مرور برچسب

گردش مغزها و مهاجرت نخبگان

راهکارهای توسعه نیروی انسانی نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

در سالهاي اخير گرايشها و اقدامات جديدي به منظور حفظ سرمايه انساني نخبگان در كشور ظهور يافته است. از آنجا كه نگاه غالب در اين موارد نگاه دستگاهي و بخشي بوده است، برنامه‎ريزي‎ها در اين زمينه فاقد جامع‎نگري است. موضوع تحقيق حاضر بررسي…