیلی : ۷

۱-۴-۱- فرضیه های تحقیق : ۷

۱-۴-۲- متغیرها و جایگاه آنها در فرضیه ها : ۸

۱-۴-۳- تعریف عملیاتی مفاهیم : ۹

۱-۵-نوع و روش تحقیق و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها : ۱۰

۱-۶- جامعه آماری و حجم نمونه : ۱۱

۱-۷- سازماندهی تحقیق : ۱۱

فصل دوم : ۱۲

ادبیـات  تحقیق.. ۱۲

۲-۱- تحقیقات جهانی و خارجی.. ۱۳

۲-۲- تحقیقات در ایران. ۲۳

۲-۳- تحقیقات در محل.. ۴۰

فصل سوم : ۴۸

پیشینه و مطالعات نظری.. ۴۸

۳-۱- عزت نفس (Self – esteem) 49

۳-۱-۱- تعریف عزت نفس و ویژگی های آن : ۴۹

۳-۱-۲- عوامل موثر در رشد و کاهش عزت نفس…. ۵۰

۳-۱-۳-آثار و فواید عزت نفس…. ۵۱

۳-۲- هویت (Identity) 54

۳-۲-۱- تعریف و ویژگی های هویت… ۵۴

۳-۲-۲- بحران هویت و حل آن. ۵۵

۳-۲-۳- انواع یا حالات هویت… ۵۶

۳-۳- تغییر فرهنگی.. ۵۸

۳-۳-۱- تعریف و ویژگی های تغییر فرهنگی.. ۵۸

۳-۳-۲- تعریف و ویژگی های فرهنگ… ۵۹

۳-۳-۳- عوامل و شرایط تغییر فرهنگی.. ۶۳

۳-۳-۳-۱- عوامل داخلی تغییر فرهنگی.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۱- عامل جمعیتی.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۱-۱- جایگاه نظری.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۱-۲- تحول جمعیتی در ایران. ۶۵

۳-۳-۳-۱-۲- عامل فکری و روانی : رابطه سنت و تجدد ۶۷

۳-۳-۳-۱-۲-۱-تعریف و ویژگی های سنت و تجدد ۶۷

۳-۳-۳-۱-۲-۲- تعریف و ویژگی های سنت… ۷۱

۳-۳-۳-۱-۲-۳- رابطه سنت و تجدد ۷۳

۳-۳-۳-۱-۲-۳-۱- دیدگاه سنتگرایان. ۷۴

۳-۳-۳-۱-۲-۳-۲- دیدگاه تجدد گرایان. ۷۶

۳-۳-۳-۱-۲-۴- جایگاه سنت و تجدد در ایران. ۸۴

۳-۳-۳-۱-۲-۴-۲- تجدد گرایان. ۹۵

۳-۳-۳-۱-۲-۴-۳- تجدید نظر طلبان. ۹۸

۳-۳-۳-۱-۲-۴-۴- فرا تجددگرایان. ۱۰۱

۳-۳-۳-۲- عوامل خارجی تغییر فرهنگی : ۱۰۲

۳-۳-۳-۲-۱- جهانی شدن. ۱۰۲

۳-۳-۳-۲-۱-۱- تعریف و ویژگی های جهانی شدن. ۱۰۲

۳-۳-۳-۲-۱-۲- پیامدهای جهانی شدن. ۱۰۳

۳-۳-۳-۲-۲- امپریالیسم. ۱۰۶

۳-۳-۳-۲-۲-۱- تعریف و ویژگی های امپریالیسم. ۱۰۶

۳-۳-۳-۲-۲-۲- شیوه های سلطه امپریالیسم. ۱۰۷

۳-۳-۳-۲-۲-۳-تهاجم فرهنگی.. ۱۰۹

۳-۳-۳-۲-۲-۳-۱- تعریف و ویژگی های تهاجم فرهنگی.. ۱۰۹

۳-۳-۳-۲-۲-۳-۲- عوامل و شرایط پذیرش تهاجم فرهنگی : ۱۱۳

۳-۳-۳-۲-۲-۴- ارزیابی جایگاه عوامل خارجی تغییر فرهنگی در ایران. ۱۱۶

یادداشتها و پاورقی ها : ۱۲۳

فهرست منابع. ۱۴۳

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله  آثار استحاله و تغییر فرهنگی جوانان در شهر یزد را در زیر می توانید ببینید.

