مرور برچسب

پيشنهادات اصلاحي جهت بهبود نگهداري مواد غذائي

نگهداری مواد غذایی

آنچه كه حاصل قرنها تجربه و پژوهش است مبين اين نكته است كه در كمبودهاي عوامل غذائي زمينه پيدايش بسياري از بيماريها و نيز افزايش ميزان مرگ و مير ناشي از امراض عفوني و غير آن فراهم مي گردد مطلب نگهداري مواد غذايي مشتمل 52 صفحه است، برای…