مرور برچسب

نظريه روان پويشي فرويد(روانكاوي در شخصيت)

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان

هم اكنون بيش از نيم قرن از زماني كه پيتردراكر براي توصيف گروه جديدي از كاركنان كه سرمايه زمين و يا نيروي كار ديگر ابزار اصلي توليدشان تلقي نمي‌گردد بلكه توجه شان بر استفاده موثر از دانايي معطوف مي‌شد و منجر به ابداع واژه كاركنان دانايي شد…