مرور برچسب

گوشت مرغ

اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین  نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. این تحقیق دانشجویی اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان مشتمل بر …