مرور برچسب

پل

گزارش کاراموزی مطالعه و طراحی پل

لازمه طراحي صحيح پل وابنيه مشابه ، شناسايي و منظور نمودن  كليه عواملي است كه ممكن است به صورت مستقيم يا غير مستقيم در طول عمر مفيد يك سازه باعث تخريب يا كاهش كارايي آن گردد . پديده آبشستگي اطراف پايه پل ها از جمله عوامت مهمي است كه باعث…

نقش پل در رابطه با شهر اصفهان

در ارتباط با شهرهائي كه با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمي در حيات آنها داشته است پل مطرح مي شود.اصفهان شهري در كنار رودخانه ي زاينده رود به همراه موقعيت خاص خويش در منطقه پر عبور از قديم تا كنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمي…