مرور برچسب

نگاهي گذرا بر برتري اسلام بر عرفان

عرفان و نیاز به معنویت در جامعه امروز

مباحثي که تاکنون در محور «عرفان، برهان و قرآن» مورد بررسي قرار گرفت،  مباحث پايه اي و نظري، براي سلسله مباحث عملي و عيني تر بوده است که از اين جلسه شروع مي­شود. به عقيدة من رابطه اين بحث با «برهان، عرفان و قرآن» مشخص است. پرسش اساسي را به…