بیان مسئله :

هر جامعه‌ای تحت تأثیر پاره‌ای از عوامل داخلی و خارجی ، دچار « تغییر فرهنگی » می شود . تغییر فرهنگی در واقع بخشی از مقوله مهم «‌تغییر اجتماعی » است که در طول تاریخ نظر متفکران و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. در گذشته ، یزد به عنوان « دارالعباده » شناخته شده بود .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

بی شک‌« تغییر یا استحاله فرهنگی » مردم یک جامعه ، به ویژه جوانان آن ، موضوع کوچک و کم اهمیتی نیست که بتوان از آن بی تفاوت گذشت . اگر بپذیریم که پایه و اساس خوشبختی یا بدبختی هر جامعه و عنصر سرنوشت ساز و قاطع آن «‌فرهنگ» است ، در آن صورت بی توجهی به «‌استحاله فرهنگی » اگر نه غفلت غیر قابل جبران ، باید گفت غفلت بسیار بزرگی است .

فرضیه های تحقیق :

با توجه به نقش عوامل روانی که در این پژوهش به معنای «‌عزت نفس و خودباوری» در نظر گرفته شده است ، فرضیه‌ها عبارتند از :

 • بین فقدان یا ضعف عزت نفس و خود باوری جوانان یزدی با گرایش آنها به سبک زندگی غربی در حوزه اخلاق رابطه معنی دار دیده می شود .
 • بین فقدان یا ضعف عزت نفس و خودباوری جوانان یزدی با گرایش آنها به سبک زندگی غربی در حوزه‌اقتصادی رابطه معنی دار وجود دارد .

۱-۳- اهداف تحقیق :

هدف کلی این تحقیق ، « بررسی عوامل روانی مؤثر ( عزت نفس ) در فاصله گرفتن جوانان یزدی از فرهنگ اصیل سنتی (‌دارالعباده ) و گرایش به مظاهر فرهنگ غربی »‌ (شبه مدرنیسم ) می باشد . اهداف جزئی یا ویژه عبارتند از :

 • شناسایی و بررسی رابطه عزت نفس و خود باوری در جوانان یزدی با گرایش آنها به سبک زندگی‌غربی‌ در حوزه اخلاق ؛

تعریف عملیاتی مفاهیم :

در فرضیه های این تحقیق دو مفهوم کلیدی به کار رفته است که باید منظور از آنها را مشخص کرد .این دو مفهوم یکی        «عزت نفس » است و دیگری « سبک زندگی غربی » یا «  مظاهر فرهنگی غرب » منظور از عزت نفس آن است که فرد خود را موجودی صالح ، لایق ، خوشبخت و توانا و شایسته بداند به طوری که می تواند با چالش های اساسی زندگی مقابله کند.

نوع و روش تحقیق و جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها :

این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و روش آن میدانی یا پیمایشی است ، هر چند که در فصول دوم و سوم ، آنچه با عناوین «‌ادبیات تحقیق » و  «پیشینه و مطالعات نظری »  مشخص شده است ، مبتنی بر روش کتابخانه‌‌ای است .

درباره‌ علل یا عوامل گرایش  به فرهنگ غرب بعضی مطالعات و تحقیقات در سطح جهان و ایران به طور مستقیم و تعداد بیشتری پژوهش به طور غیر مستقیم صورت گرفته است .  پژوهش های غیر مستقیم‌ معمولاًٌ حول محورهایی چون «‌توسعه و نوسازی و عوامل موثر در آن » ، «‌ توسعه و تغییر فرهنگی» ،« آسیب شناسی فرهنگی » و « تهاجم فرهنگی» سامان یافته است .

تحقیقات جهانی و خارجی

یکی از پژوهش هایی که ارتباط مستقیم با تحقیق حاضر دارد، کاری است که خانم هلنانوربرگ هاج در یکی از مناطق هند به نام «لاداخ» انجام داده و حاصل آن در کتاب « آینده های باستانی : از لاداخ بیاموزیم » به زبان خارجی است که در سال ۱۹۹۱ به چاپ رسیده است .

تحقیقات در ایران

درباره‌علل و عوامل گرایش جوانان به فرهنگ بیگانه یا مشکلات هویتی آنها در سطح کشور ،‌تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته است که با مروری بر آنها روشن می شود که اکثر یافته ها و نتایج آنها  و حتی طرح اهداف و فرضیه ها و روش تحقیق شان ، یکسان یا مشابه است .

رهنمودهای این تحقیق عبارتند از :

 • آگاه نمودن مسئولان ، مدیران ، معلمان و مربیان درخصوص شرایط روحی و روانی نوجوانان ؛
 • توجه و ارزش گذاری به تاریخ ملی و اسلامی و بهاء دادن به آن و به وجود آمدن احساس سربلندی و افتخار در نوجوانان نسبت به هویت فرهنگی خود ؛

تحقیقات در محل

همانطور که قبلاً اشاره شددر استان یزد – و از جمله شهر یزد – تحقیقات فرهنگی به طور عام و تحقیقات نگرش سنجی نسبت به فرهنگ غربی به طور خاص ،چندان جدی گرفته نشده است . با نگاهی به بعضی از مجموعه‌هایی که تحقیقات در سطح استان  در آنها جمع آوری و معرفی شده است و سایر بانک های اطلاعاتی مربوطه ، می توان نسبت نابرابر بین تحقیقات فرهنگی با سایر تحقیقات را مشاهده کرد .

عزت نفس (Self – esteem)

 تعریف عزت نفس و ویژگی های آن :

عزت نفس از جمله مفاهیمی است که درباره ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد و از دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌است. برخی به عنوان فرآیندی روان پریشی و تحولی به آن نگریسته اند و بعضی دیگر آن را  از دیدگاه شناختی – رفتاری بررسی کرده اند. گروهی هم از بعد روانشناسی – اجتماعی در مقوله نگرش ها آن را مطالعه نموده‌اند . بدین ترتیب ، عزت نفس واجد هر دو بعد روانشناختی و جامعه شناختی است و مشتمل بر عناصر شناختی ، عاطفی و رفتاری است .

عوامل موثر در رشد و کاهش عزت نفس

عزت نفس به طور عمده تحت تأثیر افرادی است که برای ما مهم هستند و بیشترین وقت مان را با آنها سپری می‌کنیم . به همین دلیل ، مهمترین عامل تأثیر گذار بر عزت نفس نوجوانان و جوانان ، والدین هستند . از آنجا که عزت نفس در طی سالهای متمادی رشد می‌‌یابد، اعتماد به نفس نوجوانان و جوانان نه تنها به ماهیت روابط بین والدین و آنها بستگی دارد ، بلکه برروابط گذشته نیز تأثیر دارند.

آثار و فواید عزت نفس

آنچه تاکنون درباره‌ عزت نفس گفته شد ، ما را به این سمت هدایت می کند که دریابیم چگونه تعهد یک شخص به اقدام بخصوصی می‌تواند نگرش های او را تحکیم بخشد یا آنها را تغییر دهد ، ادراک او را تحریف کند  و نوع اطلاعی را که در جستجوی آن است معین سازد .

هویت (Identity)

 تعریف و ویژگی های هویت

هویت با مفهوم خود و عزت نفس در رابطه است و می توان آن را یکی از قطب های شخصیت تلقی کرد . هویت به دو نوع «‌فردی » و « جمعی » تقسیم می شود . مفهوم هویت فردی را اولین بار درسال ۱۹۶۸ اریکسون به کاربرد . به نظر وی ، عزت نفس واقع گرایانه، بنیانی را برای احساس پایداری از هویت فراهم می سازد.

انواع یا حالات هویت

مارسیا چهار وضعیت را که جوانان ممکن است در دستیابی به هویت با آن مواجه  شوند شرح داده است . این ها مراحلی نیستند که نوجوان از آنها می گذرد ، بلکه ‌وضعیت هایی هستند که هویت نوجوانان را در زمان خاصی جهت می دهد. حتی ممکن است یک نوجوان دارای هیچ یک از این وضعیت ها نباشد . این چهار وضعیت عبارتند از:

تعریف و ویژگی های تغییر فرهنگی

تغییر فرهنگی ، مطالعه پدیده های قابل رویت و قابل ارزیابی در مدت زمانی کوتاه است، به طوری که هر فرد عادی نیز در طول زندگی خود یا در طول دوره‌کوتاهی از حیاتش می تواند آن را شخصاً تعقیب نماید و نتیجه قطعی یا موقتی‌اش را دریابد .(۲۲) در مطالعه تغییر اجتماعی ، علاوه بر لحاظ کردن محدوده زمانی و تاریخی باید محدوده جغرافیایی و اجتماعی را نیز در نظر داشت .

