مرور برچسب

نارسا خوانی ومخچه

مروری بر نقش مخچه در نارساخانی

نارساخوانی رشدی شایع ترین حوزه اختلالات رشدی است که پژوهش های زیادی رابه خوداختصاص داده است ؛ پژوهش هایی که دردهه ی گذشته به نارساخوانی پرداخته اند ، دو رویکرد رامطرح می کنند : فرضیه های نقص واج شناختی و فرضیه های ماگنوسلولی . باوجود پژوهش…