مرور برچسب

پیاده روی تداومی

تأثیر دو شیوه پیاده‌روی تداومی و تناوبی در سراشیبی بر آنزیم‌های CPK و LDH سرم در پسران مبتدی ۱۵ تا…

ورزش و حركت موجب رشد و توسعه فعاليت سيستم‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي بدن همانند افزايش ظرفيت سيستم قلبي- عروقي، افزايش در ظرفيت حياتي ريه‌ها و جذب اكسيژن، تقويت سيستم عضلاني جهت بهبود اعمال روزمره و بهبود فيزيولوژيك تطابق انسان با شرايط مختلف محيطي…