عوامل و شرایط تغییر فرهنگی

همانطور که اشاره شد «‌تغییر فرهنگی » در مقابل « ثبات فرهنگی» قرار دارد . در متون مربوط به تغییر اجتماعی  دیدگاهی وجود دارد که تغییر را اساساً نابهنجار می داند و معتقد است که دگرگونی عاملی آسیب زا است .مطابق این دیدگاه ، تغییر ، « عذاب » ،‌« بحران » و « عامل ناخواسته خارجی » قلمداد شده است .

تحول جمعیتی در ایران

چنانچه تحولات جمعیتی در ایران مورد بررسی قرار گیرد ، دست کم  سه تحول مهم رخ می‌نمایایند : یکی افزایش روز افزون تعداد تحصیلکردگان و کاهش بی سوادان ؛ دیگری سیر صعودی جمعیت جوان لااقل تا اواخر دهه هفتاد؛ و سوم افزایش جمعیت شهر نشین .جمعیت ایران طی ۳۵ سال یعنی از سال ۱۳۳۵ (اولین سرشماری )تا ۱۳۷۰، با ۲۹۶ درصد افزایش ، از ۸/۱۸ میلیون نفر به ۵/۵۵ میلیون نفر بالغ گشت .همچنین طی همین مدت ، جمعیت شهر نشین از ۹/۵ میلیون به ۸/۳۱ میلیون نفر یعنی به ۳/۵ برابر و نسبت شهرنشینی در کل کشور از ۷/۳۱ درصد به ۴/۵۷ درصد بالغ‌گشته‌است.(

 تعریف و ویژگی های سنت

سنت نیز به همان اندازه ‌تجدد یا حتی بیش از آن پیچیده و مختلف المعانی است . شاید به همین دلیل است که برخی آن را مساوی حصار، گروهی آن را مترادف با اندیشه کهن ، عده‌ای سنت را به معنی حفظ وضع موجود و بعضی دیگر آنرا مساوی با ارزش های فرهنگی تلقی کرده اند . ما دراین مبحث می کوشیم تا بعضی از جنبه های سنت را روشن نماییم .

 رابطه سنت و تجدد

یکی از مباحث مهم در مقوله تغییر اجتماعی و فرهنگی ، تعیین نسبت یا رابطه بین سنت و تجدد است به طوری که با مروری بر مطالعات و متون نظری مربوطه ، می توان از دل آنها چهار دیدگاه یا نظریه به شرح زیر بیرون کشید :

دیدگاه سنتگرایان

این گروه ، آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل هر گونه تغییر و تحول ایستاده و با آن مخالفت می کنند . به نظر طرفداران این دیدگاه ، که عمدتاً در جوامع جهان سومی یافت می شود ، حتی اگر جمع سنت و تجدد هم ممکن باشد ، مطلوب نیست ، زیرا در نهایت این اقدام به زیان سنت تمام می شود .

دیدگاه تجدد گرایان

این گروه ، بر دو مفروض اساسی تأکید دارند: ۱)سنت و تجدد مانعه الجمعند ؛۲)پس باید سنت را به طور کامل کنار زد و تجدد را دربست پذیرفت . ریشه های تقابل سنت و تجدد به گذشته اروپا یعنی قرن هیجده و نوزده بر می گردد.برای  مثال، امیل دورکهایم با طرح نظریه‌« همبستگی مکانیکی » و «‌همبستگی ارگانیکی » در واقع دو جامعه سنتی و صنعتی را درمقابل هم قرار می دهد.(

دیدگاه تجدید نظر طلبان

تقریباً از اواسط دهه شصت میلادی به بعد بود که از درون دیدگاه دوم ، عده‌ای آن دیدگاه را مورد نقد و بازنگری قرار دادند. پاره‌ای از حوادث و تحولات در جهان به این فرآیند شتاب بیشتری بخشید:

 • عدم موفقیت چشمگیرنوسازی و حرکت کند آن در بسیاری از کشورهای جهان سوم که مطابق دیدگاه دوم طراحی شده بود؛

