مرور برچسب

هوش هیجانی یا هوش های چندگانه (Multiple Intelligences)

بررسی رابطه افت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی

آموزش دانش آموزان به هدف پیشرفت آنها در زمینه های تحصیلی شکل می گیرد. مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی مسئله پیچیده ای است؛ چرا که در این بین صحبت از یک رویکرد چندبعدی به میان می آید که به شکل ظریفی به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی…