مرور برچسب

پيروي از رهبري عشق

بررسی مفهوم رهبری در جامعه در آثار رومی با تاکید بر مثنوی معنوی

طبق روايت هاي مختلف از آدم (‌ع)‌ تا خاتم (ص )‌يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر و ائمه و اوليا همه وهمه آمده اند تا انسان را كه (صاحب اختيار وجبر )‌ است هدايت كنند و او را به سرمنزل مقصود و خوشبختي برسانند . مطلب بررسي مفهوم رهبري در جامعه…