مرور برچسب

نهادهای سیاسی

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. این تحقیق دانشجویی تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري مشتمل بر24صفحه است، برای دیدن…