 دیدگاه فرا تجددگرایان

گروه چهارمی که دیدگاه های قبلی به ویژه دیدگاه دوم را به طور افراطی و شدید به زیر سئوال برده و اساساًکل گفتمان مدرنیته و نوسازی را به باد انتقاد  گرفته است،« فراتجددگرایان » یا« پسامد مدرنیست‌ها » هستند. متفکرانی چون میشل فوکو، ژان بودریار، فرانسوا لیوتار، ژاک دریدا، ژول دلوز، فلیکس گاتاری ، فردریک جیمسون ، ایهاب حسن ، دیوید هاروی، ژاک لاکان و چارلز جنکز از این دسته اند که هریک از زاویه و بعدی به انتقاد از مدرنیته و مدرنیست ها به طور کلی فرآیند تجدد و مدرنیسم برخاسته اند.(

جایگاه سنت و تجدد در ایران

تجربه تجدد محور تاریخ معاصر ایران است که در دو قرن اخیر به درجات گوناگون کمابیش بر همه جنبه‌های جامعه ‌ایران سایه انداخته است.  بسیاری از کشاکش های سیاسی و نظری تند و تیز این دوران-  از اتحاد اسلامی سید جمال الدین افغانی تا «‌غربزدگی » آل احمد، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ، از مارکسیسم تا تجدد سید ضیائی و پهلوی ، از شیعه‌ علوی تا اندیشه ترقی – همه جزئی از تلاش درجهت تنفیذ ، دگرگون کردن، تعدیل و یا حتی تعطیل تجدد بوده‌اند.(

سنتگرایان

این گروه از همان ابتدا در برابر تجدد موضوع منفی گرفتند و بر حفظ و پاسداری از سنت ها و میراث فرهنگی و تاریخی و مذهبی  کشور ، بدون تغییر و نقد و بازخوانی آن و بدون آمیختن با آموزه ها و دستاوردهای فکری – فرهنگی مدرنیته و تمدن جدید غربی تأکید کردند.

 تجدد گرایان

این گروه تجدد و فرهنگ غربی را به طور مطلق پذیرفته اند . از نظر آنها ، توجه به غرب و تبعیت از آداب و معاملات و مناسبات غربی امری قهری و خارج از اختیار افراد بوده است . با چنین طرز تلقی بود که برخی از پیشروان و راه گشایان تجدد، از گذشته خود بریده و آینده را در تمدن دیگر می جستند .

فرا تجددگرایان

فرا تجدد یا پست مدرنیسم را هر چه بدانیم ، در این شکی نیست که واکنشی است در برابر مدرنیسم . بنابراین طرح این موضوع مخصوص جوامعی است که مدرنیته و مدرنیسم را پشت سر گذاشته و اکنون آثار مختلف (‌اعم از مثبت و منفی) مدرنیسم نمایان گشته است.

 پیامدهای جهانی شدن

درباره آثار جهانی شدن دیدگاههای گوناگونی مطرح است . به عنوان مثال در رابطه با تأثیر این فرآیند بر فرهنگ بومی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد . مطابق دیدگاه نخست ، با جهانی شدن دفاع از فرهنگ های بومی معنای خودش را اساساً از دست میدهد و جهان به طرفی پیش می رود که یک نوع فرهنگ از قبل مشخص شده ، در آن وجود خوهد داشت یعنی فرهنگ نظام سرمایه داری صنعتی غربی .

 شیوه های سلطه امپریالیسم

در حالی که استعمار کلاسیک و امپریالیسم کهن با حرکت های قهرآمیز و یا نیروی نظامی سرزمینی را اشغال می کرد و مقامات سیاسی ، اداری و نظامی آن سرزمین را از کشور خود بر می گزید ؛ در استعمار یا امپریالیسم نو به روش های بسیار پیچیده تر و ظریف تر و به طور نامحسوس کار سلطه صورت می گیرد.(

تهاجم فرهنگی

تعریف و ویژگی های تهاجم فرهنگی

تهاجم فرهنگی از یک سو باپدیده « جهانی شدن » و از سوی دیگر با مقوله «‌امپریالیسم و استعمار» کاملاً در ارتباط است زیرا هم جهانی شدن و هم امپریالیسم نه تنها به تهاجم فرهنگی کمک کرده ، بلکه آن را تشدید و تسریع نیز نموده‌اند، به طوری که اکنون اکثر صاحب نظران بر این باورند که وجه غالب جهانی شدن و امپریالیسم وجه فرهنگی آنها است .

