مرور برچسب

پاتوفیزیولوژی روتاویروس

پاتوبیولوژی و پاتوفیزیولوژی روتاویروس

به طور كلي روتاويروس تمايل بافتي (tissue tropism) بسيار محدودي دارد و در بيشتر موارد فقط بافت اپيتليوم پرز (villus) روده كوچك را عفوني ميكند. به علاوه به نظر مي رسد كه عفونت روتاويروسي به طور كلي گونه هاي جوان محدود شود تغييرات هيستو…