مرور برچسب

کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان

کنش پژوهی مقایسه شیوع OCD در دانش آموزان پانزده الی هجده ساله

فکر وسواسی یک فکر، احساس، یا حس مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواس فکر با رفتار خودآگاه میزان شده تکراری نظیر شمارش، یا اجتناب است. فکر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می­گردد. در حالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می­دهد. ocd. این…