مرور برچسب

نكات ايمني در اجراي عمليات ساختماني

مقاله اصول سرپرستی

برنامه زمانبندي: پيمانكار نسبت به برنامه زمان‌بندي دو وظيفه دارد: 1- پيمانكار در صورت تأخير از اين برنامه بايد به دنبال تأخيرات مجاز باشد كه ناشي از عقب ماندگيهاي از برنامه زمان‌بندي است كه از قصور اين گونه عقب ماندگي به مدت كار اضافه…