عوامل و شرایط پذیرش تهاجم فرهنگی :

آنچه تاکنون درباره تهاجم یا هجوم فرهنگی گفته شد ، بیانگر آن است که این هجوم در واقع نوعی از «‌فرهنگ پذیری » محسوب می شود ؛ به طوری که اشاعه دهندگان آن با برنامه ریزی سعی می کنند فرهنگ خود را به جامعه‌دیگر تحمیل نمایند. در این حالت ، فرهنگ پذیری از حالت خود به خودی و طبیعی و متعارف بیرون آمده و به مسابقه‌ای برای نفوذ و تسخیر و بالاخره تحمیل فرهنگی برنامه ریزی شده تبدیل می گردد.(

 ارزیابی جایگاه عوامل خارجی تغییر فرهنگی در ایران

ایران کشوری است که از ابتدای پیدایش تاکنون هیچگاه به صورت رسمی و متداول مستعمره هیچ قدرتی نبوده است.از قرائن و شواهد چنین بر می آید که در دوره صفویه و در حوالی سال ۱۶۳۰ م /۱۰۰۹ ش صورت بندی اجتماعی ایران به عنوان یک امپراتوری جهانی در عرصه جهانی نظام سرمایه داری در حال پیدایش مطرح بوده است .

منابع فارسی

 • اتابکی، تورج (‌گردآورنده ) تجدد آمرانه : جامعه و دولت در عصر رضاشاه ، تهران : ققنوس ،۱۳۸۵.
 • احدی ، حسن، «‌بررسی مسایل روانی- اجتماعی تهاجم فرهنگی درباره‌نوجوانان و جوانان شهرهای تهران و کرج» نقل شده در :پژوهش فرهنگی استان‌ها ، گرد آوری شده توسط معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌،‌تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ۱۳۷۸، صص ۴۵-۴۱.
 • احمدی ، احمد ، «‌روان شناسی نوجوانان و جوانان »،تهران : نخستین، بی تا .
 • احمدی،بابک ، مدرنیته و اندیشه‌انتقادی ، تهران: ‌مرکز ، چاپ دوم ، ۱۳۷۴.
 • اخوان مفرد ، حمید رضا ،«‌جایگاه اندیشه‌امام خمینی (ره) در گفتمان تجدد»، نامه پژوهش،سال دوم ، شماره‌۷، زمستان ۱۳۷۶، صص ۲۸۶- ۲۵۵.
 • آخوندی ،محمد باقر،هویت ملی و مذهبی جوانان ، قم : بوستان کتاب قم، ۱۳۸۳.
 • آدمیت ، فریدون ، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوند زاده ، تهران : خوارزمی ، ۱۳۴۹.
 • آرون ، ریمون ، مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : آموزش انقلاب اسلامی ، چاپ دوم ، ۱۳۷۰.
 • ارونسون ، الیوت و پراتکانیس، آنتونی ، عصر تبلیغات ، ترجمه کاووس سید امامی و محمد صادق عباسی ، تهران : سروش ، ۱۳۷۹.
 • ارونسون ، الیور ، روانشناسی اجتماعی ، ترجمه حسین شکر کن ، تهران : رشد ، چاپ چهارم ،۱۳۶۷.
 • آزاد ارمکی، تقی ، «‌تبادل و تقابل فرهنگی در عصر ماهواره » نقل شده در : کتاب سروش : مجموعه مقالات (۲) رسانه ها و فرهنگ، تهران : سروش ، ۱۳۷۶،صص ۱۵-۱
 • ــــــــــــــــ ،« سنت ، نوگرایی و توسعه »، فرهنگ توسعه ، سال چهارم ،شماره ۱۷، فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۴، صص ۱۸-۱۲.
 • ـــــــــــــــــ ، مدرنیته ایرانی : روشنفکران و پارادایم فکری عقب ماندگی در ایران ، تهران: اجتماع ، ۱۳۸۰.

۱۴- آزاده ، علیرضا،« بررسی رابطه‌عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان دانش آموز» مجله تربیت ،۵/۱۱/۱۳۷۸.

۱۵- اسمارت ، بری ، شرایط مدرن ، مناقشه های پست مدرن ، ترجمه حسن چاوشیان ، بی جا : اختران ،۱۳۸۳.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.